Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0314(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0131/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0131/2015

Debates :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Balsojumi :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Pieņemtie teksti
PDF 390kWORD 103k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0641),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0301/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 7. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 21. janvāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 9. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0131/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(3);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 113, 15.4.2014., 1. lpp.
(2) OV C 177, 11.6.2014., 42. lpp.
(3) Ar šo nostāju aizstāj 2015. gada 19. maijā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P8_TA(2015)0195).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 28. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014
P8_TC1-COD(2013)0314

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2016/1011.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika