Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2016

Ingivna texter :

A8-0073/2016

Debatter :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0143

Antagna texter
PDF 251kWORD 295k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Europeiska unionens järnvägsbyrå ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den rumänska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 8 oktober 2013(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0027),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0073/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”förordningen Zīle-Matīss om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004”(4).

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Antagna texter 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle och Anrijs Matīss ledde förhandlingarna om akten för Europaparlamentet respektive rådet.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om Europeiska järnvägsbyråns (ERA) styrelse och förfarandet för utnämning och avsättande av den verkställande direktören

Kommissionen beklagar att den överenskomna texten om den nya ERA-förordningen, jämfört med det ursprungliga förslag som kommissionen lade fram, avviker från de centrala bestämmelser som Europaparlamentet, rådet och kommissionen kom överens om 2012 inom ramen för den gemensamma strategin för EU:s decentraliserade byråer. Det gäller antalet företrädare för kommissionen i styrelsen och förfarandet för utnämning och avsättande av den verkställande direktören. Kommissionen betonar särskilt att utnämningen av en observatör bland styrelseledamöterna med uppgift att bevaka det urvalsförfarande som kommissionen tillämpar för utnämningen av den verkställande direktören inte bör leda till en dubblering av roller vid urvals- och utnämningsförfarandena (artikel 51.1).

Uttalande från kommissionen om nödvändiga budgetresurser

Genom det fjärde järnvägspaketet ges Europeiska järnvägsbyrån (ERA) nya befogenheter, särskilt befogenheten att utfärda fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg direkt till sektorn. Det kan inte uteslutas att avgifter under övergångsperioden ännu inte är tillgängliga för ERA medan personal behöver rekryteras och utbildas. För att undvika störningar på järnvägsmarknaden kommer kommissionen att eftersträva att avsätta tillräckliga budgetmedel för att täcka kostnader för berörd personal.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy