Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2896(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0440/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0440/2016

Debates :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0134

Pieņemtie teksti
PDF 349kWORD 112k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra
2015. gada ziņojums par Albāniju
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa rezolūcija par 2015. gada ziņojumu par Albāniju (2015/2896(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses,

–  ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2003. gada 19. un 20. jūnijā Salonikos notikušās sanāksmes secinājumus attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izredzēm pievienoties Eiropas Savienībai,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2014. gada 26.–27. jūnija sanāksmes lēmumu piešķirt Albānijai ES kandidātvalsts statusu, kā arī — Padomes 2015. gada 15. decembra secinājumus,

–  ņemot vērā Albānijas un ES Stabilizācijas un asociācijas padomes septīto sanāksmi, kas notika 2015. gada 18. maijā Briselē,

–  ņemot vērā Albānijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) 2009. gada 1. aprīlī,

–  ņemot vērā Vīnes 2015. gada 27. augusta augstākā līmeņa sanāksmes par Rietumbalkāniem priekšsēdētāja noslēguma deklarāciju, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju ieteikumus Vīnes 2015. gada augstākā līmeņa sanāksmei,

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 10. novembra paziņojumu „ES paplašināšanās stratēģija” (COM(2015)0611), kam pievienots Komisijas dienestu darba dokuments „Albānijas 2015. gada ziņojums” (SWD(2015)0213),

–  ņemot vērā piektā augsta līmeņa dialoga par galvenajām prioritātēm kopīgos secinājumus, ko pieņēma 2015. gada 24. martā Tirānā,

–  ņemot vērā EDSO un Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja 2015. gada 8. septembra galīgo ziņojumu par 2015. gada 21. jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām,

–  ņemot vērā ES un Albānijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas (SAPK) devīto sanāksmi, kuru rīkoja 2015. gada 9. un 10. novembrī Briselē,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Albāniju,

–  ņemot vērā darbu, ko Knut Fleckenstein veicis kā Ārlietu komitejas pastāvīgais referents jautājumos par Albāniju;

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Albānija pastāvīgi progresē savā virzībā uz pievienošanos ES;

B.  tā kā (potenciālās) kandidātvalstis vērtē pēc to nopelniem un tā kā pievienošanās grafiku nosaka vajadzīgo reformu kvalitāte;

C.  tā kā vēl pastāv problēmas un tās ir strauji un efektīvi jārisina, lai turpinātu virzību ceļā uz pievienošanos ES;

D.  tā kā reformu konsekventa pieņemšana un pilnīga īstenošana attiecībā uz piecām galvenajām prioritātēm, kā arī noturīga politiskā apņemšanās ir būtiska, lai virzītos uz priekšu ES pievienošanās procesā;

E.  tā kā reliģijas brīvības, kultūras mantojuma aizsardzība un īpašuma pārvaldīšana saskaņā ar tiesiskumu ir Eiropas Savienības pamatvērtības;

F.  tā kā konstruktīvs un ilgtspējīgs politiskais dialogs starp politiskajiem spēkiem par reformām, kas saistītas ar ES, ir vitāli svarīgs tālākam progresam ES pievienošanās procesā; tā kā godīga savstarpējā attieksme, konstruktīvs dialogs, sadarbība un gatavība uz kompromisu starp valdību un opozīciju ir vitāli svarīgi, lai nodrošinātu veiksmīgu un ilgtspējīgu reformu procesu;

G.  tā kā Albānijā pastāv politiska vienprātība un plašs sabiedrības atbalsts ES pievienošanās procesam; tā kā reformu programmas panākumi ir lielā mērā atkarīgi no demokrātiskas politiskās vides esamības valstī;

H.  tā kā noturīgam progresam, jo īpaši tādās jomās kā tiesiskums, tiesu sistēmas reforma, cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, valsts pārvaldes reforma un pamattiesības, ir izšķiroša nozīme reformu procesā; tā kā Albānijai ir jāpastiprina reformu centieni šajās jomās un attiecībā uz citām galvenajām prioritātēm, lai uzsāktu pievienošanās sarunas un konsolidētu tās demokrātisko pāreju; tā kā ES ir noteikusi tiesiskumu kā savas paplašināšanās pamatu un turklāt uzsvērusi vajadzību stiprināt ekonomikas pārvaldību un valsts pārvaldi visās Rietumbalkānu valstīs,

1.  atzinīgi vērtē Albānijas pastāvīgo progresu attiecībā uz reformām par galvenajām prioritātēm, kuras nepieciešamas, lai sāktu pievienošanās sarunas; mudina valdību, parlamentu un politiskās partijas saglabāt reformu radīto impulsu un paātrināt reformu īstenošanu; aicina tos strauji veikt būtisku tiesu sistēmas reformu; uzstāj, ka ir svarīgi šīs reformas pienācīgi un savlaicīgi īstenot;

2.  aicina visus politiskos spēkus veltīt tālākus centienus, lai veidotu konstruktīvāku un patiesu politisko dialogu, kas ļaus pieņemt un īstenot galvenās reformas; ir cieši pārliecināts, ka noturīga sadarbība starp valdību un opozīciju parlamentā ir būtiski svarīga Albānijas ES reformu procesam un pievienošanās kritēriju izpildei; stingri uzsver, cik būtiski ir ievērot apņemšanos veidot demokrātisku politisko kultūru, kas ietver sevī atvērtību dialogam, sarunām un kompromisam un pilnībā izslēdz boikotu un radikālismu; atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota un darbojas Eiropas integrācijas nacionālā padome (NCEI), ar kuru paredzēts panākt, lai ar ES saistīto reformu process būtu iekļaujošāks; mudina turpināt palielināt parlamenta spējas uzraudzīt īstenošanu un acquis ievērošanu;

3.  uzteic valdības un opozīcijas partijas par konstruktīvu sadarbību un tiesību aktu vienprātīgu pieņemšanu parlamentā attiecībā uz tādu personu izslēgšanu no iecelšanas un ievēlēšanas valsts amatā, kas pastrādājušas noziedzīgu nodarījumu (tā sauktais „dekriminalizācijas likums”); atzinīgi vērtē papildu tiesību aktu pieņemšanu parlamentā un aicina šos tiesību aktus ātri un rūpīgi īstenot pēc būtības; stingri aicina parlamentu rādīt piemēru tiesību aktu īstenošanā, lai stiprinātu iedzīvotāju un uzņēmēju uzticēšanos saviem politiskajiem pārstāvjiem un publiskajām iestādēm;

4.  atzinīgi vērtē Albānijas apņemšanos veikt visaptverošu un vērienīgu tiesu sistēmas reformu un mudina Albānijas iestādes raiti turpināt šīs svarīgās reformas sagatavošanas darbus, lai veicinātu pilsoņu uzticēšanos tiesu sistēmai; atzinīgi vērtē darbu, ko reformas sagatavošanā ir paveikusi ad hoc parlamentārā komiteja attiecībā uz tiesu sistēmas reformu; atzinīgi vērtē ciešo sadarbību ar Eiropas Padomes Venēcijas komisiju; mudina turpināt sadarbību ceļā uz šīs reformas pieņemšanu; aicina visas puses, ņemot vērā Venēcijas komisijas ieteikumus, strādāt, lai panāktu kompromisu par būtiskām izmaiņām tiesu sistēmā, kas inter alia attiecas uz tiesnešu un prokuroru pilnīgu neatkarību un pārskatatbildību un tiesas, jo īpaši Augstās tiesas un Konstitucionālās tiesas, ka arī Tieslietu augstās padomes, objektivitāti;

5.  uzsver, ka ir nepieciešams novērst pašreizējos trūkumus tiesu sistēmas darbībā, tostarp skatot jautājumus par tās neatkarību no citiem varas atzariem, politisko iejaukšanos, selektīvo tiesiskumu un ierobežotu pārskatatbildību, augstu korupcijas līmeni, neefektīviem kontroles mehānismiem, resursu nepietiekamību, vispārējo tiesvedības ilgumu un skaidru profesionālo kritēriju trūkumu tiesnešu iecelšanai un paaugstināšanai amatā; uzsver nepieciešamību palielināt pārredzamību un īstenot attiecīgos ieteikumus, ko sniedza Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) savā ceturtajā novērtējuma ziņojumā par korupcijas novēršanu attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem;

6.  iesaka, lai Komisija rūpīgi novēro tiesu iestāžu reformā panākto progresu, un mudina to ziņot Parlamentam un Padomei, tiklīdz Albānija ir pietiekami pavirzījusies uz priekšu šajā reformā, un ņemt vērā šos secinājumus, kā arī panākto progresu piecu galveno prioritāšu īstenošanā, apdomājot ieteikumu sākt pievienošanās sarunas;

7.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta valsts pārvaldes reformas stratēģija 2015.–2020. gadam un tās rīcības plāns 2015.–2017. gadam, kā arī 2014.–2020. gada valsts finanšu pārvaldības reformu stratēģija; uzsver, ka ir nepieciešams profesionāls un pārredzams civildienests, lai tas kalpotu pilsoņu interesēm, sniegtu pilsoņiem labākus pakalpojumus un sagatavotos efektīvai turpmāko pievienošanās sarunu norisei; ņem vērā centienus panākt, lai valsts pārvalde būtu iedzīvotājiem pieejamāka; mudina valdību turpināt centienus, lai uzlabotu administratīvās spējas, depolitizētu valsts pārvaldi un apkarotu korupciju civildienestā, kā arī uzlabot darbā pieņemšanas procedūras, tā lai tās balstītos uz nopelniem un darba rezultātiem; aicina pilnībā un efektīvi īstenot Civildienesta likumu un Administratīvā procesa likumu; prasa uzlabot cilvēktiesību struktūru, piemēram, ombuda biroja, autoritāti, autonomiju, efektivitāti un resursus; aicina nodrošināt atbilstošu budžeta piešķīrumu abiem jaunajiem komisāriem — komisāram bērnu lietās un komisāram spīdzināšanas novēršanas lietās; atzinīgi vērtē to, ka pieņemta decentralizācijas stratēģija 2015.–2020. gadam un likums par vietējo pašpārvaldi, kas palielina vietējās pašvaldības vienību administratīvās un finanšu spējas un paredz konsultācijas starp centrālo valdību un vietējo pašvaldību; norāda, ka skaidrāk jāformulē vietējo pašvaldību funkcijas un pienākumi un jāturpina ciešs dialogs ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp — pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

8.  joprojām pauž bažas par plaši izplatīto korupciju, jo īpaši izglītības, veselības aprūpes, tiesu iestādēs, publiskajā iepirkumā, publiskā un privātā sektora partnerības koncesijās, būvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī vietējā pašpārvaldē un valsts civildienestā; aicina nostiprināt vietējās pašvaldības; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta 2015.–2020. gada valsts korupcijas apkarošanas stratēģija un rīcības plāns 2015.–2017. gadam; aicina kompetentās iestādes uzraudzīt un rūpīgi pārskatīt rīcības plānu, uzlabot rezultātus attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un notiesājošiem spriedumiem korupcijas lietās visos līmeņos, stingri piemērot pretkorupcijas tiesību aktus un stiprināt korupcijas apkarošanas iestāžu neatkarību un to savstarpējo sadarbību; atzinīgi vērtē priekšlikumu saistībā ar likumu par ziņotāju aizsardzību un pārredzamības uzlabošanu un kontroli attiecībā uz politisko partiju finansēm; uzsver nepieciešamību stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu spējas veikt aktīvu un efektīvu izmeklēšanu; pauž ciešu pārliecību, ka panākumi tiesu reformā arī būtiski uzlabos cīņu pret korupciju un organizēto noziedzību;

9.  norāda uz valdības apņemšanos cīnīties pret organizēto noziedzību, kā rezultātā tika veiktas vairākas veiksmīgas plaša mēroga tiesībaizsardzības operācijas, tostarp sadarbībā ar kaimiņvalstu un ES dalībvalstu iestādēm; tomēr joprojām pauž bažas par galīgo notiesājošu spriedumu nelielo skaitu; uzsver nepieciešamību turpināt attīstīt sadarbību starp prokuratūru un policiju un nodrošināt efektīvāku juridisko kontroli; prasa piešķirt policijai un prokuratūrai pienācīgus resursus cīņai pret organizēto noziedzību; atzinīgi vērtē nesenās darbības pret narkotiku kontrabandistiem, bet norāda, ka kontrabanda ir Albānijai joprojām liela problēma; aicina kompetentās iestādes pastiprināt centienus cīņā pret narkotisko vielu ražošanu un tirdzniecību, tostarp pastiprinot starptautisko un reģionālo sadarbību; aicina veidot ciešāku sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, panākt labāku aizsardzību un kompensācijas cietušajiem un labākus rezultātus attiecībā uz izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un notiesāšanu; aicina kompetentās iestādes pastiprināt centienus cīņā pret ieroču kontrabandu;

10.  ņem vērā EDSO/ODIHR novērtējumu un ieteikumus attiecībā uz vēlēšanu procesu pēc 2015. gada jūnija pašvaldību vēlēšanām, kad starptautiskie novērotāji bija konstatējuši vairākus pārkāpumus; uzsver, ka 2017. gada parlamenta vēlēšanas būs nopietns pārbaudījums Albānijas integrācijas ES procesam; aicina kompetentās iestādes veltīt visus centienus tam, lai sagatavotu brīvas un godīgas vēlēšanas; atzinīgi vērtē ad hoc parlamentārās komitejas izveidošanu attiecībā uz vēlēšanu reformu 2016. gada janvārī un mudina efektīvi īstenot tās ieteikumus, proti, ņemot vērā gatavošanos gaidāmajām vēlēšanām un to rīkošanu; pauž bažas par vēlēšanu procesa vispārēju politizēšanu un aicina kompetentās iestādes inter alia pievērsties procesuālajām nepilnībām (tostarp vēlēšanu strīdiem, vēlēšanu komisiju neatkarībai, pārredzamībai un efektivitātei politisko partiju finansēšanā, gadījumiem, kad ir aizdomas par balsu pirkšanu un vēlētāju iebiedēšanu, un valsts resursu izmantošanu), lai stiprinātu sabiedrības uzticību vēlēšanu procesam; norāda, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) nepieciešams izveidot skaidrus iekšējos pienākumus finanšu pārraudzībai un savā rīcībā aptvert plašāku jomu, neaprobežojoties tikai ar tīri formālām politisko partiju deklarāciju pārbaudēm;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta parlamenta rezolūcija par pilsoniskās sabiedrības lomu valsts demokrātiskā attīstībā, un atzīmē, ka ir uzlabojusies sadarbība starp valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO), tostarp to piedalīšanās Eiropas integrācijas nacionālā konventa (NCEI) sanāksmēs; uzteic ceļveža par pilsonisko sabiedrību pieņemšanu un mudina to raiti īstenot; iesaka veikt pasākumus, lai institucionalizētu sadarbību ar PSO ar mērķi stiprināt līdzdalības demokrātiju un cilvēktiesību aizsardzību, un pilsonisko brīvību aizsardzību, sekmējot sabiedrības līdzdalību, un uzlabot pārredzamību lēmumu pieņemšanā; aicina kompetentās iestādes samazināt PSO administratīvo slogu un pārskatīt nodokļu noteikumus un citus attiecīgus noteikumus, lai atvieglotu privātpersonu ziedojumu veikšanu; aicina kompetentās iestādes veicināt PSO aktīvu piedalīšanos vēlēšanu procesa uzraudzīšanā un iesaistītie visaptverošas un savlaicīgas informācijas sniegšanā sabiedrībai par ES pievienošanās procesu;

12.  mudina Albānijas valdību veltīt īpašu uzmanību tam, lai uzlabotu jauniešu izredzes, un veikt ieguldījumus izglītības sistēmas modernizēšanā un reformēšanā, lai palielinātu nodarbinātības un profesionālās iespējas, jo īpaši jauniešiem; uzsver nepieciešamību pārveidot pašreizējo intelektuālā darbaspēka emigrāciju par intelektuālā darbaspēka apriti, kas atbalsta mobilitāti, vienlaikus radot augstu potenciālu pienācīgām karjeras izredzēm Albānijā; atzinīgi vērtē Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) palīdzību izglītības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

13.  atkārtoti aicina kompetentās iestādes nodrošināt tiesiskumu personām, kas cietušas 2011. gada 21. janvāra notikumos;

14.  nosoda sliktu izturēšanos pret aizdomās turētām personām policijas iecirkņos, cietumu pārpildītību un nepietiekamo medicīnisko aprūpi un sliktos apstākļus ieslodzījuma vietās;

15.  atgādina, ka bērna tiesību aizsardzībai paredzētie institucionālie mehānismi joprojām ir nepietiekamā līmenī; mudina iestādes reformēt nepilngadīgo tiesvedības sistēmu tādā veidā, lai tā atbilstu starptautiskajiem standartiem; aicina ievērojami palielināt finansējumu bērnu aizsardzības sistēmai, jo īpaši bērnu aizsardzības vienībām (CPU) vietējā un reģionālajā līmenī; pauž nožēlu par to, ka dažām CPU darbu nācās pārtraukt finanšu resursu trūkuma dēļ; mudina iestādes nodrošināt bērnu piekļuvi CPU arī lauku apvidos;

16.  uzteic reliģiskās iecietības gaisotni šajā valstī, labo sadarbību starp reliģiskajām kopienām un to labvēlīgās attiecības ar valsti; aicina visas kompetentās iestādes un reliģiskās kopienas kopīgi strādāt, lai saglabātu un veicinātu reliģisko saskaņu;

17.  atgādina, ka pie galvenajām prioritātēm pieder nepieciešamība pēc efektīviem likumdošanas un politikas pasākumiem, lai nostiprinātu cilvēktiesību aizsardzību, minoritāšu tiesības un diskriminācijas nepieļaušanas politiku; norāda, ka romi un ēģiptieši dzīvo grūtos apstākļos un bieži saskaras ar sociālo atstumtību un diskrimināciju; uzteic 2015.–2020. gada valsts rīcības plāna pieņemšanu par romu un ēģiptiešu integrāciju un intensīvāku romu integrācijas politikas īstenošanu; norāda, ka joprojām rada bažas dati, kas norāda uz romu bērnu uzņemšanu un mācību pārtraukšanu, un romu un ēģiptiešu „ielu bērnu” stāvoklis, tostarp gadījumi, ka šādi bērni tiek piespiedu kārtā izlikti no mājām, neievērojot pienācīgu procedūru un nenodrošinot citu atbilstošu mājokli; aicina uzlabot bērnu tiesību aizsardzību un nepilngadīgo tiesvedības sistēmu; atzinīgi vērtē parlamenta rezolūciju par tiesību un brīvību aizsardzību personām, kuras pieder pie LGBTI kopienas; atzīmē, ka 2015. gada jūnijā otrais Tirānas praida gājiena pasākums noritēja bez būtiskiem starpgadījumiem; ieteic svītrot no esošajiem tiesību aktiem noteikumus, kas satur diskrimināciju pret transpersonām un interseksuāļiem; aicina kompetentās iestādes vēl vairāk uzlabot visu minoritāšu iekļaušanas un tolerances garu valstī, tostarp — palielinot Valsts komitejas minoritāšu jautājumos lomu;

18.  Iesaka, izmantojot atbilstīgus mehānismus, novērst dzimumu nevienlīdzību, dzimumu diskrimināciju un vardarbību ģimenē; atzinīgi vērtē grozījumus 2015. gada aprīlī pieņemtajā vēlēšanu kodeksā, kurā paredzēta 50 % dzimumu kvotu kandidātu sarakstiem pašvaldībās;

19.  norāda, ka joprojām ir jānodrošina īpašumtiesību piemērošana; mudina pabeigt īpašumu reģistrācijas procesu, īpašumu restitūciju un kompensāciju, kā arī efektīvi īstenot 2012.–2020. gada stratēģiju par īpašumtiesībām; norāda, ka īpašumtiesību labāka piemērošana labvēlīgi ietekmēs vietējās un ārvalstu investīcijas;

20.  atkārtoti uzsver to, cik ļoti svarīgi ir profesionāli, neatkarīgi un dažādus viedokļus pārstāvoši sabiedriskās apraides un privātie plašsaziņas līdzekļi; pauž bažas par plaši izplatīto pašcenzūru žurnālistu vidū, kuriem dažkārt fiziski netiek ļauts sniegt reportāžas par konkrētiem notikumiem, viņiem tiek uzbrukts vai draudēts sakarā ar viņu darbu, un par gadījumiem, kad notiek tieša iejaukšanās redakcionālajā autonomijā; pauž nožēlu par to, ka 2015. gada pašvaldību vēlēšanu laikā Balkānu izmeklēšanas reģionālajam tīklam ir ticis draudēts ar lietu par neslavas celšanu, pēc tam kad tas bija veicis izmeklēšanas par mēra amata kandidāta kriminālo pagātni; aicina veikt pasākumus žurnālistu profesionālo un ētikas standartu nostiprināšanai; aicina uzlabot likuma par audiovizuālajiem plašsaziņas līdzekļiem īstenošanu; uzsver, ka ir jāuzlabo pārredzamība attiecībā uz valdības reklāmu plašsaziņas līdzekļos un vajadzīgi papildu centieni, lai garantētu Audiovizuālo mediju iestādes (Audiovisual Media Authority, AMA) un sabiedrisko raidorganizāciju neatkarību; pauž bažas par procedūru maiņu ievēlēšanai Albānijas valsts radio un televīzijas (RTSH) ģenerāldirektora amatā; aicina gan valdību, gan opozīciju nodrošināt pienācīgu valsts raidorganizācijas darbību, nosakot direktora amatam kompromisa kandidātu; uzsver nepieciešamību pabeigt iekavējušos digitalizācijas procesu;

21.  norāda, ka funkcionējošas tirgus ekonomikas veidošanai Albānija ir mēreni sagatavota; atzinīgi vērtē labāku nodokļu iekasēšanu un valdības kampaņu pret nedokumentētiem darījumiem; atzīmējot nodarbinātības rādītāju pieaugumu, tomēr pauž bažas par augsto bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu bezdarbu un ilgtermiņa bezdarbu, kas veido vairāk nekā 50 % no kopējā bezdarba; mudina pievērst lielāku uzmanību vienlīdzīgām iespējām un veikt turpmākus pasākumus ar mērķi palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni darba tirgū; joprojām ir norūpējies par noturīgiem un būtiskiem trūkumiem attiecībā uz tiesiskumu, normatīvo vidi, īpašumtiesību piemērošanu un cīņu pret korupciju, kas rada šķēršļus centieniem uzlabot uzņēmējdarbības vidi; mudina Albāniju, veicot efektīvas ekonomiskās reformas, visaptveroši risināt joprojām aktuālo problēmu par tās apjomīgo ēnu ekonomiku, kas saistīta ar plaši izplatītu korupciju; mudina veikt pasākumus, lai pievērstos nepilnībām līgumu piemērošanā un tiesiskuma jomā, lai risinātu problēmu attiecībā uz joprojām apjomīgo ēnu ekonomiku, kā arī noteikt par prioritāti fiskālās konsolidācijas programmu un valsts parāda samazināšanu; aicina sniegt lielāku atbalstu patērētāju aizsardzības mehānismiem;

22.  aicina Albāniju pielikt papildu pūles, lai saskaņotu tiesību aktus ar ES vides tiesību aktiem un 27. sadaļas prasībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Aizsargājamo teritoriju valsts aģentūras un Albānijas krasta aģentūras izveidošanu;

23.  aicina Albānijas valdību kontrolēt hidroelektrostaciju attīstību ekoloģiski jutīgās teritorijās, piemēram, ap Vjosas upi, kā arī aizsargājamās teritorijās, un saglabāt esošo nacionālo parku integritāti; iesaka uzlabot ietekmes uz vidi novērtējumu kvalitāti, kas dotu iespēju ņemt vērā ES standartus, kas noteikti ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, kā arī Ūdens pamatdirektīvu; mudina Albānijas valdību pastiprināt pārredzamību ar sabiedrības līdzdalību un plānoto projektu sabiedrisko apspriešanu;

24.  aicina Albāniju veikt attiecīgus mērījumus attiecībā uz vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu un veikt papildu pasākumus pret atkritumu nepareizu apglabāšanu un likvidēšanu, jo īpaši jūras piesārņojumu;

25.  aicina valdību pieņemt un īstenot valsts enerģētikas stratēģiju; pauž bažas par Albānijas nespēja iesniegt atjaunojamās enerģijas rīcības plānu Enerģētikas Kopienai, kas izraisīja pienākumu neizpildes procedūru; pauž bažas par to, ka Albānijas neievēroja savu Enerģētikas Kopienas termiņu, kurā savi tiesību akti jāsaskaņo ar 2006. gada Direktīvu par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem; mudina valdību darīt vairāk energoefektivitātes jomā, pieņemot jaunu likumu par ēku energoefektivitāti;

26.  atzinīgi vērtē to, ka Albānija joprojām ir konstruktīva partnere reģionā un ir proaktīva reģionālās sadarbības jomā; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt labas kaimiņattiecības, kam joprojām ir būtiska nozīme; atzinīgi vērtē Albānijas apņemšanos veikt reģionālās sadarbības iniciatīvas, kas pieņemtas Rietumbalkānu valstu augstākā līmeņa sanāksmēs Berlīnē 2014. gadā un Vīnē 2015. gadā; atzinīgi vērtē Albānijas konstruktīvo lomu savienojamības programmā; aicina iestādes pirms nākamās augstākā līmeņa sanāksmes, kas notiks 2016. gadā Parīzē, nodrošināt pilnīgu un ātru transporta nozares tehnisko standartu un nesaistošo pasākumu īstenošanu, par kuriem tika panākta vienošanās 2015. gada Rietumbalkānu augstākā līmeņa sanāksmē Vīnē;

27.  atzinīgi vērtē konsekvento politisko gribu uzlabot attiecības ar Serbiju un mudina Albāniju un Serbiju veikt jaunus pasākumus, lai veicinātu reģionālo stabilitāti un sadarbību, kā arī labas kaimiņattiecības; ņemot vērā šos centienus, mudina Albāniju turpināt attīstīt jauniešu reģionālās sadarbības biroju, kura galvenā mītne atrodas Tirānā un kuram ir ārkārtīgi svarīga nozīme turpmākam izlīgumam reģionā, jo īpaši jauniešu vidū; iesaka paātrināt būvniecību lielos infrastruktūras projektos, piemēram, moderna autoceļa un dzelzceļa savienojumu starp Skopji un Tirānu kā daļu no VIII koridora; atzinīgi vērtē Albānijas pilnīgu pielāgošanos KĀDP deklarācijām un Eiropadomes secinājumiem, kā arī tās gatavību sniegt ieguldījumu Eiropas palīdzības un pārmitināšanas shēmās attiecībā uz Sīrijas bēgļiem; mudina valdību turpināt centienus risināt jautājumu attiecībā uz daudzajiem acīmredzami nepamatotajiem patvēruma pieteikumiem, kas iesniegti dalībvalstīm, un apņēmīgi rīkoties, izmantojot uzraudzības mehānismu laikposmam pēc vīzu režīma liberalizācijas, lai veiktu ciešāku operatīvo sadarbību un informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm un kaimiņvalstīm; aicina valdību arī apsvērt turpmākus pasākumus, lai uzlabotu sociālekonomiskos dzīves apstākļus; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu un atbalsta Albānijas iekļaušanu minētajā sarakstā;

28.  atbalsta ideju saistībā ar Berlīnes procesu izveidot Rietumbalkānu Pilsoniskās sabiedrības forumu, kas sniegtu iespēju pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no reģioniem apmainīties ar idejām, izklāstīt sasāpējušās problēmas un formulēt konkrētus ieteikumus lēmumu pieņēmējiem, un aicina turpināt šo procesu nākamajā augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 2016. gadā Parīzē, kā arī aicina rīkot reģionā sagatavošanās darbseminārus, tajos iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

29.  atzinīgi vērtē Albānijas pausto apņēmību cīņā pret radikalizāciju un terorismu un attiecīgu drošības stratēģiju un rīcības plāna pieņemšanu; atzinīgi vērtē to, ka atjauninātais stratēģiskais satvars ietver stratēģiju par vardarbīga ekstrēmisma apkarošanu; pauž bažas par to, ka Albāniju ietekmē ārvalstu kaujinieku atgriešanās, islāmistu radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma fenomens; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Albānijas valdības veiktos pasākumus, lai nepieļautu ārvalstu kaujinieku plūsmu, kuru nodoms ir pievienoties ISIS Irākā un Sīrijā; uzskata, ka ir būtiski turpināt īstenot efektīvu politiku, lai nepieļautu islāmistu radikalizāciju, stātos pretī vardarbīgam ekstrēmismam, iekļaujot arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un reliģiskās kopienas, novērst un apturēt ārvalstu kaujinieku plūsmu, apkarot terorisma finansēšanu un izstrādāt īpašu pieeju, kas balstīta uz tiesiskumu, izlūkošanas un tiesībaizsardzības iestādēm un saskaņotu tiesu iestāžu politiku attiecībā uz likumpārkāpējiem; turklāt iesaka pastiprināt efektīvu reģionālo sadarbību un sadarbību ar attiecīgajiem ES dalībvalstu dienestiem par šo jautājumu, tostarp par informācijas apmaiņu; uzskata, ka visiem pasākumiem, kas veikti šajā virzienā, būtu jānodrošina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un instrumentiem;

30.  pauž nožēlu par to, ka sakarā ar sadarbības gaisotnes un kompromisa trūkumu Albānijas delegācijā pašlaik SAPK nav iespējams veikt jēgpilnas debates un tās devītajā sanāksmē nevarēja pieņemt nekādu ieteikumu; aicina veikt pasākumus SAPK nostiprināšanai, lai tā varētu sniegt pozitīvu ieguldījumu Albānijas pievienošanās ES procesā;

31.  prasa Komisijai iekļaut turpmākajos ziņojumos sīku informāciju par IPA palīdzību Albānijai un pasākumu izpildi, jo īpaši — IPA palīdzību, kas piešķirta galveno prioritāšu īstenošanai un attiecīgajiem projektiem, ņemot vērā Komisijas paziņojumu par stratēģisko dialogu ar Eiropas Parlamentu;

32.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Albānijas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika