Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2896(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0440/2016

Ingivna texter :

B8-0440/2016

Debatter :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0134

Antagna texter
PDF 191kWORD 88k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg
2015 års rapport om Albanien
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Europaparlamentets resolution av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Albanien (2015/2896(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan,

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 26–27 juni 2014 om att bevilja Albanien status som kandidatland för EU-medlemskap samt rådets slutsatser av den 15 december 2015,

–  med beaktande av det sjunde mötet i stabiliserings- och associeringsrådet mellan Albanien och EU den 18 maj 2015 i Bryssel,

–  med beaktande av Albaniens anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) den 1 april 2009,

–  med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det toppmöte om västra Balkan som hölls i Wien den 27 augusti 2015 samt rekommendationerna från det civila samhällets organisationer för toppmötet i Wien 2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 november 2015 EU:s utvidgningsstrategi (COM(2015)0611), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Albania 2015 Report (SWD(2015)0213),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatser från den femte högnivådialogen om de centrala prioriteringarna som antogs i Tirana den 24 mars 2015,

–  med beaktande av slutrapporten av den 8 september 2015 från OSSE/ODIHR:s valobservatörsuppdrag för de lokala valen den 21 juni 2015,

–  med beaktande av det nionde sammanträdet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU och Albanien den 9–10 november 2015,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Albanien,

–  med beaktande av det arbete som Knut Fleckenstein uträttat som utrikesutskottets ständige föredragande för Albanien,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Albanien har gjort stadiga framsteg på sin väg mot EU-anslutning.

B.  (Potentiella) kandidatländer bedöms efter sina egna meriter, och tidsplanen för anslutningen avgörs av kvaliteten på de nödvändiga reformerna.

C.  Det finns dock fortfarande utmaningar som kräver snabb och effektiv behandling för att landet ska kunna göra ytterligare framsteg på sin väg mot EU-anslutning.

D.  Ett konsekvent antagande och fullständigt genomförande av reformer i fråga om de fem centrala prioriteringarna samt ett fortsatt politiskt engagemang är en förutsättning för ytterligare framsteg på vägen mot EU-anslutning.

E.  Skyddet av religionsfriheten, kulturarvet och förfogandet över egendom enligt rättsstatsprincipen är några av Europeiska unionens grundläggande värderingar.

F.  En konstruktiv och hållbar politisk dialog mellan de politiska aktörerna om EU‑relaterade reformer är avgörande för ytterligare framsteg på vägen mot EU‑anslutning. Rättvist agerande, konstruktiv dialog, samarbete och kompromissvilja mellan regeringen och oppositionen är av avgörande betydelse för en framgångsrik och hållbar reformprocess.

G.  I Albanien finns politisk enighet om och ett brett allmänt stöd för EU‑anslutningsprocessen. Reformagendans framgång är starkt beroende av att det finns en demokratisk politisk miljö i landet.

H.  Fortsatta framsteg framför allt på områdena rättsstatlighet, reformer av rättsväsendet, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, reform av den offentliga förvaltningen samt grundläggande rättigheter är mycket viktiga för hela reformprocessen. Albanien måste intensifiera ansträngningarna att få till stånd reformer på dessa och andra centralt prioriterade områden för att anslutningsförhandlingarna ska kunna inledas och för att befästa sin övergång till demokrati. EU har placerat rättsstatsprincipen i centrum för utvidgningsprocessen och vidare framhållit behovet av att stärka den ekonomiska styrningen och den offentliga förvaltningen i alla länder på västra Balkan.

1.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens stadiga framsteg med de reformer avseende de centrala prioriteringarna som är ett krav för att anslutningsförhandlingarna ska kunna inledas. Parlamentet uppmuntrar Albaniens regering, parlament och politiska partier att upprätthålla drivkraften i reformerna och påskynda genomförandet av reformerna. De uppmanas att skyndsamt gå vidare med en genomgripande reform av rättsväsendet. Parlamentet vidhåller att det är viktigt att dessa reformer genomförs korrekt och i tid.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska partier att göra fler ansträngningar för att delta i en mer konstruktiv och verklig politisk dialog som möjliggör antagande och genomförande av centrala reformer. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att ett hållbart samarbete mellan regeringen och oppositionen i Albaniens parlament är av avgörande betydelse för landets EU-anslutningsprocess och för att uppfylla anslutningskriterierna. Med kraft understryks betydelsen av att upprätthålla åtagandena att skapa en demokratisk politisk kultur som omfattar öppenhet i fråga om dialog, förhandlingar och kompromisser samt fullständigt avståndstagande från bojkotter och radikalism. Parlamentet välkomnar inrättandet av och arbetet i det nationella rådet för europeisk integration, som förväntas göra den EU-relaterade reformprocessen mer inkluderande. Det är mycket viktigt att man stärker parlamentets kapacitet att övervaka genomförandet av och överensstämmelsen med gällande regelverk.

3.  Europaparlamentet lovordar både regeringen och oppositionspartierna för ett konstruktivt samarbete och det enhälliga antagandet i parlamentet av lagen om utestängande av brottslingar från att utnämnas och väljas till offentliga ämbeten (”lagen om avkriminalisering”). Parlamentet välkomnar antagandet av förordningar i Albaniens parlament och efterlyser ett fullständigt genomförande i enlighet med andan och bokstaven i denna lagstiftning. Parlamentet uppmanar med eftertryck Albaniens parlament att föregå med gott exempel och genomföra lagarna så att man ökar medborgarnas och näringslivets förtroende för deras politiska företrädare och de offentliga institutionerna.

4.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens engagemang för en omfattande och fullständig reform av rättsväsendet och uppmuntrar med eftertryck de albanska myndigheterna till skyndsamma fortsatta förberedelser inför denna mycket viktiga reform, så att man främjar medborgarnas förtroende för rättsväsendet. Parlamentet lovordar det arbete det tillfälliga parlamentsutskottet för en reform av rättsväsendet har uträttat hittills för att förbereda reformen. Det nära samarbetet med Venedigkommissionen uppskattas. Parlamentet uppmuntrar till en fortsatt samarbetsvillig inställning på vägen mot antagandet av denna reform. Parlamentet uppmanar alla parter att, genom att beakta Venedigkommissionens rekommendationer, verka för en kompromiss i fråga om avgörande förändringar av rättsväsendet, bl.a. i fråga om fullständigt oberoende och full ansvarsskyldighet för domare och åklagare samt en opartisk ställning för domstolarna, i synnerhet landets högsta domstol, författningsdomstolen och det högsta rättsliga rådet.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av att åtgärda de nuvarande bristerna i rättsväsendets funktionssätt, t.ex. en oberoende ställning i förhållande till andra grenar av makten, politisering, selektiv rättvisa och begränsad ansvarsskyldighet, utbredd korruption, ineffektiva kontrollmekanismer, otillräckliga resurser, i allmänhet långdragna rättsliga förfaranden och brist på tydliga yrkeskriterier för utnämning och befordran av domare. Parlamentet betonar behovet av att öka transparensen och att genomföra de relevanta rekommendationerna från Gruppen av stater mot korruption (Greco) i dess rapport för den fjärde utvärderingsomgången om förebyggande av korruption när det gäller domare och åklagare.

6.  Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att noggrant övervaka framstegen i reformen av rättsväsendet och uppmuntrar den att rapportera till parlamentet och rådet så snart Albanien har gjort tillräckliga framsteg i denna reform samt att beakta dessa slutsatser, och Albaniens framsteg i genomförandet av de fem centrala prioriteringarna, när den överväger att rekommendera att anslutningsförhandlingar inleds.

7.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av reformstrategin för den offentliga förvaltningen för perioden 2015–2020 och den åtföljande handlingsplanen för perioden 2015–2017 samt reformstrategin för förvaltningen av de offentliga finanserna för perioden 2014–2020. Parlamentet betonar behovet av en professionell och insynsvänlig offentlig förvaltning som tjänar medborgarnas allmänna intresse, erbjuder medborgarna bättre tjänster och kan bana väg för effektiva anslutningsförhandlingar framöver. Parlamentet noterar satsningarna på en mer medborgarvänlig offentlig förvaltning. Regeringen uppmanas eftertryckligen att fortsätta sina insatser för att stärka den administrativa kapaciteten och avpolitisera – och bekämpa korruptionen i – den offentliga förvaltningen samt förbättra rekryteringsförfarandena på grundval av kvalifikationer och resultat. Parlamentet efterlyser ett fullständigt och effektivt genomförande av lagen om den offentliga förvaltningen och den nya lagen om administrativa förfaranden. Vidare efterlyses åtgärder för att stärka befogenheterna, oberoendet, effektiviteten och resurserna för människorättsstrukturer, såsom landets ombudsman. Parlamentet efterlyser lämpliga budgetanslag för de två nya posterna som barnkommissionär och kommissionär för förhindrande av tortyr. Parlamentet välkomnar antagandet av decentraliseringsstrategin för perioden 2015–2020 och av lagen om kommunal självstyrelse, som stärker den administrativa och finansiella kapaciteten för lokala förvaltningsenheter och föreskriver samråd mellan centrala och lokala förvaltningar. Parlamentet noterar behovet av att ytterligare klargöra funktion och ansvarsområden för lokala styrelseorgan och att fortsätta med en nära dialog med relevanta intressenter, däribland företrädare för det civila samhället.

8.  Europaparlamentet är fortsatt oroat över den utbredda korruptionen, särskilt när det gäller utbildning, hälso- och sjukvård, rättsväsen, offentliga upphandlingar, offentlig‑privata partnerskap (koncessioner), byggnadsverksamhet och fysisk planering, lokala styrelseorgan och offentlig sektor. De lokala styrelseorganen måste stärkas. Parlamentet välkomnar antagandet av den nationella strategin mot korruption för perioden 2015–2020 och den åtföljande handlingsplanen för perioden 2015–2017. De behöriga myndigheterna uppmanas att grundligt övervaka och se över handlingsplanen, förbättra resultaten vad gäller utredning, lagföring och fällande domar i ärenden som rör korruption på alla nivåer, strikt verkställa lagstiftningen mot korruption och stärka oberoendet för och samarbetet mellan institutioner som bekämpar korruption. Parlamentet välkomnar lagförslaget om skydd för visselblåsare och förbättrad insyn i och övervakning av de politiska partiernas finanser. Parlamentet betonar behovet av att stärka de brottsbekämpande organens kapacitet att genomföra proaktiva och effektiva utredningar. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att framsteg i arbetet med att reformera rättsväsendet i betydande utsträckning också kommer att främja kampen mot korruption och organiserad brottslighet.

9.  Europaparlamentet noterar regeringens engagemang i kampen mot organiserad brottslighet, vilket har lett till ett flertal framgångsrika storskaliga brottsbekämpande insatser, även i samarbete med myndigheter i grannländer och EU-medlemsstater. Icke desto mindre är parlamentet fortsatt oroat över det begränsade antalet slutliga fällande domar. Det är mycket viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan åklagare och polis och att garantera en effektiv rättslig uppföljning. Parlamentet efterlyser tillräckliga resurser till polisen och åklagarväsendet för bekämpning av organiserad brottslighet. Parlamentet välkomnar de senaste insatserna mot narkotikahandlare, men konstaterar att denna handel fortfarande är ett allvarligt problem i Albanien. De behöriga myndigheterna uppmanas att förstärka sina insatser i kampen mot tillverkning och handel med droger och narkotika, bland annat genom att öka det internationella och regionala samarbetet. Parlamentet efterlyser ett förstärkt samarbete mellan de brottsbekämpande institutionerna på människohandelsområdet, bättre skydd och möjligheter till gottgörelse för offren samt bättre resultat när det gäller utredning, lagföring och fällande domar. De behöriga myndigheterna uppmanas att intensifiera sina insatser mot vapenhandeln.

10.  Europaparlamentet noterar bedömningen och rekommendationerna från OSSE/ODIHR gällande valprocessen med anledning av de lokala valen i juni 2015, där ett antal oegentligheter iakttogs av internationella observatörer. Parlamentsvalet 2017 kommer att bli ett viktigt test när det gäller Albaniens EU-integrationsprocess. De behöriga myndigheterna uppmanas att göra allt de kan för att förbereda ett fritt och rättvist val. Parlamentet välkomnar inrättandet i januari 2016 av ett tillfälligt parlamentsutskott för en valreform och uppmuntrar till ett effektivt genomförande av nämnda rekommendationer, särskilt som en del av arbetet med att förbereda inför – och genomföra – kommande val. Parlamentet är oroat över den allmänna politiseringen av valprocessen och uppmanar de behöriga myndigheterna att ta itu med bland annat de förfarandemässiga bristerna, exempelvis med avseende på stridigheter i samband med val, valkommissioners oberoende, transparens och effektivitet i finansieringen av politiska partier, påstådda fall av röstköp och hot mot väljare samt missbruk av statliga medel, i syfte att stärka allmänhetens förtroende för valprocessen. Parlamentet noterar att den centrala valkommissionen måste upprätta tydligt internt ansvar för tillsynen av partifinanser och gå lägre än att enbart göra formella kontroller av de politiska partiernas redovisningar.

11.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en parlamentsresolution om det civila samhällets roll i landets demokratiska utveckling och noterar det förbättrade samarbetet mellan statliga institutioner och det civila samhällets organisationer, inbegripet dessa organisationers deltagande i sammanträdena med det nationella rådet för europeisk integration. Parlamentet lovordar antagandet av en färdplan för det civila samhället och uppmuntrar till ett friktionsfritt genomförande av den. Parlamentet rekommenderar att samarbetet med det civila samhällets organisationer institutionaliseras, så att man stärker demokratin och skyddet för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter genom allmänhetens deltagande och ökar insynen i beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att minska den administrativa belastningen för det civila samhällets organisationer och se över skatteregler och övrig relevant reglering i syfte att underlätta privata donationer. De behöriga myndigheterna uppmanas att uppmuntra det civila samhällets organisationer att aktivt delta i övervakningen av valprocessen och vara delaktiga i att i tid erbjuda omfattande information till allmänheten om EU-anslutningsprocessen.

12.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen den albanska regeringen att ägna särskild uppmärksamhet åt att förbättra ungas framtidsutsikter, investera i modernisering och reformera utbildningssystemet för att öka möjligheterna till anställning och yrkesutsikterna i synnerhet för unga. Parlamentet understryker behovet av att förvandla den nuvarande kompetensflykten till en kompetenscirkulation som stöder rörlighet samtidigt som den skapar stor potential för goda karriärutsikter i Albanien. Parlamentet välkomnar stödet för utbildning, sysselsättning och socialpolitik från instrumentet för föranslutningsstöd.

13.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till behöriga myndigheter att fortsätta skipa rättvisa för offren för händelserna den 21 januari 2011.

14.  Europaparlamentet fördömer den dåliga behandlingen av misstänkta på polisstationer, det alltför stora antalet fångar i fängelserna och den otillräckliga medicinska vården och de dåliga förhållandena i förvarsanläggningarna.

15.  Europaparlamentet påminner om att institutionella mekanismer för att trygga barns rättigheter fortfarande är svaga. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att förnya rättsväsendet för minderåriga så att det överensstämmer med internationella standarder. Parlamentet efterlyser en markant ökning av de finansiella anslagen för systemet för skydd av barn, i synnerhet skyddsenheterna för barn på lokal och regional nivå. Parlamentet beklagar att vissa skyddsenheter för barn har måst lägga ned verksamheten på grund av avsaknaden av finansiella resurser. Parlamentet uppmanar eftertryckligen myndigheterna att säkerställa barns tillgång till skyddsenheter för barn även på landsbygden.

16.  Europaparlamentet lovordar det klimat av religiös tolerans som råder i landet, det goda samarbetet mellan olika religiösa samfund samt dessa samfunds positiva förbindelser med staten. Alla behöriga myndigheter och religiösa samfund uppmanas att gemensamt verka för att bevara och främja den religiösa harmonin.

17.  Bland de fem centrala prioriteringarna påminner Europaparlamentet om behovet av effektiva lagstiftningsmässiga och politiska åtgärder för att förstärka skyddet för mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och politik mot diskriminering. Romer och egyptier lever under svåra förhållanden och ofta utsätts för social utestängning och diskriminering. Parlamentet lovordar antagandet av den nationella handlingsplanen för integrering av romer och egyptier under perioden 2015–2020 och för ett effektivare genomförande av politiken för integrering av romer. Såväl antalet inskrivningar och skolavhopp för romska barn som situationen för romska och egyptiska gatubarn, däribland fall av tvångsvräkning av dem utan föregående rättslig prövning eller tillhandahållande av annat lämpligt boende, är fortfarande ett problem. Skyddet för barns rättigheter och rättsväsendet för minderåriga måste förbättras. Parlamentsresolutionen om skydd av hbti-personers rättigheter och friheter välkomnas. Den andra upplagan av pridefestivalen i Tirana genomfördes i juni 2015 utan några större incidenter. Parlamentet rekommenderar att diskriminerande bestämmelser om transpersoner och intersexuella ska avlägsnas från befintlig lagstiftning. De behöriga myndigheterna uppmanas att fortsätta förbättra det inkluderande och toleranta klimatet gentemot alla minoriteter i landet, bland annat genom att stärka den roll som den statliga minoritetskommittén spelar.

18.  Europaparlamentet rekommenderar att man med hjälp av lämpliga mekanismer tar itu med ojämställdhet mellan könen, könsdiskriminering och våld i nära relationer. Parlamentet välkomnar de ändringar i vallagen som antogs i april 2015 och som föreskriver en könskvot på 50 procent i kandidatlistorna för kommunalval.

19.  Europaparlamentet noterar att respekten för äganderätten måste säkerställas och efterlyser med kraft såväl ett slutförande av processen med registrering och återlämnande av samt ersättning för egendom som ett effektivt genomförande av strategin för äganderätten för perioden 2012–2020. En bättre efterlevnad av äganderätten kommer att påverka lokala och utländska investeringar positivt.

20.  Europaparlamentet betonar på nytt att professionella, oberoende och pluralistiska public service-medier och privata medier är mycket viktiga. Parlamentet är oroat över den utbredda självcensuren bland journalister, som ibland fysiskt hindras från att bevaka vissa evenemang, attackeras eller hotas på grund av sitt arbete, samt över fall av direkt ingripande i utgivarnas autonomi. I detta sammanhang beklagar parlamentet att Balkanländernas regionala nätverk för undersökande journalistik har hotats med ett förtalsmål till följd av sina undersökningar av en borgmästarkandidats brottsliga förflutna under de lokala valen 2015. Parlamentet efterlyser åtgärder för att stärka de yrkesmässiga och etiska standarderna för journalister och för förbättrat genomförande av lagen om audiovisuella medier. Man behöver öka insynen i regeringens reklam i medierna och vidta ytterligare åtgärder för att säkra oberoendet för myndigheten för audiovisuella medier (AMA) och för public service-kanalerna. Parlamentet är oroat över ändringar i förfarandet för val av generaldirektör för det albanska public service‑radio/tv-bolaget (RTSh). Både regeringen och oppositionen uppmanas att garantera att det nationella sändningsföretaget fungerar korrekt genom att ta fram en kandidat till direktörsposten som man kan enas om. Parlamentet understryker behovet av att slutföra den försenade digitaliseringsprocessen.

21.  Europaparlamentet konstaterar att Albanien i viss mån är på väg att utveckla en funktionsduglig marknadsekonomi. Parlamentet välkomnar den förbättrade skatteuppbörden och regeringens kampanj mot informellt arbete. Samtidigt som sysselsättningsgraden ökat är den höga arbetslöshetsnivån ett problem, särskilt ungdoms- och långtidsarbetslösheten, som utgör mer än 50 procent av den sammanlagda arbetslösheten. Parlamentet efterlyser med kraft mer uppmärksamhet för jämställdhet och ytterligare åtgärder för att öka kvinnors sysselsättning på arbetsmarknaden. Parlamentet är fortfarande oroat över de ihållande betydande bristerna med avseende på rättsstatligheten, det gällande regelverket, efterlevnaden av äganderätten och kampen mot korruption. Detta gör det svårare att åstadkomma förbättringar i företagsklimatet. Albanien uppmanas med kraft att på ett övergripande sätt ta itu med det fortfarande akuta problemet med landets omfattande svarta ekonomi, som är kopplat till den utbredda korruptionen, genom att vidta effektiva ekonomiska reformer. Parlamentet efterlyser med kraft åtgärder för att ta itu med bristerna när det gäller avtalsefterlevnad och rättsstatsprincipen, hantera den fortfarande omfattande informella ekonomin och prioritera programmet för en konsolidering av de offentliga finanserna och en minskning av statsskulden. Vidare efterlyses med eftertryck ett större stöd för skyddsmekanismer för konsumenter.

22.  Europaparlamentet uppmanar Albanien att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa sig till EU:s miljölagstiftning och kraven i kapitel 27. I detta hänseende välkomnas etableringen av en nationell myndighet för skyddade områden och en myndighet för den albanska kusten.

23.  Europaparlamentet uppmanar Albaniens regering att kontrollera utvecklingen av vattenkraftverk i miljömässigt känsliga områden såsom runt floden Vjosa och i skyddade områden samt att upprätthålla integriteten hos befintliga nationalparker. Parlamentet rekommenderar att kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar förbättras, vilket skulle göra det möjligt att beakta EU-standarder enligt fågeldirektivet, habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten. Albaniens regering uppmanas att öka transparensen genom allmänhetens deltagande och samråd om planerade projekt.

24.  Europaparlamentet uppmanar Albanien att genomföra de relevanta mätningarna i fråga om miljöskydd och avfallshantering, och att vidta ytterligare åtgärder mot felaktig avfallsdeponering och avlägsnande av felaktigt deponerat avfall, särskilt marint avfall.

25.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att anta och genomföra en nationell energistrategi. Parlamentet är oroat över att Albanien inte lämnat in någon handlingsplan för förnybar energi till energigemenskapen, vilket utlöste ett överträdelseförfarande. Likaledes oroar sig parlamentet över att Albanien inte anpassade sin lagstiftning till 2006 års direktiv om effektiv slutanvändning av energi inom energigemenskapens tidsfrist. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att göra mer för energieffektiviteten genom att anta en ny lag om energieffektivitet i byggnader.

26.  Europaparlamentet lovordar Albanien för att landet fortsatt är en konstruktiv partner i regionen och en proaktiv aktör i det regionala samarbetet. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa goda grannförbindelser, vilka förblir betydelsefulla. Albaniens engagemang för de regionala samarbetsinitiativ som inleddes vid de toppmöten om västra Balkan som hölls i Berlin 2014 och Wien 2015 är positivt. Parlamentet välkomnar Albaniens konstruktiva roll i agendan för uppkoppling. De behöriga myndigheterna uppmanas att se till att de tekniska standarder och icke-bindande åtgärder på transportområdet som antogs vid toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan i Wien 2015 genomförs heltäckande och snabbt före nästa toppmöte i Paris 2016.

27.  Europaparlamentet välkomnar landets fortsatta politiska vilja att förbättra förbindelserna med Serbien och uppmuntrar Albanien och Serbien att vidta ytterligare åtgärder för att främja den regionala stabiliteten och samarbetet samt goda grannförbindelser. I ljuset av dessa satsningar uppmuntras Albanien att fortsätta utvecklingen av en regional byrå för ungdomssamarbete med huvudkontor i Tirana, som är av största betydelse för vidare försoning i regionen, i synnerhet bland ungdomar. Parlamentet rekommenderar att man påskyndar konstruktionen av större infrastrukturprojekt såsom järnvägsanknytningen och den moderna motorvägen mellan Tirana och Skopje som en del av korridor VIII. Parlamentet lovordar Albanien för dess fullständiga anpassning till EU:s alla relevanta Gusp-förklaringar och Europeiska rådets slutsatser, samt för landets beredskap att bidra till de europeiska bistånds- och vidarebosättningssystemen för syriska flyktingar. Regeringen uppmanas eftertryckligen att göra ytterligare ansträngningar för att ta itu med det stora antalet uppenbart ogrundade asylansökningar som lämnas in i EU-medlemsstater och vidta kraftfulla åtgärder via mekanismen för uppföljning av viseringsliberaliseringen för att intensifiera det operativa samarbetet och informationsutbytet med EU-medlemsstaterna och grannländerna. Likaså uppmanas regeringen att överväga ytterligare åtgärder för att förbättra de socioekonomiska levnadsförhållandena. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag att upprätta en gemensam unionsförteckning över säkra ursprungsländer och förordar att Albanien införs i denna förteckning.

28.  I samband med Berlinprocessen stöder Europaparlamentet inrättandet av forumet för det civila samhället på västra Balkan, som ger företrädare för det civila samhället i regionerna en möjlighet att utbyta tankar, framföra sina frågor och utarbeta konkreta rekommendationer till beslutsfattarna. Parlamentet önskar att denna process ska fortsätta vid nästa toppmöte, som ska hållas i Paris 2016, och att förberedande seminarier ska anordnas för det civila samhällets organisationer i regionen.

29.  Europaparlamentet välkomnar Albaniens engagemang i kampen mot radikalisering och terrorism och att landet antagit relevanta säkerhetsstrategier och en handlingsplan. Att den uppdaterade strategiska ramen omfattar en strategi för att motverka våldsam extremism välkomnas. Parlamentet är oroat över att Albanien, precis som andra länder, drabbas av förekomsten av återvändande utländska stridande, islamisk radikalisering och våldsam extremism. I detta avseende välkomnar parlamentet åtgärder som den albanska regeringen har vidtagit för att förhindra utflödet av utländska stridande som skulle ansluta till IS i Irak och Syrien. Det är nödvändigt att fortsätta genomföra en effektiv politik för att förebygga islamisk radikalisering, bemöta våldsam extremism även med deltagande av det civila samhällets organisationer och religiösa samfund, förebygga och avbryta strömmen av utländska terroriststridande, motverka finansiering av terrorism, ta fram en särskild rättsstatsbaserad strategi för underrättelseorganen och de brottsbekämpande myndigheterna och utveckla en konsekvent rättspolitik med avseende på lagöverträdare. Vidare rekommenderar parlamentet att man intensifierar ett effektivt regionalt samarbete och samarbetet med EU-medlemsstaternas relevanta tjänster i denna fråga, bland annat i fråga om informationsutbyte. Parlamentet anser att man i samband med alla åtgärder som vidtas för detta ändamål bör se till att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna respekteras i enlighet med internationella normer och instrument.

30.  Europaparlamentet beklagar att ingen meningsfull debatt för närvarande kan hållas i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén och att ingen rekommendation kunde antas vid dess nionde sammanträde, på grund av avsaknaden av samarbets- och kompromissvilja inom den albanska delegationen. Nämnda kommitté bör stärkas för att kunna bidra positivt till Albaniens EU-anslutningsprocess.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina kommande rapporter inkludera detaljerad information om stöd från instrumentet för föranslutningsstöd till Albanien och genomförandet av åtgärder, särskilt sådant stöd av denna typ som tilldelats för genomförande av de centrala prioriteringarna och de berörda projekten, med beaktande av kommissionens förklaring om den strategiska dialogen med Europaparlamentet.

32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Albaniens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy