Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0314(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2015

Indgivne tekster :

A8-0131/2015

Forhandlinger :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Afstemninger :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Stemmeforklaringer
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 102k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0641),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0301/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Det Forenede Kongeriges Underhus, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 7. januar 2014 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 21. januar 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. december 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0131/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 113 af 15.4.2014, s. 1.
(2) EUT C 177 af 11.6.2014, s. 42.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 19. maj 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0195).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014
P8_TC1-COD(2013)0314

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1011.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik