Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0015(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2016

Predkladané texty :

A8-0071/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0144

Prijaté texty
PDF 258kWORD 66k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Interoperabilita systému železníc v Európskej únii ***II
P8_TA(2016)0144A8-0071/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským parlamentom a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0030),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0071/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „smernica Bilbaovej Barandicovej a Matīssa o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie)“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie spolu s vyhlásením Komisie týkajúcim sa aktu v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.
(4) Izaskun Bilbao Barandica viedla rokovania o akte za Európsky parlament a Anrijs Matīss za Radu.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k vysvetľujúcim dokumentom

Komisia pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia uznali vo svojom spoločnom politickom vyhlásení k vysvetľujúcim dokumentom z 27. októbra 2011, že informácie, ktoré členské štáty poskytujú Komisii v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva, „musia byť jasné a presné“, aby sa Komisii uľahčilo plnenie jej úlohy vykonávať dozor nad uplatňovaním práva Únie. V tomto prípade mohli byť na tento účel použité vysvetľujúce dokumenty. Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečné znenie neobsahuje ustanovenia v tomto zmysle.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia