Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2896(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0440/2016

Pateikti tekstai :

B8-0440/2016

Debatai :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0134

Priimti tekstai
PDF 280kWORD 115k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
2015 m. ataskaita dėl Albanijos
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. ataskaitos dėl Albanijos (2015/2896(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į ES perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Albanijai ES narystės siekiančios šalies kandidatės statusą ir į 2015 m. gruodžio 15 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Albanijos ir ES stabilizacijos ir asociacijos tarybos septintąjį susitikimą, surengtą 2015 m. gegužės 18 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Albanija 2009 m. balandžio 1 d. įstojo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 27 d. Vienoje vykusio Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko baigiamąją deklaraciją ir pilietinės visuomenės organizacijų rekomendacijas rengiantis 2015 m. Vienos aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos komunikatą „ES plėtros strategija“ (COM(2015)0611) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Albanijos 2015 m. ataskaita“ (SWD(2015)0213),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, priimtas per 2015 m. kovo 24 d. Tiranoje vykusį aukšto lygio dialogo penktąjį susitikimą pagrindinių prioritetų klausimu,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 8 d. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą dėl 2015 m. birželio 21 d. įvykusių vietos rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 9–10 d. Briuselyje įvykusį devintą ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto posėdį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Albanijos,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Albanijos klausimu Knuto Fleckensteino darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Albanija nuolat daro pažangą siekdama ES narystės;

B.  kadangi (potencialios) šalys kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus ir stojimo tvarkaraštis nustatomas pagal būtinų reformų kokybę;

C.  kadangi vis dar yra problemų, kurias reikia greitai ir veiksmingai išspręsti, kad būtų daroma tolesnė pažanga siekiant ES narystės;

D.  kadangi, norint užtikrinti tolesnę pažangą stojimo į ES procese, būtina nuosekliai patvirtinti ir visapusiškai įgyvendinti penkias svarbiausias prioritetines reformas ir laikytis ilgalaikių politinių įsipareigojimų;

E.  kadangi religijos laisvės, kultūros paveldo apsauga ir turto administravimas laikantis teisinės valstybės principų yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės;

F.  kadangi, norint užtikrinti tolesnę pažangą stojimo į ES procese, būtinas konstruktyvus ir nuolatinis politinių jėgų politinis dialogas su ES susijusių reformų klausimais; kadangi valdančiųjų ir opozicijos garbingas elgesys, konstruktyvus dialogas, bendradarbiavimas ir noras siekti kompromiso yra itin svarbūs siekiant, kad reformų procesas būtų sėkmingas ir tvarus;

G.  kadangi Albanijoje yra politinis konsensusas ir platus visuomenės pritarimas stojimo į ES procesui; kadangi reformų darbotvarkės sėkmė labai priklauso nuo to, ar šalyje bus demokratiška politinė aplinka;

H.  kadangi nuolatinė pažanga, visų pirma teisinės valstybės, teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, viešojo administravimo reformos ir pagrindinių teisių srityse, yra itin svarbi vykdant reformas; kadangi Albanija turi dėti didesnes pastangas vykdyti reformas šiose ir kitose prioritetinėse srityse, kad galėtų pradėti stojimo derybas ir konsoliduoti demokratinę pertvarką; kadangi ES laiko, jog teisinė valstybė yra pamatinis ES plėtros proceso principas, ir, be to, pabrėžia, jog būtina stiprinti ekonomikos valdymą ir viešąjį administravimą visose Vakarų Balkanų šalyse;

1.  palankiai vertina tai, kad Albanija nuolat daro pažangą vykdydama penkias svarbiausias prioritetines reformas, kurios yra būtinos norint pradėti stojimo derybas; ragina vyriausybę, parlamentą ir politines partijas išlaikyti reformų siekius ir sparčiau įgyvendinti reformas; ragina juos sparčiai vykdyti esminę teismų reformą; primygtinai pabrėžia, kad svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti šias reformas;

2.  ragina visas politines partijas dėti daugiau pastangų įsitraukti į konstruktyvesnį ir tikresnį politinį dialogą, kuris sudarytų sąlygas patvirtinti ir įgyvendinti svarbiausias reformas; yra tvirtai įsitikinęs, kad tvarus valdančiųjų ir opozicijos bendradarbiavimas parlamente yra labai svarbus Albanijos stojimo į ES procesui ir siekiams atitikti stojimo kriterijus; ypač pabrėžia, kad labai svarbu laikytis įsipareigojimų kurti demokratinę politinę kultūrą, be kita ko, užtikrinti atvirumą dialogui, deryboms ir kompromisui ir visiškai atsisakyti boikotų ir radikalizmo; palankiai vertina tai, kad įsteigta Nacionalinė Europos integracijos taryba (NEIT), ir jos veiklą – tikimasi, kad ji su ES susijusių reformų procesą padarys įtraukesnį; primygtinai ragina toliau stiprinti parlamento pajėgumus stebėti acquis įgyvendinimą ir laikymąsi;

3.  teigiamai vertina tai, kad tiek valdančiosios, tiek opozicijos partijos konstruktyviai bendradarbiauja ir parlamente vienbalsiai priėmė teisės aktą dėl draudimo skirti ir rinkti kriminalinius nusikaltėlius į valstybines pareigas (vadinamasis dekriminalizavimo įstatymas); palankiai vertina tai, kad parlamente priimti įstatymo įgyvendinamieji aktai, ir ragina sparčiai ir nuodugniai įgyvendinti šių teisės aktų principus ir nuostatas; labai ragina parlamentą parodyti pavyzdį įgyvendinant šiuos teisės aktus, kad padidėtų piliečių ir verslininkų pasitikėjimas politiniais atstovais ir viešosiomis institucijomis;

4.  palankiai vertina Albanijos įsipareigojimą vykdyti visapusišką ir nuodugnią teisingumo sistemos reformą ir labai skatina Albanijos valdžios institucijas skubiai tęsti pasiruošimo šiai esminei reformai darbus, siekiant skatinti piliečių pasitikėjimą teisingumo sistema; palankiai vertina ad hoc parlamentinio teismų reformos komiteto veiklą rengiantis reformai; teigiamai vertina glaudų bendradarbiavimą su Venecijos komisija; skatina toliau laikytis bendradarbiavimo požiūrio, kol reforma bus patvirtinta; ragina visas partijas, kad jos, atsižvelgdamos į Venecijos komisijos rekomendacijas, siektų kompromiso esminių teismų sistemos pokyčių klausimais, susijusiais su, be kita ko, teisėjų ir prokurorų visiška nepriklausomybe ir atskaitomybe bei teismų, ypač Aukščiausiojo Teismo ir Konstitucinio Teismo, ir Aukščiausiosios teisingumo tarybos nešališkumu;

5.  pabrėžia, kad reikia šalinti dabartinius teismų sistemos veikimo trūkumus, tokius kaip, be kita ko, sistemos priklausomumas nuo kitų valdžios subjektų, politinė įtaka, selektyvus teisingumas ir ribota atsakomybė, aukštas korupcijos lygis, neveiksmingi kontrolės mechanizmai, nepakankami ištekliai, ilga bendra teismo proceso trukmė ir aiškių profesinių teisėjų skyrimo ir paaukštinimo kriterijų stoka; pabrėžia, kad reikia didinti skaidrumą ir įgyvendinti atitinkamas Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijas, pateiktas grupės ketvirtojo vertinimo raundo ataskaitoje dėl teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencijos;

6.  rekomenduoja, kad Komisija atidžiai stebėtų teismų reformos pažangą; ragina Komisiją, kai tik Albanija padarys pakankamą pažangą vykdydama šią reformą, pateikti ataskaitą Parlamentui ir Tarybai ir atsižvelgti į šias išvadas ir Albanijos pažangą įgyvendinant penkias prioritetines reformas, kai bus svarstoma, ar rekomenduoti pradėti stojimo derybas;

7.  palankiai vertina tai, kad priimta 2015–2020 m. viešojo administravimo reformos strategija, jos 2015–2017 m. veiksmų planas ir 2014–2020 m. viešųjų finansų valdymo reformos strategija; pabrėžia, jog reikia skaidrios ir profesionalios valstybės tarnybos, kad būtų tarnaujama piliečių interesams, teikiamos geresnės paslaugos piliečiams ir pasirengta veiksmingai vesti stojimo derybas ateityje; atkreipia dėmesį į pastangas, kuriomis siekiama viešąjį administravimą padaryti patogesnį piliečiams; primygtinai ragina vyriausybę toliau stengtis didinti administracinius pajėgumus, užtikrinti politinį viešojo administravimo nešališkumą, kovoti su valstybės tarnautojų korupcija ir gerinti įdarbinimo procedūras, remiantis nuopelnais ir veiklos rezultatais; ragina visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti valstybės tarnybos įstatymą ir naują administracinių procedūrų įstatymą; ragina didinti žmogaus teisių struktūrų, pvz., ombudsmeno institucijos, įgaliojimus, autonomiją, veiksmingumą ir išteklius; ragina skirti pakankamus biudžeto asignavimus dviem naujiems vaikų reikalų ir kankinimų prevencijos komisarams; palankiai vertina tai, kad priimta 2015–2020 m. decentralizacijos strategija ir vietos savivaldos įstatymas, pagal kuriuos didinami vietos valdžios institucijų administraciniai ir finansiniai pajėgumai ir numatomos centrinės ir vietos valdžios institucijų tarpusavio konsultacijos; pažymi, kad reikia aiškiau apibrėžti vietos valdžios institucijų funkcijas ir pareigas ir tęsti glaudų dialogą su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus;

8.  tebėra susirūpinęs dėl plačiai paplitusios korupcijos, visų pirma švietimo, sveikatos priežiūros, teismų, viešųjų pirkimų, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių koncesijų, statybos ir teritorijų planavimo srityse, vietos valdžios institucijose ir valstybės tarnyboje; ragina stiprinti vietos valdžios institucijas; palankiai vertina tai, kad priimta 2015–2020 m. nacionalinė kovos su korupcija strategija ir 2015–2017 m. veiksmų planas; ragina kompetentingas valdžios institucijas atidžiai stebėti ir peržiūrėti pagal planą vykdytinus veiksmus, gerinti tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių visų lygmenų korupcijos bylose rezultatus, tvirtai užtikrinti kovos su korupcija teisės aktų laikymąsi, didinti kovos su korupcija institucijų nepriklausomybę ir stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą; palankiai vertina pasiūlymą priimti įstatymą dėl informatorių apsaugos, didinti politinių partijų finansų skaidrumą ir gerinti tų finansų kontrolę; pabrėžia, jog reikia didinti teisėsaugos institucijų pajėgumus atlikti iniciatyvius ir veiksmingus tyrimus; yra tvirtai įsitikinęs, kad pažanga vykdant teismų reformą taip pat padės iš esmės sustiprinti kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu;

9.  atkreipia dėmesį į vyriausybės įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu – atlikta nemažai sėkmingų didelio masto teisėsaugos institucijų operacijų, taip pat bendradarbiaujant su kaimyninių šalių ir ES valstybių narių institucijomis; vis dėlto tebėra susirūpinęs dėl mažo galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių skaičiaus; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti prokuratūros ir policijos bendradarbiavimą ir užtikrinti tolesnių teisminių priemonių veiksmingumą; ragina skirti policijai ir prokuratūrai pakankamai išteklių, siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu; palankiai vertina pastarojo meto operacijas kovojant su narkotikų prekeiviais, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Albanijoje neteisėta prekyba tebėra didelė problema; ragina kompetentingas institucijas dėti daugiau pastangų kovoti su narkotinių medžiagų ir narkotikų gamyba ir prekyba, be kita ko, pagerinti tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą; ragina gerinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą kovos su prekyba žmonėmis srityje, užtikrinti geresnę aukų apsaugą ir jų teisių gynimo galimybę ir pagerinti tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių rezultatus; ragina kompetentingas institucijas dėti daugiau pastangų kovoti su neteisėta ginklų prekyba;

10.  atkreipia dėmesį į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro vertinimą ir rekomendacijas, susijusius su rinkimų procesu, pateiktus po 2015 m. birželio mėn. vietos rinkimų, kai tarptautiniai stebėtojai nustatė tam tikrus trūkumus; pabrėžia, kad 2017 m. parlamento rinkimai bus svarbus Albanijos integracijos į ES proceso patikrinimas; ragina kompetentingas institucijas padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų surengti laisvi ir sąžiningi rinkimai; palankiai vertina tai, kad 2016 m. sausio mėn. įsteigtas ad hoc parlamentinis rinkimų reformos komitetas, ir ragina veiksmingai įgyvendinti jo rekomendacijas, visų pirma siekiant pasiruošti artėjantiems rinkimams ir juos surengti; yra susirūpinęs dėl bendro rinkimų proceso politizavimo ir ragina kompetentingas valdžios institucijas pašalinti, be kita ko, procedūrinius trūkumus, taip pat išspręsti su rinkimais susijusių ginčų, rinkimų komisijų nepriklausomumo, politinių partijų finansavimo skaidrumo ir veiksmingumo, įtariamo balsų pirkimo ir rinkėjų bauginimo atvejų ir piktnaudžiavimo valstybės ištekliais klausimus, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą rinkimų procesu; pažymi, kad Centrinė rinkimų komisija turi nustatyti aiškias vidaus taisykles, kuriomis vadovaudamasi ji prižiūrėtų partijų finansus ir atliktų daugiau nei vien formalius politinių partijų pateiktų ataskaitų patikrinimus;

11.  palankiai vertina tai, kad priimta parlamento rezoliucija dėl pilietinės visuomenės vaidmens šalies demokratinio vystymosi procese, ir atkreipia dėmesį į tai, kad gerėja valstybinių institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų bendradarbiavimas ir kad jų atstovai dalyvauja Nacionalinės Europos integracijos tarybos posėdžiuose; palankiai vertina tai, kad priimtos pilietinės visuomenės veiksmų gairės, ir ragina jas sklandžiai įgyvendinti; rekomenduoja institucionalizuoti bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų stiprinama demokratija ir žmogaus teisių bei pilietinių laisvių apsauga, užtikrinant visuomenės dalyvavimą, ir gerinamas sprendimų priėmimo proceso skaidrumas; ragina kompetentingas institucijas sumažinti administracinę naštą pilietinės visuomenės organizacijoms ir persvarstyti mokesčių taisykles ir kitas susijusias nuostatas, kad būtų lengviau gauti privačių rėmėjų lėšų; ragina kompetentingas institucijas skatinti pilietinės visuomenės organizacijas aktyviai dalyvauti rinkimų proceso priežiūros veikloje ir prisidėti prie išsamios ir savalaikės informacijos visuomenei apie stojimo į ES procesą teikimo;

12.  primygtinai ragina Albanijos vyriausybę skirti ypatingą dėmesį jaunimo perspektyvų gerinimui ir investicijoms į švietimo sistemos modernizavimą bei pertvarką, kad būtų didinamos įsidarbinimo galimybės ir profesinės perspektyvos, visų pirma jauniems žmonėms; pabrėžia, jog reikia, kad dabartinė protų nutekėjimo tendencija pasikeistų į protų apykaitą, kuri skatina judumą ir sykiu suteikia daug perspektyvių tinkamos karjeros galimybių Albanijoje; palankiai vertina pasirengimo narystei pagalbos priemonę, skirtą švietimui, užimtumui ir socialinei politikai;

13.  primena savo raginimą kompetentingoms institucijoms užtikrinti teisingumą 2011 m. sausio 21 d. įvykių aukoms;

14.  smerkia netinkamą elgesį su įtariamaisiais policijos nuovadose, tai, kad perpildyti kalėjimai, ir tai, kad nesuteikiama tinkama medicinos priežiūra, o sulaikymo centruose prastos sąlygos;

15.  primena, kad vaiko teisių apsaugos instituciniai mechanizmai tebėra prasti; primygtinai ragina valdžios institucijas pertvarkyti nepilnamečių teisingumo sistemą taip, kad ji atitiktų tarptautinius standartus; ragina gerokai padidinti vaikų apsaugos sistemos finansavimą, visų pirma skirti daugiau lėšų vietos ir regionų lygmens vaikų apsaugos skyriams; apgailestauja, kad kai kuriems vaikų apsaugos skyriams dėl finansinių išteklių stokos teko nutraukti veiklą; primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti vaikų prieigą prie vaikų apsaugos skyrių kaimo vietovėse;

16.  palankiai vertina religinės tolerancijos atmosferą šalyje, gerą religinių bendruomenių bendradarbiavimą ir jų teigiamus santykius su valstybe; ragina visas kompetentingas valdžios institucijas ir religines bendruomenes kartu siekti išlaikyti ir skatinti religijų santarvę;

17.  primena, kad, neskaitant kitų prioritetų, taip pat reikia veiksmingų teisinių ir politinių priemonių, kuriomis būtų sustiprinta žmogaus teisių apsauga, mažumų teisės ir kovos su diskriminacija politika; pažymi, kad romai ir egiptiečiai gyvena sunkiomis sąlygomis ir dažnai patiria socialinę atskirtį ir diskriminaciją; palankiai vertina tai, kad priimtas 2015–2020 m. nacionalinis romų ir egiptiečių integracijos veiksmų planas ir veiksmingiau įgyvendinamos romų įtraukties politikos priemonės; pažymi, kad ir toliau kelia susirūpinimą į mokyklą atvedamų ir mokyklos nebaigusių romų vaikų skaičius ir romų ir egiptiečių gatvės vaikų padėtis, be kita ko, tokių vaikų priverstiniai iškeldinimai be tinkamo proceso ir nesuteikus tinkamo kito būsto; ragina gerinti vaiko teisių apsaugą ir nepilnamečių teisingumo sistemą; palankiai vertina parlamento rezoliuciją dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) bendruomenei priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugos; atkreipia dėmesį į tai, kad per 2015 m. birželio mėn. Tiranoje surengtas antrąsias gėjų eitynes neįvyko jokių didesnių incidentų; rekomenduoja iš esamų teisės aktų pašalinti nuostatas, diskriminuojančias translyčius ir interseksualius asmenis; ragina kompetentingas institucijas toliau gerinti aplinką, kalbant apie visų mažumų įtrauktį ir toleranciją joms šalyje, be kita ko, sustiprinti Valstybinio mažumų komiteto vaidmenį;

18.  rekomenduoja atitinkamomis priemonėmis mažinti lyčių nelygybę, lyčių diskriminaciją ir smurtą namų aplinkoje; palankiai vertina 2015 m. balandžio mėn. priimtas Rinkimų kodekso pataisas, kuriose numatoma 50 proc. lyčių kvota kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašuose;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad dar būtina imtis veiksmų užtikrinant nuosavybės teises; primygtinai ragina užbaigti nuosavybės registracijos, restitucijos ir kompensacijų už ją procesą ir veiksmingai įgyvendinti 2012–2020 m. nuosavybės teisių strategiją; atkreipia dėmesį į tai, kad geresnis nuosavybės teisių užtikrinimas teigiamai paveiks vietos ir užsienio investicijas;

20.  dar kartą pabrėžia, kad profesionalus, nepriklausomas ir pliuralistinis visuomeninis transliuotojas ir privati žiniasklaida yra itin svarbūs; yra susirūpinęs dėl plačiai paplitusios žurnalistų savicenzūros – jiems dažnai fiziškai trukdoma informuoti apie tam tikrus įvykius, jie užpuolami, jiems grasinama dėl jų darbo, ir reiškia susirūpinimą dėl tiesioginio kišimosi į redaktorių nepriklausomos veiklos sritį atvejų; į tai atsižvelgdamas, apgailestauja, kad Balkanų regioniniam tyrimų tinklui grasinama iškelti šmeižto bylą už 2015 m. vietos rinkimuose dalyvavusio kandidato į merus kriminalinės praeities tyrimą; ragina imtis priemonių sugriežtinti žurnalistų profesinius ir etinius standartus; ragina paspartinti audiovizualinės žiniasklaidos įstatymo įgyvendinimą; pabrėžia, kad reikia didinti valdančiųjų reklamos žiniasklaidoje skaidrumą ir dėti papildomų pastangų, siekiant užtikrinti Audiovizualinės žiniasklaidos tarnybos ir visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; yra susirūpinęs dėl Albanijos visuomeninio radijo ir televizijos transliuotojo generalinio direktoriaus rinkimų procedūrų keitimo; ragina valdančiuosius ir opoziciją užtikrinti tinkamą nacionalinio transliuotojo veikimą – surasti kandidatą į direktoriaus postą, dėl kurio būtų sutariama; pabrėžia, kad reikia užbaigti vėluojantį skaitmeninimo procesą;

21.  pažymi, kad Albanija yra neblogai pasiruošusi plėtoti veikiančią rinkos ekonomiką; palankiai vertina geresnį mokesčių surinkimą ir vyriausybės kovos su neoficialiu darbu kampaniją; pažymi, kad, nors išaugumo užimtumas, yra susirūpinęs dėl aukšto nedarbo lygio, visų pirma kalbant apie jaunimo ir ilgalaikį nedarbą, kuris sudaro daugiau kaip 50 proc. viso nedarbo; primygtinai ragina daugiau dėmesio skirti lygioms galimybėms ir imtis tolesnių priemonių, siekiant didinti moterų užimtumą darbo rinkoje; tebėra susirūpinęs dėl nuolatinių ir didelių trūkumų, susijusių su teisine valstybe, reglamentavimo aplinka, nuosavybės teisių užtikrinimu ir kova su korupcija, nes tokie trūkumai trukdo gerinti verslo aplinką; primygtinai ragina Albaniją vykdyti veiksmingas ekonomines reformas ir taip visapusiškai kovoti su vis dar labai opia didžiulės šešėlinės ekonomikos problema, susijusia su plačiai paplitusia korupcija; primygtinai ragina imtis veiksmų ir šalinti sutarčių vykdymo ir teisinės valstybės principo užtikrinimo trūkumus, spręsti vis dar didelės apimties neoficialios ekonomikos problemą ir pirmenybę skirti fiskalinio konsolidavimo programai ir valstybės skolos mažinimui; primygtinai ragina teikti didesnę paramą vartotojų apsaugos priemonėms;

22.  ragina Albaniją dėti daugiau pastangų siekiant suderinti savo teisę su ES aplinkosaugos teisės aktais ir 27 skyriaus reikalavimais; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Nacionalinės saugomų teritorijų agentūros ir Albanijos pakrantės agentūros įsteigimą;

23.  ragina Albanijos vyriausybę kontroliuoti hidroelektrinių plėtrą aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamose vietovėse, pvz., palei Vjosės upę ir saugomose teritorijose, ir išlaikyti esamų nacionalinių parkų vientisumą; rekomenduoja pagerinti poveikio aplinkai vertinimų kokybę, nes tai leistų atsižvelgti į ES standartus, nustatytus Paukščių ir Buveinių direktyvose bei Vandens pagrindų direktyvoje; ragina Albanijos vyriausybę skatinti visuomenės dalyvavimą ir konsultacijas planuojamų projektų klausimais ir taip pagerinti skaidrumą;

24.  ragina Albaniją atlikti atitinkamus su aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymu susijusius įvertinimus ir imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų kovojama su netinkamu atliekų laikymu ir šalinimu, o ypač jūrą teršiančiomis atliekomis;

25.  ragina vyriausybę priimti ir įgyvendinti nacionalinę energetikos strategiją; yra susirūpinęs dėl to, kad Albanija Energijos bendrijai nepateikė atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiksmų plano ir dėl to buvo pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad Albanija iki Energijos bendrijos nustatytos datos nesuderino savo teisės aktų su 2006 m. Direktyva dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetikos paslaugų; primygtinai ragina vyriausybę dėti daugiau pastangų energetikos vartojimo efektyvumo srityje ir priimti naują teisės aktą dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose;

26.  giria Albaniją už tai, kad ji išliko konstruktyvi regioninė partnerė ir aktyviai plėtoja regioninį bendradarbiavimą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerus santykius su kaimyninėmis šalimis – tokie santykiai yra itin svarbūs; teigiamai vertina Albanijos įsipareigojimą prisidėti prie regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų, kurios buvo priimtos 2014 m. Berlyne ir 2015 m. Vienoje surengtuose Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygio susitikimuose; palankiai vertina konstruktyvų Albanijos vaidmenį vykdant susijungimo darbotvarkę; ragina kompetentingas institucijas užtikrinti, kad prieš kitą aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris įvyks Paryžiuje 2016 m., transporto sektoriuje būtų visapusiškai ir sklandžiai įgyvendinti techniniai standartai ir vadinamosios švelniosios priemonės, dėl kurių susitarta 2015 m. Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime Vienoje;

27.  palankiai vertina nuolatinę politinę valią gerinti santykius su Serbija ir ragina Albaniją ir Serbiją imtis tolesnių priemonių, siekiant skatinti stabilumą, bendradarbiavimą ir gerus kaimyninius santykius regione; atsižvelgdamas į šias pastangas, ragina Albaniją toliau plėtoti Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro (jo būstinė yra Tiranoje) veiklą, nes jis nepaprastai svarbus tolesniam susitaikymo procesui regione, ypač tarp jaunimo; rekomenduoja valdžios institucijoms paspartinti pagrindinius infrastruktūros statybos projektus, pvz., nutiesti geležinkelio jungtis ir šiuolaikinį greitkelį tarp Tiranos ir Skopjės, kurie yra 8-ojo transporto koridoriaus dalis; giria visapusišką Albanijos pritarimą visoms atitinkamoms su bendra užsienio ir saugumo politika susijusioms deklaracijoms ir Europos Vadovų Tarybos išvadoms, taip pat jos ryžtą prisidėti prie Europos pagalbos ir perkėlimo programų, skirtų Sirijos pabėgėliams; primygtinai ragina vyriausybę dėti tolesnes pastangas siekiant spręsti problemą, susijusią su dideliu akivaizdžiai nepagrįstų prieglobsčio prašymų, pateiktų ES valstybėms narėms, skaičiumi, ir, pasinaudojant padėties po vizų režimo liberalizavimo stebėjimo mechanizmu, imtis ryžtingų veiksmų, siekiant glaudžiau bendradarbiauti ir keistis informacija su ES valstybėmis narėmis ir kaimyninėmis šalimis; taip pat ragina vyriausybę apsvarstyti tolesnes priemones, kuriomis būtų gerinamos socialinės ir ekonominės gyvenimo sąlygos; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sudaryti ES bendrą saugių kilmės šalių sąrašą ir pritaria tam, kad Albanija būtų į šį sąrašą įtraukta;

28.  palankiai vertina tai, kad vykstant Berlyno procesui įsteigtas Vakarų Balkanų pilietinės visuomenės forumas, kuris suteikia galimybę regiono pilietinės visuomenės atstovams keistis idėjomis, reikšti savo susirūpinimą ir rengti konkrečias rekomendacijas sprendimus priimantiems asmenims, ir ragina šį procesą tęsti per kitą aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris bus surengtas 2016 m. Paryžiuje, ir surengti parengiamuosius seminarus regiono pilietinės visuomenės organizacijoms;

29.  palankiai vertina Albanijos įsipareigojimą kovoti su radikalėjimu ir terorizmu ir tai, kad ji patvirtino atitinkamas saugumo strategijas ir veiksmų planą; palankiai vertina tai, kad į atnaujintą strateginį pagrindą įtraukta kovos su smurtiniu ekstremizmu strategija; yra susirūpinęs dėl to, kad Albanija, kaip ir kitos regiono šalys, susiduria su grįžtančių užsienio kovotojų, islamo radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo reiškiniu; į tai atsižvelgdamas, palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Albanijos vyriausybė, siekdama neleisti užsienio kovotojams prisijungti prie ISIS Irake ir Sirijoje; mano, jog būtina ir toliau įgyvendinti veiksmingą politiką, siekiant išvengti islamo radikalėjimo, kovoti su smurtiniu ekstremizmu, be kita ko, įtraukiant pilietinės visuomenės organizacijas ir religines bendruomenes, užkirsti kelią užsienio teroristų kovotojų srautams ir juos nutraukti, kovoti su terorizmo finansavimu ir parengti specialią teisinės valstybės principais pagrįstą koncepciją žvalgybai ir teisėsaugos tarnyboms bei nuoseklią teisminę politiką pažeidėjų klausimu; be to, rekomenduoja užtikrinti intensyvesnį veiksmingą regioninį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamomis valstybių narių tarnybomis šiuo klausimu, be kita ko, dėl keitimosi informacija; mano, kad imantis visų šiuo tikslu vykdomų priemonių turėtų būti užtikrinama, kad bus laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal tarptautinius standartus ir teisės aktus;

30.  apgailestauja, kad dėl to, jog Albanijos delegacijoje stinga bendradarbiavimo ir nepasiekiama kompromisų, šiuo metu Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete negali vykti jokių veiksmingų diskusijų ir per devintą šio komiteto posėdį nebuvo galima priimti jokių rekomendacijų; ragina stiprinti Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinį komitetą, siekiant užtikrinti teigiamą jo indėlį Albanijos stojimo į ES procese;

31.  prašo Komisijos į savo būsimas ataskaitas įtraukti išsamią informaciją apie paramą, teikiamą Albanijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, ir apie priemonių įgyvendinimo veiksmus, visų pirma paramą, skiriamą siekiant padėti įgyvendinti pagrindinius prioritetus ir atitinkamus projektus, turint mintyje Komisijos pareiškimą dėl strateginio dialogo su Europos Parlamentu;

32.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Albanijos vyriausybei bei parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika