Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0073/2016

Teksty złożone :

A8-0073/2016

Debaty :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0143

Teksty przyjęte
PDF 396kWORD 68k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Agencja Kolejowa UE ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Litwy, senat Rumunii i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.(2),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) w sprawie wniosku Komisji przedłożonego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0027),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0073/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  proponuje, by akt ten był cytowany jako „rozporządzenie Zīlego-Matīssa w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004”(4);

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
(2) Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
(3) Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014 r., P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle i Anrijs Matīss prowadzili negocjacje dotyczące aktu w imieniu, odpowiednio, Parlamentu i Rady.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) oraz procedury wyboru i odwołania dyrektora wykonawczego

Komisja ubolewa nad faktem, że w porównaniu z pierwotnym wnioskiem przedstawionym przez Komisję uzgodniony tekst dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ERA odbiega od kluczowych przepisów uzgodnionych przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 2012 r. w ramach wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji UE. Dotyczy to liczby przedstawicieli Komisji w zarządzie oraz procedury wyboru i odwołania dyrektora wykonawczego. Komisja podkreśla w szczególności, że wyznaczenie obserwatora spośród członków zarządu mającego za zadanie obserwowanie procedury wyboru stosowanej przez Komisję w celu mianowania dyrektora wykonawczego nie powinno prowadzić do powielania ról w ramach procedur wyboru i mianowania (art. 51 ust. 1).

Oświadczenie Komisji w sprawie niezbędnych środków budżetowych

Czwarty pakiet kolejowy daje Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) nowe uprawnienia, w szczególności uprawnienia do wydawania zezwoleń dla pojazdów i certyfikatów bezpieczeństwa bezpośrednio dla przedsiębiorstw sektora kolejowego. Nie można wykluczyć, że w okresie przejściowym opłaty i należności nie będą jeszcze dostępne dla ERA, niemniej jednak należy dokonać naboru personelu i przeszkolić go. Aby uniknąć zakłóceń na rynku kolejowym, Komisja będzie dążyć do zarezerwowania niezbędnych środków budżetowych w celu pokrycia kosztów odpowiedniego personelu.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności