Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0314(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0131/2015

Predkladané texty :

A8-0131/2015

Rozpravy :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Prijaté texty
PDF 335kWORD 102k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I
P8_TA(2016)0146A8-0131/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0641),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0301/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, ktorá sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. januára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 9. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0131/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 113, 15.4.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 177, 11.6.2014, s. 42.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 19. mája 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0195).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014
P8_TC1-COD(2013)0314

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia