Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0016(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2016

Внесени текстове :

A8-0056/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0145

Приети текстове
PDF 466kWORD 66k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Безопасност на железопътния транспорт ***II
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10580/1/2015 – C8‑0417/2015),

—  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от парламента на Литва, от Сената на Румъния и от парламента на Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0031),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0056/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с изявлението на Комисията във връзка с него, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0150.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно обяснителните документи

Комисията припомня, че Европейският парламент, Съветът и Комисията потвърдиха в своята съвместна политическа декларация от 27 октомври 2011 г. относно обяснителните документи, че информацията, която държавите членки предоставят на Комисията по отношение на транспонирането на директивите в националното право „трябва да бъде ясна и точна“ с цел да се улесни Комисията при изпълнението на нейната задача да следи за прилагането на правото на Съюза. В настоящия случай обяснителни документи биха могли да бъдат полезни за тази цел. Комисията съжалява, че окончателният текст не съдържа разпоредби в този смисъл.

Правна информация - Политика за поверителност