Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2016

Συζήτηση :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0143

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 72k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0027),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0073/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στον παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  συνιστά να δηλώνεται η πράξη ως «κανονισμός Zīle-Matīss σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004»(4)·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.
(2) ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Ο Roberts Zīle και ο Anrijs Matīss διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την εν λόγω πράξη για λογαριασμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντιστοίχως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή

Η Επιτροπή θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο που συμφωνήθηκε για τον νέο κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεκκλίνει από τις βασικές διατάξεις που συμφωνήθηκαν βάσει της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2012. Αυτό αφορά τον αριθμό των εκπροσώπων της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο και τη διαδικασία επιλογής και απόλυσης του εντεταλμένου διευθυντή. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ιδίως, ότι ο διορισμός παρατηρητή μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με στόχο την παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής της Επιτροπής για τον διορισμό του εντεταλμένου διευθυντή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επικάλυψη των ρόλων στις διαδικασίες επιλογής και διορισμού (άρθρο 51 παράγραφος 1).

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τους απαραίτητους πόρους του προϋπολογισμού

Η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους προβλέπει νέες αρμοδιότητες για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη δυνατότητα έκδοσης αδειών οχημάτων και πιστοποιητικών ασφαλείας απευθείας για τον κλάδο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, κατά τη μεταβατική περίοδο, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχει ακόμη εισπράξει τέλη και επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσληφθεί και να εκπαιδευθεί το προσωπικό. Προκειμένου να αποφευχθεί μια αναστάτωση στην αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να προβλέψει τα αναγκαία κονδύλια για να καλυφθούν τα έξοδα του αναγκαίου προσωπικού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου