Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0014(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0073/2016

Esitatud tekstid :

A8-0073/2016

Arutelud :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0143

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 64k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu Raudteeamet ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  võttes arvesse Leedu parlamendi, Rumeenia Senati ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 8. oktoobri 2013. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0027) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8–0073/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb ettepaneku, et seadusandlikule aktile viidatakse järgmiselt: määrus Zīle-Matīss, mis käsitleb Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004(4);

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 327, 12.11.2013, lk 122.
(2) ELT C 356, 5.12.2013, lk 92.
(3) Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle ja Anrijs Matīss juhatasid õigusakti üle peetud läbirääkimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu nimel.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus raudteeameti haldusnõukogu ning tegevdirektori valimise ja ametist vabastamise menetluse kohta

Komisjon peab kahetsusväärseks asjaolu, et võrreldes komisjoni esitatud originaalettepanekuga, kaldub uue raudteeameti määruse kokkulepitud tekst kõrvale olulistest sätetest, milles Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku 2012. aastal ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi raames. See puudutab komisjoni esindajate arvu haldusnõukogus ning tegevdirektori valimise ja ametist vabastamise menetlust. Komisjon rõhutab eriti, et haldusnõukogu liikmete hulgast vaatleja nimetamine, et jälgida komisjoni valikumenetlust tegevdirektori ametisse nimetamisel, ei tohiks tuua kaasa kattuvaid ülesandeid valiku- ja ametisse nimetamise menetlustes (artikli 51 lõige 1).

Komisjoni avaldus vajalike eelarvevahendite kohta

Neljanda raudteepaketiga antakse raudteeametile uusi pädevusi, eelkõige volitus anda välja veeremiüksuste lubasid ja ohutustunnistusi otse sektorile. Ei saa välistada olukorda, kus üleminekuajal ei ole raudteeameti käsutuses veel lõive ja tasusid, aga töötajaid tuleb tööle võtta ja koolitada. Et vältida häireid raudteeturul, püüab komisjon näha ette vajaliku eelarve asjaomaste töötajate kulude katmiseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika