Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2897(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0441/2016

Ingivna texter :

B8-0441/2016

Debatter :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0135

Antagna texter
PDF 210kWORD 104k
Torsdagen den 14 april 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

Europaparlamentets resolution av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (2015/2897(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan(1),

–  med beaktande av att Bosnien och Hercegovina ansökte om medlemskap i Europeiska unionen den 15 februari 2016,

–  med beaktande av rådets beslut av den 21 april 2015 om ingåendet av stabiliserings- och associeringsavtalet med Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19 och 20 juni 2003 om västra Balkan och den tillhörande bilagan Thessaloniki-agendan för västra Balkan: I riktning mot europeisk integration,

–  med beaktande av slutsatserna om Bosnien och Hercegovina från rådets möten den 12 mars, 12 oktober och 15 december 2015,

–  med beaktande av det första mötet i den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén EU–Bosnien och Hercegovina i Sarajevo den 5–6 november 2015 och de första mötena i stabiliserings- och associeringsrådet och stabiliserings- och associeringskommittén mellan Bosnien och Hercegovina och EU den 11 respektive 17 december 2015,

–  med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det toppmöte om västra Balkan som hölls i Wien den 27 augusti 2015 samt av rekommendationerna från det civila samhällets organisationer till toppmötet i Wien 2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 november 2015 EU:s utvidgningsstrategi (COM(2015)0611), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar Bosnia and Herzegovina 2015 Report (SWD(2015)0214),

–  med beaktande av det skriftliga åtagande om EU-integration som Bosnien och Hercegovinas presidentråd gjorde den 29 januari 2015 och som godkändes av Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling den 23 februari 2015 samt Bosnien och Hercegovinas reformagenda 2015–2018, som antogs av alla tre förvaltningsnivåer i juli 2015,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om landet, däribland resolutionerna av den 9 juli 2015 om hågkomsten(2) av Srebrenica och av den 17 december 2015 om 20-årsdagen för Daytonavtalet(3),

–  med beaktande av konferensen European future of Bosnia and Herzegovina - 20 years after Dayton-Paris Peace Agreement, som hölls i Europaparlamentet den 9 december 2015,

–  med beaktande av det arbete som gjorts av Cristian Dan Preda såsom utskottets för utrikesfrågor ständige föredragande för Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU stöder fortsatt Bosnien och Hercegovinas europeiska utsikter och dess territoriella integritet, suveränitet och enhet.

B.  EU-anslutningen är en inkluderande process som kräver samsyn om reformagendan. Bosnien och Hercegovinas medborgare måste stå i centrum för de institutionella, ekonomiska och sociala reformerna.

C.  EU har förnyat sin strategi för Bosnien och Hercegovina i syfte att landet ska röra sig mot EU och ta itu med kvarvarande socioekonomiska och rättsstatsrelaterade utmaningar, så att landet kan förbereda sig för ett framtida medlemskap. Stabiliserings- och associeringsavtalet trädde i enlighet med denna strategi i kraft den 1 juni 2015.

D.  En ändamålsenlig samordningsmekanism mellan de olika förvaltningsnivåerna är oundgänglig för att säkerställa bättre samverkan med EU, underlätta anpassningen, genomförandet och efterlevnaden av EU-lagar och för att Bosnien och Hercegovinas medlemskapsansökan ska bli en framgång. Bosnien och Hercegovinas ministerråd antog ett beslut om ett samordningssystem inom processen för Bosnien och Hercegovinas europeiska integration den 26 januari 2016. Framsteg inom samordningen av EU-frågor kommer att bereda vägen för Bosnien och Hercegovina att fullt ut dra nytta av EU-bidrag.

E.  Det finns fortfarande 84 500 internflyktingar och ett stort antal flyktingar från Bosnien och Hercegovina i grannländerna, hela Europa och världen över.

F.  Starkt politiskt stöd är avgörande för att göra landets institutionella struktur effektivare.

1.  Europaparlamentet välkomnar den första positivare kommissionsrapporten om Bosnien och Hercegovina och upprepar sitt entydiga åtagande för landets europeiska utsikter. Parlamentet uppmanar myndigheterna att visa beslutsamhet i det institutionella och socioekonomiska reformarbetet, däribland ett verkningsfullt genomförande av reformerna, och göra stadiga framsteg mot EU. Parlamentet efterlyser öppenhet under processen för att planera och genomföra reformer. Parlamentet välkomnar statens och entiteternas gemensamma handlingsplan för genomförande av reformagendan 2015–2018 och uppmanar till ett harmoniserat genomförande med målet att åstadkomma verkliga och synliga förändringar över hela landet och förbättra livet för Bosnien och Hercegovinas invånare.

2.  Europaparlamentet välkomnar Bosnien och Hercegovinas ansökan om EU-medlemskap, som lämnades in den 15 februari 2016. Parlamentet uppmanar rådet att granska denna ansökan vid första möjliga tillfälle och utan dröjsmål översända den till kommissionen så att förberedelserna av ett yttrande kan inledas.

3.  Europaparlamentet välkomnar Bosnien och Hercegovinas ministerråds antagande den 26 januari 2016 av ett beslut om inrättande av en samordningsmekanism för EU-frågor och, den 9 februari 2016, av en förhandlingsposition om antagandet av stabiliserings- och associeringsavtalet, till följd av Kroatiens anslutning till EU. Parlamentet påminner om att dessa inslag, parallellt med betydande framsteg i reformagendans genomförande, krävs för att EU ska behandla ansökan om medlemskap som trovärdig. Parlamentet uppmanar till harmonisering av entiteternas ståndpunkt i fråga om den antagna samordningsmekanismen utan dröjsmål och uppmuntrar till samarbete mellan alla aktörer för att ytterligare förbättra den. Parlamentet uppmanar till ett skyndsamt genomförande av densamma och begär ett konstruktivt samarbete i EU-frågor. Parlamentet understryker att denna mekanism är absolut nödvändig för ett effektivt beslutsfattande i EU-anslutningsprocessen. Parlamentet välkomnar de första konkreta samråden på parlamentarisk nivå i syfte att fullt ut genomföra samordningsmekanismen, och uppmuntrar med eftertryck till ytterligare intensifiering av sådana möten mellan de institutionella aktörerna. Parlamentet insisterar åter på anpassning av handelsmedgivanden som beviljas enligt stabiliserings- och associeringsavtalet. Parlamentet menar att ett fullt genomförande av stabiliserings- och associeringsavtalet, inklusive dess antagande, utgör en viktig del av Bosnien och Hercegovinas åtagande gentemot EU och att detta är en förutsättning för att medlemsansökan ska godkännas. Parlamentet rekommenderar Bosnien och Hercegovina att även samarbeta med EU-medlemsstaterna på sin väg mot EU.

4.  Europaparlamentet upprepar behovet av att även gå vidare med konstitutionella, rättsliga och politiska reformer, vilka skulle förvandla Bosnien och Hercegovina till en verkligt effektiv, inkluderande och fungerande stat med garantier för jämställdhet och demokratisk representation för alla landets konstituerande folkgrupper och alla medborgare, med garantier för att alla medborgare kan kandidera, vara valbara och kunna utföra uppdrag på alla politiska nivåer på lika villkor, oavsett etnisk eller religiös bakgrund, i enlighet med de principer som uttrycktes i parlamentets förra resolution, inte minst Köpenhamnskriterierna, EU:s regelverk, rekommendationerna från Venedigkommissionen samt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och de relevanta besluten från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar myndigheterna att aktivt främja principerna om legitim representation, federalism, decentralisering och subsidiaritet samt europeiska värderingar och betydelsen av det europeiska perspektivet. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att delta aktivt i insatserna för att komma fram till en hållbar lösning avseende Bosniens och Hercegovinas konstitutionella arrangemang.

5.  Europaparlamentet uppmanar de politiska och religiösa ledarna att avhålla sig från splittrande nationalistisk och separatistisk retorik som polariserar samhället och att fortsätta den politiska dialog och de aktiviteter som syftar till ömsesidig respekt, samförstånd och samarbete mellan legitima politiska representanter och skydd för samhällets mångfald. Parlamentet vill se alla medborgare inta en försonande och samarbetsvillig hållning, vilket är en nödvändig förutsättning för förverkligandet av det europeiska perspektivet.

6.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som gräsrotsorganisationer i det civila samhället spelar i freds- och försoningsprocessen, särskilt ungdomars deltagande i interkulturella dialoger och utbyten, liksom på det politiska planet. Parlamentet noterar den betydelsefulla roll som kulturaktivister, konstnärer, författare och akademiker spelar för att främja dialog och förståelse mellan de olika grupperna i samhället. Parlamentet kräver främjande av utbildning för demokrati, grundläggande rättigheter och medborgarskap i Bosnien och Hercegovina.

7.  Europaparlamentet noterar tillkännagivandet från Republika Srpskas president om att senarelägga den planerade folkomröstningen i Republika Srpska om Bosnien och Hercegovinas rättsväsende på nationell nivå. Parlamentet beklagar däremot att detta beslut inte har antagits av Republika Srpskas nationalförsamling. Parlamentet uppmanar till att tanken på en folkomröstning ska slopas helt och hållet eftersom den utmanar landets sammanhållning, suveränitet och integritet och riskerar att undergräva ansträngningarna för att förbättra den socioekonomiska situationen för alla Bosnien och Hercegovinas medborgare och för att uppnå ytterligare framsteg med landets EU-integration. Parlamentet betonar att eventuella brister i Bosnien och Hercegovinas rättsväsen bör behandlas i en anda av samarbete snarare än genom ensidiga initiativ inom ramen för den breddade strukturerade dialogen om rättsväsendet. Parlamentet påminner om att Daytonavtalet inte ger Republika Srpska någon rätt till utträde.

8.  Europaparlamentet är djupt oroat över uttalandena från Republika Srpskas inrikesminister om den framtida utbildningen av Republika Srpskas specialpolisenheter i Ryska federationen, en fördjupning av samarbetet framför allt om informationsutbyte och avsikten att köpa rysk militär utrustning. Parlamentet uppmanar Republika Srpskas myndigheter att inte fortsätta med en självständig utrikes- och säkerhetspolitik som kan undergräva politiken på nationell nivå.

9.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet och att den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén var det första gemensamma organet som inrättades på dess grundval. Parlamentet beklagar emellertid djupt att kommittén misslyckades med att anta en arbetsordning beroende på försöken att införa en etnisk spärr i dess omröstningsbestämmelser. Parlamentet påminner om att det enligt stabiliserings- och associeringsavtalet krävs att arbetsordningen antas, och underlåtenhet att göra detta innebär ett direkt brott mot stabiliserings- och associeringsavtalets genomförande. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang med eftertryck den bosniska delegationen att konstruktivt verka för ett antagande av arbetsordningen utan dröjsmål vid den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommitténs nästa sammanträde. Parlamentet välkomnar stabiliserings- och associeringsrådets första möten mellan Bosnien och Hercegovina och Europeiska unionen som hölls den 11 december 2015.

10.  Europaparlamentet beklagar djupt att korruptionen, inbegripet den korruptionen på högsta nivå, fortsatt är utbredd och att politiska åtaganden inte har lett till några konkreta resultat. Parlamentet är fortfarande oroat över de svaga rättsliga och institutionella ramarna för att bekämpa korruptionen, på grund av vilka det ostraffat går att ägna sig åt korruption, och det låga antalet slutliga domar i korruptionsfall. Parlamentet uppmanar till en förbättring av meriterna avseende effektiv utredning och lagföring av vida uppmärksammade korruptionsmål, som inbegriper politiker, högt rankade officerare och tillsynsinstitutioner och av ärenden inom ramen för offentlig upphandling och privatisering. Parlamentet lovordar antagandet av strategin och handlingsplanen för korruptionsbekämpning för åren 2015–2019 och kräver att en tillräcklig budget anslås för dess genomförande. Parlamentet uppmanar till en avsevärd förbättring av det landsomfattande samarbetet mellan myndigheter. Parlamentet begär att det ska inrättas för ändamålet avsedda strukturer för förebyggande och övervakning av korruption och att det ska antas policydokument för förebyggande av korruption på alla myndighetsnivåer. Parlamentet begär fullt genomförande av rekommendationerna från Gruppen av stater mot korruption (Greco) utan dröjsmål.

11.  Europaparlamentet understryker att ett fungerande och stabilt rättsväsende är av allra största vikt för att garantera rättsstaten i landet och för att Bosnien och Hercegovina ska kunna fortsätta att närma sig EU. Europaparlamentet ser med oro på det ökade trycket mot rättsväsendet från politiska aktörer. Parlamentet konstaterar det mycket akuta behovet av att stärka oberoendet för Bosnien och Hercegovinas rättsväsen. Parlamentet ser med särskild oro på fallen av politisk inblandning i domstolsförfaranden, politiseringen av utnämningsförfaranden i rättsväsendet, den fortsatta fragmenteringen i fyra olika rättssystem och bristen på ett effektivt och objektivt system för bedömning av domares yrkesmässiga kvalifikationer. Parlamentet välkomnar den uppdaterade strategin för reform av rättsväsendet 2014–2018 och efterlyser en handlingsplan för dess genomförande med starkt fokus på landsomfattande harmoniseringsåtgärder. Parlamentet bedömer det som nödvändigt att garantera ett mer professionellt, oberoende och ansvarstagande rättsväsende, inbegripet systematisk tillämpning av objektiva utnämningskriterier. Parlamentet välkomnar det protokoll som undertecknats av justitieministrarna i entiteterna och på nationell nivå med målet att reformera de nationella rättsliga institutionerna och det höga domar- och åklagarrådet. Parlamentet välkomnar tillsättningen av ombudsmän men är oroat över de fortlöpande finansiella och personalrelaterade svårigheterna vid ombudsmannens kontor. Parlamentet uppmanar till ett skyndsamt antagande av lagen om reformer avseende ombudsmannen.

12.  Europaparlamentet ser fortfarande med oro på att tillgången till kostnadsfri rättshjälp är starkt begränsad. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att anta en lag om kostnadsfri rättshjälp på statlig nivå som en förutsättning för att säkerställa rättvis, effektiv och icke-diskriminerande tillgång till rättvisa. Parlamentet anser att genomförandet av en sådan lag är avgörande för att stärka medborgarnas förtroende för rättsstaten.

13.  Europaparlamentet fördömer starkt den alltjämt gällande ordningslagen i Republika Srpska som undergräver de grundläggande demokratiska rättigheterna mötes- och föreningsfrihet samt mediefrihet. Parlamentet begär fullt genomförande av lagen om frihet till tillgång till information, som fortfarande är ojämn och ofta begränsas genom hänvisning till rätten till integritet och skyddet av de kommersiella intressena för företag som handlar med stater och som berövar medborgarna verkningsfulla medel för överklagande när tillgång nekas till information. Parlamentet lovordar antagandet av ändringarna av Bosnien och Hercegovinas strafflag, varigenom dess bestämmelser om tortyr, påtvingat försvinnande och våldtäkt anpassas till internationella standarder. Parlamentet begär att myndigheterna ska införliva de brott som finns förtecknade i tilläggsprotokollet till den internationella konventionen om it-brottslighet i sin strafflag.

14.  Europaparlamentet anser det viktigt att förbättra samarbetet mellan parlamenten på nationell nivå, entitetsnivå och i Brčko-distriktet och att gemensamma sammanträden hålls dem emellan. Parlamentet noterar de åtaganden som ingåtts inom ramen för parlamentarisk samverkan och begär att de rekommendationer som detta ledde fram till ska genomföras samt att den överenskomna samarbetsramen ska göras färdig att tas i bruk. Parlamentet välkomnar i detta avseende undertecknandet av principerna för en samarbetsmekanism för parlamenten i Bosnien och Hercegovina vad gäller verksamheter med anknytning till EU-integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar till förbättrad övergripande samordning med kantonsförsamlingarna.

15.  Europaparlamentet noterar den roll som parlamentarikerkommittén för säkerhet och försvar spelat när det gäller att säkerställa demokratisk kontroll över Bosnien och Hercegovinas väpnade styrkor. Parlamentet är bekymrat över den stora förekomsten av vapen som innehas illegalt av befolkningen och över de alltjämt stora lager av ammunition och vapen som de väpnade styrkorna ansvarar för. Parlamentet lovordar de framsteg som de väpnade styrkorna gjort i fråga om att avhända sig den mest instabila ammunitionen och bygga upp hållbar kapacitet för att hantera resten av lagren. Man måste snabbt utforma en övergripande strategi för att ta itu med det återstående minröjningsarbetet, så att landet kan vara fritt från minor senast 2019. Parlamentet uppmanar kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att förbättra stödet på dessa områden.

16.  Europaparlamentet uppmanar medlemmarna av arbetsgruppen för utarbetande av ändringar av Bosnien och Hercegovinas vallag att se till att ändringarna av lagen lägger grunden till verkligt demokratiska val som ett uttryck för suveränitet. Parlamentet betonar att demokratiska val inte kan åstadkommas såvida inte ett brett spektrum av andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter kan utövas kontinuerligt utan diskriminering på grundval av etnicitet, religion, könstillhörighet, politiska eller andra uppfattningar, egendom, härkomst eller annan status, och utan godtyckliga och orimliga begränsningar.

17.  Europaparlamentet är av åsikten att fragmenteringen av den offentliga förvaltningen, dess politisering och den svaga samordningen av politiken hindrar institutionella och lagstiftningsmässiga reformer och påverkar tillhandahållandet av offentliga tjänster till medborgare. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter på alla nivåer att stärka den politiska planeringen på medellång sikt och utveckla en övergripande och landsomfattande strategisk ram för reform av den offentliga förvaltningen och ett program för offentlig ekonomisk förvaltning, i överensstämmelse med de europeiska principer för offentlig förvaltning som har fastställts av OECD/Sigma för kandidater till EU-medlemskap.

18.  Europaparlamentet erkänner jordbruk som en central ekonomisk sektor för Bosnien och Hercegovina, eftersom omkring 20 % av landets befolkning är direkt eller indirekt beroende av sektorn. Parlamentet välkomnar därför de framsteg som gjorts inom området livsmedelssäkerhet och veterinärpolitik och kommissionens beslut om att godkänna export av mjölk och mjölkprodukter från Bosnien och Hercegovina till EU. Parlamentet uppmuntrar till större insatser för att anpassa det officiella systemet för veterinär och fytosanitär kontroll till europeiska standarder och för att upprätta nödvändiga institutionella strukturer genom vilka det skulle bli möjligt att använda instrumentet för stöd inför anslutningen till landsbygdsutveckling. Parlamentet uppmanar regeringen att stödja inrättandet av ett jordbruksministerium på nationell nivå med en tillhörande utvecklingsstrategi.

19.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över de otillräckliga mekanismerna för samarbete mellan myndigheterna och civilsamhällets organisationer, däribland deras begränsade förmåga att delta i politisk dialog om reformagendan. Parlamentet anser det nödvändigt att stärka civilsamhällets roll och att få medborgare att delta i EU-anslutningsprocessen. Parlamentet upprepar sina uppmaningar om att öppna och inkluderande mekanismer för offentligt samråd måste inrättas och genomföras. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter på alla nivåer att förbättra de relevanta rättsliga och finansiella ramarna, att anta en nationell strategi för civilsamhällets organisationer och att säkerställa öppen offentlig finansiering för dessa i syfte att främja en mer deltagande och inkluderande demokrati över hela landet. Parlamentet uppmanar civilsamhällets organisationer och aktivister att avsevärt stärka sina kapaciteter och strukturer samt föra en dialog med myndigheterna i Bosnien och Hercegovina, EU och det internationella samfundet. Parlamentet uppmanar de sistnämnda organen att bistå dem i detta.

20.  Europaparlamentet noterar det osamordnade genomförandet av strategin för 2014–2016 om bekämpning av organiserad brottslighet. Parlamentet uppmanar till antagande och genomförande av en ny strategi och handlingsplan om penningtvätt i linje med rekommendationerna från Moneyval. Parlamentet betonar behovet av en strategi som utgår från offren och av en sektorsövergripande och omfattande strategi för att bekämpa narkotika- och människohandel. Parlamentet uppmanar EU och Bosnien och Hercegovinas myndigheter att arbeta tillsammans för att effektivt bekämpa människohandel och erbjuda offren skydd. Parlamentet välkomnar antagandet av handlingsplanen för bekämpande av människohandel i Bosnien och Hercegovina 2016–2019, inbegripet dess betoning av problem med anknytning till migrantarbetare och barns påtvingade tiggeri, och uppmanar till effektivt genomförande av densamma. Parlamentet är fortsatt bekymrat över den stora mängden olagliga vapen i Bosnien, som enkelt skulle kunna överföras till EU. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att öka sina insatser för att lagföra vapenhandlare och vapensmugglare och till krafttag mot den okontrollerade spridningen av och olagliga handeln med vapen, i synnerhet små och lätta vapen och inte minst genom närmare samarbete regionalt samt mellan Bosnien och Hercegovina och EU.

21.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att ta fram en handlingsplan för genomförandet av strategin för förebyggande och bekämpande av terrorism 2015–2020. Parlamentet uppmanar myndigheterna att öka sina ansträngningar för att säkra ett effektivare landsomfattande samarbete mellan polis, underrättelsetjänst och säkerhetsorgan i kampen mot terrorism och våldsbejakande extremism. Parlamentet efterlyser en förstärkning av Bosnien och Hercegovinas terrorismbekämpningskapacitet. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att ta krafttag i kampen mot finansiering av terrorism, däribland inrättandet av en rättsligt ramverk som gör det möjligt att frysa terroristgruppers tillgångar. Parlamentet anser det nödvändigt att säkerhetsoperationer i Bosnien och Hercegovina samordnas och att data delas inom landet. Parlamentet understryker att närmare samarbete mellan regionala säkerhetstjänster också är av största vikt och uppmuntrar till ytterligare samarbete i det avseendet.

22.  Europaparlamentet betonar att Bosnien och Hercegovina har drabbats allvarligt av fenomenet med utländska stridande och radikalisering. Parlamentet är bekymrat över radikaliseringen av unga, varav ett stort antal – i jämförelse med andra länder i regionen – har anslutit sig till Daish. Parlamentet uppmanar till fortsatta och stärkta insatser mot radikalisering och terrorism. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts för att stärka den interreligiösa dialogen, inbegripet det gemensamma uttalandet av politiska och religiösa ledare om fördömande av terrorism och våldsbejakande extremism. Parlamentet välkomnar de första domarna mot utländska stridande för brotten finansiering av terroristverksamhet, offentlig anstiftan till terroristverksamhet samt för att ha organiserat sig och anslutit sig till Daish. Parlamentet kräver att det ska utarbetas effektiva avradikaliseringsprogram och att ansträngningarna för att tillhandahålla bättre ekonomiska perspektiv för Bosnien och Hercegovinas unga ska fortsätta, i linje med den positiva agendan för unga i västra Balkan, och därmed förebygga att de ansluter sig till radikala och extrema ideologier. Parlamentet uppmanar till att man tar hjälp av medierna, det akademiska samfundet och civilsamhället för att öka medvetenheten om riskfaktorer för att radikalisering ska övergå i våldsbejakande extremism. Parlamentet uppmuntrar till inrättandet av nationella och regionala nätverk för kunskapsspridning om radikalisering på grundval av bästa praxis och verktyg som finns tillgängliga från det EU-övergripande nätverket för kunskapsspridning om radikalisering. Parlamentet uppmuntrar till närmare samarbete med EU:s och grannländernas säkerhetstjänster, inklusive utbyte av information. Parlamentet uppmuntrar till polisinsatser som görs i hela Bosnien och Hercegovina och som leder till gripanden av personer som misstänks för att organisera, stödja och finansiera terroristverksamhet.

23.  Europaparlamentet noterar att den rättsliga och institutionella ramen för efterlevnaden av mänskliga rättigheter behöver förbättras avsevärt. Parlamentet vill att en landsomfattande antidiskrimineringsstrategi ska tas fram i samarbete med civilsamhällets organisationer. Parlamentet kräver återigen en tydlig definition av könsidentitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning som grunder för diskriminering i lagen mot diskriminering. Parlamentet uppmanar till dess effektiva genomförande och till en starkare roll för ombudsmannen för mänskliga rättigheter. Parlamentet ser med oro på diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning i samband med sysselsättning, utbildning, tillgång till hälso- och sjukvård och tillhandahållande av andra tjänster. Parlamentet ser med oro på det hatrelaterade våldet, hatpropagandan och den påstådda ökningen av hoten mot hbti-personer. Parlamentet uppmanar regeringen att ta itu med detta, bland annat genom att genomföra medvetenhetshöjande åtgärder om hbti-personers rättigheter riktade mot rättsväsendet, brottsbekämpande myndigheter och allmänheten. Parlamentet noterar de betydande framsteg som gjorts för att slutföra folkbokföringsprocessen för romer, men ser fortfarande med oro på de begränsade åtgärderna för att förbättra deras utsikter i fråga om hälsa, utbildning och sysselsättning. Parlamentet begär att i synnerhet myndigheterna ska bekämpa diskriminering på grundval av kön. Parlamentet uppmanar med eftertryck till upphävande av föreskriften om dödsstraff i konstitutionen för entiteten Republika Srpska.

24.  Europaparlamentet beklagar att inga framsteg har gjorts för att verkställa domarna i Sejdić–Finci- och Zornić-målen och påminner om att Bosnien och Hercegovina fortfarande bryter mot Europadomstolens domar i dessa mål. Parlamentet understryker ännu en gång att underlåtenheten att verkställa dem fortfarande medför diskriminering av medborgare i Bosnien och Hercegovina och därför kan hindra landets väg mot EU-anslutning.

25.  Europaparlamentet uppmanar till kraftfullare och grundligare utredningar och lagföring av hatbrott och hatpropaganda, inte minst där det skett på etniska grunder och där extremistisk ideologi spridits på sociala medier Parlamentet beklagar att federationen fortfarande är det enda område på västra Balkan där påföljder för hatbrott inte regleras i strafflagen, och kräver att bestämmelsen ska inbegripas. Parlamentet kräver även att en bestämmelse om hatpropaganda ska inbegripas i strafflagen i samtliga entiteter.

26.  Europaparlamentet upprepar att vallagen och valsystemet måste ge alla de tre konstituerande folkgrupperna och alla andra medborgare möjlighet att fritt och självständigt välja sina egna legitima politiska företrädare inom institutioner och myndigheter.

27.  Europaparlamentet betonar den avgörande roll som det civila samhället spelar för att skydda och främja minoriteters rättigheter i landet och när det gäller att skapa social harmoni och tolerans och öka människors förståelse för de fördelar som mångfald innebär. Parlamentet uppmanar till fortsatt engagemang från civilsamhällets sida när det gäller att bemöta de utmaningar som etnisk splittring ger upphov till, i syfte att hjälpa landet att närma sig EU. Parlamentet efterlyser även bättre samordning mellan behöriga myndigheter och det civila samhällets organisationer för att säkerställa bättre efterlevnad av lagen om minoriteter.

28.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av strategin för åren 2015-2018 att genomföra Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Parlamentet begär att ramstrategin för Istanbulkonventionens genomförande ska antas och genomföras skyndsamt. Parlamentet ser med oro på avsaknaden på nationell nivå av en övergripande rättslig ram om sexuella övergrepp, liksom av en lämplig skadeståndsmekanism för dem som blivit utsatta. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att säkerställa tillräcklig finansiering och förbättring av lagstiftningen om kvinnojourer och att inrätta ett harmoniserat system för övervakning och insamling av data om fall av våld mot kvinnor. Parlamentet uppmanar även till att allt som kan göras ska göras för att öka kvinnors deltagande i politiken och på arbetsmarknaden, förbättra deras sociala och ekonomiska situation, särskilt vad gäller tillgång till rätten till mammaledighet och moderskapsförmåner, samt för att främja, skydda och stärka kvinnors rättigheter Parlamentet uppmanar med eftertryck regeringarna på alla nivåer att öka medvetenheten om dessa frågor med hjälp av civilsamhället, så att kvinnor börjar utnyttja de skyddsmöjligheter som lagen erbjuder.

29.  Europaparlamentet understryker den avgörande roll som utbildning spelar för att skapa och främja ett tolerant och inkluderande samhälle, men även när det gäller att uppmuntra till samarbete och sammanhållning över kulturella, religiösa och etniska skiljelinjer. Parlamentet noterar med besvikelse de blygsamma framsteg med att hantera fenomenet ”två skolor under ett tak” och andra former av segregering och diskriminering i skolor, och beklagar att en gemensam läroplan ännu inte har börjat utvecklas. Parlamentet vill se konkreta åtgärder så att upphävandet av segregeringen i utbildningssystemet kan påbörjas. Parlamentet understryker behovet av avsevärda ansträngningar för att förbättra effektiviteten i det fragmenterade utbildningssystemet, samtidigt som rätten till lika utbildningsmöjligheter på Bosnien och Hercegovinas alla officiella språk garanteras, men även varje folkgrupps rätt till utbildning på sitt eget språk. Parlamentet uppmanar myndigheterna med kraft att effektivt förverkliga principer om inkluderande undervisning med avseende på barn med funktionsnedsättning.

30.  Europaparlamentet ser positivt på Bosnien och Hercegovinas aktiva deltagande i plattformen för utbildning för västra Balkan samt dess fortsatta deltagande i Erasmus+ och ungdomsfönstret inom västra Balkan, vilket är mycket viktigt i kampen mot en mycket hög ungdomsarbetslöshet. Europaparlamentet välkomnar även Bosnien och Hercegovinas åtagande att delta i OECD:s PISA-undersökning 2018. Parlamentet anser att denna studie utgör ett användbart instrument för att debattera utbildningens kvalitet och nödvändiga reformer. Parlamentet lovordar att samtliga tretton utbildningsministerier och tillhörande myndigheter sagt sig vilja delta i denna gemensamma insats. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att finansiera Bosnien och Hercegovinas deltagande i studien med medel från instrumentet för stöd inför anslutningen.

31.  Europaparlamentet betonar att oberoende och professionella medieinstitutioner utgör en av de viktigaste komponenterna i ett vitalt demokratiskt samhälle. Parlamentet är därför bekymrat över bakslagen när det gäller yttrandefrihet, fallen av politiska påtryckningar och hot mot journalister, inbegripet det faktum att vissa mediefilialer utsatts för bedrägliga finansiella och andra kontroller av lokala och nationella politiska myndigheter, och den fortsatta polariseringen av medierna längs politiska och etniska skiljelinjer. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att se till att angreppen på journalister utreds grundligt och att det inrättas en rättslig ram för skydd av journalister. Parlamentet uppmanar dessutom eftertryckligen till skyndsamt säkrande av politiskt, institutionellt och finansiellt oberoende för tillsynsorganet i kommunikationsfrågor, liksom till säkerställande av insyn i medieägandet genom att man åtgärdar alla svagheter i lagstiftningen som systematiskt hindrar full insyn i detsamma. Parlamentet konstaterar att genomförandet av dessa åtgärder är avgörande för att man ska kunna garantera frånvaron av allt otillbörligt politiskt inflytande. Parlamentet vill se åtgärder för att säkerställa mediemångfald och sändningar på samtliga officiella språk. Parlamentet uppmanar även till stärkt redaktionellt oberoende och finansiell stabilitet för medier i allmänhetens tjänst, med tanke på hur viktigt det är med ett programföretag som verkar i allmänhetens tjänst för Bosnien och Hercegovinas sammanhållning. Parlamentet ser med oro på att riktade it-angrepp mot nyhetswebbplatser inte leder till åtal.

32.  Europaparlamentet välkomnar framstegen med att minska eftersläpningen inom krigsbrottmålen. Parlamentet noterar farhågorna vid Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien rörande statsåklagarmyndighetens otillräckliga uppföljning efter upprepade begäranden om slutförande av mål som rör krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar till översyn av den nationella strategin för krigsförbrytelser, till effektivare och bättre lagföring av sexuella våldshandlingar i väpnade konflikter och till förbättrat skydd för offren. Parlamentet kräver att deras rätt till effektiv ersättning garanteras.

33.  Europaparlamentet noterar viss verksamhet och uppmanar till nya krafttag för att främja ett hållbart återvändande av internflyktingar och flyktingar, inte minst inom sysselsättning, utbildning, social trygghet, återlämnande av egendom och hälso- och sjukvård på lokal nivå. Parlamentet upprepar vikten av att uppmuntra till deras hållbara återvändande till Bosnien och Hercegovina, särskilt till Republika Srpska. Parlamentet uppmanar alla regeringsnivåer att skydda dem och snabba upp deras återvändande genom att införa och vidta alla nödvändiga lagstiftningsmässiga och administrativa åtgärder. Parlamentet vill att den reviderade strategin ska tillämpas effektivt när det gäller bilaga VII till Daytonavtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla tillräckligt finansiellt och projektmässigt stöd, vilket skulle främja denna process. Parlamentet är oroat över det fortsatt höga antalet saknade personer och uppmanar behöriga myndigheter att inleda ett intensivt samarbete och öka ansträngningar för att finna de 7 019 personer som fortfarande saknas till följd av kriget. Parlamentet framhåller behovet av att ytterligare utveckla alternativa strategier för rättvisa, bland annat genom att utgå från FN:s utvecklingsprograms strategi för övergångsrättvisa. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att investera omfattande medel i relevanta program.

34.  Europaparlamentet noterar att det, trots att återställandet och återuppbyggandet i Bosnien och Hercegovina efter kriget till stora delar varit framgångsrikt och fört landet närmare EU, återstår utmaningar i fråga om försoningsprocessens hållbarhet. Parlamentet betonar därför betydelsen av utbildning för försoning och ömsesidig förståelse i samhället.

35.  Europaparlamentet välkomnar ökningen av registrerade anställningar, liksom de första stegen mot en stärkt samordning av politiken och ett förbättrat företagsklimat. Parlamentet är fortsatt bekymrat över statens inblandning i ekonomin, de offentliga finansernas kvalitet, det stora beroendet av finansiering från internationella investeringslån, de internationella investeringarnas oklara ursprung och de svåra arbetsmarknadsvillkoren. Parlamentet betonar behovet att ta itu med den ihållande och höga långtidsarbetslösheten (27,6 %), däribland den mycket höga ungdomsarbetslösheten (62,7 %), och den stora informella ekonomin samt att skapa en mer välfungerande arbetsmarknad.

36.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av ny arbetslagstiftning i båda entiteterna. Parlamentet beklagar att det saknas ett gemensamt inre ekonomiskt område, vilket är hämmande för företagsklimatet. Parlamentet uppmanar till ytterligare förbättrat företagsklimat genom att stärka rättsstaten, underlätta avtalsefterlevnaden och bekämpa korruptionen. Parlamentet beklagar att Bosnien och Hercegovina inte har utarbetat en strategi för små och medelstora företag på nationell nivå.

37.  Europaparlamentet framhåller behovet av att reformera och harmonisera de oenhetliga systemen för socialt skydd på grundval av medborgarnas behov, för att alla ska ges lika behandling. Parlamentet noterar att fackförbundens och arbetstagares rättigheter, däribland hälso- och säkerhetslagarna, fortfarande är begränsade, och betonar vikten av att ytterligare stärka och harmonisera dessa lagar i hela landet.

38.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen till antagande av landsomfattande sektorsstrategier avseende transport, energi och miljö. Parlamentet betonar att dessa strategier behövs bland annat för att fullt ut dra nytta av EU:s stöd inför anslutningen.

39.  Europaparlamentet ser positivt på Bosnien och Hercegovinas deltagande i initiativet för de sex länderna på västra Balkan (”Western Balkan 6 initiative”). Parlamentet framhåller betydelsen av två viktiga investeringsprojekt, ”Stara Gradiška” i ”Svilaj”, som kommer att främja handel, regional integration och hållbar tillväxt. Parlamentet begär att myndigheterna ska se till att de tekniska standarder och mjuka åtgärder inom transport som man kom överens om vid toppmötet 2015 om västra Balkan i Wien (t.ex. anpassning/förenkling av gränsövergångsförfaranden, informationssystem, underhållsprogram, uppdelning och tredje parters åtkomst till nätverk) genomförs före kommande toppmöte i Paris under 2016.

40.  Europaparlamentet begär att resultaten av folk- och bostadsräkningen omedelbart offentliggörs, eftersom dessa är avgörande för ekonomisk och social planering. Parlamentet påminner dessutom om att data från folk- och bostadsräkningen 2013 kommer att behövas för att fylla i det frågeformulär som Bosnien och Hercegovina kommer att erhålla från kommissionen.

41.  Europaparlamentet begär att Bosnien och Hercegovinas statistikmyndigheter ska anpassa sin statistik till Eurostats standarder.

42.  Europaparlamentet bekymras över bakslagen vad avser informationssamhället. Parlamentet uppmanar till omedelbart genomförande av den digitala övergången. Parlamentet kräver att ett tillsynsorgan för ackreditering av lagarna avseende e-handel och e-signatur ska inrättas på nationell nivå, eftersom dessa fortfarande inte har genomförts i avsaknad av ett sådant organ. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att påskynda det framgångsrika genomförandet av det europeiska larmnumret 112, som infördes 2009.

43.  Europaparlamentet noterar att begränsade åtgärder och insatser har förekommit avseende anpassning till klimatförändringarna och att inledande steg har tagits för att utveckla ett Natura 2000-nätverk för naturskydd. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att upprätta en harmoniserad rättslig ram för miljöskydd och klimatåtgärder och att förbättra den strategiska planeringen och genomförandet av regelverket på dessa områden. Parlamentet uppmanar behöriga myndigheter att förebygga kraftiga luftföroreningar, i enlighet med EU:s miljöstandarder, inte minst när det gäller föroreningarna från oljeraffinaderiet i Bosanski Brod. Parlamentet framhåller att Bosnien och Hercegovina fullständigt måste genomföra sina skyldigheter enligt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbo 1991) och protokollet om strategiska miljöbedömningar (Kiev 2003).

44.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas regering att reglera och övervaka utvecklingen av vattenkraftverk i miljömässigt känsliga områden och i skyddade och potentiellt skyddade områden, samt att upprätthålla integriteten hos befintliga nationalparker, däribland Sutjeska och Una. Parlamentet rekommenderar att kvaliteten på miljökonsekvensbedömningar förbättras, vilket skulle göra det möjligt att beakta EU-standarder enligt fågeldirektivet, habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten. Parlamentet uppmuntrar Bosnien och Hercegovinas regering att öka transparensen genom allmänhetens deltagande och samråd om planerade projekt med befolkningsgrupper, vetenskapliga experter och den civila sektorn.

45.  Europaparlamentet gratulerar Bosnien och Hercegovina till ordförandeskapet för energigemenskapen 2016. Parlamentet ser emellertid med oro på energigemenskapens införande av sanktioner mot Bosnien och Hercegovina. Parlamentet upprepar sitt krav på Bosnien och Hercegovina att vidta åtgärder för att ansluta till energiinfrastrukturen i angränsande länder och att respektera alla sina avtalsförpliktelser enligt fördraget om energigemenskapen.

46.  Europaparlamentet fördömer den lag om allmän ordning och säkerhet som antogs i Republika Srpska i februari 2015, enligt vilken inlägg i sociala medier som stör den allmänna ordningen eller innehåller oanständigt, förolämpande eller kränkande innehåll kriminaliseras. Detta banar vägen för lagliga begränsningar av yttrandefriheten på internet och av fria medier, och kan ge upphov till självcensur bland användare av sociala medier.

47.  Europaparlamentet berömmer Bosnien och Hercegovinas konstruktiva och proaktiva roll för att främja regionalt samarbete. Parlamentet anser att konkret samarbete på områden som rör gemensamma intressen kan bidra till stabilisering på västra Balkan. Parlamentet välkomnar gränsavtalet med Montenegro Parlamentet efterlyser fortsatta insatser för att ta itu med olösta bilaterala frågor, däribland gränsdragningsfrågorna med Serbien och Kroatien och frågorna om gränsöverskridande miljöförstöring. Parlamentet välkomnar Bosnien och Hercegovinas ministerråds första gemensamma sammanträde med Serbiens regering, som ägde rum den 4 november 2015 i Sarajevo.

48.  Parlamentet välkomnar ökningen av takten för anpassning till Gusp-beslut från 52 % till 62 %. Parlamentet anser det nödvändigt, mot bakgrund av Bosnien och Hercegovinas ansökan om att bli medlemmar i EU, att utrikespolitiken i stor utsträckning samordnas med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

49.  Europaparlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovinas myndigheter att i samband med de kommande lokalvalen genomföra de relevanta rekommendationerna från internationella och lokala observatörer och OSSE/ODIHR i syfte att säkerställa valförfarandets trovärdighet och integritet. Parlamentet begär att myndigheterna utan dröjsmål ska reglera lokalvalen i Mostar.

50.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Bosnien och Hercegovinas presidentråd, Bosnien och Hercegovinas ministerråd, Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling samt regeringarna och parlamenten i Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska samt regeringarna i de tio kantonerna.

(1) EUT L 164, 30.6.2015, s. 2.
(2) Antagna texter, P8_TA(2015)0276.
(3) Antagna texter, P8_TA(2015)0471.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy