Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2897(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0441/2016

Pateikti tekstai :

B8-0441/2016

Debatai :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0135

Priimti tekstai
PDF 302kWORD 139k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2015 m. pažangos ataskaitos (2015/2897(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 15 d. Bosnijos ir Hercegovinos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimą, kuriuo sudaromas SAS su Bosnija ir Hercegovina,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Vakarų Balkanų ir išvadų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms. Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d., spalio 12 d. ir gruodžio 15 d. Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

–  atsižvelgdamas į pirmąjį ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) posėdį, vykusį 2015 m. lapkričio 5–6 d. Sarajeve, ir į ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos tarybos (SAT) bei stabilizacijos ir asociacijos komiteto pirmuosius posėdžius, vykusius atitinkamai 2015 m. gruodžio 11 ir 17 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 27 d. Vienoje vykusio Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko baigiamąją deklaraciją ir pilietinės visuomenės organizacijų rekomendacijas rengiantis 2015 m. Vienos aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos komunikatą „ES plėtros strategija“ (COM(2015)0611) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Bosnijos ir Hercegovinos 2015 m. ataskaita“ (SWD(2015)0214),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 29 d. Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumo priimtą ir 2015 m. vasario 23 d. Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos patvirtintą rašytinį įsipareigojimą siekti integracijos į ES, taip pat į 2015–2018 m. Bosnijos ir Hercegovinos reformų darbotvarkę, kurią 2015 m. liepos mėn. priėmė visi trys vyriausybės lygmenys,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl šalies, įskaitant 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Srebrenicos žudynių metinių minėjimo(2) ir 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamente vykusią konferenciją „Bosnijos ir Hercegovinos ateitis Europoje praėjus 20 metų po Deitono taikos susitarimo“,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinio pranešėjo Bosnijos ir Hercegovinos klausimu Cristian Dan Pred darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES išlieka įsipareigojusi siekti Bosnijos ir Hercegovinos europinės perspektyvos bei jos teritorinio vientisumo, suverenumo ir vieningumo;

B.  kadangi stojimas į ES yra įtraukus procesas, kuriam reikia sutarimo dėl reformų darbotvarkės; kadangi pagrindinis institucinių, ekonominių ir socialinių reformų dėmesys turi būti skiriamas Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams;

C.  kadangi ES inicijavo atnaujintą požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną, kad šalis darytų pažangą integracijos į ES procese ir spręstų neišspręstus socialinius bei ekonominius ir teisinės valstybės uždavinius ir taip jai būtų sudarytos galimybės pasirengti būsimai narystei; kadangi pagal šį požiūrį SAS įsigaliojo 2015 m. birželio 1 d.;

D.  kadangi būtinas veiksmingas ES reikalų koordinavimo tarp įvairių vyriausybės lygmenų mechanizmas, kad būtų užtikrinta geresnė sąveika su ES, palengvintas suderinimas su ES teisės aktais, jų įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas ir kad Bosnijos ir Hercegovinos paraišką dėl narystės ES vainikuotų sėkmė; kadangi Bosnijos ir Hercegovinos ministrų taryba 2016 m. sausio 26 d. priėmė „Sprendimą dėl Europos integracijos proceso koordinavimo sistemos Bosnijoje ir Hercegovinoje“; kadangi pažanga ES reikalų koordinavimo srityje sudarys sąlygas Bosnijai ir Hercegovinai visapusiškai pasinaudoti ES finansavimu;

E.  kadangi Bosnijoje ir Hercegovinoje tebėra 84 500 šalies viduje perkeltų asmenų, o kaimyninėse šalyse, visoje Europoje ir visame pasaulyje taip pat yra daugybė pabėgėlių iš šios šalies;

F.  kadangi tvirta politinė parama yra itin svarbus veiksnys užtikrinant didesnį šios šalies institucinės sistemos veiksmingumą;

1.  džiaugiasi pirma palankesne Komisijos ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir pakartoja, kad yra nedviprasmiškai įsipareigojęs dėl Bosnijos ir Hercegovinos europinės perspektyvos; ragina valdžios institucijas pademonstruoti ryžtą vykdant reformas ir darant nuolatinę pažangą integracijos į ES procese; ragina užtikrinti reformų planavimo ir įgyvendinimo proceso skaidrumą; palankiai vertina bendrą valstybės ir teritorinių vienetų veiksmų planą siekiant įgyvendinti 2015–2018 m. reformų darbotvarkę ir ragina jas įgyvendinti darniai, kad šalyje įvyktų tikri , matomi pokyčiai ir būtų pagerintas Bosnijos ir Hercegovinos piliečių gyvenimas;

2.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. vasario 15 d. Bosnija ir Hercegovina pateikė paraišką dėl narystės ES; ragina Tarybą pirma proga išnagrinėti šią paraišką ir nedelsiant perduoti ją Komisijai, kad būtų pradėta ruošti nuomonė;

3.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. sausio 26 d. Bosnijos ir Hercegovinos ministrų taryba priėmė sprendimą dėl ES klausimų koordinavimo mechanizmo sukūrimo, o 2016 m. vasario 9 d. – derybų poziciją dėl SAS pritaikymo Kroatijai įstojus į ES; primena, kad kartu su reikšminga pažanga įgyvendinant reformų darbotvarkę šie elementai yra būtini, kad ES svarstytų paraišką dėl narystės kaip tinkamą; ragina nedelsiant suderinti autonominių vienetų pozicijas dėl priimto ES klausimų koordinavimo mechanizmo ir ragina visas suinteresuotuosius subjektus bendradarbiauti toliau jį tobulinant; ragina skubiai jį įgyvendinti ir konstruktyviai bendradarbiauti ES klausimais; pabrėžia, kad šis mechanizmas yra būtinas siekiant užtikrinti veiksmingą sprendimų priėmimą vykstant stojimo į ES procesui; palankiai vertinta pradines konkrečias konsultacijas parlamentų lygmeniu, siekiant visiškai įgyvendinti koordinavimo mechanizmą, ir labai ragina toliau aktyviai rengti tokius institucinių suinteresuotųjų subjektų susitikimus; dar kartą primygtinai reikalauja pritaikyti pagal SAS suteikiamas prekybos koncesijas; mano, kad visapusiškas SAS įgyvendinimas, įskaitant jo pritaikymą, yra svarbus Bosnijos ir Hercegovinos įsipareigojimo ES elementas ir viena iš būtinų sąlygų, kad ji būtų patvirtinta kandidate į ES nares; rekomenduoja Bosnijai ir Hercegovinai taip pat bendradarbiauti su ES valstybėmis narėmis siekiant pažangos integruojantis į ES;

4.  kartoja, kad būtina tęsti konstitucines, teisines ir politines reformas, kurios padėtų Bosniją ir Hercegoviną pertvarkyti į visapusiškai veiksmingą, įtraukią ir veikiančią valstybę, kuri užtikrintų visų ją sudarančių tautų ir piliečių lygybę ir demokratinį atstovavimą jiems ir užtikrintų, kad visi piliečiai galėtų iškelti savo kandidatūras, turėtų teisę būti renkami ir galėtų eiti visų politinių lygmenų pareigas lygiomis teisėmis ir, nepaisant jų etinės kilmės ir religijos, laikantis ankstesnėje Parlamento rezoliucijoje pateiktų principų, įskaitant Kopenhagos kriterijus, ES acquis, Venecijos komisijos pateiktas rekomendacijas, Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir atitinkamus Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus; ragina valdžios institucijas aktyviai skatinti teisėto atstovavimo, federalizmo, decentralizacijos ir subsidiarumo principus, taip pat Europos vertybes ir Europos perspektyvos svarbą; ragina ES institucijas aktyviai dalyvauti ieškant tvaraus sprendimo, susijusio su Bosnijos ir Hercegovinos konstitucine tvarka;

5.  primygtinai ragina politinius ir religinius lyderius susilaikyti nuo nesantaiką kurstančios nacionalistinės ir separatistinės retorikos, kuri priešina visuomenę, ir tęsti politinį dialogą ir veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti abipusę teisėtų politinių atstovų pagarbą, sutarimą ir bendradarbiavimą ir apsaugoti šios šalies visuomenės įvairovę; ragina visus piliečius pasirinkti susitaikymą ir bendradarbiavimą, nes tai pagrindinės sąlygos siekiant europinės perspektyvos;

6.  pabrėžia svarbų paprastos pilietinės visuomenės vaidmenį taikos kūrimo ir susitaikymo procese, ir ypač jaunų žmonių dalyvavimą kultūrų dialoge ir mainuose, taip pat politinėje srityje; atkreipia dėmesį į tai, kokį svarbų vaidmenį atlieka kultūros veikėjai, menininkai, rašytojai ir mokslininkai skatinant įvairių visuomenės grupių dialogą ir supratimą; ragina Bosnijoje ir Hercegovinoje skatinti švietimą demokratijos, pagrindinių teisių ir pilietybės srityse;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad Serbų Respublikos (SR) prezidentas paskelbė apie SR planuoto referendumo dėl Bosnijos ir Hercegovinos valstybinio lygmens teisminių institucijų atidėjimą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad šio sprendimo nepatvirtino SR Nacionalinė Asamblėja; ragina apskritai atsisakyti referendumo idėjos, nes jis yra iššūkis šalies sanglaudai, suverenumui ir vientisumui ir kelia grėsmę pastangoms pagerinti visų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių socialinę ir ekonominę padėtį ir siekti tolesnės pažangos integruojantis į ES; pabrėžia, kad Bosnijos ir Hercegovinos teismų sistemos trūkumai turėtų būti šalinami bendradarbiaujant, o ne įgyvendinant vienašales iniciatyvas, ir vykdant išplėstą struktūrinį dialogą teisingumo klausimais; primena, kad pagal Deitono susitarimą Serbų Respublika neturi teisės atsiskirti;

8.  yra labai susirūpinęs dėl Serbų Respublikos vidaus reikalų ministro pareiškimų dėl būsimų SR specialiosios policijos pajėgų mokymų Rusijos Federacijoje, glaudesnio bendradarbiavimo, visų pirma keitimosi informacija srityje, ir dėl ketinimų pirkti iš Rusijos karinę įrangą; ragina SR valdžios institucijas nevykdyti nepriklausomos užsienio ir saugumo politikos, kuri gali pakenkti valstybės lygmens politikai;

9.  palankiai vertina tai, kad įsigaliojo SAS ir kad SAPK buvo pirmas bendras juo remiantis įsteigtas organas; labai apgailestauja dėl to, kad jis nesugebėjo patvirtinti darbo tvarkos taisyklių dėl bandymų įtraukti etninio blokavimo nuostatą į SAPK balsavimo taisykles; primena, kad pagal SAS reikalaujama priimti darbo tvarkos taisykles ir to nepadarius bus tiesiogiai pažeistas SAS įgyvendinimas; ragina Bosnijos delegaciją konstruktyviai dirbti šioje srityje siekiant būsimame SAPK posėdyje nedelsiant priimti darbo tvarkos taisykles; palankiai vertina pirmuosius ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos tarybos (SAT) posėdžius, surengtus 2015 m. gruodžio 11 d.;

10.  apgailestauja, kad korupcija, įskaitant korupciją aukščiausiu lygmeniu, išlieka plačiai paplitusi ir kad politiniai įsipareigojimai netapo konkrečiais rezultatais; yra ir toliau susirūpinęs dėl silpnos teisinės ir institucinės kovos su korupcija sistemos, kuri sudaro galimybes nebaudžiamai vykdyti korupcinę veiklą, ir nedidelio galutinių nuosprendžių skaičiaus korupcijos bylose; ragina siekti geresnių aukšto lygio korupcijos bylų, kurių dalyviai – politikai, aukšto lygio pareigūnai ir reguliavimo institucijos ir kurios susijusios su viešaisiais pirkimais ir privatizacija, veiksmingo tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo rezultatų; palankiai vertina tai, kad buvo priimta 2015–2019 m. kovos su korupcija strategija ir veiksmų planas, ir primygtinai ragina skirti pakankamai lėšų jų įgyvendinimui; ragina visos šalies mastu reikšmingai sustiprinti agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą; ragina sukurti specialias korupcijos prevencijos ir stebėsenos struktūras ir priimti korupcijos prevencijos politikos dokumentus visais valdžios lygmenimis; primygtinai ragina nedelsiant visapusiškai įgyvendinti Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijas;

11.  pabrėžia, kad deramai veikiantys ir stabilūs teismai yra itin svarbūs siekiant užtikrinti šalyje teisinę valstybę ir Bosnijai ir Hercegovinai toliau daryti pažangą siekiant integracijos į ES; yra susirūpinęs dėl padidėjusio politinių veikėjų spaudimo teismams; teigia, kad būtina skubiai stiprinti teismų nepriklausomumą Bosnijoje ir Hercegovinoje; yra itin susirūpinęs dėl politinio kišimosi į teismo procesus atvejų, skyrimo į postus teisminėse institucijose procedūrų politizavimo, išliekančio suskaidymo į keturias skirtingas teisines sistemas ir efektyvios ir objektyvios teisėjų profesinio vertinimo sistemos trūkumo; palankiai vertina tai, kad buvo atnaujinta 2014–2018 m. teisingumo sektoriaus reformų strategija, ir ragina parengti jos įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame daug dėmesio būtų skiriama šalies masto derinimo pastangoms; mano, jog būtina užtikrinti profesionalesnę, nepriklausomą ir atskaitingą teismų sistemą, be kita ko, sistemingai taikant objektyvius atrankos kriterijus; palankiai vertina protokolą, kurį pasirašė teritorinių vienetų ir valstybės lygmens teisingumo ministrai ir kuriuo siekiama valstybės lygmens teisminių institucijų ir Aukštosios teismų ir prokuratūros tarybos reformų; teigiamai vertina tai, kad buvo paskirti ombudsmenai, bet yra susirūpinęs dėl ombudsmeno biuro šiuo metu patiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių sunkumų; ragina skubiai priimti įstatymą dėl ombudsmeno reformos;

12.  tebėra susirūpinęs dėl to, kad galimybės gauti teisinę pagalbą yra labai ribotos; primygtinai ragina kompetentingas institucijas priimti įstatymą dėl nemokamos teisinės pagalbos valstybės lygmeniu – šis įstatymas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti vienodą, veiksmingą ir nediskriminacinę teisę kreiptis į teismą; mano, kad tokio įstatymo įgyvendinimas yra būtinas siekiant sustiprinti piliečių pasitikėjimą teisine valstybe;

13.  griežtai smerkia tebegaliojantį Serbų Respublikos viešosios tvarkos įstatymą, kuriuo silpninamos pagrindinės demokratinės teisės į susirinkimų, asociacijų ir žiniasklaidos laisves; ragina visapusiškai įgyvendinti Laisvės susipažinti su informacija aktą, nes jis iki šiol yra nenuoseklus ir dažnai ribotas užtikrinant teisę į privatumą ir įmonių, sudarančių sutartis su valdžios institucijomis, verslo interesų apsaugą, ir todėl nesuteikia piliečiams veiksmingų apskundimo priemonių atsisakymo suteikti informaciją atvejais; teigiamai vertina tai, kad buvo patvirtinti Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais jo nuostatos dėl kankinimo, priverstinio dingimo ir prievartavimo buvo suderintos su tarptautiniais standartais; ragina valdžios institucijas į baudžiamąjį kodeksą įtraukti baudžiamuosius nusikaltimus, išvardytus tarptautinės Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomame protokole;

14.  mano, kad svarbu gerinti valstybės, teritorinių vienetų ir Brčko apskrities parlamentų bendradarbiavimą ir rengti bendrus jų posėdžius; atkreipia dėmesį į įsipareigojimus, prisiimtus sujungiant parlamentus, ir ragina kuo skubiau įgyvendinti gautas rekomendacijas, taip pat užtikrinti sutartos bendradarbiavimo sistemos veikimą; todėl teigiamai vertina tai, kad buvo pasirašyta „Parlamentų Bosnijoje ir Hercegovinoje bendradarbiavimo su integracijos į ES procesu susijusios veiklos srityje koncepcija“; ragina pagerinti bendrą koordinavimą su kantonų asamblėjomis;

15.  atkreipia dėmesį į Jungtinio parlamentinio saugumo ir gynybos komiteto vaidmenį užtikrinant Bosnijos ir Hercegovinos ginkluotųjų pajėgų demokratinę kontrolę; yra susirūpinęs dėl to, kad gyventojai nelegaliai laiko daug ginklų, o ginkluotųjų pajėgų žinioje vis dar tebėra didžiulės atsargos šaudmenų ir ginklų; teigiamai vertina ginkluotųjų pajėgų pažangą atsikratant nestabiliausių šaudmenų ir kuriant tvarius likusių atsargų valdymo pajėgumus; primygtinai ragina laikytis visapusiško požiūrio siekiant spręsti likusias problemas, susijusias su šalies išvalymu nuo minų iki 2019 m.; ragina Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę teikti didesnę pagalbą šiai veiklai;

16.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų įstatymo pakeitimų rengimo darbo grupę užtikrinti, kad įstatymo pakeitimais būtų sukurtas pagrindas tikriems demokratiniams rinkimams, kurie būtų savarankiškumo išraiška; pabrėžia, kad demokratinių rinkimų negalima užtikrinti tol, kol nebus galima nuolat naudotis įvairiausiomis kitomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis nepatiriant diskriminacijos dėl tautybės, išpažįstamos religijos, lyties, politinės ar kitos nuomonės, nuosavybės, kilmės ar kito statuso ir nepatiriant savavališkų ir nepagrįstų suvaržymų;

17.  mano, kad viešojo administravimo suskaidymas, jo politizavimas ir silpnas politikos koordinavimas trukdo institucinėms ir teisėkūros reformoms ir veikia viešųjų paslaugų teikimą piliečiams; ragina visų lygmenų kompetentingas institucijas pagerinti vidutinės trukmės planavimą ir parengti išsamią šalies masto viešojo administravimo reformos strategijos sistemą ir viešųjų finansų valdymo programą laikantis Europos viešojo administravimo principų, kuriuos ES šalims kandidatėms nustatė EBPO ir SIGMA;

18.  pripažįsta, kad žemės ūkis yra Bosnijai ir Hercegovinai itin svarbus ekonomikos sektorius, nes maždaug 20 proc. Bosnijos ir Hercegovinos gyventojų yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su juo; todėl teigiamai vertina pažangą, padarytą maisto saugos ir veterinarijos politikos srityje, ir Komisijos sprendimą pritarti Bosnijos ir Hercegovinos pieno ir pieno produktų eksportui į ES; ragina dėti daugiau pastangų siekiant suderinti oficialios veterinarinės ir fitosanitarinės kontrolės sistemą su Europos standartais ir sukurti reikalingas institucines struktūras, kurios sudarytų galimybes naudotis Pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemone; ragina vyriausybę paremti valstybės lygmens žemės ūkio ministerijos ir atitinkamos vystymosi programos kūrimą;

19.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad nėra pakankamai vyriausybės ir pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) bendradarbiavimo mechanizmų, įskaitant ribotas jų galimybes dalyvauti politiniame dialoge reformų darbotvarkės klausimu; mano, kad itin svarbu didinti pilietinės visuomenės vaidmenį ir užtikrinti piliečių dalyvavimą stojimo į ES procese; pakartoja savo raginimą sukurti ir įgyvendinti skaidrius ir įtraukius viešųjų konsultacijų mechanizmus; ragina visų lygmenų kompetentingas institucijas pagerinti atitinkamą teisinę ir finansinę sistemą, priimti nacionalinę strategiją dėl PVO ir užtikrinti skaidrų viešąjį PVO finansavimą siekiant skatinti labiau dalyvaujamąją ir įtraukią demokratiją šalyje; ragina pilietinės visuomenės organizacijas ir aktyvistus gerokai sustiprinti savo pajėgumus ir struktūras ir bendradarbiauti su tik Bosnijos ir Hercegovinos institucijomis, ES ir tarptautine bendruomene; ragina pirmiau minėtus organus padėti pilietinės visuomenės organizacijoms ir aktyvistams dedant šias pastangas;

20.  pažymi, kad 2014–2016 m. kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija įgyvendinama nekoordinuotai; primygtinai ragina priimti ir įgyvendinti naują kovos su pinigų plovimu strategiją ir veiksmų planą laikantis Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) rekomendacijų; pabrėžia, kad, kovojant su prekyba narkotikais ir žmonėmis, reikia laikytis į aukas orientuoto požiūrio ir sukurti daug dalykų apimančią išsamią strategiją; ragina ES ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas bendradarbiauti siekiant veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis ir užtikrinti nukentėjusiųjų apsaugą; teigiamai vertina tai, kad buvo priimtas 2016–2019 m. kovos su prekyba žmonėmis Bosnijoje ir Hercegovinoje veiksmų planas, ir tai, kad jame didelis dėmesys skiriamas problemoms, susijusioms su darbuotojais migrantais ir priverstinai elgetaujančiais vaikais, ir ragina veiksmingai jį įgyvendinti; tebėra susirūpinęs dėl to, kad Bosnijoje laikoma labai daug nelegalių ginklų, kurie nesunkiai patenka į ES; ragina kompetentingas institucijas sustiprinti pastangas siekiant baudžiamojon atsakomybėn patraukti ginklų prekeivius ir kontrabandininkus ir dėti daugiau pastangų kovojant su nekontroliuojamu ginklų, ypač šaulių ir lengvųjų ginklų, platinimu ir neteisėta prekyba jais, taip pat vykdant glaudesnį regioninį bendradarbiavimą bei Bosnijos ir Hercegovinos ir ES bendradarbiavimą;

21.  ragina valdžios institucijas parengti 2015–2020 m. terorizmo prevencijos ir kovos su juo strategijos įgyvendinimo veiksmų planą; ragina valdžios institucijas stiprinti pastangas siekiant užtikrinti veiksmingesnį šalies masto policijos, žvalgybos ir saugumo tarnybų bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu; ragina stiprinti Bosnijos ir Hercegovinos kovos su terorizmu pajėgumus; ragina kompetentingas valdžios institucijas dėti daugiau pastangų kovojant su teroristų finansavimu, įskaitant teisinės sistemos, kuri sudarytų sąlygas įšaldyti teroristinių grupuočių turtą, sukūrimą; mano, jog būtina, kad saugumo operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje būtų koordinuojamos ir duomenimis būtų keičiamasi pačioje šalyje; pabrėžia, kad taip pat labai svarbu, jog regioninės saugumo tarnybos bendradarbiautų tarpusavyje, ir ragina toliau bendradarbiauti šiuo klausimu;

22.  pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina smarkiai nukentėjo nuo užsienio kovotų ir radikalizmo; yra susirūpinęs dėl jaunimo radikalėjimo: daug jaunuolių, palyginti su kitomis regiono šalimis, prisijungė prie grupuotės „Da'esh“; ragina tęsti ir stiprinti kovai su radikalizacija ir terorizmu skirtas priemones; palankiai vertina pastangas stiprinti religijų dialogą, taip pat bendrą politinių ir religinių lyderių pareiškimą, kuriame smerkiamas terorizmas ir smurtinis ekstremizmas; palankiai vertina pirmuosius teismo sprendimus, paskelbtus užsienio kovotojams dėl nusikalstamų veikų: terorizmo veiklos finansavimo, viešo teroristinės veiklos kurstymo ir grupuotės „Da'esh“ organizavimo bei prisijungimo prie jos; ragina kuo skubiau rengti veiksmingas deradikalizavimo programas ir kuo skubiau suteikti geresnes ekonomines perspektyvas Bosnijos ir Hercegovinos jaunimui, laikantis Pozityvios jaunimo Vakarų Balkanuose darbotvarkės, taip užtikrinant, kad jie nesies savęs su radikaliomis ir ekstremistinėmis ideologijomis; skatina dėti pastangas siekiant įtraukti žiniasklaidą, akademinę bendruomenę ir pilietinę visuomenę, kad jos padėtų didinti informuotumą apie rizikos veiksnius, dėl kurių radikalizacija gali virsti smurtiniu ekstremizmu; ragina kurti nacionalinius ir regioninius informacijos apie radikalizaciją tinklus remiantis ES masto Informacijos apie radikalizaciją tinklo geriausia praktika ir priemonėmis; ragina glaudžiau bendradarbiauti su saugumo tarnybomis ES ir kaimyninėse valstybėse, įskaitant keitimąsi informacija; ragina vykdyti policijos operacijas Bosnijoje ir Hercegovinoje, kurias vykdant būtų suimti asmenys, įtariami organizavę, rėmę ir finansavę teroristinę veiklą;

23.  pažymi, kad reikia iš esmės tobulinti teisinę ir institucinę žmogaus teisių stebėsenos sistemą; ragina kurti šalies masto kovos su diskriminacija strategiją bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės organizacijomis; dar kartą primygtinai ragina kovos su diskriminacija įstatyme aiškiai nurodyti, kad lyties tapatybė, seksualinė orientacija, amžius ir negalia yra diskriminacijos priežastys; ragina veiksmingai jį įgyvendinti ir sustiprinti žmogaus teisių ombudsmeno vaidmenį; yra susirūpinęs dėl diskriminacijos prieš neįgalius asmenis darbo rinkoje, švietimo įstaigose, prieigoje prie sveikatos priežiūros ir kituose paslaugų sektoriuose; yra susirūpinęs dėl dėl neapykantą kurstančio smurto, neapykantą kurstančių kalbų ir pranešamo augančio grasinimų LGBTI asmenims skaičiaus; ragina vyriausybę su tuo kovoti, be kita ko, įgyvendinant informuotumo apie LGBTI teises didinimą priemones teisminėse ir teisėsaugos institucijose bei visuomenėje; pažymi, kad padaryta didelė pažanga baigiant romų civilinės metrikacijos procesą, tačiau vis dar yra susirūpinęs dėl nepakankamų veiksmų gerinant jų sveikatos priežiūrą, švietimą ir didinant užimtumą; ragina pirmiausiai valdžios institucijas kovoti su diskriminacija dėl lyties; primygtinai ragina panaikinti mirties bausmės nuostatą Serbų Respublikos teritorinio vieneto konstitucijoje;

24.  apgailestauja, kad nepadaryta pažanga vykdant Sejdić-Finci ir Zornić bylų sprendimus ir primena, kad Bosnija ir Hercegovina dėl to yra pažeidusi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus; dar kartą pabrėžia, kad dėl šių neįvykdytų sprendimų tęsiasi Bosnijos ir Hercegovinos piliečių diskriminacija ir dėl to gali būti trukdoma Bosnijos ir Hercegovinos stojimo į ES procesui;

25.  ragina ryžtingiau ir tinkamiau tirti neapykantos kurstymo ir ekstremistinių ideologijų skleidimo per socialinius tinklus atvejus ir vykdyti baudžiamąjį jų persekiojimą; apgailestauja, kad federacija yra vienintelė teritorija Vakarų Balkanų regione, kurioje neapykantą kurstantys nusikaltimai nėra kontroliuojami baudžiamosios teisės ir ragina įtraukti nuostatą; taip pat ragina įtraukti neapykantą kurstančių kalbų nuostatą į visų dalykų baudžiamosios teisės aktus;

26.  dar kartą primena, kad rinkimų įstatymu ir rinkimų sistema visoms trims šalį sudarančioms tautoms ir visiems kitiems piliečiams turėtų būti suteikiama galimybė laisvai ir nepriklausomai rinkti savo teisėtus politinius institucijų ir valdžios organų atstovus;

27.  pabrėžia svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį ginant ir skatinant mažumų teises šalyje, taip pat puoselėjant darną ir toleranciją visuomenėje bei didinant žmonių supratimą apie įvairovės teikiamą naudą; ragina ateityje įtraukti pilietinę visuomenę sprendžiant etninės atskirties problemas, siekiant priartinti šalį prie narystės ES; taip pat ragina geriau koordinuoti kompetentingų institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų veiksmus siekiant užtikrinti geresnį mažumų įstatymo įgyvendinimą;

28.  palankiai vertina tai, kad buvo priimta 2015–2018 m. Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo įgyvendinimo strategija; ragina kuo skubiau priimti ir pradėti įgyvendinti Stambulo konvencijos įgyvendinimo pagrindų strategiją; yra susirūpinęs dėl valstybės masto visapusiškos teisinės sistemos susijusios su seksualiniais išpuoliais ir tinkamu žalos atlyginimo aukoms mechanizmu; ragina kompetentingas institucijas užtikrinti tinkamą finansavimą ir su saugiais namais susijusių teisės aktų tobulinimą bei sukurti suderintą stebėsenos sistemą ir duomenų rinkimą apie smurto prieš moteris atvejus; taip pat ragina dėti visas pastangas skatinant moterų dalyvavimą politikoje ir darbo rinkoje, gerinti jų socialinę ir ekonominę situaciją, ypač dėl teisės į motinystės atostogas ir socialines išmokas, ir propaguoti, ginti ir stiprinti moterų teises; ragina vyriausybes su pilietinės visuomenės pagalba visais lygmenimis didinti informuotumą šiais klausimais tam, kad moterys naudotųsi teisėje numatyta apsauga;

29.  pabrėžia, kad švietimas yra esminis aspektas kuriant ir skatinant tolerantišką ir įtraukią visuomenę, taip pat skatinant bendradarbiavimą ir sanglaudą nepaisant kultūrinių, religinių ir etninių skirtumų; apgailestaudamas pažymi, kad daroma lėta pažanga sprendžiant vadinamąjį dviejų mokyklų po vienu stogu klausimą ir kitų formų segregacijos ir diskriminacijos mokyklose problemas ir apgailestauja dėl to, kad vis dar nerengiama bendra pagrindinė mokymo programa; ragina priimti konkrečias priemones ir pradėti šalinti švietimo sistemos segregaciją; pabrėžia, kad būtina dėti daug pastangų siekiant pagerinti suskaidytos švietimo sistemos veiksmingumą tuo pačiu užtikrinant teisę turėti lygias galimybes įgyti išsilavinimą visomis Bosnijos ir Hercegovinos kalbomis ir kiekvienos bendruomenės teisę vaikus lavinti jų gimtąja kalba; ragina valdžios institucijas užtikrinti veiksmingą įtraukaus švietimo principų įgyvendinimą, be kita ko, vaikų su negalia atžvilgiu;

30.  palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimą Vakarų Balkanų švietimo ir mokymo forume, taip pat jos dalyvavimą „Erasmus+“ ir „Western Balkans Youth Window“ programose, visa tai yra labai svarbu kovojant su dideliu jaunimo nedarbo lygiu; taip pat palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos įsipareigojimą iki 2018 m. dalyvauti EBPO PISA programoje; mano, jog ši programa palankus argumentas derantis dėl švietimo kokybės ir reikiamų reformų; ypač teigiamai vertina visų 13 švietimo ministerijų ir visų su švietimu susijusių agentūrų pareikštą norą prisidėti prie šių bendrų pastangų; ragina Komisiją iš pasirengimo narystei lėšų finansuoti Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimą programoje;

31.  pabrėžia, kad nepriklausomos ir profesionalios žiniasklaidos institucijos yra vienas iš svarbiausių klestinčios demokratinės visuomenės sudedamųjų dalių; todėl reiškia susirūpinimą dėl vėl blogėjančios padėties saviraiškos laisvės srityje, politinio spaudimo ir žurnalistų bauginimo atvejų, įskaitant vietinių ir nacionalinių valdžios institucijų vykdomas neteisėtas finansines ir kitas žiniasklaidos priemonių patikras, taip pat nuolatinės žiniasklaidos poliarizacijos politiniais ir etniniais klausimais, ragina kompetentingas institucijas atlikti nuodugnius išpuolių prieš žurnalistus atvejų tyrimus ir kurti teisinius pagrindus, skirtus saugoti žurnalistus nuo nusikaltimų prieš juos; taip pat ragina imtis skubių veiksmų siekiant užtikrinti ryšių reguliavimo tarnybos politinį, institucinį ir finansinį nepriklausomumą ir skaidrumą žiniasklaidos nuosavybės srityje panaikinant visas teisines spragas, sistemiškai kliudančias žiniasklaidos skaidrumui; pažymi, kad šių priemonių įgyvendinimas yra būtinas siekiant išvengti pernelyg didelės politinės įtakos; ragina imtis veiksmų siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir transliuoti visomis oficialiomis kalbomis; ragina didinti visuomeninės žiniasklaidos redakcinį nepriklausomumą ir finansinį stabilumą, atsižvelgiant į tai, kad Bosnijos ir Hercegovinos vienybei yra ypač svarbu turėti visuomeninį transliuotoją; yra susirūpinęs dėl to, kad nevykdomas persekiojimas dėl elektroninių atakų prieš žiniasklaidos interneto svetaines;

32.  palankiai vertina tai, kad daroma pažanga mažinant neišnagrinėtų karo nusikaltimų bylų skaičių; atkreipia dėmesį į Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) susirūpinimą dėl nepakankamų tolesnių valstybės prokuratūros veiksmų, susijusių su prašymais baigti nagrinėti karo nusikaltimų bylas; ragina persvarstyti nacionalinę karo nusikaltimų strategiją, užtikrinti efektyvesnį ir geresnį baudžiamąjį persekiojimą už karo metu įvykdytą seksualinį smurtą ir geresnę šio smurto aukų apsaugą; ragini imtis veiksmų, kad būtų užtikrintos jų teisės į veiksmingą kompensavimą;

33.  pažymi, kad imamasi su darniu šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių grįžimu susijusių veiksmų, įskaitant vietos lygmens veiksmus užimtumo, švietimo, socialinės apsaugos, turto grąžinimo ir sveikatos priežiūros vietos lygmeniu srityse; pakartoja, kad svarbu skatinti jų darnų grįžimą į Bosniją ir Hercegoviną, ypač į Serbų Respubliką; ragina visų lygmenų vyriausybę, ginti juos ir paspartinti jų grįžimo procesą nustatant ir įgyvendinant visas būtinas teisėkūros ir administracines priemones; ragina veiksmingai įgyvendinti persvarstytą strategiją, susijusią su Deitono taikos susitarimo VII priedu; ragina Komisiją suteikti tinkamą finansinę paramą ir konsultacijas, nes tai labai padėtų vykdyti šį procesą; pažymi, kad dingusių asmenų skaičius vis dar labai didelis ir ragina kompetentingas institucijas pradėti intensyvų bendradarbiavimą ir stiprinti pastangas, kad būtų surasta 7019 asmenų, kurie vis dar laikomi dingusiais dėl karo; pabrėžia, jog būtina toliau kurti alternatyvų požiūrį į teisingumą, be kita ko, kuriant JT vystymo programos pereinamojo laikotarpio teisingumo strategiją; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas skirti didelius išteklius atitinkamoms programoms;

34.  pažymi, kad po karo vykęs Bosnijos ir Hercegovinos atkūrimas ir atstatymas iš esmės pavyko ir priartino šalį prie ES, tačiau taikinimo proceso tvarumas vis dar yra problemiškas; dėl to pabrėžia, jog švietimas yra svarbus visuomenės susitaikymui ir tarpusavio supratimui;

35.  palankiai vertina didėjantį registruojamą užimtumą ir pirmuosius veiksmus, kurių imtasi siekiant didinti politikos koordinavimą ir gerinti verslo aplinką; išlieka susirūpinęs dėl valstybės įtakos ekonomikai, viešųjų finansų kokybės, didelės priklausomybės nuo finansavimo tarptautinėmis investicinėmis paskolomis, neaiškios kilmės tarptautinių investicijų ir sunkių darbo rinkos sąlygų; pabrėžia, kad būtina spręsti nuolatinę didelio ilgalaikio nedarbo (27,6 proc.), įskaitant itin didelį jaunimo nedarbą (62,7 proc.), ir didelio masto neoficialios ekonomikos problemą ir pagerinti darbo rinkos veikimą;

36.  palankiai vertina tai, kad abu vienetai priėmė naujus darbo teisės aktus; apgailestauja dėl suvienytos bendros ekonominės erdvės nebuvimo, nes tai kenkia verslo aplinkai; primygtinai ragina toliau gerinti verslo aplinką stiprinant teisinę valstybę, supaprastinant sutarčių vykdymo užtikrinimą ir kovojant su korupcija; apgailestauja dėl to, kad Bosnija ir Hercegovina valstybiniu mastu neišvystė MVĮ strategijos;

37.  pabrėžia būtinybę reformuoti ir suderinti suskaidytas socialinės apsaugos sistemas remiantis piliečių poreikiais tam, kad būtų užtikrinta visiems vienoda priežiūra; pažymi, kad profesinių sąjungų ir darbo teisės, įskaitant sveikatos ir saugos įstatymus, vis dar yra ribotos ir pabrėžia, jog svarbu toliau tobulinti ir derinti šiuos įstatymus visoje šalyje;

38.  ragina šalies mastu priimti transporto, energetikos ir aplinkos sektorių strategijas; pabrėžia, kad šios strategijos reikalingos tam, kad būtų galima visapusiškai panaudoti ES skirtas pasiruošimo narystei lėšas;

39.  palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos dalyvavimą šešių Vakarų Balkanų šalių iniciatyvoje; pabrėžia dviejų didelių investicinių projektų „Stara Gradiška“ ir „Svilaj“ svarbą, kurie sudarys palankesnes sąlygas prekybai , regionų integracijai ir tvariam augimui; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad transporto srityje būtų visapusiškai įgyvendinti techniniai standartai ir vadinamosios švelniosios priemonės, dėl kurių susitarta 2015 m. Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikime Vienoje (pvz., sienos kirtimo procedūrų suvienodinimas ir supaprastinimas, informacinės sistemos, įmonių išskaidymas ir trečiųjų šalių prieiga prie tinklų) prieš surengiant kitą, 2016 m. Pasaulio banko aukščiausiojo lygio susitikimą Paryžiuje;

40.  primygtinai ragina ilgiau nedelsiant paskelbti gyventojų ir būstų surašymo rezultatus, nes jie gali būti naudingi ekonominiam ir socialiniam planavimui; be to, pabrėžia, kad 2013 m. surašymo duomenys bus reikalingi pildant Bosnijai ir Hercegovinai Komisijos pateiktą klausimyną;

41.  ragina statistikos agentūras Bosnijoje ir Hercegovinoje statistiką suderinti su Eurostato standartais;

42.  yra susirūpinęs dėl blogėjančios padėties informacinės visuomenės srityje; ragina skubiai pereiti prie skaitmeninio transliavimo; ragina įsteigti priežiūros įstaigą, kuri valstybės lygmeniu akredituotų e. prekybos ir e. parašo įstatymus, kurie vis dar nėra įgyvendinami dėl priežiūros įstaigos nebuvimo; ragina atsakingas institucijas paspartinti 2009 metais įsteigto Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 naudojimo įgyvendinimą;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad prisitaikant prie klimato kaitos buvo imtasi nedaug priemonių ir veiksmų ir kad pradėti pirmieji darbai siekiant kurti gamtos apsaugai skirtą „Natura 2000“ tinklą; ragina kompetentingas institucijas parengti suderintą teisinę aplinkos apsaugos ir klimato politikos sistemą, skirtą ir stiprinti strateginį planavimą ir šių sričių teisės aktų suderinimą su acquis; ragina kompetentingas valdžios institucijas užkirsti kelią per didelei oro taršai ir užtikrinti, kad ji atitiktų ES aplinkosaugos standartus, įskaitant naftos perdirbimo įmonės Bosanski Brode taršą; pakartoja, kad reikia Bosnija ir Hercegovina turi visapusiškai įgyvendinti įsipareigojimus pagal Konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo, 1991 m.) ir Strateginio aplinkos vertinimo protokolo (Kijevas, 2003 m.);

44.  ragina Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybę reguliuoti ir stebėti hidroelektrinių plėtrą aplinkosaugos požiūriu pažeidžiamose vietovėse, taip pat saugomose teritorijose ir teritorijose, kurios gali tapti saugomomis, ir išlaikyti esamų nacionalinių parkų, tokių kaip antai Sutjetskos nacionalinis parkas ir Unos nacionalinis parkas, vientisumą; rekomenduoja pagerinti poveikio aplinkai vertinimų kokybę, kad būtų atsižvelgiama į ES standartus, nustatytus Paukščių ir Buveinių direktyvose bei Vandens pagrindų direktyvoje; ragina Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybę skatinti visuomenės dalyvavimą ir konsultacijas su vietos bendruomenėmis planuojamų projektų klausimais ir taip padidinti skaidrumą;

45.  sveikina Bosniją ir Hercegoviną dėl to, kad ji 2016 m. perims pirmininkavimą Energijos bendrijai; vis dėlto nerimauja dėl Energijos bendrijos Bosnijai ir Hercegovinai taikomų sankcijų: dar kartą ragina Bosniją ir Hercegoviną imtis priemonių, kad galėtų prisijungti prie kaimyninių šalių energetikos infrastruktūrų ir gerbti visus savo sutartinius įsipareigojimus, numatytus Energijos bendrijos sutartyje;

46.  ypač smerkia viešosios ramybės ir tvarkos įstatymą, priimtą Serbijos Respublikoje 2015 m. vasario mėn., kuris kriminalizuoja socialiniuose tinkluose dedamą informaciją, pažeidžiančią viešąją tvarką, arba kuri yra nepadori, įžeidžianti ar užgauli, – visa tai sudaro sąlygas teisiškai riboti laisvą saviraišką internete ir spaudos laisvę ir gali privesti prie vidinės cenzūros tarp socialinių tinklų vartotojų;

47.  džiaugiasi konstruktyviu ir aktyviu Bosnijos ir Hercegovinos vaidmeniu skatinant regioninį bendradarbiavimą; laikosi nuomonės, kad konkretus bendradarbiavimas visoms šalims svarbiose srityse gali padėti užtikrinti stabilumą Vakarų Balkanuose; palankiai vertina susitarimą dėl sienų su Juodkalnija; ragina ir toliau stengtis siekiant išspręsti esamas dvišales problemas, įskaitant sienų demarkacijos klausimus su Serbija ir Kroatija, ir spręsti tarpvalstybinės aplinkos taršos klausimus; palankiai vertina pirmą bendrą Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos ir Serbijos vyriausybės posėdį, kuris vyko 2015 m. lapkričio 4 d. Sarajeve;

48.  palankiai vertina tai, kad suderinimo su BUSP sprendimais procentinė dalis padidėjo nuo 52 iki 62 proc.; atsižvelgdamas į Bosnijos ir Hercegovinos prašymą dėl stojimo į ES, mano, kad užsienio politiką būtina plačiai koordinuoti su ES bendra užsienio ir saugumo politika;

49.  artėjant vietos rinkimams, ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas vykdyti tarptautinių ir vietos stebėtojų bei ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro pateiktas rekomendacijas, siekiant užtikrinti rinkimų proceso patikimumą ir sąžiningumą; ragina valdžios institucijas skubiai kontroliuoti vietos rinkimus Mostare;

50.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos, Serbų Respublikos vyriausybėms ir parlamentams ir dešimties kantonų vyriausybėms.

(1) OL L 164, 2015 6 30, p. 2.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0276.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0471.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika