Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2897(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0441/2016

Indgivne tekster :

B8-0441/2016

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0135

Vedtagne tekster
PDF 213kWORD 104k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Rapport 2015 om Bosnien-Hercegovina
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Bosnien-Hercegovina (2015/2897(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side(1),

–  der henviser til Bosnien-Hercegovinas ansøgning af 15. februar 2016 om medlemskab af Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 21. april 2015 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen med Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 om Vestbalkan og bilaget hertil "Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration",

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts, 12. oktober og 15. december 2015 vedrørende Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til det første møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg (SAPC) for EU-Bosnien-Hercegovina, som fandt sted i Sarajevo den 5.-6. november 2015, og de første møder i Stabiliserings- og Associeringsrådet og Stabiliserings- og Associeringsudvalget mellem Bosnien-Hercegovina og EU, som fandt sted henholdsvis den 11. og 17. december 2015,

–  der henviser til sluterklæringen fra formandskabet for topmødet med de vestlige Balkanlande, som fandt sted i Wien den 27. august 2015, og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Wientopmødet i 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2015 med titlen "EU's udvidelsesstrategi" (COM(2015)0611), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 2015-rapporten om Bosnien-Hercegovina (SWD(2015)0214),

–  der henviser til det skriftlige tilsagn om EU-integration, som blev vedtaget af Bosnien-Hercegovinas præsidentskab den 29. januar 2015 og godkendt af Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling den 23. februar 2015 samt til reformdagsordenen for Bosnien-Hercegovina for 2015-2018, som blev vedtaget på alle tre myndighedsniveauer i juli 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet, heriblandt beslutning af 9. juli 2015 om Srebrenica-mindedagen(2) og beslutning af 17. december 2015 om 20-året for Dayton-fredsaftalen(3),

–  der henviser til konferencen om Bosnien-Hercegovinas fremtid i Europa – 20 år efter Dayton-Paris-fredsaftalen, som fandt sted i Europa-Parlamentet den 9. december 2015,

–  der henviser til det arbejde, Cristian Dan Preda har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører om Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU fortsat udtaler sin støtte til perspektivet om en europæisk fremtid for Bosnien-Hercegovina og til landets territoriale integritet, suverænitet og enhed;

B.  der henviser til, at tiltrædelse af EU er en inklusiv proces, som kræver konsensus om dagsordenen for reformer; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina skal sætte borgerne i centrum for institutionelle, økonomiske og sociale reformer;

C.  der henviser til, at EU har iværksat en fornyet strategi for Bosnien-Hercegovina, således at landet kan gøre fremskridt i retning af EU og tage hånd om de udestående samfundsøkonomiske og retsstatslige udfordringer og dermed forberede sig på et fremtidigt medlemskab; der henviser til, at stabiliserings- og associeringsaftalen inden for rammerne af denne strategi trådte i kraft den 1. juni 2015;

D.  der henviser til, at en effektiv koordineringsmekanisme vedrørende EU-anliggender mellem de forskellige myndighedsniveauer er helt nødvendig for at sikre et bedre samarbejde med EU, fremme tilpasningen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-retten og gøre Bosnien-Hercegovinas ansøgning om EU-medlemskab til en succes; der henviser til, at Bosnien-Hercegovinas ministerråd vedtog en beslutning om et koordineringssystem til den europæiske integrationsproces i Bosnien-Hercegovina den 26. januar 2016; der henviser til, at fremskridtene med hensyn til koordinering af EU-spørgsmål vil åbne op for, at Bosnien-Hercegovina fuldt ud kan drage nytte af EU-finansiering;

E.  der henviser til, at der stadig er 84 500 internt fordrevne personer og et stort antal flygtninge fra Bosnien-Hercegovina i nabolandene, overalt i hele Europa og på verdensplan;

F.  der henviser til, at stærk politisk opbakning er et nøgleelement i bestræbelserne på at gøre landets institutionelle struktur mere effektiv;

1.  glæder sig over den første mere positivt formulerede rapport fra Kommissionen om Bosnien-Hercegovina og gentager sit klare engagement i Bosnien-Hercegovinas europæiske perspektiv; opfordrer myndighederne til beslutsomt at stræbe efter institutionelle og samfundsøkonomiske reformer, herunder deres effektive gennemførelse, og gøre konstante fremskridt hen imod et EU-medlemskab; tilskynder til åbenhed i planlægningen og gennemførelsen af reformer; støtter statens og entiteternes fælles handlingsplan om implementering af reformdagsordenen for 2015-2018 og slår til lyd for en harmoniseret implementering, således at der kan opnås reelle og synlige forandringer overalt i landet og en bedre livskvalitet for samtlige borgere i Bosnien-Hercegovina;

2.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina har indgivet en ansøgning om EU-medlemskab den 15. februar 2016; anmoder Rådet om at behandle ansøgningen ved først givne lejlighed og ufortøvet videresende den til Kommissionen med henblik på at påbegynde udarbejdelsen af en udtalelse;

3.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovinas ministerråd den 26. januar 2016 vedtog en beslutning om oprettelse af en koordineringsmekanisme for EU-spørgsmål og den 9. februar 2016 vedtog en forhandlingsposition om tilpasning af stabiliserings- og associeringsaftalen efter Kroatiens tiltrædelse af EU; minder om, at parallelt med meningsfulde fremskridt ved gennemførelsen af reformdagsordenen er disse elementer nødvendige for, at EU kan betragte ansøgningen om medlemskab som troværdig; opfordrer til, at entiteterne straks harmoniserer deres holdning til den vedtagne koordineringsmekanisme, og ansporer til et samarbejde mellem alle berørte parter for yderligere at forbedre denne mekanisme; går ind for en hurtig gennemførelse af dette initiativ og opfordrer indtrængende til et konstruktivt samarbejde om EU-spørgsmål; understreger, at denne mekanisme er en ufravigelig forudsætning for effektiv beslutningstagning i EU-tiltrædelsesprocessen; glæder sig over de første konkrete høringer – på parlamentsniveau – med henblik på fuld gennemførelse af koordineringsmekanismen og tilskynder kraftigt til en fortsat intensivering af sådanne møder blandt institutionelle aktører; kræver atter, at der sker en tilpasning af de handelsmæssige indrømmelser, der er givet i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen; mener, at en fuldstændig gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalen, herunder en tilpasning, er et vigtigt element i Bosnien-Hercegovinas engagement i EU og en af forudsætningerne for at fremme landets kandidatur til et medlemskab; anbefaler, at Bosnien-Hercegovina også samarbejder med EU-medlemsstaterne på vejen hen imod et EU-medlemskab;

4.  gentager, at det er nødvendigt også at fortsætte med forfatningsmæssige, retlige og politiske reformer, der kan omdanne Bosnien-Hercegovina til en effektiv, inklusiv og fuldt funktionsdygtig stat, som garanterer lighed og demokratisk repræsentation for alle dets konstituerende befolkningsgrupper og alle borgere, og som garanterer, at alle borgere kan stille op til valg og være valgbare og kan fungere på alle politiske niveauer på lige vilkår og uanset etnisk eller religiøs baggrund i overensstemmelse med de principper, der kom til udtryk i Parlamentets seneste beslutning, herunder Københavnskriterierne, gældende EU-ret, Venedigkommissionens henstillinger og den europæiske menneskerettighedskonvention samt de relevante afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD); opfordrer myndighederne til aktivt at fremme principperne om legitim repræsentation, føderalisme, decentralisering og subsidiaritet samt aktivt at fremme europæiske værdier og betydningen af det europæiske perspektiv; opfordrer EU-institutionerne til at deltage aktivt i bestræbelserne på at finde en bæredygtig løsning på den forfatningsmæssige ordning i Bosnien-Hercegovina;

5.  opfordrer indtrængende de politiske og religiøse ledere til at afstå fra en nationalistisk og separatistisk retorik, der fremmer splittelsen i samfundet, og til at fortsætte den politiske dialog og aktiviteter, der tager sigte på gensidig respekt, konsensus og samarbejde mellem legitime politiske repræsentanter og beskyttelse af mangfoldigheden i samfundet; opfordrer alle borgere til at gå ind for forsoning og samarbejde, hvilket er nødvendige forudsætninger for at realisere det europæiske perspektiv;

6.  understreger den vigtige rolle, som græsrodsbevægelser i civilsamfundet spiller i forbindelse med fredsopbygning og forsoning og fremhæver navnlig de unges deltagelse i den interkulturelle dialog og udveksling samt i det politiske liv; bemærker den væsentlige rolle, som kulturelle aktivister, kunstnere, forfattere og akademikere spiller med hensyn til at fremme dialog og forståelse mellem de forskellige samfundsgrupper; henstiller indtrængende, at uddannelse i demokrati, grundlæggende rettigheder og medborgerskab støttes i Bosnien-Hercegovina;

7.  noterer sig, at præsidenten for Republika Srpska har meddelt, at den planlagte folkeafstemning i Republika Srpska om Bosnien-Hercegovinas statslige retsvæsen vil blive udsat; beklager imidlertid, at denne afgørelse ikke er blevet vedtaget af Republika Srpskas nationalforsamling; mener, at tanken om en folkeafstemning helt bør opgives, fordi det er en trussel mod landets samhørighed, suverænitet og integritet og risikerer at undergrave bestræbelserne på at forbedre den samfundsøkonomiske situation for alle Bosnien-Hercegovinas borgere og gøre yderligere fremskridt i EU-integrationsprocessen; understreger, at eventuelle mangler i Bosnien-Hercegovinas retsvæsen bør behandles i en ånd af samarbejde og ikke gennem ensidige initiativer, inden for rammerne af den udvidede strukturerede dialog om retlige anliggender; minder om, at Republika Srpska i henhold til Daytonaftalen ikke har ret til at løsrive sig;

8.  er dybt foruroliget over de erklæringer, som indenrigsministeren i Republika Srpska har fremsat om fremtidig uddannelse af særlige politienheder fra Republika Srpska i Den Russiske Føderation, om et tættere samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, og om planerne om at købe russisk militært udstyr; opfordrer myndighederne i Republika Srpska til ikke at føre en selvstændig udenrigs- og sikkerhedspolitik, der kan underminere den statslige politik;

9.  glæder sig over, at stabiliserings- og associeringsaftalen er trådt i kraft, og at SAPC som det første fælles organ er blevet oprettet på grundlag heraf; beklager imidlertid dybt, at SAPC ikke har vedtaget sin forretningsorden, fordi der er gjort forsøg på at indføre etniske blokering i udvalgets afstemningsregler; minder om, at stabiliserings- og associeringsaftalen kræver vedtagelse af forretningsordenen, og at manglende vedtagelse er i direkte modstrid med stabiliserings- og associeringsaftalens gennemførelse; opfordrer i denne forbindelse indtrængende den bosniske delegation til at arbejde konstruktivt hen imod ufortøvet at få vedtaget forretningsordenen på det næste møde i SAPC; glæder sig over det første møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Bosnien-Hercegovina og EU, der blev afholdt den 11. december 2015;

10.  beklager dybt, at korruption, bl.a. korruption på allerhøjeste niveau, fortsat er et udbredt fænomen, og at politiske løfter ikke er blevet omsat til konkrete resultater; er fortsat foruroliget over, at landet kun råder over svage retlige og institutionelle rammer til bekæmpelse af korruption, således at man ustraffet kan deltage i korrupt praksis, og at der kun sker et beskedent antal endelige domfældelser i korruptionssager; efterlyser bedre resultater i forbindelse med effektiv efterforskning og retsforfølgelse i højt profilerede korruptionssager, hvor politikere, højtstående embedsmænd og regulerende institutioner er involveret, og i forbindelse med sager om offentlige indkøb og privatiseringer; noterer sig med tilfredshed, at der er blevet vedtaget en antikorruptionsstrategi og -handlingsplan for 2015-2019 og henstiller indtrængende, at der afsættes et tilstrækkeligt budget til gennemførelsen heraf; efterlyser en væsentlig udbygning af det landsdækkende interinstitutionelle samarbejde; henstiller indtrængende, at der oprettes særlige strukturer til forebyggelse og overvågning af korruption, og at der vedtages politiske retningslinjer om forebyggelse af korruption på alle myndighedsniveauer; råder indtrængende, at der sker en fuldstændig gennemførelse af Greco-henstillingerne hurtigst muligt;

11.  understreger, at et velfungerende og stabilt retsvæsen er af afgørende betydning for at sikre retsstatsprincippet i landet og for at gøre yderligere fremskridt hen imod et EU-medlemskab; er foruroliget over, at politiske aktører i voksende omfang lægger pres på retsvæsenet; fastslår, at det haster med at styrke retsvæsenets uafhængighed i Bosnien-Hercegovina; er navnlig foruroliget over tilfælde af politisk indblanding i retssager, politisering af udnævnelsesprocedurer inden for retsvæsenet, den fortsatte fragmentering i fire forskellige retssystemer og manglen på en effektiv og objektiv procedure til vurdering af dommeres faglige kvalifikationer; glæder sig over den ajourførte reformstrategi for retsvæsenet for 2014-2018 og efterlyser en handlingsplan til implementering af denne strategi med en kraftig fokusering på landsdækkende harmoniseringsbestræbelser; anser det for vigtigt at garantere et mere professionelt, uafhængigt og ansvarligt retssystem, herunder systematisk anvendelse af objektive kriterier for udnævnelser; glæder sig over den protokol, der er blevet undertegnet af entiteternes og statens justitsministre med det formål at gennemføre reformer i det statslige retsvæsen og i det høje domstols- og anklageråd; glæder sig over udnævnelsen af en ombudsmand, men er foruroliget over, at ombudsmandsinstitutionen fortsat kæmper med finansielle og personalemæssige vanskeligheder; efterlyser en hurtig vedtagelse af en lov om reform af ombudsmandsinstitutionen;

12.  er foruroliget over, at adgangen til gratis retshjælp er meget begrænset; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at vedtage en lov om gratis retshjælp på statsniveau som forudsætning for at sikre ligelig, effektiv og ikke-diskriminerende adgang til domstolene; mener, at gennemførelsen af en sådan lovgivning er afgørende for at styrke borgernes tillid til retsstatsprincippet;

13.  fordømmer på det kraftigste den stadig gældende lov om ro og orden i Republika Srpska, der undergraver grundlæggende demokratiske rettigheder som forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og mediefrihed; råder indtrængende til, at der sker en fuldstændig gennemførelse af loven om fri adgang til information, eftersom denne lov stadig ikke er gennemført konsekvent og hyppigt bliver underlagt begrænsninger under henvisning til retten til privatlivets fred og beskyttelsen af de forretningsmæssige interesser hos virksomheder, der samarbejder med regeringerne, hvilket betyder, at borgerne ikke har en effektiv appelmulighed, når de bliver nægtet adgang til oplysninger; glæder sig over, at der er vedtaget ændringer til Bosnien-Hercegovinas straffelov, således at straffelovens bestemmelser om tortur, tvungne forsvindinger og voldtægt er bragt i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer indtrængende myndighederne til at inkorporere strafbare handlinger, der er opregnet i tillægsprotokollen til den internationale konvention om IT-kriminalitet, i straffeloven;

14.  anser det for vigtigt at forbedre samarbejdet mellem parlamenterne på statsligt plan, på entitetsplan og i den særlige administrative enhed Brčko og at afholde fælles møder mellem disse forsamlinger; noterer sig de tilsagn, der er blevet givet i forbindelse med det parlamentariske partnerskab, og råder indtrængende til, at de deraf følgende henstillinger bliver gennemført, og at de aftalte samarbejdsrammer bliver gjort operationelle; glæder sig i denne henseende over, at der er undertegnet et "koncept for mekanismen for samarbejde mellem parlamenterne i Bosnien-Hercegovina med hensyn til aktiviteter i forbindelse med EU-integrationsprocessen"; efterlyser en forbedret samlet koordinering med de kantonale forsamlinger;

15.  noterer sig den rolle, som det blandede parlamentariske udvalg om sikkerhed og forsvar spiller ved at sikre demokratisk kontrol med Bosnien-Hercegovinas væbnede styrker; er foruroliget over den udbredte tilstedeværelse af ulovlige våben i befolkningen samt de stadig store lagre af ammunition og våben, som de væbnede styrker er i besiddelse af; glæder sig over de fremskridt, der er gjort hos de væbnede styrker med hensyn til at bortskaffe den mest ustabile ammunition og opbygge bæredygtig kapacitet til at forvalte de resterende våbenlagre; opfordrer indtrængende til, at der bliver gjort en gennemgribende indsats for at løse de resterende problemer med at rydde landet for miner senest i 2019; opfordrer Kommissionen og HR/NF til at øge støtten til disse aktiviteter;

16.  opfordrer indtrængende medlemmerne af arbejdsgruppen om forberedelse af ændringerne af valgloven i Bosnien-Hercegovina til at sikre, at ændringer af loven skaber grundlag for ægte demokratiske valg som et udtryk for suverænitet; understreger, at demokratiske valg ikke kan opnås, medmindre en lang række andre menneskerettigheder og grundlæggende friheder kan udøves vedvarende uden forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, religion, køn, politiske og andre anskuelser, ejendom, fødsel eller anden status, og uden vilkårlige og urimelige begrænsninger;

17.  mener, at fragmenteringen af den offentlige forvaltning, politiseringen af forvaltningsapparatet og den afsvækkede politiske koordinering stiller sig hindrende i vejen for institutionelle og lovgivningsmæssige reformer og indvirker på leveringen af offentlige tjenesteydelser til borgerne; opfordrer de kompetente myndigheder på alle niveauer til at styrke den mellemfristede politiske planlægning og udvikle en omfattende og landsdækkende strategisk ramme for en reform af den offentlige forvaltning og et offentligt finansforvaltningsprogram i overensstemmelse med de europæiske principper for offentlig forvaltning, som er blevet defineret af OECD/SIGMA i forhold til kandidater til EU-medlemskab;

18.  betragter landbruget som en central økonomisk sektor i Bosnien-Hercegovina, eftersom omtrent 20 % af landets befolkning er direkte eller indirekte afhængig af denne sektor; glæder sig derfor over, at der er gjort fremskridt på området fødevaresikkerhed og veterinærpolitik, og at Kommissionen har besluttet at godkende eksport af mælk og mejeriprodukter fra Bosnien-Hercegovina til EU; opfordrer til en større indsats for at bringe de officielle veterinære og plantesundhedsmæssige kontrolsystemer på linje med europæiske standarder og til at etablere de nødvendige institutionelle strukturer, der gør det muligt at bruge instrumentet for førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter; opfordrer regeringen til at støtte oprettelsen af et landbrugsministerium på statsniveau og en ledsagende udviklingsstrategi;

19.  er betænkelig over, at samarbejdsmekanismerne mellem regeringen og civilsamfundsorganisationerne er utilstrækkelige, og at der bl.a. er begrænsede muligheder for at deltage i en politisk dialog om reformdagsordenen; anser det for afgørende at styrke civilsamfundets rolle og inddrage borgerne i EU-tiltrædelsesprocessen; slår atter til lyd for, at der indføres og implementeres mekanismer til en gennemsigtig og inklusiv høring af offentligheden; opfordrer de kompetente myndigheder på alle niveauer til at forbedre de relevante retlige og finansielle rammer, vedtage en national strategi for civilsamfundsorganisationer og sikre gennemsigtig offentlig finansiering til civilsamfundsorganisationer for at fremme et mere participatorisk og inklusivt demokrati overalt i landet; opfordrer civilsamfundsorganisationer og aktivister til i væsentlig grad at styrke deres kapaciteter, strukturer og samarbejde med myndighederne i Bosnien-Hercegovina, EU og det internationale samfund; opfordrer sidstnævnte til at støtte civilsamfundsorganisationernes bestræbelser i denne retning;

20.  noterer sig den ukoordinerede implementering af strategien for 2014-2016 til bekæmpelse af organiseret kriminalitet; henstiller indtrængende, at der vedtages og implementeres en ny strategi og handlingsplan om hvidvaskning af penge på linje med Moneyval-henstillingerne; understreger behovet for en offercentreret tilgang og en tværfaglig og samlet strategi til bekæmpelse af narkotika- og menneskehandel; opfordrer EU's og Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at arbejde sammen med henblik på effektivt at bekæmpe menneskehandel og beskytte ofrene; glæder sig over vedtagelsen af handlingsplanen for 2016-2019 til bekæmpelse af menneskehandel i Bosnien-Hercegovina, herunder handlingsplanens fokusering på problemer i forbindelse med vandrende arbejdstagere og tvangsudøvelse over for børn, der presses til at tigge, og opfordrer til, at handlingsplanen gennemføres effektivt; er fortsat foruroliget over det store antal ulovlige våben i Bosnien-Hercegovina, som let kan overføres til EU; opfordrer de kompetente myndigheder til at intensivere deres bestræbelser på at retsforfølge våbenmæglere og -smuglere og gøre en større indsats for at bekæmpe ukontrolleret spredning af og ulovlig handel med våben, navnlig håndvåben og lette våben, også gennem et styrket regionalt samarbejde samt et samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og EU;

21.  opfordrer myndighederne til at udarbejde en handlingsplan til implementering af strategien for 2015-2020 til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme; opfordrer myndighederne til at intensivere deres bestræbelser for at sikre et mere effektivt, landsdækkende samarbejde mellem politi, efterretningsvæsen og sikkerhedstjenester til bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme; mener, at det er nødvendigt at styrke Bosnien-Hercegovinas kapacitet med hensyn til terrorbekæmpelse; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at gøre en større indsats for at bekæmpe finansiering af terrorisme, bl.a. ved at oprette en retlig ramme for indefrysning af aktiver tilhørende terrorgrupper; mener, at det er bydende nødvendigt, at der sker en samordning af sikkerhedsoperationer i Bosnien-Hercegovina, og at der sker datadeling inden for landets grænser; understreger, at et tættere samarbejde mellem regionale sikkerhedstjenester også er af største vigtighed, og tilskynder til yderligere samarbejde på dette område;

22.  understreger, at Bosnien-Hercegovina er blevet alvorligt berørt af fænomenet udenlandske krigere og radikalisering; er foruroliget over radikaliseringen af unge mennesker, da et stort antal unge – i forhold til andre lande i regionen – har tilsluttet sig Daesh; mener, at det er nødvendigt at fortsætte og udbygge foranstaltningerne til bekæmpelse af radikalisering og terrorisme; glæder sig over bestræbelserne på at styrke den interreligiøse dialog, herunder den fælles erklæring, hvor politiske og religiøse ledere har taget afstand fra terrorisme og voldelig ekstremisme; bifalder de første domme, der er afsagt over udenlandske krigere på grundlag af straffelovsovertrædelser som finansiering af terrorvirksomhed, offentlig anstiftelse af terrorvirksomhed samt organisering af og tilslutning til Daesh; råder indtrængende til, at der udvikles effektive afradikaliseringsprogrammer og fortsat gøres en indsats for at give Bosnien-Hercegovinas unge bedre økonomisk perspektiver i overensstemmelse med den positive dagsorden for ungdommen i det vestlige Balkan, således at de bliver forhindret i at tilslutte sig radikale og ekstremistiske ideologier; mener, at medier, akademiske kredse og civilsamfundet må inddrages i at øge bevidstheden om, hvilke risikofaktorer der kan bevirke, at radikalisering udvikler sig til voldelig ekstremisme; går ind for, at der udvikles nationale og regionale netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering baseret på de bedste praksisser og redskaber, der er til rådighed fra det EU-dækkende netværk til bevidstgørelse omkring radikalisering; efterlyser et tættere samarbejde med sikkerhedstjenesterne i EU og nabolandene, bl.a. om udveksling af oplysninger; går ind for, at der gennemføres politioperationer overalt i Bosnien-Hercegovina med det formål at anholde personer, der mistænkes for at have tilrettelagt, støttet og finansieret terrorvirksomhed;

23.  noterer sig, at de retlige og institutionelle rammer til overholdelse af menneskerettighederne kræver betydelige forbedringer; opfordrer til, at der udvikles en landsdækkende strategi til bekæmpelse af forskelsbehandling i samarbejde med civilsamfundsorganisationer; råder indtrængende til, at der i loven om bekæmpelse af forskelsbehandling medtages en klar definition af kønsidentitet, seksuel orientering, alder og handicap som årsager til forskelsbehandling; går ind for en effektiv gennemførelse af loven og for en styrkelse af menneskerettighedsombudsmandens rolle; er bekymret over, at handicappede bliver diskrimineret med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, adgang til sundhedspleje og andre tjenester; er bekymret over hadefulde voldsforbrydelser, hadefulde udtalelser og den rapporterede stigning i antallet af trusler mod LGBTI-personer; tilskynder regeringen til at tage fat på dette problem ved bl.a. at gennemføre oplysningskampagner om rettigheder for LGBTI-personer inden for retsvæsenet, hos de retshåndhævende myndigheder og blandt den brede offentlighed; konstaterer, at der er gjort betydelige fremskridt med at afslutte den civile registreringsproces for romaer, men er fortsat bekymret over, at der kun gøres en begrænset indsats for at forbedre deres sundhedstilstand, uddannelse og beskæftigelsesmuligheder; opfordrer indtrængende myndighederne til at bekæmpe kønsbaseret forskelsbehandling; henstiller indtrængende, at bestemmelsen om dødsstraf i Republika Srpskas forfatning ophæves;

24.  beklager, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til implementering af Sejdić-Finci- og Zornić-sagerne, og erindrer om, at Bosnien-Hercegovina fortsat ikke efterlever EMD's afgørelser i disse sager; understreger på ny, at den manglende implementering af Sejdić-Finci- og Zornić-retsafgørelserne fortsat resulterer i diskrimination mod borgere i Bosnien-Hercegovina og derfor kan stille sig hindrende i vejen for Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af EU;

25.  henstiller indtrængende, at der sker en mere målrettet og hensigtsmæssig efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med hadforbrydelser og hadefulde udtalelser, bl.a. på etnisk grundlag, og i forbindelse med udbredelse af ekstremistiske ideologier via de sociale medier; beklager, at føderationen er det eneste territorium i det vestlige Balkan, hvor sanktionering af hadforbrydelser ikke er reguleret i straffeloven, og henstiller indstændigt, at der bliver indføjet en sådan bestemmelse; efterlyser ligeledes en bestemmelse om hadefuld tale i straffelovgivningen i alle entiteter;

26.  gentager, at valglovgivningen og valgsystemet skal give alle tre konstituerende befolkningsgrupper og alle andre borgere lejlighed til frit og uafhængigt at vælge deres egne legitime politiske repræsentanter til institutionerne og myndighederne;

27.  understreger, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle ved at beskytte og fremme mindretalsrettigheder i landet samt ved at bidrage til social harmoni og tolerance og højne borgernes forståelse for fordelene ved mangfoldighed; mener, at civilsamfundet bør inddrages yderligere i at løse udfordringerne med etnisk splittelse, for at landet kan avancere i retning af et EU-medlemskab; mener desuden, at der bør ske en bedre koordinering mellem de kompetente myndigheder og civilsamfundsorganisationerne for at sikre en bedre håndhævelse af mindretalslovgivningen;

28.  støtter vedtagelsen af strategien for 2015-2018 til implementering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; efterlyser en hurtig vedtagelse og anvendelse af rammestrategien til implementering af Istanbulkonventionen; er foruroliget over, at der på statsligt niveau mangler en samlet retlig ramme om seksuelle overgreb og en passende mekanisme til kompensering af ofre; opfordrer de kompetente myndigheder til at sikre en ordentlig finansiering af, og en bedre lovgivning om, "sikre huse" og til at indføre et harmoniseret system til overvågning og indsamling af data om sager om vold mod kvinder; mener også, at der bør gøres en ihærdig indsats for at øge kvinders deltagelse i politik og beskæftigelse, forbedre deres sociale og økonomiske situation – særlig hvad angår adgang til retten til barselsorlov og -ydelser – og fremme, beskytte og styrke kvinders rettigheder; opfordrer indtrængende regeringerne på alle niveauer til at skabe større bevidsthed om disse spørgsmål via civilsamfundet, således at kvinder benytter sig af den lovfæstede adgang til beskyttelse;

29.  understreger, at uddannelse spiller en afgørende rolle for at skabe og fremme et tolerant og inklusivt samfund samt for at fremme samarbejde og samhørighed på tværs af kulturelle, religiøse og etniske skel; beklager, at der kun bliver gjort langsomme fremskridt med at bekæmpe problemstillingen med "to skoler under samme tag" samt andre former for segregation og diskrimination i skolevæsenet, og finder det yderst uheldigt, at der stadig ikke arbejdes på at udvikle en fælles grundlæggende undervisningsplan; henstiller indtrængende, at der vedtages konkrete foranstaltninger for at påbegynde afskaffelsen af segregation i uddannelsessystemet; understreger, at der må gøres væsentlige bestræbelser for at forbedre effektiviteten i det fragmenterede uddannelsessystem, samtidig med at der gives en garanti for retten til lige uddannelsesmuligheder på alle Bosnien-Hercegovinas officielle sprog og for hver befolkningsgruppes ret til uddannelse på sit eget sprog; tilskynder indtrængende myndighederne til at sikre en effektiv gennemførelse af principperne for inklusiv undervisning i forhold til handicappede børn;

30.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina deltager aktivt i det vestlige Balkans platform for uddannelse og videreuddannelse og fortsat deltager i Erasmus+ og det vestlige Balkans ungdomsvindue, som spiller en meget vigtig rolle ved bekæmpelsen af de meget høje ungdomsarbejdsløshedstal; glæder sig også over, at Bosnien-Hercegovina har givet tilsagn om at deltage i OECD's PISA-undersøgelse i 2018; betragter denne undersøgelse som et nyttigt instrument til brug for drøftelserne om uddannelsessystemets kvalitet og de nødvendige reformer; finder det tilfredsstillende, at alle 13 undervisningsministerier og alle tilknyttede organer har givet tilsagn om at deltage i dette fælles projekt; opfordrer Kommissionen til at overveje at finansiere Bosnien-Hercegovinas deltagelse i undersøgelsen med førtiltrædelsesstøtte;

31.  understreger, at uafhængige og professionelle medieinstitutioner er en af de centrale komponenter i et dynamisk demokratisk samfund; er derfor foruroliget over, at der sker tilbageskridt med hensyn til ytringsfrihed, og at der forekommer tilfælde af politisk pression mod og intimidering af journalister, bl.a. ved at visse medier udsættes for fingerede finansielle og andre inspektioner fra lokale og nationale myndigheders side, samt over, at der fortsat findes en polarisering af medierne langs politiske og etniske skillelinjer; opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en grundig undersøgelse af overfald på journalister og til at skabe en retlig ramme til beskyttelse af journalister; mener desuden, at der omgående bør gøres en indsats for at sikre kommunikationsreguleringsmyndighedens politiske, institutionelle og økonomiske uafhængighed og for at sikre åbenhed omkring mediernes ejerforhold ved at lukke alle lovgivningsmæssige huller, som systematisk stiller sig hindrende i vejen for fuld åbenhed; noterer sig, at gennemførelsen af disse foranstaltninger er af afgørende betydning for at undgå enhver form for utilbørlig politisk påvirkning; efterlyser tiltag til at sikre mediernes pluralisme og udsendelser på alle officielle sprog; mener også, at det er nødvendigt at styrke den redaktionelle uafhængighed og den økonomiske stabilitet inden for public-service-radio- og TV-virksomhed, eftersom denne form for virksomhed er af væsentlig betydning for Bosnien-Hercegovinas enhed; er foruroliget over, at målrettede cyberangreb på informationswebsteder ikke bliver retsforfulgt;

32.  glæder sig over, at der er gjort fremskridt med at reducere puklen af sager om krigsforbrydelser; tager til efterretning, at Krigsforbrydertribunalet vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) er foruroliget over den statslige anklagemyndigheds mangelfulde opfølgning af gentagne opfordringer om at afslutte krigsforbrydersager; efterlyser en revision af den nationale strategi vedrørende krigsforbrydelser og en mere effektiv og bedre retsforfølgelse af seksuelle overgreb i krigstid samt forbedret vidnebeskyttelse; efterlyser tiltag, der har til formål at sikre ofrene ret til egentlig kompensation;

33.  noterer sig, at der er taget visse initiativer, og ønsker flere fremskridt i retning af en bæredygtig tilbagevenden for internt fordrevne og flygtninge, bl.a. med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, social beskyttelse, returnering af ejendom og sundhedspleje på lokalt plan; gentager, at det er vigtigt at anspore disse mennesker til en bæredygtig tilbagevenden til Bosnien-Hercegovina, navnlig til Republika Srpska; opfordrer alle myndighedsniveauer til at beskytte disse mennesker og fremskynde deres tilbagevenden ved at vedtage og gennemføre alle nødvendige lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger; går ind for en effektiv gennemførelse af den reviderede strategi om bilag VII i Dayton-fredsaftalen; opfordrer Kommissionen til at yde passende finansiel bistand og projektbistand, hvilket ville fremme denne proces; noterer sig, at et vedvarende højt antal mennesker er meldt savnet, og opfordrer de kompetente myndigheder til at indgå i et intensivt samarbejde og til at styrke deres bestræbelser på at finde de 7 019 personer, der stadig er meldt savnet; understreger, at der er behov for at udvikle alternative fremgangsmåder inden for retsplejen, bl.a. ved at bygge på UNDP's strategi for retsopgør efter regimeskifte; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at investere væsentlige ressourcer i relevante programmer;

34.  noterer sig, at selv om Bosnien-Hercegovina efter krigen har gennemgået en vellykket rehabilitering- og genopbygningsproces, og landet er kommet tættere på EU, er der stadig udfordringer med hensyn til forsoningsprocessens bæreevne; understreger derfor vigtigheden af, at der undervises i forsoning og gensidig forståelse i samfundet;

35.  glæder sig over væksten i den registrerede beskæftigelse samt over de første skridt, der er taget i retning af at styrke politikkoordineringen og forbedre erhvervsklimaet; er fortsat betænkelig over den statslige indflydelse på økonomien, kvaliteten af de offentlige finanser, den store afhængighed af finansiering fra internationale kreditinstitutioner, usikkerheden omkring de internationale investeringers oprindelse og de vanskelige arbejdsmarkedsforhold; understreger behovet for at bekæmpe den vedvarende høje langtidsledighed (27,6 %), herunder en meget høj ungdomsarbejdsløshed (62,7 %), samt den store uformelle økonomi og for at forbedre arbejdsmarkedets funktion;

36.  glæder sig over, at begge entiteter har vedtaget ny arbejdsmarkedslovgivning; beklager, at der ikke findes et enkelt samlet økonomisk område, hvilket er en hæmsko for erhvervsmiljøet; henstiller indtrængende, at der gøres en yderligere indsats for at forbedre erhvervsmiljøet ved at styrke retsstatsprincippet, forenkle håndhævelsen af kontrakter og bekæmpe korruption; beklager, at Bosnien-Hercegovina ikke har udviklet en SMV-strategi på statsligt plan;

37.  understreger, at der er behov for at reformere og harmonisere de fragmenterede sociale sikringssystemer med udgangspunkt i borgernes behov for at sikre, at alle behandles lige; noterer sig, at fagforenings- og arbejdstagerrettigheder, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, stadig har begrænset rækkevidde, og understreger, at det er vigtigt yderligere at styrke og harmonisere disse love overalt i landet;

38.  henstiller indtrængende, at der vedtages landsdækkende sektorstrategier for transport, energi og miljø; understreger, at disse strategier er nødvendige bl.a. for at drage fordel af EU's førtiltrædelsesbistand i fuldt omfang;

39.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina deltager i Vestbalkan 6-initiativet; fremhæver betydningen af de to store investeringsprojekter – "Stara Gradiška" og "Svilaj" – som skal fremme handel, regional integration og bæredygtig vækst; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre en fuldstændig og hurtig gennemførelse af de tekniske standarder og "bløde" foranstaltninger inden for transport, som blev aftalt på Vestbalkantopmødet i Wien i 2015 (f.eks. tilpasning/forenkling af procedurer ved grænsepassage, informationssystemer, vedligeholdelsesplaner, unbundling og tredjeparters adgang til netværk) inden det kommende topmøde i Paris;

40.  mener, at resultaterne af folke- og boligtællingen omgående bør offentliggøres, fordi disse resultater er et afgørende instrument i den økonomiske og sociale planlægning; påpeger desuden, at det er nødvendigt at have adgang til data fra folketællingen i 2013 for at udfylde det spørgeskema, som Bosnien-Hercegovina kommer til at modtage fra Kommissionen;

41.  opfordrer indtrængende de statistiske kontorer i Bosnien-Hercegovina til at tilpasse deres statistikker til Eurostat's standarder;

42.  er foruroliget over, at der kan konstateres tilbageskridt med hensyn til informationssamfundet; efterlyser en omgående implementering af den digitale overgang; henstiller indtrængende, at der bliver oprettet et tilsynsorgan til godkendelse af lovgivning om e-handel og e-signatur på statsligt niveau, eftersom denne lovgivning stadig ikke er blevet gennemført, fordi der mangler et sådant organ; opfordrer de ansvarlige myndigheder til at fremskynde en hensigtsmæssig gennemførelse af det fælleseuropæiske alarmnummer 112, som blev indført i 2009;

43.  bemærker, at der er gennemført begrænsede foranstaltninger og tiltag med hensyn til klimatilpasning, og at der er taget indledende skridt til at udvikle Natura 2000-nettet om naturbeskyttelse; opfordrer de kompetente myndigheder til at indføre en harmoniseret retlig ramme for miljøbeskyttelse og klimatiltag og styrke den strategiske planlægning og tilpasning til gældende EU-ret på disse områder; opfordrer de kompetente myndigheder til at forebygge voldsom luftforurening på linje med EU-miljøstandarderne, herunder forurening fra olieraffinaderiet i Bosanski Brod; gentager, at Bosnien-Hercegovina fuldt ud skal opfylde sine forpligtelser i henhold til konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Esbokonventionen, 1991) og protokollen om strategisk miljøvurdering (Kiev, 2003);

44.  opfordrer Bosnien-Hercegovinas regering til at regulere og overvåge udviklingen af vandkraftværker i miljømæssigt set skrøbelige områder samt i beskyttede og potentielt beskyttede områder og til at opretholde de eksisterende nationalparkers integritet, f.eks. i forhold til Sutjeska-nationalparken og Una-nationalparken; henstiller, at kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingerne forbedres, således at man tager EU-standarder som fastsat i fugle- og habitatdirektivet og vandrammedirektivet med i betragtning; opfordrer Bosnien-Hercegovinas regering til at skabe større åbenhed via offentlig deltagelse og samråd om planlagte projekter med lokalsamfund, videnskabelige eksperter og civilsamfundet;

45.  gratulerer Bosnien-Hercegovina med overtagelsen af formandskabet for Energifællesskabet i 2016; er imidlertid foruroliget over Energifællesskabets sanktionspålæggelse over for Bosnien-Hercegovina; gentager sin opfordring til Bosnien-Hercegovina om at træffe foranstaltninger til at tilslutte sig nabolandenes energiinfrastrukturer og om at opfylde alle sine kontraktlige forpligtelser i henhold til energifællesskabstraktaten;

46.  tager afstand fra den lov om offentlig ro og orden, som blev vedtaget af Republika Srpska i februar 2015, og som kriminaliserer opslag på de sociale medier, der forstyrrer den offentlige orden eller omfatter blufærdighedskrænkende, forargeligt eller fornærmeligt indhold, eftersom dette baner vejen for retlige restriktioner over for ytringsfriheden online og over for frie medier og kan medføre selvcensur blandt brugerne af sociale medier;

47.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina har spillet en konstruktiv og proaktiv rolle for at fremme regionalt samarbejde; mener, at et konkret samarbejde på områder af fælles interesse kan bidrage til at stabilisere det vestlige Balkan; noterer sig med tilfredshed grænseaftalen med Montenegro; mener, at der bør gøres yderligere bestræbelser for at afklare udestående bilaterale spørgsmål, bl.a. grænsedragningsspørgsmål i forhold til Serbien og Kroatien, og for at løse problemer vedrørende grænseoverskridende miljøforurening; glæder sig over det første fælles møde mellem Bosnien-Hercegovinas ministerråd og den serbiske regering, som fandt sted den 4. november 2015 i Sarajevo;

48.  glæder sig over, at der i voksende omfang sker en tilpasning til EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske afgørelser med en stigning fra 52 % til 62 %; mener, at udenrigspolitikken, i lyset af Bosnien-Hercegovinas ansøgning om EU-medlemskab, i højere grad bør samordnes med EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

49.  opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til i forbindelse med de kommende lokalvalg at implementere de relevante henstillinger fra internationale og lokale observatører og fra OSCE/ODIHR for at sikre valghandlingens troværdighed og integritet; opfordrer indtrængende myndighederne til at regulere de lokale valg i Mostar snarest muligt;

50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til NF/HR, Rådet, Kommissionen, Bosnien-Hercegovinas præsidentskab, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlament og regeringerne og parlamenterne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og Republika Srpska samt regeringerne i de 10 kantoner.

(1) EUT L 164 af 30.6.2015, s. 2.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0276.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0471.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik