Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2897(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0441/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0441/2016

Keskustelut :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0135

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 103k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (2015/2897(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen(1),

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan 15. helmikuuta 2016 jättämän Euroopan unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen,

–  ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2015 tehdyn neuvoston päätöksen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. kesäkuuta 2003 antamat Länsi-Balkanin maita koskevat päätelmät sekä niiden liitteen ”Länsi-Balkanin maita koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää Eurooppaa”,

–  ottaa huomioon neuvoston 16. maaliskuuta, 12. lokakuuta ja 15. joulukuuta 2015 antamat päätelmät Bosnia ja Hertsegovinasta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan Sarajevossa 5. ja 6. marraskuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen sekä EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaationeuvoston 11. joulukuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen ja vakautus- ja assosiaatiokomitean 17. joulukuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen,

–  ottaa huomioon Wienissä 27. elokuuta 2015 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan loppujulkilausuman sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suositukset vuoden 2015 Wienin-huippukokoukselle,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumisstrategiasta (COM(2015)0611) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Bosnia and Herzegovina 2015 Report” (SWD(2015)0214),

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan presidentin 29. tammikuuta 2015 antaman ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin 23. helmikuuta 2015 hyväksymän EU:hun yhdentymistä koskevan kirjallisen sitoumuksen sekä hallinnon kaikkien kolmen tason heinäkuussa 2015 hyväksymän Bosnia ja Hertsegovinan uudistusohjelman kaudeksi 2015–2018,

–  ottaa huomioon aiemmat Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Srebrenican muistotilaisuudesta(2) ja 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä(3),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentissa 9. joulukuuta 2015 järjestetyn konferenssin aiheesta ”Bosnia ja Hertsegovinan tulevaisuus osana Eurooppaa – 20 vuotta Daytonin-Pariisin rauhansopimuksen jälkeen”,

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinasta vastaavan ulkoasiainvaliokunnan pysyvän esittelijän Cristian Dan Predan työn,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan lähentymiseen unioniin sekä sen alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja yhtenäisyyteen;

B.  toteaa, että EU:hun liittyminen on osallistava prosessi, joka edellyttää yksimielisyyttä uudistusohjelmasta; katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten on oltava institutionaalisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten keskiössä;

C.  ottaa huomioon, että EU on alkanut soveltaa Bosnia ja Hertsegovinaan uutta lähestymistapaa, jotta maa voisi edetä kohti EU-jäsenyyttä ja ratkaista jäljellä olevat sosioekonomiset ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät haasteet ja näin valmistautua tulevaan jäsenyyteen; ottaa huomioon, että tämän lähestymistavan mukainen vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2015;

D.  katsoo, että hallinnon eri tasojen välille tarvitaan tehokas EU-asioiden koordinointimekanismi, jonka avulla voidaan varmistaa parempi yhteistoiminta EU:n kanssa, helpottaa unionin lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa ja tehdä Bosnia ja Hertsegovinan jäsenyyshakemuksesta menestyksekäs; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvosto teki 26. tammikuuta 2016 päätöksen koordinointijärjestelmästä maan EU:hun yhdentymisen prosessia varten; huomauttaa, että jos Bosnia ja Hertsegovina edistyy EU-asioiden koordinoinnissa, sille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti EU:n rahoitusta;

E.  toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinassa on edelleen 84 500 maan sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä ja sen naapurimaissa, eri puolilla Eurooppaa ja kaikkialla maailmassa on valtava määrä sieltä tulleita pakolaisia;

F.  katsoo, että voimakas poliittinen tuki on keskeinen tekijä valtion institutionaalisen järjestelmän tehostamiseksi;

1.  pitää tervetulleena ensimmäistä myönteisempää komission kertomusta Bosnia ja Hertsegovinasta ja toteaa jälleen sitoutuneensa yksiselitteisesti maan lähentymiseen unioniin; kehottaa viranomaisia viemään määrätietoisesti läpi institutionaalisia ja sosioekonomisia uudistuksia sekä panemaan ne tehokkaasti täytäntöön ja etenemään vakaasti kohti yhdentymistä EU:hun; kehottaa noudattamaan avoimuutta uudistusten suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessissa; pitää myönteisenä valtion ja entiteettien yhteistä toimintasuunnitelmaa vuosia 2015–2018 koskevan uudistusohjelman toteuttamiseksi ja kehottaa panemaan sen yhdenmukaisesti täytäntöön, jotta saataisiin aikaan todellisia, näkyviä muutoksia koko maassa ja parannettaisiin maan kaikkien kansalaisten elämää;

2.  pitää myönteisenä, että Bosnia ja Hertsegovina jätti 15. helmikuuta 2016 EU:n jäsenyyttä koskevan hakemuksen; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan hakemusta mahdollisimman pian ja toimittamaan sen viipymättä komissiolle, jotta lausunnon valmistelu voidaan aloittaa;

3.  panee merkille Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston 26. tammikuuta 2016 tekemän päätöksen EU-asioita koskevan koordinointimekanismin perustamisesta ja 9. helmikuuta 2016 tekemän päätöksen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukauttamista koskevasta neuvottelukannasta Kroatian liityttyä EU:hun; muistuttaa, että uudistusohjelman täytäntöönpanon merkittävän edistymisen lisäksi nämä osatekijät ovat tarpeen, jotta EU voi pitää jäsenyyshakemusta uskottavana; kehottaa viipymättä yhdenmukaistamaan entiteettien kannan hyväksyttyyn koordinointimekanismiin ja kannustaa yhteistyöhön kaikkien sidosryhmien välillä sen parantamiseksi edelleen; kehottaa panemaan sen nopeasti täytäntöön ja tekemään rakentavaa yhteistyötä EU-asioissa; painottaa, että mekanismi on välttämätön EU-jäsenyysprosessin tehokkaan päätöksenteon kannalta; on tyytyväinen alustaviin konkreettisiin neuvotteluihin – parlamentaarisella tasolla – koordinointimekanismin täysimääräistä täytäntöönpanoa silmällä pitäen ja kehottaa voimakkaasti lisäämään edelleen tällaisia tapaamisia institutionaalisten sidosryhmien välillä; painottaa jälleen, että on tärkeää mukauttaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä; katsoo, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano ja mukauttaminen ovat keskeinen osa Bosnia ja Hertsegovinan sitoutumista EU:hun ja yksi sen jäsenyysehdokkuuden hyväksymisen edellytyksistä; suosittaa, että Bosnia ja Hertsegovina keskustelee myös EU:n jäsenvaltioiden kanssa edistymisestään kohti EU:n jäsenyyttä;

4.  muistuttaa, että on jatkettava myös perustuslaillisia, oikeudellisia ja poliittisia uudistuksia, jotta Bosnia ja Hertsegovinasta voitaisiin tehdä täysin tehokas, osallistava ja toimiva valtio, jossa taataan kaikkien siihen kuuluvien kansojen ja kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus ja demokraattinen edustus sekä taataan, että kaikki kansalaiset voivat asettautua ehdokkaiksi ja tulla valituiksi ja hoitaa tehtäviään kaikilla politiikan tasoilla yhdenvertaisin edellytyksin ja heidän etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan riippumatta, parlamentin aiemmassa päätöslauselmassa esitettyjen periaatteiden ja myös Kööpenhaminan kriteerien, EU:n säännöstön, Venetsian komission antamien suositusten sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaankuuluvien päätösten mukaisesti; kehottaa viranomaisia edistämään aktiivisesti legitiimin edustuksen, federalismin, hajauttamisen ja toissijaisuuden periaatteita sekä eurooppalaisia arvoja ja unioniin yhdentymisen merkitystä; kehottaa EU:n toimielimiä osallistumaan aktiivisesti pyrkimyksiin kestävän ratkaisun löytämiseksi Bosnia ja Hertsegovinan perustuslaillisiin järjestelyihin;

5.  kehottaa poliittisia ja uskonnollisia johtajia pidättäytymään yhteiskuntaa polarisoivasta ja eripuraa lietsovasta nationalistisesta ja separatistisesta kielenkäytöstä sekä jatkamaan poliittista vuoropuhelua ja vastavuoroiseen kunnioittamiseen, konsensukseen ja yhteistyöhön tähtääviä toimia legitiimien poliittisten edustajien kanssa sekä suojelemaan yhteiskunnan moninaisuutta; kehottaa kaikkia kansalaisia osallistumaan sovintoprosessiin ja tekemään yhteistyötä, sillä nämä ovat keskeisiä edellytyksiä sille, että maa voi edetä lähentymisessä unioniin;

6.  korostaa ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen merkittävää roolia rauhanrakennus- ja sovintoprosessissa ja erityisesti sitä, että on tärkeää saada nuoret osallistumaan kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja vaihtoon sekä politiikkaan; panee merkille kulttuuriaktivistien, taiteilijoiden, kirjailijoiden ja tiedeyhteisön edustajien merkittävän roolin yhteiskunnan eri ryhmien välisen vuoropuhelun ja ymmärryksen edistämisessä; kehottaa edistämään demokratiaa, perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevaa koulutusta Bosnia ja Hertsegovinassa;

7.  panee merkille Serbitasavallan presidentin ilmoituksen siellä Bosnia ja Hertsegovinan valtiotason oikeusjärjestelmästä kaavaillun kansanäänestyksen lykkäämisestä; pitää kuitenkin valitettavana, ettei tätä päätöstä käsitelty Serbitasavallan kansalliskokouksessa; kehottaa luopumaan kokonaan kansanäänestystä koskevasta ajatuksesta, koska se vaarantaa maan yhteenkuuluvuuden, suvereniteetin ja koskemattomuuden ja saattaa asettaa vaakalaudalle pyrkimykset parantaa kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten sosioekonomista tilannetta ja edetä yhdentymisessä EU:hun; korostaa, että maan oikeusjärjestelmän puutteita olisi käsiteltävä yksipuolisten aloitteiden sijaan yhteistyön hengessä laajennetun oikeusasioista käytävän jäsennellyn vuoropuhelun yhteydessä; muistuttaa, että Daytonin sopimuksen mukaan Serbitasavallalla ei ole oikeutta irtautumiseen;

8.  on syvästi huolissaan Serbitasavallan sisäministerin lausunnoista, jotka koskivat Serbitasavallan poliisin erikoisyksiköiden tulevaa koulutusta Venäjän federaatiossa, yhteistyön syventämistä erityisesti tietojenvaihdossa ja aikomusta ostaa venäläisiä sotatarvikkeita; kehottaa Serbitasavallan viranomaisia luopumaan itsenäisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joka saattaisi vaarantaa valtiotason politiikan;

9.  pitää myönteisenä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa sekä sitä, että parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta oli ensimmäinen sen pohjalta perustettu yhteinen elin; pitää kuitenkin erittäin valitettavana, ettei valiokunta kyennyt hyväksymään työjärjestystään, koska sen äänestyssääntöihin yritettiin sisällyttää etnisille ryhmille keinoja pysäyttää jonkin asian käsittely; muistuttaa, että vakautus- ja assosiaatiosopimus edellyttää työjärjestyksen hyväksymistä ja että tämän laiminlyönti merkitsee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rikkomista; kehottaa Bosnian valtuuskuntaa tältä osin työskentelemään rakentavasti työjärjestyksen hyväksymiseksi viipymättä parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan seuraavassa kokouksessa; panee tyytyväisenä merkille, että EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakaus- ja assosiaationeuvoston ensimmäiset kokoukset pidettiin 11. joulukuuta 2015;

10.  pitää valitettavana, että korruptio, myös korkeimman tason korruptio, on edelleen yleistä ja etteivät poliittiset sitoumukset ole johtaneet konkreettisiin tuloksiin; on edelleen huolestunut korruption torjunnan heikosta oikeudellisesta ja institutionaalisesta kehyksestä, joka mahdollistaa korruption harjoittamisen ilman rangaistusta, sekä siitä, että korruptiotapauksissa on langetettu vain vähän lopullisia tuomioita; kehottaa parantamaan tutkinta- ja syytetoimien tuloksellisuutta poliitikkoja, korkeita virkamiehiä ja sääntelyelimiä koskevissa, paljon julkisuutta saaneissa korruptiotapauksissa sekä julkisten hankintojen ja yksityistämisen yhteydessä; pitää myönteisenä vuosia 2015–2019 koskevan korruptiontorjuntastrategian ja asiaa koskevan toimintasuunnitelman hyväksymistä ja kehottaa myöntämään sen toteuttamiseksi riittävästi varoja; kehottaa lujittamaan merkittävästi koko maan kattavaa virastojen välistä yhteistyötä; kehottaa perustamaan korruption ennaltaehkäisy- ja seurantarakenteita sekä hyväksymään kaikilla hallintotasoilla korruption ehkäisytoimia koskevia asiakirjoja; kehottaa panemaan viipymättä täytäntöön kaikki lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) suositukset;

11.  painottaa, että toimintakykyinen ja vakaa oikeuslaitos on äärimmäisen tärkeä oikeusvaltioperiaatteen turvaamiseksi maassa ja sen etenemiseksi kohti EU:n jäsenyyttä; on huolissaan poliittisten toimijoiden oikeuslaitokseen kohdistamasta kasvavasta painostuksesta; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan oikeuslaitoksen riippumattomuutta on vahvistettava pikaisesti; on erityisen huolestunut tapauksista, joissa oikeudenkäynteihin on puututtu poliittisista syistä, nimitysmenettelyjen politisoitumisesta oikeuslaitoksessa, jatkuvasta eriytymisestä neljään eri oikeusjärjestelmään sekä tuomareiden ammattipätevyyden arviointia koskevan tehokkaan ja puolueettoman järjestelmän puuttumisesta; on tyytyväinen päivitettyyn oikeusalan uudistusstrategiaan vuosiksi 2014–2018 ja kehottaa laatimaan sen toteuttamiseksi toimintasuunnitelman, jossa painotetaan voimakkaasti koko maan kattavia yhdenmukaistamistoimia; katsoo, että on tärkeää taata entistä ammattitaitoisempi, riippumattomampi ja vastuuvelvollisempi oikeusjärjestelmä ja soveltaa järjestelmällisesti puolueettomia nimitysperusteita; pitää myönteisenä entiteetti- ja valtiotason oikeusministerien allekirjoittamaa pöytäkirjaa, jonka tarkoituksena on uudistaa valtiotason oikeuslaitosta ja korkean tason tuomari- ja syyttäjäneuvostoa; suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen nimittämiseen mutta on huolissaan oikeusasiamiehen toimiston jatkuvista taloudellisia ja henkilöresursseja koskevista vaikeuksista; kehottaa hyväksymään nopeasti oikeusasiamiestä koskevan uudistuslain;

12.  on edelleen huolestunut siitä, että ilmaisen oikeusavun saatavuus on hyvin rajallista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia säätämään valtiotasolla ilmaista oikeusapua koskevan lain, sillä se on ennakkoedellytys, jolla taataan yhdenvertaiset, tehokkaat ja syrjimättömät oikeussuojakeinot; katsoo, että tällaisen lain täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi oikeusvaltiota kohtaan;

13.  tuomitsee jyrkästi Serbitasavallassa edelleen voimassa olevan järjestyslain, joka heikentää kokoontumisvapauden, järjestäytymisvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden kaltaisia keskeisiä demokraattisia oikeuksia; kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön tiedonvälityksen vapautta koskevan lain, jota sovelletaan edelleen epätasaisesti ja rajoitetaan usein vetoamalla yksityisyyden suojaan ja hallitusten kanssa toimivien yritysten kaupallisten etujen suojeluun eväten näin kansalaisilta tehokkaat muutoksenhakukeinot tapauksissa, jossa tiedonsaanti estetään; kehottaa hyväksymään Bosnia ja Hertsegovinan rikoslakiin muutoksia, joilla saatetaan sen kidutusta, tahdonvastaisia katoamisia ja raiskauksia koskevat säännökset kansainvälisten vaatimusten mukaisiksi; kehottaa viranomaisia sisällyttämään rikoslakiin tietoverkkorikollisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjassa luetellut rikokset;

14.  pitää tärkeänä, että valtiotason, entiteettitason ja Brčkon piirikunnan parlamenttien välistä yhteistyötä parannetaan ja että järjestetään niiden yhteisiä kokouksia; panee merkille parlamenttien Twinning-hankkeessa tehdyt sitoumukset ja kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön siinä esitetyt suositukset sekä ottamaan käyttöön hyväksytyn yhteistyökehyksen; on tyytyväinen Bosnia ja Hertsegovinan parlamenttien EU:n yhdentymisprosessiin liittyvää toimintaa koskevan yhteistyömekanismin allekirjoittamiseen; kehottaa parantamaan yleistä koordinointia kantonien parlamenttien kanssa;

15.  panee merkille turvallisuutta ja puolustusta käsittelevän parlamentaarisen sekavaliokunnan roolin Bosnia ja Hertsegovinan asevoimien demokraattisen valvonnan varmistamisessa; on huolestunut väestön hallussa olevien laittomien aseiden suuresta määrästä sekä asevoimien vastuulla olevista edelleen suurista ampumatarvike- ja asevarastoista; on tyytyväinen asevoimien edistymiseen kaikkein epävakaimpien ampumatarvikkeiden hävittämisessä ja kestävien valmiuksien kehittämisessä jäljellä olevien varastojen hallinnoimiseksi; suosittaa soveltamaan kokonaisvaltaista toimintatapaa, jotta voidaan ratkaista jäljellä olevat ongelmat maan raivaamiseksi miinoista vuoteen 2019 mennessä; kehottaa komissiota ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa lisäämään tukeaan näille toimille;

16.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan vaalilain muuttamista valmistelevan työryhmän jäseniä varmistamaan, että lakimuutoksilla luodaan perusta aidosti demokraattisille vaaleille suvereniteetin ilmaisuna; painottaa, että demokraattiset vaalit eivät ole mahdolliset, jos useita muita ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ei voida harjoittaa jatkuvasti ilman etniseen taustaan, uskontoon, sukupuoleen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, omistukseen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää ja ilman mielivaltaisia ja kohtuuttomia rajoituksia;

17.  katsoo, että julkishallinnon hajanaisuus, sen politisoituminen ja toimien heikko koordinointi haittaavat institutionaalisten ja lainsäädännöllisten uudistusten toteuttamista ja vaikuttavat julkisten palvelujen tarjoamiseen kansalaisille; kehottaa kaikkien tasojen toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan keskipitkän aikavälin toimien suunnittelua sekä kehittämään laaja-alaisen ja koko maan kattavan julkishallinnon uudistusta koskevan strategiakehyksen ja julkista varainhoitoa koskevan ohjelman OECD:n/SIGMA-ohjelman EU:n jäsenehdokkaille määrittämien julkishallinnon eurooppalaisten periaatteiden mukaisesti;

18.  toteaa, että maatalous on Bosnia ja Hertsegovinassa keskeinen talouden ala, koska noin 20 prosenttia väestöstä on suoraan tai välillisesti riippuvaista alasta; on tämän vuoksi tyytyväinen elintarviketurvallisuutta ja eläinlääkintää koskevan politiikan edistymiseen sekä komission päätökseen hyväksyä maidon ja maitotuotteiden tuonti EU:hun Bosnia ja Hertsegovinasta; kannustaa toteuttamaan lisätoimia virallisen eläinten ja kasvien terveystarkastusjärjestelmän mukauttamiseksi eurooppalaisiin vaatimuksiin sekä luomaan tarvittavat institutionaaliset rakenteet, jotka mahdollistavat liittymistä valmistelevan tukivälineen maaseudun kehittämistä koskevan osion soveltamisen; kehottaa hallitusta tukemaan maataloudesta ja maaseudun kehittämisstrategiasta vastaavan valtiotason ministeriön perustamista;

19.  on huolestunut hallituksen ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön riittämättömistä mekanismeista sekä kansalaisjärjestöjen rajallisesta valmiudesta osallistua uudistusohjelmasta käytävään vuoropuheluun; pitää keskeisenä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista ja kansalaisten osallistumista EU:hun liittymistä koskevaan prosessiin; muistuttaa kehotuksestaan luoda ja toteuttaa avoimia ja osallistavia julkisia kuulemismekanismeja; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kaikilla tasoilla parantamaan asiaan liittyvää oikeudellista kehystä ja rahoituskehystä, ottamaan käyttöön kansalaisjärjestöjä koskevan kansallisen strategian sekä varmistamaan läpinäkyvän julkisen rahoituksen saannin kansalaisjärjestöille osallistavamman demokratian edistämiseksi koko maassa; kehottaa kansalaisjärjestöjä ja aktivisteja vahvistamaan merkittävästi valmiuksiaan ja rakenteitaan sekä tekemään yhteistyötä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten, EU:n ja kansainvälisen yhteisön kanssa; kehottaa viimeksi mainittuja tahoja auttamaan niitä näissä pyrkimyksissä;

20.  toteaa, ettei vuosiksi 2014–2016 hyväksytyn järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan strategian täytäntöönpanoa ole koordinoitu; kehottaa hyväksymään ja panemaan täytäntöön rahanpesua koskevan uuden strategian ja toimintasuunnitelman rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioivan asiantuntijakomitean (Moneyval) suositusten mukaisesti; painottaa uhrikeskeisen lähestymistavan sekä monialaisen ja kattavan strategian tarvetta huumausaine- ja ihmiskaupan torjumiseksi; kehottaa EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia tekemään yhteistyötä torjuakseen tehokkaasti ihmiskauppaa ja suojellakseen uhreja; on tyytyväinen ihmiskaupan torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman hyväksymiseen Bosnia ja Hertsegovinassa kaudelle 2016–2019 sekä siihen, että toimintasuunnitelmassa tarkastellaan siirtotyöläisiä koskevia ongelmia ja lasten pakottamista kerjäämään, ja kehottaa panemaan toimintasuunnitelman tehokkaasti täytäntöön; on edelleen huolestunut laittomien aseiden suuresta määrästä Bosniassa, josta ne on helppo siirtää EU:hun; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tehostamaan toimiaan aseiden välittäjien ja salakuljettajien syytteeseen asettamiseksi sekä lisäämään toimia aseiden, erityisesti pienaseiden ja kevyiden aseiden, hallitsematonta leviämistä ja laitonta kauppaa vastaan myös tiivistämällä alueellista yhteistyötä sekä yhteistyötä EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä;

21.  kehottaa viranomaisia laatimaan toimintasuunnitelman vuosia 2015–2020 koskevan terrorismin ennaltaehkäisy- ja torjuntastrategian toteuttamiseksi; kehottaa viranomaisia vahvistamaan toimiaan, jotta varmistetaan tehokkaampi koko maan kattava yhteistyö poliisiviranomaisten sekä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen välillä terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunnassa; kehottaa vahvistamaan Bosnia ja Hertsegovinan terrorismin torjuntaa koskevia valmiuksia; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia lisäämään toimia terrorismin rahoituksen torjumiseksi ja luomaan oikeudellisen kehyksen terroristiryhmien varojen jäädyttämiseksi; pitää olennaisena, että turvallisuusoperaatioita koordinoidaan Bosnia ja Hertsegovinassa ja tietoa vaihdetaan maan sisällä; painottaa, että myös alueellisten turvallisuuspalvelujen välinen tiiviimpi yhteistyö on tärkeää, ja kannustaa lisäämään tätä yhteistyötä;

22.  painottaa, että vierastaistelijoita ja radikalisoitumista koskevalla ilmiöllä on ollut vakava vaikutus Bosnia ja Hertsegovinaan; on huolestunut radikalisoitumisesta nuorten keskuudessa sekä siitä, että alueen muihin maihin verrattuna suuri joukko Bosnia ja Hertsegovinan nuoria on liittynyt Da’eshiin; kehottaa jatkamaan ja vahvistamaan radikalisoitumisen ja terrorismin vastaisia toimenpiteitä; pitää myönteisinä toimia uskontojen välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi sekä poliittisten ja uskonnollisten johtajien yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin terrorismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet; pitää tervetulleina ensimmäisiä tuomioita, joita on langetettu vierastaistelijoille sellaisista rikoksista kuin terrorismin rahoitus, julkinen yllyttäminen terrorismiin sekä Da’eshin toiminnan organisointi ja Da’eshiin liittyminen; kehottaa laatimaan pikaisesti tehokkaita ohjelmia radikalisoitumisen estämiseksi ja toteuttamaan pikaisesti toimia, joilla parannetaan Bosnia ja Hertsegovinan nuorten taloudellisia tulevaisuudennäkymiä Länsi-Balkanin nuoria koskevan myönteisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja siten estetään heitä antamasta tukeaan radikaaleille ääri-ideologioille; rohkaisee aktivoimaan tiedotusvälineitä, tiedeyhteisöä ja kansalaisyhteiskuntaa tietoisuuden lisäämiseksi riskitekijöistä, joiden vuoksi radikalisoituminen johtaa väkivaltaisiin ääriliikkeisiin; kannustaa kehittämään kansallisia ja alueellisia radikalisoitumisen torjunnan verkostoja, jotka toimivat vastaavan EU:n verkoston parhaiden käytäntöjen ja välineiden perusteella; kannustaa tiivistämään yhteistyötä EU:n ja naapurimaiden turvallisuuspalvelujen kanssa, myös tietojenvaihdossa; kannustaa kaikkialla Bosnia ja Hertsegovinassa poliisioperaatioihin, joissa pidätetään terrorismin järjestämisestä, tukemisesta ja rahoittamisesta epäiltyjä henkilöitä;

23.  toteaa, että ihmisoikeustarkkailun oikeudellinen ja institutionaalinen kehys edellyttää merkittäviä parannuksia; kehottaa laatimaan koko maan kattavan syrjinnäntorjuntastrategian yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa jälleen kerran sisällyttämään syrjinnänvastaiseen lainsäädäntöön sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen selkeät määritelmät sekä iän ja vammaisuuden syrjintäperusteena; kehottaa panemaan lainsäädännön tehokkaasti täytäntöön ja lujittamaan ihmisoikeusasiamiehen roolia; on huolestunut vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä työelämässä, koulutuksessa, terveydenhuollon saatavuudessa ja muiden palvelujen tarjonnassa; on huolestunut hlbti-henkilöihin kohdistuvasta vihaväkivallasta ja vihapuheesta sekä tiedoista, että heihin kohdistuva uhkailu on lisääntynyt; rohkaisee hallitusta puuttumaan tähän muun muassa toteuttamalla oikeuslaitokselle, lainvalvontaviranomaisille ja suurelle yleisölle suunnattuja hlbti-henkilöiden oikeuksia koskevia tiedotustoimia; toteaa, että romanien väestörekisteriä koskevan prosessin täytäntöönpanossa on tapahtunut merkittävää edistystä, mutta on edelleen huolestunut vähäisistä toimista romanien terveydenhuollon, koulutuksen ja työllistymisnäkymien parantamiseksi; kehottaa viranomaisia torjumaan erityisesti sukupuoleen perustuvaa syrjintää; kehottaa kumoamaan Serbitasavallan perustuslakiin sisältyvän kuolemanrangaistusta koskevan määräyksen;

24.  pitää valitettavana, ettei asioissa Sejdić-Finci ja Zornić annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa ole edistytty, ja toteaa, ettei Bosnia ja Hertsegovina edelleenkään noudata näitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita; korostaa jälleen, että tuomioiden täytäntöönpanon laiminlyönti aiheuttaa edelleenkin Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten syrjintää ja voi muodostua kompastuskiveksi maan tiellä kohti EU:n jäsenyyttä;

25.  vaatii tehostamaan asianmukaisia tutkinta- ja syytetoimia vihaväkivalta- ja vihapuhetapauksissa, myös tapauksissa, joilla on etniset vaikuttimet ja joissa ääriliikkeiden ideologioita levitetään sosiaalisen median välityksellä; pitää valitettavana, että federaatio on edelleen ainoa Länsi-Balkanin alue, jossa viharikosten seuraamuksista ei säädetä rikoslaissa, ja kehottaa sisällyttämään lakiin tätä koskevan säännöksen; kehottaa myös sisällyttämään vihapuhetta koskevan säännöksen kaikkien entiteettien rikoslainsäädäntöön;

26.  muistuttaa, että vaalilain ja vaalijärjestelmän on tarjottava kaikille kolmelle kansanosalle ja kaikille muille kansalaisille mahdollisuus valita vapaasti ja itsenäisesti omat legitiimit poliittiset edustajansa instituutioihin ja viranomaisiin;

27.  korostaa kansalaisyhteiskunnan suurta merkitystä vähemmistöjen oikeuksien suojaamisessa ja edistämisessä maassa, yhteiskunnallisen sovun ja suvaitsevaisuuden parantamisessa sekä sen edistämisessä, että ihmiset ymmärtävät monimuotoisuuden hyödyt; kehottaa lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista etnisen jakautumisen haasteiden ratkaisemiseen, jotta maa voi lähentyä EU:ta; kehottaa myös parantamaan koordinointia toimivaltaisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä, jotta voidaan parantaa vähemmistölain täytäntöönpanon valvontaa;

28.  pitää tervetulleena, että on hyväksytty strategia vuosiksi 2015–2018 naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen panemiseksi täytäntöön; kehottaa hyväksymään pikaisesti Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevan puitestrategian ja aloittamaan sen soveltamisen; on huolestunut seksuaalista väkivaltaa koskevan kattavan valtiotason oikeudellisen kehyksen ja asianmukaisen uhrien korvausmekanismin puuttumisesta; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan turvakodeille asianmukaisen rahoituksen ja parantamaan niitä koskevaa lainsäädäntöä sekä perustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yhdenmukaisen seuranta- ja tietojenkeruujärjestelmän; kehottaa myös jatkamaan kaikkia toimia, joilla lisätään naisten osallistumista politiikkaan ja työelämään ja parannetaan heidän sosiaalista ja taloudellista tilannettaan, erityisesti oikeutta äitiyslomaan ja äitiysetuuksiin, sekä edistämään, suojelemaan ja lujittamaan naisten oikeuksia; kehottaa hallitusta kaikilla tasoilla lisäämään kansalaisyhteiskunnan avulla tietoisuutta näistä kysymyksistä, jotta naiset käyttäisivät lainsäädännön tarjoamia suojakeinoja;

29.  korostaa koulutuksen olennaista merkitystä suvaitsevaisen ja osallistavan yhteiskunnan luomisessa ja edistämisessä sekä yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden lisäämisessä yli kulttuuristen, uskonnollisten ja etnisten rajojen; pitää valitettavana, että ilmiötä, jossa on kaksi koulua saman katon alla, sekä muita kouluissa ilmeneviä erottelun ja syrjinnän muotoja on pystytty käsittelemään kovin hitaasti ja ettei yhteistä opetussuunnitelmaa ole vieläkään alettu laatia; kehottaa toteuttamaan konkreettisia toimia koulutusjärjestelmän eriytymisen purkamiseksi; korostaa, että hajanaisen koulutusjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi tarvitaan tuntuvia ponnisteluja ja että samalla on turvattava oikeus yhdenvertaisiin koulutusmahdollisuuksiin kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan virallisilla kielillä sekä jokaisen yhteisön oikeus koulutukseen omalla kielellään; kehottaa viranomaisia varmistamaan osallistavien koulutusperiaatteiden tehokkaan täytäntöönpanon vammaisten lasten osalta;

30.  on tyytyväinen Bosnia ja Hertsegovinan aktiiviseen osallistumiseen Länsi-Balkanin koulutusfoorumiin sekä sen jatkuvaan osallistumiseen Erasmus+ -ohjelmaan ja Länsi-Balkanin Youth Window -ohjelmaan, sillä se on hyvin tärkeää pyrittäessä torjumaan hyvin suurta nuorisotyöttömyyttä; on myös tyytyväinen Bosnia ja Hertsegovinan sitoumukseen osallistua OECD:n vuoden 2018 PISA-tutkimukseen; katsoo, että tutkimus on hyödyllinen väline keskustelussa koulutuksen laadusta ja tarvittavista uudistuksista; on tyytyväinen kaikkien 13 opetusministeriön ja muiden asiaankuuluvien virastojen ilmaisemaan tahtoon osallistua tähän yhteiseen hankkeeseen; kehottaa komissiota harkitsemaan, että Bosnia ja Hertsegovinan osallistuminen tutkimukseen rahoitettaisiin liittymistä edeltävistä tukivaroista;

31.  painottaa, että riippumattomat ja ammattimaiset mediainstituutiot ovat yksi kukoistavan demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä osatekijöitä; on sen vuoksi huolissaan sananvapauden alalla tapahtuneesta taantumisesta, tapauksista, joissa toimittajia on painostettu poliittisesti ja peloteltu ja myös paikalliset ja kansalliset viranomaiset ovat kohdistaneet joihinkin mediataloihin perusteettomia taloudellisia ja muita tarkastuksia, sekä tiedotusvälineiden jatkuvasta jakautumisesta poliittisten ja etnisten rajojen mukaan; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia toteuttamaan toimittajiin kohdistuneiden hyökkäysten perusteellisen tutkinnan ja luomaan oikeudellisen kehyksen toimittajien suojelemiseksi; kehottaa lisäksi turvaamaan pikaisesti viestinnän sääntelyviranomaisen poliittisen, institutionaalisen ja rahoituksellisen riippumattomuuden ja varmistamaan tiedostusvälineiden omistuksen avoimuuden tukkimalla kaikki lainsäädännön aukot, jotka järjestelmällisesti haittaavat täysimääräistä avoimuutta; toteaa, että näiden toimenpiteiden toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta estetään asiaton poliittinen ohjailu; kehottaa varmistamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja lähetystoiminnan kaikilla virallisilla kielillä; kehottaa myös lisäämään julkisen yleisradiotoiminnan toimituksellista riippumattomuutta ja sen rahoituksen vakautta, kun otetaan huomioon julkisen yleisradiotoiminnan merkitys Bosnia ja Hertsegovinan yhtenäisyydelle; on huolestunut siitä, että tiedotussivustojen vastaisten verkkohyökkäysten johdosta ei ole nostettu syytteitä;

32.  on tyytyväinen edistykseen sotarikostapausten suman purkamisessa; panee merkille entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen huolen siitä, ettei valtion syyttäjänvirasto ole huomioinut asianmukaisesti toistuvia pyyntöjä sotarikostapausten käsittelyn loppuun saattamisesta; kehottaa tarkistamaan sotarikosten käsittelyä varten laadittua kansallista strategiaa, tehostamaan ja parantamaan syytteeseenpanoa sodan aikana tapahtuneesta seksuaalisesta väkivallasta ja parantamaan uhrien suojelua; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan uhrien oikeus asianmukaisiin korvauksiin;

33.  panee merkille, että maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten kestävän paluun hyväksi on toteutettu jonkin verran muun muassa työllisyyteen, koulutukseen, sosiaaliturvaan, omaisuuden palauttamiseen ja terveydenhuoltoon liittyviä toimenpiteitä paikallistasolla, mutta kehottaa edistymään lisää tässä asiassa; painottaa jälleen, että on tärkeää huolehtia maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten paluusta Bosnia ja Hertsegovinaan, erityisesti Serbitasavaltaan; kehottaa kaikkia hallinnon tasoja suojelemaan heitä ja nopeuttamaan heidän paluuprosessiaan toteuttamalla kaikki tarvittavat lainsäädäntö- ja hallintotoimet; kehottaa panemaan tosiasiallisesti täytäntöön Daytonin rauhansopimuksen liitteen VII mukaisen tarkistetun strategian; kehottaa komissiota tarjoamaan riittävää rahoitus- ja hankeapua tämän prosessin helpottamiseksi; panee merkille kateissa olevien henkilöiden edelleen suuren määrän ja kehottaa toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään tehokkaan yhteistyön ja tehostamaan toimia sodan ajalta vielä kateissa olevien 7 019 henkilön löytämiseksi; painottaa tarvetta kehittää vaihtoehtoisia lähestymistapoja oikeudenkäyttöön, muun muassa YK:n kehitysohjelman siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskevan strategian pohjalta; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia osoittamaan tätä koskeviin ohjelmiin merkittäviä resursseja;

34.  toteaa, että huolimatta Bosnia ja Hertsegovinan suurelta osin onnistuneesta sodanjälkeisestä kunnostuksesta ja jälleenrakennuksesta, joka on lähentänyt maata EU:hun, sovintoprosessin kestävyyteen liittyy edelleen haasteita; painottaa tämän vuoksi sovintoa ja keskinäistä yhteisymmärrystä koskevan koulutuksen merkitystä yhteiskunnalle;

35.  pitää myönteisenä rekisteröityjen työsuhteiden määrän kasvua sekä ensimmäisiä askeleita toiminnan koordinoinnin tehostamiseksi ja liiketoimintaympäristön parantamiseksi; on edelleen huolissaan valtion vaikutuksesta talouteen, julkisen rahoituksen laadusta, suuresta riippuvuudesta kansainvälisistä luottoinvestoinneista saatavasta rahoituksesta, kansainvälisten sijoitusten epäselvästä alkuperästä sekä vaikeasta työmarkkinatilanteesta; korostaa tarvetta puuttua jatkuvasti korkeana pysyneeseen pitkäaikaistyöttömyyteen (27,6 prosenttia), erittäin korkeaan nuorisotyöttömyyteen (62,7 prosenttia) ja laajaan epäviralliseen talouteen sekä parantaa työmarkkinoiden toimintaa;

36.  pitää myönteisenä, että molemmat entiteetit ovat hyväksyneet uuden työlainsäädännön; pitää valitettavana yhtenäisen talousalueen puuttumista, joka haittaa liiketoimintaympäristöä; kehottaa parantamaan liiketoimintaympäristöä edelleen vahvistamalla oikeusvaltioperiaatetta, yksinkertaistamalla sopimusten täytäntöönpanon valvontaa ja torjumalla korruptiota; pitää valitettavana, että Bosnia ja Hertsegovinassa ei ole kehitetty valtiotason pk-yritysstrategiaa;

37.  korostaa tarvetta uudistaa ja yhdenmukaistaa hajanaisia sosiaaliturvajärjestelmiä kansalaisten tarpeiden perusteella tasapuolisen kohtelun tarjoamiseksi kaikille kansalaisille; toteaa, että ammattiliittoja ja työntekijöitä koskevat oikeudet, mukaan lukien työsuojelulainsäädäntö, ovat edelleen rajattuja, ja korostaa, että asiaa koskevia lakeja on tiukennettava ja yhdenmukaistettava koko maassa;

38.  kehottaa hyväksymään maan laajuiset alakohtaiset liikenne-, energia- ja ympäristöstrategiat; painottaa, että näitä strategioita tarvitaan, jotta voidaan muun muassa hyödyntää täysimääräisesti EU:n liittymistä edeltävä tuki;

39.  on tyytyväinen Bosnia ja Hertsegovinan osallistumiseen Länsi-Balkanin kuusikon aloitteeseen; painottaa kahden merkittävän investointihankkeen – ”Stara Gradiška” ja ”Svilaj” – merkitystä, koska ne helpottavat kauppaa, alueellista yhdentymistä ja kestävää kasvua; kehottaa viranomaisia varmistamaan teknisten standardien ja ei-sitovien toimenpiteiden täysimääräisen ja ripeän täytäntöönpanon liikennealalla, mistä sovittiin Länsi-Balkanin huippukokouksessa Wienissä vuonna 2015 (esimerkiksi rajanylitystä koskevien menettelyjen, tietojärjestelmien, ylläpitosuunnitelmien, eriyttämisen ja kolmansien osapuolien verkkoon pääsyn yhteensovittaminen tai yksinkertaistaminen), ennen tulevaa huippukokousta Pariisissa vuonna 2016;

40.  kehottaa julkaisemaan väestön- ja asuntolaskennan tulokset viipymättä, koska ne ovat olennaisen tärkeitä taloudellisen ja sosiaalisen suunnittelun kannalta; huomauttaa lisäksi, että vuoden 2013 väestönlaskennan tiedot ovat tarpeen, kun Bosnia ja Hertsegovina vastaa komission sille lähettämään kyselyyn;

41.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan tilastolaitoksia mukauttamaan tilastonsa Eurostatin standardien mukaisiksi;

42.  on huolissaan tietoyhteiskunnan alalla tapahtuneesta taantumisesta; kehottaa toteuttamaan digitalisoinnin viipymättä; kehottaa perustamaan valvontaelimen verkkokauppaa ja sähköistä allekirjoitusta koskevan lainsäädännön hyväksymiseksi valtiotasolla, koska sitä ei ole vielä pantu täytäntöön valvontaelimen puuttuessa; kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia vauhdittamaan vuonna 2009 käyttöön otetun eurooppalaisen hätänumeron 112 menestyksekästä täytäntöönpanoa;

43.  toteaa, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on toteutettu vain rajallisesti toimenpiteitä ja toimintoja ja että Natura 2000 -verkoston kehittäminen luonnon suojelemiseksi on aloitettu; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia luomaan yhdenmukaistetun oikeudellisen kehyksen ympäristönsuojelu- ja ilmastotoimia varten sekä vahvistamaan strategista suunnittelua ja lainsäädännön mukauttamista näillä aloilla; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia estämään liiallisen ilman pilaantumisen EU:n ympäristövaatimusten mukaisesti ja mainitsee tässä yhteydessä erityisesti Bosanski Brodin öljynjalostamon aiheuttaman pilaantumisen; toteaa jälleen, että Bosnia ja Hertsegovinan on pantava täysimääräisesti täytäntöön valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen (Espoo 1991) ja strategiseen ympäristöarviointia koskevaan pöytäkirjaan (Kiova 2003) perustuvat velvoitteensa;

44.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan hallitusta sääntelemään ja valvomaan vesivoimalaitosten kehittämistä ympäristön kannalta herkillä alueilla sekä suojelualueilla ja mahdollisilla suojelualueilla ja säilyttämään Sutjeskan kansallispuiston ja Unan kansallispuiston kaltaisten olemassa olevien kansallispuistojen koskemattomuuden; suosittelee, että ympäristövaikutusten arviointien laatua parannetaan, jotta voidaan ottaa huomioon EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiiveissä sekä vesipuitedirektiivissä vahvistelut vaatimukset; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan hallitusta lisäämään avoimuutta julkisen osallistumisen sekä suunniteltuja hankkeita koskevien paikallisyhteisöjen, tieteellisten asiantuntijoiden ja siviilialan kuulemisen avulla;

45.  onnittelee Bosnia ja Hertsegovinaa siitä, että se ryhtyy energiayhteisön puheenjohtajaksi vuonna 2016; on kuitenkin huolestunut energiayhteisön maalle määräämistä seuraamuksista; kehottaa jälleen Bosnia ja Hertsegovinaa ryhtymään toimiin, jotta maa liitetään naapurimaiden energiainfrastruktuureihin, ja noudattamaan kaikkia energiayhteisösopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan;

46.  tuomitsee Serbitasavallan helmikuussa 2015 hyväksymän yleistä järjestystä koskevan lain, jossa kriminalisoidaan sosiaalisen median päivitykset, jotka häiritsevät yleistä järjestystä tai sisältävät säädytöntä, uhkaavaa tai loukkaavaa sisältöä, sillä tämä pohjustaa tietä sananvapauden ja vapaiden tiedotusvälineiden oikeudellisille rajoituksille verkossa ja saattaa johtaa sosiaalisen median käyttäjien itsesensuuriin;

47.  antaa tunnustusta Bosnia ja Hertsegovinan rakentavalle ja aloitteelliselle roolille alueellisen yhteistyön edistämisessä; katsoo, että konkreettinen yhteistyö yhteisen edun mukaisilla aloilla voi edistää Länsi-Balkanin vakautta; pitää tervetulleena Montenegron kanssa tehtyä rajasopimusta; kehottaa ponnistelemaan edelleen ratkaisun löytämiseksi jäljellä olevissa kahdenvälisissä kysymyksissä, kuten rajakiistoissa Serbian ja Kroatian kanssa, sekä rajat ylittävän ympäristön pilaantumisen kysymyksissä; pitää myönteisenä Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston ja Serbian hallituksen ensimmäistä yhteistä istuntoa, joka pidettiin Sarajevossa 4. marraskuuta 2015;

48.  pitää myönteisenä, että EU:n YUTP-päätöksiin mukauttamisen aste on noussut 52:sta 62 prosenttiin; pitää välttämättömänä, että Bosnia ja Hertsegovinan haettua EU:n jäsenyyttä sen ulkopolitiikkaa koordinoidaan pitkälti EU:n YUTP:n kanssa;

49.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia tulevien paikallisvaalien yhteydessä panemaan täytäntöön kansainvälisten ja paikallisten tarkkailijoiden sekä Etyjin/ODIHR:n suositukset varmistaakseen vaaliprosessin uskottavuuden ja rehellisyyden; kehottaa viranomaisia sääntelemään kiireellisesti Mostarin paikallisvaaleja;

50.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Bosnia ja Hertsegovinan presidentille, Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan parlamentille, Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä kymmenen kantonin hallituksille.

(1)EUVL L 164, 30.6.2015, s. 2.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0276.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0471.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö