Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0016(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2016

Indgivne tekster :

A8-0056/2016

Forhandlinger :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0145

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 62k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Jernbanesikkerhed ***II
P8_TA(2016)0145A8-0056/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2013(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0031),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0056/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Kommissionen;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
(3) Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen om forklarende dokumenter

Kommissionen minder om, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i deres fælles politiske erklæring af 27. oktober 2011 om forklarende dokumenter anerkendte, at de oplysninger, medlemsstaterne giver Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af direktiver i national ret "skal være klare og præcise" for at lette Kommissionens hverv med at føre tilsyn med gennemførelsen af EU-retten. I den foreliggende sag kunne det have været nyttigt at råde over forklarende dokumenter. Kommission beklager, at den endelige tekst ikke indeholder bestemmelser herom.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik