Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2154(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2016

Predkladané texty :

A8-0140/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0147

Prijaté texty
PDF 1069kWORD 751k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
P8_TA(2016)0147A8-0140/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279) a na pripojené prílohy,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2015)0313) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. októbra 2015 Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o ochrane rozpočtu EÚ do konca roka 2014 (COM(2015)0503),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(6);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 73.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46.
(10) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


3. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/771/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky a zrušujú rozhodnutia 2004/20/ES a 2007/372/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonného orgánu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky (bývalý Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 9.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 90.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 73.
(10) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


4. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov) za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/770/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a zrušuje rozhodnutie 2004/858/ES(9),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/927/EÚ zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny(10),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(11);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (bývalá Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 2.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 56.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 69.
(10) Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 183.
(11) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


5. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/779/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/37/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 12.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 247.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 58.
(10) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


6. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre výskum za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/778/EÚ z 13. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum a zrušuje rozhodnutie 2008/46/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre výskum, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 10.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 379.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 54.
(10) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


7. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014 (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014(3),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(5) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry(8), a najmä na jeho článok 66 prvý a druhý odsek,

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/801/EÚ z 23. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre inovácie a siete a zrušuje rozhodnutie 2007/60/ES zmenené rozhodnutím 2008/593/ES(9),

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže v zmysle článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Komisia plní rozpočet a riadi programy a keďže podľa článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Komisia plní rozpočet v spolupráci s členskými štátmi, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

1.  udeľuje riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť) absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(10);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie, rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a uznesenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí, riaditeľovi Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (bývalá Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť), Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 367, 5.11.2015, s. 10.
(4) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 362.
(5) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.
(9) Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 65.
(10) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


8. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke týkajúcej sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. júna 2015 s názvom Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279) a na pripojené prílohy,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2015)0313) a na pracovné dokumenty útvarov Komisie k nej pripojené (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2014 pre orgán udeľujúci absolutórium (COM(2015)0441) a pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0170),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3) a na osobitné správy Dvora audítorov,

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória Komisii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória výkonným agentúram za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  so zreteľom na články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 62, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných agentúr, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva(7), a najmä na jeho článok 14 ods. 2 a 3,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

1.  schvaľuje účtovnú závierku týkajúcu sa plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v uznesení, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ako aj vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2014(8);

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov, ako aj národným parlamentom a národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
(8) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0148.


9. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (2015/2154(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III - Komisia,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu výkonných agentúr za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 93 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská iných príslušných výborov (A8-0140/2016),

A.  keďže výdavky Únie vo výraznej miere prispievajú k plneniu cieľov politík a predstavujú v priemere 1,9 % verejných výdavkov členských štátov Únie, a v niektorých prípadoch viac ako 10 %;

B.  keďže Európsky parlament pri udeľovaní absolutória Komisii na jednej strane overuje, či finančné prostriedky boli vynaložené zákonne a riadne, a na druhej strane, či sa dosiahli ciele politík, primerané výsledky a či boli dodržané zásady riadneho finančného hospodárenia a „kultúra založená na výkonnosti“;

C.  keďže postup udelenia absolutória za rok 2014 sa vzťahuje na rok, v ktorom sa stretávajú dve programové obdobia a keďže v mnohých prípadoch sa zaznamenané výdavky vzťahujú na programové obdobie 2007 – 2013;

D.  keďže hlavné priority absolutória Komisii za rok 2014 sú:

   a) prijatie posilneného, na výkonnosť a výsledky orientovaného prístupu s cieľom prispieť k zabezpečeniu rovnováhy medzi tradičným spôsobom a zavedením nových prvkov, ktoré odrážajú súčasné a budúce potreby týkajúce sa financií Únie;
   b) zameranie na rok 2014 ako prvý rok nového programového obdobia zavedeného s dôležitými prvkami orientovanými na výsledky;
   c) načrtnutie určitého zlepšenia v dostupnosti a použiteľnosti údajov na posúdenie skutočných prínosov;
   d) zahrnutie určitého hodnotenia kvality regulačného rámca na prideľovanie rozpočtových výdavkov Únie do procesu udeľovania absolutória;
   e) prístup k postupu udelenia absolutória nielen čo sa týka konkrétneho roka, ale ako k nepretržitému procesu, ktorého podstatnú časť predstavujú následné opatrenia;
   f) prístup k postupu udelenia absolutória z hľadiska úzkeho vzťahu medzi rozpočtom Únie a novým modelom jej makroekonomickej politiky(1) berúc do úvahy skutočný cieľ rozpočtu Únie prispievať k dosiahnutiu cieľov sektorových politík Únie;
   g) prístup k postupu udelenia absolutória ako k dôležitej platforme pre politické odporúčania, ktoré sa majú uplatňovať a vykonávať vo financovaní Únie;

E.  keďže nové aspekty nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (ďalej len „VFR“), ktoré sú relevantné v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2014, sú:

   a) tematická koncentrácia – finančné prostriedky Únie by mali podporovať len prioritné oblasti, nie všetko; priority by sa mali presne vymedziť a mali by byť podložené kvantitatívnou analýzou a uskutočniteľnými plánmi na ich dosiahnutie, podľa potreby; súbor priorít by sa mal výrazne obmedziť; priority by mali byť kryté značným objemom finančných prostriedkov, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky a prínosy;
   b) integrovaný a územný prístup a súčinnosť – programy a projekty by mali priniesť nielen vlastné výsledky a prínosy, ale tieto výsledky a prínosy by mali dopĺňať výsledky a prínosy ostatných programov a projektov prostredníctvom súčinnosti pri súčasnom dodržaní zásady subsidiarity a proporcionality; synergie by sa mali dosiahnuť v danom územnom rámci; aby tento systém fungoval, je dôležité vytvoriť maticu riadenia na vytvorenie vhodných podmienok pre integrované projekty;
   c) podmienenosť a výkonnostná rezerva – zásady riadneho finančného hospodárenia sú založené na skutočnosti, že finančné prostriedky Únie sa prideľujú za vhodných národných fiškálnych, makroekonomických a inštitucionálnych podmienok, ktoré slúžia ako predpoklad samotného financovania; na druhej strane bola ako bonus za dobré výsledky zavedená výkonnostná rezerva;
   d) zjednodušenie – systém financovania Únie je z viacerých hľadísk mimoriadne komplikovaný, čo predstavuje prekážku účinného riadenia a merania skutočných výsledkov a prínosov;
   e) lepšie merateľné výsledky – je dôležité účinne merať dosiahnuté výsledky a vyvodiť z týchto zistení závery z hľadiska politík; je preto dôležité zlepšiť referenčné porovnávanie a systémy analýzy údajov a tiež aby sa riadenie zameralo sa na takéto údaje a ďalšie ukazovatele zlepšenia;

F.  keďže Komisia má konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu Únie, zatiaľ čo členské štáty sú povinné s Komisiou lojálne spolupracovať, aby sa zaistilo, že rozpočtové prostriedky sa využívajú v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia; keďže členské štáty sú najmä v súvislosti so zdieľaným hospodárením s finančnými prostriedkami osobitne zodpovedné za plnenie rozpočtu Únie;

G.  keďže v rámci zdieľaného hospodárenia je veľmi dôležité, aby údaje oznamované členskými štátmi boli nestranné a presné; keďže je dôležité, aby členské štáty chápali vlastnú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie v rámci zdieľaného hospodárenia;

A. Všeobecné kapitoly

Záväzky Komisie so zreteľom na priority absolutória

1.  pripomína, že podľa článku 319 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Komisia urobí všetky vhodné opatrenia, aby vyhovela zisteniam uvedeným v rozhodnutiach o udelení absolutória a ďalším zisteniam Európskeho parlamentu v súvislosti s uskutočnenými výdavkami, ako aj pripomienkam sprevádzajúcim odporúčania Rady o udelení absolutória;“

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že odpovede Komisie sú nejednoznačné z viacerých hľadísk;

3.  berie na vedomie návrh Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF);

4.  opäť vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila oznámenie včas pred revíziou VFR v polovici trvania s návrhmi na to, ako by sa dali splniť nové a potenciálne nároky vyžadujúce rozpočtovú podporu Únie, a s vysvetlením, ako chce v budúcnosti zosúladiť dlhodobé politické ciele (ako je stratégia Európa 2020) s VFR po roku 2020;

5.  pripomína Komisii, že Dvor audítorov už niekoľko rokov požaduje vytvorenie plánu dlhodobého toku hotovosti; vyzýva Komisiu, aby predložila takýto plán do konca roku 2016;

6.  vyzýva Komisiu, aby včas pred postupom udeľovania absolutória za rok 2015 zrevidovala kódex správania komisárov vzhľadom na požiadavky z uznesenia o udelení absolutória Komisii za rok 2014;

7.  nalieha na Komisiu, aby do stretnutia s podpredsedom Timmermansom, európskym ombudsmanom, kľúčovými poslancami Európskeho parlamentu a zástupcami občianskej spoločnosti, na ktorom sa majú prediskutovať konečné otázky týkajúce sa obsahu nových horizontálnych pravidiel a ich implementácie, neprijímala nový rámec pre expertné skupiny Komisie;

8.  vyzýva Komisiu, aby poverila svoje generálne riaditeľstvá, aby zverejnili všetky odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré vydali v súvislosti s európskym semestrom vo svojich príslušných výročných správach o činnosti;

Stratégia a poslanie: kontinuita a inovácia

9.  pripomína potrebu dodržiavania existujúcich zásad absolutória a nových prvkov a zásad v poslednom VFR; berie preto na vedomie potrebu inovačného prístupu k hodnoteniu prvého roka VFR a lepšiemu prispôsobeniu prístupu k absolutóriu meniacim sa potrebám a požiadavkám v rozpočte Únie;

10.  domnieva sa, že hlavná inovácia v obsahu absolutória by mala spočívať v dosiahnutí lepšej rovnováhy medzi na jednej strane formálnymi a procedurálnymi otázkami používania rozpočtu Únie a na druhej strane prístupmi orientovanými na výkonnosť a na výsledky, berúc do úvahy absorpčné kapacity používania;

11.  zdôrazňuje, že v minulosti postup udelenia absolutória overoval najmä zákonnosť a riadnosť finančných operácií; v súvislosti s iniciatívou Komisie s názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky sa domnieva, že v budúcnosti by sa mal okrem uvedených overovaní väčší dôraz klásť aj na preskúmanie toho, či výsledky dosiahnuté v projektoch a programoch spĺňajú stanovené ciele;

12.  poznamenáva, že postup absolutória má vytvoriť spoločný prístup ku konkrétnym prvkom rozpočtovej politiky Únie, najmä tým, ktoré sa nedávno zaviedli, a to výkonnostným aspektom a aspektom, ktoré sa týkajú preventívnej a nápravnej schopnosti systémov dohľadu a kontroly;

13.  domnieva sa, že na výsledky orientovaný rozpočet si vyžaduje pevné, spoľahlivé a spoločne dohodnuté ukazovatele; konštatuje však, že tieto ukazovatele musia byť dohodnuté so spoluzákonodarcami, Komisiou a prostredníctvom rozsiahlych konzultácií s orgánmi členských štátov a zainteresovanými stranami; víta v tejto súvislosti zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, ktorá iba nedávno začala vykonávať svoju činnosť; nabáda všetky zúčastnené strany, aby urýchlili svoju prácu a zároveň zaistili, aby sa dohodol súbor ukazovateľov vysokej kvality;

14.  zdôrazňuje, že hlavným cieľom rozpočtu Únie je prospech občanov Únie a zároveň ochrana finančných záujmov Únie a plnenie povinností a cieľov stanovených v zmluvách; prospech spočíva v podpore zameranej na rozvoj a súčasné priority zlučiteľné s kontextom hospodárskej politiky a hospodárskych výsledkov, pričom sa zohľadňuje aj pružnosť potrebná na vyrovnanie sa s novými situáciami, ktoré môžu nastať, a s núdzovými situáciami; ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje správne používanie výdavkov v súlade s pravidlami a bez chýb alebo podvodov; prístup absolutória by mal prispieť k dosiahnutiu rovnováhy medzi týmito prvkami;

15.  zdôrazňuje tiež povinnosť Komisie zabezpečiť správne uplatňovanie práva Únie podľa článku 17 ods. 1 ZEÚ a žiada Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o tom, či Komisia pri vykonávaní práva Únie správne využíva svoje právomoci na podporu a kontrolu členských štátov;

Rozpočet Únie a výsledky

16.  poukazuje na to, že hlavnou zásadou udelenia absolutória Komisii za rok 2014 je spoľahlivosť finančných tokov a súvisiacich skutočných programov a projektov na základe posúdenia optimálneho využívania finančných prostriedkov Únie zo všetkých hľadísk;

17.  víta skutočnosť, že štruktúra a obsah výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 sleduje okruhy VFR a kladie väčší dôraz na výkonnosť a výsledky; oceňuje, že kapitoly správy o zdieľanom hospodárení zahŕňajú ako pilotný projekt predbežné výsledky hodnotenia výkonnosti programov;

18.  uvedomuje si, že vyššiu mieru auditov výkonnosti nemožno dosiahnuť v jednom kroku, keďže pokrok v auditoch výkonnosti nastane až po vypracovaní základných právnych aktov a rozpočtu so zámerom zosúladiť ciele politík s kvalitatívnymi ukazovateľmi alebo poskytnúť merateľné výsledky;

19.  v tejto súvislosti sa domnieva, že VFR je dôležitým krokom vpred, keďže zavádza kondicionality ex ante, výkonnostné rezervy a viac možností na zjednodušenie a súčinnosť medzi fondmi;

20.  poukazuje na to, že keďže obdobia, na ktoré sa vzťahuje desaťročná stratégia Únie a jej sedemročné rozpočtové obdobia nie sú zosúladené, schopnosť Komisie monitorovať príspevok z rozpočtu Únie stratégii Európa 2020 je obmedzená na prvú polovicu obdobia stratégie, hoci všetky údaje potrebné na vykonávanie každoročných kontrol sú k dispozícii;

21.  poukazuje však na to, že ciele a rozpočet zameraný na výsledky sa musia sústrediť na ciele stanovené v zmluvách, v stratégii Európa 2020 a odvetvových politikách a politike súdržnosti a musia byť dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobiť núdzovým situáciám, ktoré môžu nastať, ako napríklad hospodárska kríza a/alebo utečenecká kríza;

22.  poznamenáva, že rok 2014 bol nultým rokom čerpania v prípade niektorých programov, fondov a nástrojov VFR na roky 2014 – 2020 z dôvodu neskorého prijatia príslušných nariadení a výsledného neskorého schválenia sekundárnych právnych predpisov a programových dokumentov;

23.  pripomína, že viacročný finančný rámec 2014 – 2020 je prvým rozpočtovým rámcom, ktorý poskytne menej rozpočtových prostriedkov než predchádzajúce rámce, a že tlak na stropy platieb je oveľa vyšší ako v predchádzajúcich VFR;

24.  pripomína, že Európsky parlament vo svojich uzneseniach(2) k rozhodnutiam o udelení absolutória od roku 2013 žiada Komisiu, aby zamerala vykonávanie článku 318 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) – týkajúce sa jej hodnotiacej správy – na implementáciu desaťročnej stratégie rastu a zamestnanosti Únie a jej skutočnú výkonnosť a výsledky; víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa rozhodol venovať kapitolu 3 svojej výročnej správy za rok 2014 téme Stratégie Európa 2020, a žiada ho, aby pokračoval v úsilí a rozvoj tohto na výkonnosť a výsledky orientovaného prístupu;

25.  zdôrazňuje, že štruktúra stratégie Európa 2020 je mimoriadne zložitá (zahŕňa päť hlavných cieľov, sedem hlavných iniciatív a 11 tematických cieľov pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)); poznamenáva, že tieto rôzne nástroje nie sú navrhnuté tak, aby prostredníctvom súčinnosti premenili politické ciele stratégie do použiteľných operačných cieľov;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek určitému pokroku, ktorý uvádza Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014(3), Komisia doteraz informovala len o príspevku z rozpočtu Únie na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 (v súlade s článkom 318 ZFEÚ), v hodnotiacej správe, a to v obmedzenom rozsahu; poukazuje na to, že VFR na obdobie 2007 – 2013 nevyžaduje predkladanie komplexných správ o príspevku z rozpočtu Únie na ciele stratégie Európa 2020, ako sa predpokladalo pred jeho prijatím;

27.  víta skutočnosť, že niektoré prvky účinného systému monitorovania a podávania správ sa uplatňujú, najmä pokiaľ ide o štatistické nástroje vytvorené Eurostatom; ľutuje však, že preskúmanie stratégie Európa 2020 Komisiou sa oneskorilo až do začiatku roka 2016 a že výsledky verejnej konzultácie o stratégii Európa 2020 neposkytujú žiadne podstatné spätné informácie o úlohe financovania zo zdrojov Únie;

28.  ľutuje skutočnosť, že ciele stratégie Európa 2020 na vysokej úrovni sa systematicky nepremietajú do operačných cieľov v partnerských dohodách a programoch; konštatuje, že súčasné právne predpisy nevyžadujú, aby Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (EFNR) boli zamerané na tematické ciele;

29.  zdôrazňuje, ako potvrdila aj Komisia vo svojich odpovediach na pripomienky Dvora audítorov(4), že ciele Únie sú vymedzené v zmluvách a musia sa presadzovať a dodržiavať (napr. spoločná poľnohospodárska politika) a v tomto rámci sa rozpočet EÚ prideľuje na rôzne činnosti a čo najviac zosúlaďuje s meniacimi sa hlavnými prioritami EÚ (napr. Lisabonská stratégia, stratégia Európa 2020);

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že potenciálne prínosy z dosiahnutia súčinnosti medzi piatimi EŠIF ich zaradením pod regulačný a riadiaci rámec a jednu dohodu o partnerstve za každý členský štát zatiaľ neboli realizované a že naďalej sa uplatňujú rôzne pravidlá na úrovni fondu, a teda na úrovni programu; zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinného vykonávania EŠIF by sa mali prijať len dôkladne zvážené partnerské dohody a programy;

31.  očakáva, že Komisia predloží správu o príspevku z rozpočtu Únie k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020; súhlasí s tým, že dôsledne podávať správy o tematických cieľoch za všetkých päť EŠIF, a teda o príspevku týchto fondov k stratégii Európa 2020 je náročná úloha; poznamenáva, že Komisia musí v roku 2017 predložiť prvú strategickú správu o príspevku k stratégii Európa 2020;

32.  zdôrazňuje však, že 3/4 projektov financovaných zo štrukturálnych fondov dosiahli svoje ciele politík úplne alebo čiastočne a iba v 2 % prípadov žiaden z cieľov stanovených v operačnom programe alebo dohode o grante nebol splnený;

33.  poznamenáva, že Dvor audítorov sa zameriava hlavne na analýzu súladu dohôd o partnerstve členských štátov s cieľmi stratégie Európa 2020 ako základným predpokladom pre lepšiu výkonnosť; žiada Dvor audítorov, aby vo svojej budúcej výročnej správe predložil informácie o premietnutí cieľov stratégie Európa 2020 do očakávaných výsledkov v rámci iných programov a fondov, ktoré priamo riadi Komisia;

34.  Upozorňuje, že zavedenie spoločných výkonnostných ukazovateľov pre každý fond by bolo dôležitým krokom, a ľutuje, že:

   a) členské štáty nie sú povinné zahrnúť spoločné ukazovatele do svojich programov, s výnimkou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a EPFRV, a hodnotenia zamerané na výsledky nie sú súčasťou fázy prvotnej kontroly v členských štátoch;
   b) s výnimkou dvoch fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond (KF)) jednotlivé fondy nemajú spoločné ukazovatele;
   c) hlavné ciele existujú iba vo výkonnostnom rámci a cieľom niekedy chýba ambicióznosť;
   d) Komisia naďalej disponuje obmedzenou kapacitou na monitorovanie a hodnotenie výkonnosti;

35.  berie na vedomie, že podľa Dvora audítorov má výkonnostný rámec nariadenia o spoločných ustanoveniach o EŠIF(5) vnútorné nedostatky, keďže slabé výsledky nevedú k strate výkonnostnej rezervy pre členské štáty a keďže finančné sankcie, ktoré Komisia môže uplatniť, sú obmedzené; domnieva sa však, že pred požiadaním o sankcie treba zaviesť lepší systém merania výkonnosti a prípadným sankciám by mal predchádzať proces poskytovania pomoci členským štátom na zlepšenie výkonnosti;

36.  vyzýva Komisiu, aby viac využívala možnosti, ktoré poskytujú platné právne predpisy, pokiaľ ide o výkonnostnú rezervu, aby sa vytvoril skutočný finančný stimul na zlepšenie finančného hospodárenia v praxi; požaduje tiež, aby sa pri ďalšej revízii právnych predpisov(6) umožnilo väčšie využívanie výkonnostnej rezervy ako nástroja na rozšírenie časti, ktorá je podmienená výkonnosťou;

37.  berie na vedomie, že usmernenia ústredných útvarov Komisie sa v ročných správach o výkonnosti predkladaných generálnymi riaditeľstvami zlepšili, opakuje však, že ciele GR nie sú vhodné na účely riadenia a že ťažkosti s ukazovateľmi na monitorovanie výkonnosti pretrvávajú; ďalej konštatuje, že všetky ukazovatele zavedené v predchádzajúcich rokoch na meranie pokroku reforiem stratégie Európa 2020 na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni boli odstránené z výročnej správy o činnosti generálneho tajomníka Komisie v roku 2014 namiesto toho boli zahrnuté do plánov riadenia a výročných správ o činnosti operačných generálnych riaditeľstiev;

38.  žiada Komisiu, aby zvážila predloženie návrhov s cieľom:

   a) lepšie zosúladiť VFR so stratégiou Európa 2020 a navrhnúť jeho revíziu, ak je to potrebné, aby sa lepšie prispôsobil tejto stratégii;
   b) zohľadniť vysoké politické ciele stratégie Európa 2020 v cieľoch na úrovni Únie;
   c) zabezpečiť, aby dohody o partnerstve a programy premenili ciele na úrovni Únie na tematické ciele, ktoré možno prepojiť s operačnými cieľmi na úrovni členských štátov alebo v programoch priamo riadených Komisiou;

39.  žiada Komisiu, aby by zákonodarnému orgánu navrhla, aby:

   a) členské štáty do svojich partnerských dohôd a programov zahrnuli výkaz vyčísliteľných výsledkov, ktoré sa majú prostredníctvom financovania dosiahnuť;
   b) všetky partnerské dohody a programy obsahovali spoločné ukazovatele výsledkov, v prípade možnosti spoločné pre jednotlivé fondy, zamerané na monitorovanie pokroku na miestnej úrovni, úrovni členských štátov a na úrovni Únie;
   c) výkonnostný rámec bol v čo najväčšej miere založený na týchto spoločných ukazovateľoch výsledkov;

40.  žiada, aby Komisia do nasledujúcich hodnotiacich správ podľa článku 318 ZFEÚ zahrnula analýzu účinnosti, efektívnosti a dosiahnutých výsledkov v oblasti rastu a pracovných miest na základe investičného plánu vo výške 315 miliárd EUR, ktorý oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker 26. novembra 2014 na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2013

41.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková miera chybovosti ostala na takmer rovnakej úrovni a že v platbách sa stále vyskytujú vážne chyby;

Kapitola

2013

2014

Operácie

Miera chybovosti(7) :

Operácie

v EUR

Miera chybovosti:

Príjmy

55

0,0%

55

0,0%

Konkurencieschopnosť, výskum, vzdelávanie, doprava a iné programy

160

4,0%

166 / 13 miliárd

5,6%

Súdržnosť

343

5,3%

331 / 55,7 miliardy

5,7%

Oblasť regionálnej a mestskej politiky

168

6,4%

161

6,1%

Politika zamestnanosti a sociálnych vecí

175

3,1%

170

3,7%

Prírodné zdroje

360

4,4%

359 / 57,5 miliardy

3,6%

EPZF – podpora trhu a priama podpora

180

3,6%

183

2,9%

rozvoj vidieka, životné prostredie, klíma a rybné hospodárstvo

180

7,0%

176

6,2%

Globálna Európa

182

2,1%

172 / 7,4 miliardy

2,7%

Administratíva

135

1,1%

129 / 8,8 miliardy

0,5%

Spolu

1,180

4,5%

1 157 / 142,4 miliardy

4,4%

42.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatočná spoľahlivosť kontrol prvého stupňa vykonávaných členskými štátmi v rámci zdieľaného hospodárenia a nedostatky v súvislosti s vylučovaním neoprávnenej pôdy zo systému identifikácie pozemkov (LPIS) stále pretrvávajú; upozorňuje, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 bola v oblastiach zdieľaného hospodárenia a všetkých ostatných operačných výdavkov (ktoré väčšinou priamo riadi Komisia) odhadovaná miera chybovosti na úrovni 4,6 %; poznamenáva však, že sa vykonal značný objem nápravnej práce;

43.  so znepokojením konštatuje, že vykonávanie týchto odporúčaní a požiadaviek týkajúcich sa udelenia absolutória Komisii za rok 2013 stále prebieha:

   a) systém sankcií pre prípad, že členské štáty poskytujú nepravdivé alebo nesprávne informácie a vyhlásenia o programe a prípad, že nepravdivé alebo nesprávne informácie podávajú platobné agentúry vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce vykonanej certifikačnými orgánmi;
   b) zverejňovanie, ak sa dobrovoľne rozhodli predložiť ich, nielen národných vyhlásení, ale aj ročných zhrnutí a vyhlásení o hospodárení, podľa potreby ako dôverných dokumentov, v záujme získania väčšieho prehľadu a dosiahnutia skutočného zlepšenia v oblasti finančného hospodárenia; stále však nie je jasné, aká bude účinnosť týchto opatrení vzhľadom na rozdiely v štruktúrach členských štátov a politickú zodpovednosť jednotlivých vnútroštátnych orgánov;
   c) analýzy a informácie o predbežných výsledkoch investičného plánu pre Európu, ktorý predseda Komisie Jean-Claude Juncker v novembri 2014 oznámil Európskemu parlamentu;

44.  so znepokojením berie na vedomie, že zo 65 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere vykonalo len 20, 26 odporúčaní sa vykonáva vo väčšine hľadísk a 19 sa vykonáva len v niektorých hľadiskách; vyzýva Komisiu, aby prijala odporúčania a požiadavky Európskeho parlamentu a aby naďalej plnila odporúčania Dvora audítorov;

45.  zdôrazňuje, že z hľadiska Európskeho parlamentu je neuspokojivé, ak námietkové konanie vedie k tomu, že Komisia a Dvor audítorov dospejú k rozdielnym záverom; vyzýva preto obe inštitúcie, aby zamedzili takýmto výsledkom;

46.  žiada Komisiu, aby mu predložila akčný plán s harmonogramom a cieľmi zameraný na posilnenie predchádzania týmto opakujúcim sa chybám;

Stanovisko Dvora audítorov: vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti

47.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyjadril výrok bez výhrad k spoľahlivosti účtovnej závierky za rok 2014, ako to robí od roku 2007, a že Dvor audítorov dospel k záveru, že v príjmoch sa v roku 2014 nevyskytli významné chyby; s uspokojením tiež konštatuje, že záväzky súvisiace s účtovnou závierkou za rok ukončený k 31. decembru 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

48.  poznamenáva, že celkové výsledky vo všeobecnosti zodpovedajú predchádzajúcim pripomienkam Dvora audítorov;

49.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že už 21 rok po sebe obsahovali platby závažné chyby z dôvodu čiastočnej účinnosti systémov dohľadu a kontroly;

50.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že najpravdepodobnejšia miera chybovosti v platbách je 4,4 %; pripomína, že podľa odhadov bola najpravdepodobnejšia miera chybovosti platieb v rozpočtovom roku 2013 na úrovni 4,7 %, v rozpočtovom roku 2012 na úrovni 4,8 % a v rozpočtovom roku 2011 na úrovni 3,9 %(8); v jednotlivých položkách bola najvyššia úroveň chýb zistená vo výdavkoch na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (5,7 %) a konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (5,6 %); na druhej strane administratívne výdavky sú spojené s najnižšími odhadmi zistených chýb (0,5 %);

51.  kladie si otázku, či sa miera chybovosti pre jednotlivé operácie zakladá na porovnateľnom základe, a či by preto mala slúžiť ako porovnávacie kritérium; poznamenáva, že miera chybovosti v prípade systémov úhrady nákladov (5,5 %) je založená na oprávnenosti nákladov, pričom v prípade programov založených na nárokoch (2,7 %) je založená iba na potrebe splniť súbor podmienok;

52.  konštatuje, že ak by sa nápravné opatrenia prijaté členskými štátmi a Komisiou neuplatnili na platby, ktoré auditoval Dvor audítorov, celková predpokladaná miera chybovosti by bola 5,5 % namiesto 4,4 %; nalieha preto na Komisiu, orgány členských štátov alebo nezávislých audítorov, aby použili všetky dostupné informácie na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu možných chýb;

53.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o operačné výdavky, odhadovaná chybovosť v prípade výdavkov v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi dosahuje 4,6 % (2013: 4,9 %), čo je stále veľmi vysoká úroveň; je znepokojený tým, že v prípade ostatných foriem operačných výdavkov, kde Komisia zohráva vedúcu úlohu, odhadovaná úroveň chybovosti prudko stúpla na 4,6 % (2013: 3,7 %);

54.  poznamenáva, že Komisia uznáva, že miera chybovosti výdavkov je závažná, keďže vo svojej súhrnnej správe za rok 2014 uvádza sumu vystavenú riziku v rozmedzí od 3,7 až 5 miliárd EUR, čo predstavuje 2,6 % až 3,5 % platieb; poznamenáva, že Komisia odhaduje, že v ďalších rokoch zistí a opraví chyby v celkovej výške približne 2,7 mld. EUR;

55.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že napriek zlepšeniam vo svojej analýze vplyvu nápravných opatrení sa Komisii nepodarilo odstrániť riziko, že vplyv nápravných opatrení je nadhodnotený alebo má obmedzený význam(9);

56.  zastáva názor, že v prípade viac ako troch štvrtín výdavkov za rok 2014 GR Komisie zakladajú svoje odhady sumy vystavenej riziku na údajoch poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi; Komisia však v súhrnnej správe uvádza, že „spoľahlivosť kontrolných správ členských štátov zostáva výzvou“;

57.  berie na vedomie skutočnosť, že v prípade 12 GR Komisie je nápravná schopnosť podľa odhadov vyššia ako odhadovaná suma vystavená riziku, čo odzrkadľuje viacročný charakter nápravných systémov;

58.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala metódu výpočtu nápravnej schopnosti včas na účely postupu udelenia absolutória za rok 2015;

59.  pripomína, že vždy, keď má Komisia dôkaz o nižšej schopnosti čerpania v členských štátoch, mala by posúdiť všetky ustanovenia o flexibilite nariadenia o VFR a v prvom rade navrhnúť opatrenia na prekonanie nedostatočnej schopnosti čerpania pred prijímaním ďalších opatrení;

60.  poukazuje na to, že viac ako dve tretiny finančných opráv v oblasti súdržnosti v roku 2014 sú prípady, keď orgány členských štátov stiahnu deklarované výdavky a nahradia ich novými výdavkami; víta skutočnosť, že takéto konanie bude v programovom období 2014 – 2020 obmedzené;

61.  žiada Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi posúdila za každú oblasť politiky a za Úniu ako celok úroveň chýb ostávajúcu po ukončení všetkých nápravných opatrení, pričom by mala zohľadniť viacročnú povahu programov;

62.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne uplatňovala článok 32 ods. 5 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách, keď je miera chybovosti neustále vysoká, a aby následne zistila nedostatky kontrolných systémov, analyzovala náklady a prínosy možných nápravných opatrení a prijala alebo navrhla vhodné opatrenia, ako je zjednodušenie, zlepšenie kontrolných systémov a prepracovanie programov alebo dodávateľských systémov, pred hodnotením programového obdobia 2014 – 2020 v polovici trvania;

63.  zdôrazňuje zistenie Dvora audítorov, že ak by Komisia, orgány v členských štátoch alebo nezávislí audítori využili všetky dostupné informácie, ktoré mali k dispozícii, mali by byť schopní predísť výraznému počtu chýb pred tým, ako sa stali, mali tieto chyby odhaliť alebo napraviť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia pripustila, že náprava chýb trvá aspoň 10 rokov; upozorňuje, že využívanie všetkých dostupných informácií mohlo znížiť mieru chybovosti o 3,3 percentuálneho bodu vo výdavkoch v oblasti regionálnej a mestskej politiky (6,1 %), ako aj v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva (6,2 %); zdôrazňuje, že využívanie všetkých dostupných informácií mohlo zmierniť chybovosť o 2,8 percentuálneho bodu v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, ktorú priamo riadi Komisia;

64.  berie na vedomie, že v roku 2014 sa nový dôraz kládol na rozpočtovanie orientované na výsledky a analýzu spojené so zmenou v metodických prístupoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné jasné a transparentné preskúmanie príspevku z rozpočtu Únie za rok 2014 na dosiahnuté výsledky v súvislosti so stratégiou Európa 2020 a cieľmi sektorovej politiky;

65.  konštatuje tiež, že prax výročných správ o činnosti má umožniť identifikovať výsledky dosiahnuté prostredníctvom zásahov, no ešte stále sa zameriava skôr na výstupy, nie na výsledky;

66.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR REGIO z jeho výročnej správy o činnosti týkajúcej sa riadenia EFRR/Kohézneho fondu a kontrolných systémov za programové obdobie 2007 – 2013 v 12 členských štátoch (77 programov) a programov EÚS; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

67.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR AGRI v jeho výročnej správe o činnosti týkajúce sa nasledujúcich výdavkových položiek:

   ABB02 – výdavky na trhové opatrenia: kde je 77,7 milióna EUR vystavených riziku a osem prvkov výhrady; zahŕňajúce štyri programy pomoci v siedmych členských štátoch : Rakúsko, Francúzsko (kde sa to týka dvoch opatrení pomoci), Holandsko, Poľsko, Španielsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo;
   ABB03 – Priame platby: kde je 831,6 milióna EUR vystavených riziku, zahŕňajúcich 15 platobných agentúr v šiestich členských štátoch: Španielsko (kde sa to týka 10 platobných agentúr), Francúzsko, Spojené kráľovstvo (Rural payment Agency v Anglicku), Grécko, Maďarsko a Portugalsko;
   ABB04 – výdavky na rozvoj vidieka: z čoho je 532,5 milióna EUR vystavených riziku; zahŕňajúce 28 platobných agentúr v 16 členských štátoch: Bulharsko, Nemecko (kde sa to týka troch platobných agentúr), Dánsko, Španielsko (šesť platobných agentúr), Francúzsko (2 platobné agentúry), Spojené kráľovstvo (dve platobné agentúry), Maďarsko, Grécko, Taliansko (kde sa to týka štyroch platobných agentúr), Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko;
   ABB05 – výdavky IPARD na Turecko: kde je 5,07 milióna EUR vystavených riziku;

zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

68.  súhlasí s výhradami generálneho riaditeľa GR EMPL z jeho výročnej správy o činnosti; konštatuje, že v jeho výročnej správe o činnosti sa uvádza výhrada k platbám vykonaným v roku 2014 v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 so sumou vystavenou riziku vo výške 169,4 milióna EUR, zahŕňajúcou výdavky na systémy riadenia kontroly v 36 osobitných operačných programoch Európskeho sociálneho fondu (ESF) v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku a v Spojenom kráľovstve v programovom období 2007 – 2013; zastáva názor, že tieto výhrady poukazujú na to, že kontrolné postupy zavedené v Komisii a členských štátoch nemôžu poskytnúť potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou všetkých príslušných operácií v jednotlivých oblastiach politiky;

69.  žiada generálneho riaditeľa GR DEVCO, aby vo svojej výročnej správe o činnosti poskytol uistenie viac diferencované podľa rizika a aby následne zameral viac svojich kontrolných zdrojov na oblasti, na ktoré sa vzťahujú osobitné výhrady;

70.  vyzýva Radu, aby prijala obozretnejšiu pozíciu k absolutóriu, a víta kritický postoj Švédska a Spojeného kráľovstva, ktoré žiadajú Komisiu a Dvor audítorov, aby:

   sa zamerali na oblasti a príjemcov s vysokým rizikom chyby namiesto pridávania viac kontrol pre všetkých;
   sa zamerali skôr na kontroly ex-ante než na kontroly ex post;
   ponechali jednomyseľne dohodnuté výdavkové stropy, najmä zachovaním fiškálnej disciplíny v súvislosti so záväzkami, účinne rušili viazanosť nevyužitých rozpočtových prostriedkov s cieľom vytvoriť priestor pre nové priority a programy, zvýšili transparentnosť poskytovaním dlhodobých predpovedí, zabezpečili rovnováhu medzi záväzkami a platbami a znížili príliš vysoké hotovostné zostatky vo finančných nástrojoch vzhľadom na skutočnosť, že v týchto nástrojoch sa blokuje viac ako 14 miliárd EUR nevyužitých prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na naliehavé potreby a priority;

víta tiež výzvu Švédska a Spojeného kráľovstva orgánom členských štátov, aby lepšie využili dostupné informácie na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu chýb pred deklarovaním výdavkov Komisii;

Zhrnutie

71.  Konštatuje, že pokiaľ ide o udelenie absolutória:

   a) medzi priority patrí vyvážený prístup medzi tradičnými metódami a posilneným zameraním na výkonnosť a výsledky, pričom sa v každom prípade zohľadňujú povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, sektorové politiky a flexibilita potrebná na vyrovnanie sa s nepredvídanými udalosťami;
   b) požaduje sa zlepšenie dostupnosti a riadenia údajov na deklarovanie výkonnosti a výsledkov;
   c) oceňuje sa posilnené prepojenie rozpočtu Únie s kľúčovými politickými stratégiami a koncepciami Únie (stratégia Európa 2020) a ich vzájomný vzťah s kľúčovými sektorovými politikami;
   d) dodržiava sa zlepšené riadenie a metódy kontroly v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;
   e) poskytuje sa priestor na nadviazanie na zistenia z predchádzajúcich postupov absolutória formou pravidelných následných opatrení;
   f) vyjadruje poľutovanie nad významným nárastom chybovosti operačných výdavkov v rámci priameho hospodárenia Komisie, ktorá sa prvýkrát zvýšila na úroveň chybovosti výdavkov v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi;
   a) najväčší podiel tvoria stále z príspevky členských štátov v závislosti od ich hrubého národného dôchodku (HND). V roku 2014 tento príspevok predstavoval 94,9 miliardy EUR;
   b) medzi ďalšie zdroje patria platby na základe DPH vybranej v členských štátoch, ktorých celková výška je 17,7 miliardy EUR;
   c) clá a poľnohospodárske poplatky predstavujú tretí zásadný zdroj vo výške 16,4 miliardy EUR;

B. Osobitné kapitoly

Všeobecné rozpočtové a finančné hospodárenie

72.  poukazuje na to, že riadne finančné hospodárenie je o skutočných výsledkoch rozpočtu Únie, samozrejme pod podmienkou, že rešpektujú pravidlá zákonnosti a riadnosti a prispievajú k pridanej hodnote rozpočtu Únie z hľadiska Únie; zdôrazňuje, že minimalizácia mier chybovosti a prípadov podvodov je nevyhnutnou podmienkou dodržiavania zásad riadneho finančného hospodárenia;

73.  zdôrazňuje, že miera chybovosti neznamená nevyhnutne podvod, neefektívnosť alebo plytvanie, ale odhad finančných tokov, ktoré nemali byť vyplatené, pretože sa nepoužili v súlade s pravidlami a nariadeniami; zdôrazňuje však, že prudký nárast závažných chýb v rámci postupov verejného obstarávania je dôvodom vážneho znepokojenia, pretože členské štáty majú dlhoročné skúsenosti s platnými pravidlami verejného obstarávania, a ak už čelia ťažkostiam v súvislosti s týmito pravidlami, neveští to nič dobré, keď majú prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy a postupy novým smerniciam o verejnom obstarávaní a koncesiách; uznáva, že miera chybovosti nie je pre občanov Únie dostatočne zrozumiteľná, a v tejto súvislosti žiada Dvor audítorov, aby začal diskusiu s Komisiou s cieľom zistiť prípadné metodické nedostatky a dohodnúť sa na spoločných normách vo vykazovaní chybovosti;

74.  odporúča, aby sa pravidlá a nariadenia overovali prostredníctvom postupu hodnotenia vplyvu právnych predpisov (RIA)(10) s cieľom overiť ich zlučiteľnosť a súlad s potrebami a cieľmi Únie, ako je to v prípade systémov úhrad nákladov, pričom najtypickejšie príklady chýb zahŕňajú platby za neoprávnené náklady (41 %) a chyby vo verejnom obstarávaní (27 %); poznamenáva, že tieto chyby sa môžu líšiť od podvodu alebo aktu úmyselného klamania na získanie prospechu;

75.  upozorňuje v tejto súvislosti, že plnenie rozpočtu Únie za rok 2014 sa vykonávalo v rámci odlišných regulačných rámcov vzhľadom na skutočnosť, že v tom roku existovali dva platné rámce, a to na roky 2007 – 2013 a na roky 2014 – 2020;

76.  zdôrazňuje preto, že je správne a dôležité rozlišovať medzi rôznymi typmi chybovosti v súvislosti s rôznymi typmi rozpočtových výdavkov Únie, ktoré sú prideľované podľa rôznych kritérií, a preto je veľmi ťažké porovnávať ich;

77.  konštatuje, že v úsilí o podporu posilnenej kultúry výkonnosti venuje výročná správa Dvora audítorov za rok 2014 veľkú pozornosť otázkam výkonnosti rozpočtu Únie, keďže pilotne skúmala skutočnú komplementaritu medzi financovaním z rozpočtu Únie a stratégiou Európa 2020; konštatuje, že Dvor audítorov zdôraznil a zistil nízke a slabé prepojenie medzi partnerskými dohodami / operačnými programami a stratégiou Európa 2020; upozorňuje však, že takáto komplementarita by sa mala posudzovať v celkovom rámci poslaní jednotlivých fondov podľa ich cieľov zakotvených v Zmluve vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

78.  vyjadruje znepokojenie nad mierou čerpania finančných prostriedkov v členských štátoch, ktorá je rôzna, od 50 % do 92 %; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobnú analýzu dôvodov, prečo niektoré regióny stále vykazujú nízke miery čerpania, a posúdila konkrétne spôsoby nápravy štrukturálnych problémov, ktoré spôsobujú uvedené nerovnováhy;

79.  oceňuje inovačný charakter výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014, ktorej súčasťou je prístup založený na výsledkoch a výkonnosti, ktorý posudzuje uplatňovanie a orientáciu zásahov rozpočtu Únie v porovnaní s prioritami stratégie Európa 2020; domnieva sa, že koncepcia prístupu zameraného na výsledky a výkonnosť by sa mala uplatňovať v nadchádzajúcich rokoch pri vypracúvaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny (CSR) v súvislosti s európskym semestrom;

80.  zdôrazňuje, že zistenia a výsledky Dvora audítorov poukazujú na potrebu uplatňovať opatrenia na zlepšenie výkonnosti rozpočtu a noriem zdieľaného hospodárenia;

Výkonnosť rozpočtu

81.  poznamenáva, že výkonnosť rozpočtu znamená primerané zameranie výdavkov z rozpočtu Únie na skutočné priority Únie v danom období;

82.  upozorňuje, že kultúra výkonnosti je založená na troch základných pilieroch: stratégia, zjednodušovanie, a rozpočtový postup;

83.  odporúča pokračovať v procese zjednodušovania postupov a obsahu rozpočtu, čo povedie k zníženiu nadmerného administratívneho zaťaženia a k obmedzeniu tzv. pozlacovania v niektorých členských štátoch; zdôrazňuje, že proces zjednodušovania by nemal viesť k deregulácii a nemal by znamenať opomenutie kontrolných mechanizmov a postupov, napr. auditov ex ante; zdôrazňuje, že zjednodušovanie by nemalo spôsobovať príliš časté zmeny regulačného rámca, čo vedie k ďalšej záťaži pre administratívu a príjemcov, čím sa oslabuje zamýšľaný pozitívny vplyv zjednodušovania; víta existenciu skupiny na vysokej úrovni vytvorenej Komisiou a očakáva výsledky;

84.  odporúča zlepšenie rozpočtového postupu pokiaľ ide o poskytovanie informácií o výkonnosti a riadenie vrátane nákladovej účinnosti kontrol, vyhlásenia o vierohodnosti a absolutória, projektových databáz a komunikácie;

85.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila komunikáciu a spoluprácu medzi aktérmi zapojenými do plánovania a plnenia rozpočtu a udeľovania absolutória, a so širšou verejnosťou, zosúladením očakávaní, výmenou skúseností s plnením a podávaním správ o dosiahnutých výsledkoch;

86.  vyzýva Komisiu, aby zvážila využitie nástrojov, ako sú sociálne médiá, prieskumy a špecializované skupiny s cieľom merať informovanosť verejnosti a posúdiť spôsoby, ako možno v budúcnosti zlepšiť ich stratégiu komunikácie s občanmi o výsledkoch projektov;

87.  víta vytvorenie novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre rozpočet založený na výkonnosti s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie zásad rozpočtovania založeného na výkonnosti a zameraného na výsledky;

88.  odporúča zodpovedajúce zlepšenie v oblastiach, ako je zosúladenie intenzity kontrol s rizikom, mapovanie vykazovania výkonnosti alebo spoľahlivosť výsledkov kontrol nahlásených členskými štátmi;

89.  berie na vedomie, že Komisia vytvorila obrovské analytické kapacity zamerané hlavne na oblasti relevantné pre jednotlivé generálne riaditeľstvá bez dôkladnej analýzy horizontálnych, multidisciplinárnych otázok a skutočných výsledkov jej politík (spolu)financovaných z rozpočtu Únie;

90.  odporúča zamerať sa na prístup založený na výkonnosti a na otázku nedokonalosti/zlyhaní trhu, keďže tento prístup umožňuje sústrediť financovanie Únie na oblasti, kde možno najlepšie vyhovieť kritériám hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti; poukazuje na to, že návrh by mal byť prispôsobený súboru rôznych typov nedokonalosti/zlyhaní trhu, pričom jeden súvisí s informačnou asymetriou a druhý s komerčnými hodnoteniami výnosnosti, ktoré vo všeobecnosti nezahŕňajú všetky pozitívne externality a širšie sociálne prínosy, pričom obe sú oprávnene podporované z prostriedkov Únie;

91.  navrhuje, aby Komisia pri hodnotení pridanej hodnoty Únie prijala kritérium založené na tom, čo by sa pravdepodobne stalo v prípade, že príslušný projekt alebo činnosť by sa uskutočnili alebo by nedostali finančné prostriedky z Únie;

92.  naliehavo žiada o objasnenie, koľko peňazí z európskych fondov sa zaplatilo médiám v každom členskom štáte, ktoré médiá dostali platby a či sa tak dialo s cieľom zvýšiť informovanosť o týchto fondoch, alebo z iných dôvodov;

Zdieľané hospodárenie:

93.  pripomína, že veľkú časť zodpovednosti za správne prideľovanie prostriedkov z rozpočtu Únie nesú členské štáty, keďže 76 % výdavkov sa vynakladá v rámci zdieľaného hospodárenia; zdôrazňuje, že členské štáty majú dôležitú zodpovednosť za správne a zákonné plnenie rozpočtu Únie, ak zodpovedajú za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie;

94.  zdôrazňuje, že kľúčom k správnemu prideľovaniu prostriedkov je správne vymedzenie potrieb Únie spolu s rozvojovými prioritami členských štátov;

95.  zdôrazňuje, že čím viac sa členské štáty usilujú splniť vnútroštátne a kvantifikované ciele stratégie Európa 2020, tým viac môžu byť rozpočtové výdavky Únie cielené, a čím viac budú tieto ciele odrážať skutočné hospodárske, sociálne, územné a environmentálne potreby, tým lepšie bude Únia zabezpečovať náležité podmienky pre riadne finančné hospodárenie; v tejto súvislosti odporúča vytvorenie stálej platformy zloženej zo zastúpení Komisie, národných vlád vrátane stálych zastúpení v Únii, regionálnych vlád a orgánov;

96.  súhlasí so zisteniami Dvora audítorov, že Komisia, vnútroštátne orgány a nezávislí audítori musia využívať všetky dostupné relevantné informácie na predchádzanie chybám alebo ich odhaľovanie a nápravu pred refundáciou nákladov; dôrazne uvádza, že keď sú údaje dostupné, Komisia, vnútroštátne orgány a nezávislí audítori by nemali mať dôvod neprijať primerané opatrenia na predchádzanie chybám, ich odhaľovanie a nápravu;

97.  vyzýva Dvor audítorov, aby spolu s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi vyvinul systém, ktorý mu umožní hodnotiť opatrenia, ktoré členské štáty prijali na základe jeho odporúčaní;

98.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla usmernenia k tomu, aby partnerské dohody a operačné programy vo väčšej miere transponovali stratégiu Európa 2020, a zároveň uplatňovali koncepciu spoločných ukazovateľov výsledkov, ako sa navrhuje v správe Dvora audítorov za rok 2014;

99.  považuje za vhodné, aby Európsky parlament a Rada spoločne našli spôsob, ako vyriešiť otázku výdavkov členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia;

100.  podporuje začlenenie CSR do dohôd o partnerstve;

101.  nalieha na Komisiu, aby zintenzívnila rokovania s členskými štátmi o potrebe zverejňovania národných vyhlásení a ročných súhrnov;

Finančné opravy a vymáhanie platieb

102.  je znepokojený tým, že v prípade finančných opráv vykonaných v roku 2014 (v porovnaní s platbami prijatými Úniou) niektoré členské štáty vykázali až trojnásobok priemerného percentuálneho podielu 2,3 % (Slovensko 8,7 %, Česká republika 8,1 %, Grécko 4,7 %);

103.  poznamenáva, že za programové obdobie 2007 – 2013 bolo potvrdených 209 miliónov EUR finančných opráv v rámci ESF a 156 miliónov EUR bolo implementovaných, z čoho 95 miliónov EUR bolo potvrdených v roku 2014; poznamenáva, že členské štáty s najvyššou úrovňou opráv sú Španielsko (56 miliónov EUR), Rumunsko (43 miliónov EUR), Poľsko (32 miliónov EUR) a Francúzsko (20 miliónov EUR);

104.  uvádza, že kumulatívne opravené sumy v politike súdržnosti za roky 2007 – 2013 predstavujú 0,9 % rozpočtových prostriedkov; súhlasí s názorom Komisie, že finančné opravy za obdobie 2007 – 2013 sa podľa očakávaní v nasledujúcich rokoch zvýšia, keďže tieto programy sa začínajú uzatvárať;

105.  poznamenáva, že v programoch EFRR/KF Komisia kumulatívne od začiatku programového obdobia 2007 – 2013 nariadila finančné opravy vo výške približne 2 miliardy EUR, čo zahŕňa 782 miliónov EUR finančných opráv uplatnených členskými štátmi pred alebo súčasne s deklarovaním výdavkov Komisii; so znepokojením konštatuje, že dotknutými členskými štátmi sú najmä Česká republika (719 miliónov EUR), Maďarsko (298 miliónov EUR), Grécko (257 miliónov EUR), Španielsko (237 miliónov EUR), Slovensko (152 miliónov EUR), Rumunsko (146 miliónov EUR) a Taliansko (105 miliónov EUR);

106.  poznamenáva, že v prípade ESF sú členské štáty s najvyššou úrovňou kumulatívnych finančných opráv Rumunsko (355 miliónov EUR), Španielsko (213 miliónov EUR) a Poľsko (152 miliónov EUR);

107.  domnieva sa, že finančné opravy a vymáhanie platieb sú účinnými prostriedkami na ochranu rozpočtu Únie; ľutuje však, že v dôsledku právneho rámca na ochranu finančných záujmov Únie, zložitosti súvisiacich postupov a množstva kontrolných mechanizmov zapojených v mnohých oblastiach sa chyby dajú opraviť až niekoľko rokov potom, ako k nim došlo;

Ochrana finančných záujmov

108.  zdôrazňuje, že korupcia a podvody narúšajú dôveru vo verejné inštitúcie a demokraciu, a ohrozujú fungovanie vnútorného trhu Únie; poznamenáva, že je potrebný integrovaný prístup, v ktorom európske inštitúcie a členské štáty spolupracujú; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niekoľko inštitúcií Únie (Komisia a agentúry, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Dvor audítorov), informujú o podvodoch rôznymi spôsobmi;

109.  odporúča Komisii, aby všetky mechanizmy podávania správ spojila do jedného uceleného systému na ochranu finančných záujmov Únie, čím sa dosiahne účinnejší boj proti podvodom a korupcii; pripomína dôležitosť súdržných právnych predpisov v rámci Únie na účinný boj proti organizovanej trestnej činnosti na nadnárodnej úrovni;

110.  poukazuje na to, že transparentnosť je najúčinnejším nástrojom na boj proti zneužívaniu a podvodom; vyzýva Komisiu, aby zlepšila právne predpisy v tomto smere a stanovila povinnosť zverejňovať údaje o všetkých príjemcoch finančných prostriedkov Únie vrátane údajov o subdodávkach;

111.  naliehavo žiada Komisiu, aby sa pripojila k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (ETS č. 173) Rady Európy a urýchlila rokovania o účasti Únie v skupine štátov proti korupcii (GRECO) s cieľom prispieť ku koordinácii protikorupčných politík v Európe;

112.  vyzýva Komisiu, aby prijala plnú zodpovednosť za vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov späť do rozpočtu Únie a aby stanovila jednotné zásady vykazovania vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť súbor porovnateľných, spoľahlivých a primeraných údajov;

113.  víta vyhlásenie Komisie v jej výročnej správe o ochrane finančných záujmov z roku 2014, v ktorom pripomína, že smernica o ochrane finančných záujmov EÚ, ako aj nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry (nariadenie o Európskej prokuratúre) „by mali doplniť a posilniť právny rámec a značne posilniť boj proti podvodom“; opakuje svoje postoje v súvislosti s naliehavou potrebou čo najskôr prijať smernicu o ochrane finančných záujmov EÚ, ktorej pôsobnosť bude zahŕňať DPH a jednoznačné vymedzenie porušení tejto smernice, minimálne pravidlá pre najvyššie tresty odňatia slobody, ktoré bude možné uložiť, a minimálne pravidlá týkajúce sa premlčania; pripomína vec „Taricco“, v ktorej Súdny dvor Európskej únie upriamil pozornosť na skutočnosť, že podvody s DPH sú zahrnuté vo vymedzení pojmu podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Spoločenstva z roku 1995; vyzýva Komisiu, aby objasnila vzťahy medzi Eurojustom, Európskou prokuratúrou (EPPO) a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a aby preskúmala možnosti dôraznejšieho integrovaného prístupu týchto agentúr v záujme zefektívnenia vyšetrovaní;

114.  víta rozhodnutie Komisie posilniť transparentnosť tým, že zlepší svoj systém expertných skupín, najmä pokiaľ ide o postup výberu odborníkov, vypracovaním novej politiky v oblasti konfliktu záujmov týkajúcej sa odborníkov vymenovaných na základe ich osobnej spôsobilosti, ktorá Európskemu parlamentu umožní priamy vplyv na ich výber; berie na vedomie požiadavku, aby odborníci boli podľa potreby zaregistrovaní v registri transparentnosti; naliehavo však vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní pozmeňujúcich návrhov k súčasným horizontálnym pravidlám vzťahujúcim sa na expertné skupiny zohľadnila odporúčania európskeho ombudsmana týkajúce sa zloženia expertných skupín, ako aj odporúčania uvedené v štúdii s názvom Zloženie expertných skupín Komisie a stav registra expertných skupín, aby tak vytvorila systematickejší a transparentnejší prístup; žiada Komisiu, aby nadviazala dialóg s Európskym parlamentom ešte pred tým, ako sa tieto pravidlá formálne prijmú, a to najmä v súvislosti s pripravovanou správou Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre právne veci o tejto otázke; nabáda európske agentúry, aby zvážili reformy v podobnom duchu;

115.  zdôrazňuje, že členské štáty nesledujú údajné prípady podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré im predkladá OLAF; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, a OLAF, aby naďalej podporoval členské štáty pri zlepšovaní ich výkonnosti pri prevencii a odhaľovaní podvodov poškodzujúcich európske fondy;

116.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala systém prísnych ukazovateľov a jednotných kritérií; vyjadruje znepokojenie nad spoľahlivosťou a kvalitou údajov, ktoré poskytujú členské štáty; vyzýva preto Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zaručiť komplexné, presné a spoľahlivé údaje pri zohľadnení cieľa úplného zavedenia jednotného systému auditu;

117.  opakuje svoju žiadosť, aby Komisia dvakrát ročne predložila Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako inštitúcie Únie vykonávajú svoje vnútorné protikorupčné politiky, a so záujmom očakáva uverejnenie nasledujúcej správy začiatkom roka 2016; žiada Komisiu, aby do nej vložila kapitolu o výsledkoch inštitúcií Únie v boji proti korupcii, a zastáva názor, že budúce správy Komisie o boji proti korupcii by sa mali vždy vzťahovať na všetky inštitúcie a orgány Únie;

118.  vyjadruje znepokojenie nad údajmi siete Eurodad o praní špinavých peňazí, na základe ktorých hrozí najväčšie riziko takéhoto konania v Luxembursku a Nemecku; považuje za nevyhnutné, aby členské štáty plne transponovali smernicu Únie o praní špinavých peňazí a zaviedli verejný register vlastníctva spoločností vrátane trustov;

119.  vyzýva na prechod z dobrovoľného na povinný register Únie pre všetkých lobistov vykonávajúcich svoju činnosť pri Komisii;

120.  domnieva sa, že prvá dvojročná správa Komisie o boji proti korupcii je sľubným pokusom o lepšie pochopenie problematiky korupcie vo všetkých jej rozmeroch, vypracovanie účinných riešení v záujme boja proti nej a o vytvorenie podmienok pre posilnenú zodpovednosť verejnej sféry voči občanom Únie; v tejto súvislosti opätovne potvrdzuje dôležitosť politiky Únie vyznačujúcej sa nulovou toleranciou voči podvodom, korupcii a tajným dohodám; považuje však za poľutovaniahodné, že v tejto správe nie sú uvedené protikorupčné politiky samotných inštitúcií Únie;

121.  žiada, aby Komisia najneskôr vo svojej druhej správe o boji proti korupcii vykonala na úrovni inštitúcií Únie aj členských štátov ďalšiu analýzu prostredia, v ktorom sa politiky vykonávajú, s cieľom určiť základné kritické faktory, zraniteľné oblasti a rizikové faktory vedúce ku korupcii;

122.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne splnila svoje ohlasovacie povinnosti vyplývajúce z Dohovoru OSN proti korupcii;

Miera chybovosti vo všeobecnosti

123.  so znepokojením konštatuje, že najčastejšími druhmi zistených chýb sú zahrnutie neoprávnených nákladov do výkazov nákladov (41 %), závažné chyby v oblasti verejného obstarávania (27 %) a nesprávne deklarovanie plochy poľnohospodármi (20 %);

124.  konštatuje však, že miera závažných chýb členských štátov vo verejnom obstarávaní v oblasti regionálnej politiky sa výrazne znížila zo 45 % v roku 2013 na 25 % všetkých kvalifikovaných chýb za spojenú oblasť politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v roku 2014;

125.  považuje za znepokojujúce, že v mnohých prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia, vnútroštátne orgány alebo nezávislí audítori dostatočné informácie na to, aby chybám predišli, aby ich zistili a opravili pred schválením výdavkov; ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť mohla byť výrazne nižšia;

126.  konštatuje, že v prípade programov založených na nárokoch je odhadovaná chybovosť na úrovni 2,7 % (3 % v roku 2013), čo je výrazne nižšia hodnota ako pri úhradách výdavkov, ktorých odhadovaná chybovosť dosiahla 5,5 % (5,6 % v roku 2013); žiada Komisiu, aby podľa potreby v záujme zjednodušenia prehodnotila prechod od systému úhrad na systém založený na nárokoch;

Najlepšie postupy

127.  nalieha na členské štáty, aby pristupovali k svojim záväzkom v plnení cieľov Únie v rámci stratégie Európa 2020 zodpovedne, tak ako v prípade CSR a postupu európskeho semestra; prejavila by sa tak viditeľná zmena v chápaní výkonnosti, ktorá by sa ďalej mala prejaviť vykonávaním hodnotiacich postupov s vplyvom, ako sú napr. výkonnostná rezerva pre zodpovedných príjemcov, ako aj sankcie a obmedzenia pre ostatných;

Hodnotenie a analýza hlavných výsledkov rozpočtu Únie za rok 2014

128.  poznamenáva, že suma približne 142,5 miliardy EUR za rok 2014 predstavuje takmer 2 % celkových verejných výdavkov v členských štátoch Únie, alebo 1 % HDP Únie;

129.  žiada, aby sa identifikácia skutočných vplyvov čerpania rozpočtu Únie na makroekonomické ukazovatele Únie stala predmetom postupu udeľovania absolutória;

130.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 47 % príspevkov na nástroje finančného inžinierstva (NFI) bolo ku koncu roka 2013 vyplatených konečným príjemcom v rámci zdieľaného hospodárenia (37 % na konci roka 2012) a že hotovosť držaná v NFI v rámci nepriameho hospodárenia je aj naďalej vysoká (1,3 miliardy EUR v roku 2014;  1,4 miliardy EUR v roku 2013);

131.  berie na vedomie odporúčanie Dvora audítorov Komisii, aby predložila legislatívny návrh na zmenu platného nariadenia o predĺžení obdobia oprávnenosti NFI podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 a odpoveď Komisie naň;

132.  na základe odporúčania Dvora audítorov vyzýva Komisiu, aby pri rozpočtovom a finančnom hospodárení zohľadnila kapacitné obmedzenia v niektorých členských štátoch s cieľom predísť nedostatočnému využívaniu prostriedkov a zvýšiť miery čerpania najmä v oblasti EŠIF, berie tiež na vedomie doteraz prijaté opatrenia, ako napríklad vytvorenie pracovnej skupiny pre lepšie plnenie rozpočtu, ktoré už prinieslo zlepšenia;

133.  žiada Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom znížiť nesplatené záväzky vrátane včasného ukončenia programov za obdobie 2007 – 2013 a zníženia hotovostných zostatkov spravovaných fiduciármi;

134.  opäť zdôrazňuje, že Komisia by mala každoročne vypracovať dlhodobú prognózu hotovostných tokov zahŕňajúcu rozpočtové stropy, platobné potreby, kapacitné obmedzenia a prípadné rušenia záväzkov s cieľom dosiahnuť lepšie zosúladenie platobných potrieb a disponibilných finančných prostriedkov(11);

135.  zastáva názor, že revízia VFR v polovici trvania, ktorú má Komisia predložiť do konca roka 2016, je prvou a najlepšou príležitosťou na štrukturálne riešenie vysokej úrovne neuhradených záväzkov (RAL); naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na revíziu nariadenia o VFR s cieľom napraviť, okrem iného, RAL;

Neuhradené platby

136.  zdôrazňuje, že záväzky prijaté v roku 2014 predstavovali 109,3 miliardy EUR t. j. 76,6 % dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov a že v dôsledku toho je v roku 2015 k dispozícii veľký objem rozpočtových prostriedkov na záväzky (s prenesenou sumou 12,1 miliardy EUR sa tento strop zvyšuje o 16,5 miliardy EUR);

137.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci je úroveň platieb naďalej vyššia ako strop VFR a použila sa rezerva na nepredvídané udalosti, objem neuhradených žiadostí o platby sa zvýšil o 1,4 miliardy EUR na 25,8 miliardy EUR; zdôrazňuje, že je dôležité plne rešpektovať spoločné vyhlásenie o pláne platieb na roky 2015 – 2016 dohodnutom medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na spoločný záväzok znížiť počet neuhradených žiadostí o platbu za programy politiky súdržnosti v období 2007 – 2013 na približne 2 miliardy EUR do konca roka 2016; zastáva názor, že de facto tento stav predstavuje porušenie článku 310 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že príjmy a výdavky v rozpočte musia byť v rovnováhe;

138.  zdôrazňuje, že zníženie úrovne nesplatených záväzkov je podľa predpovedí dočasné z dôvodu požadovaného zvýšenia stropu VFR na rok 2015 a nasledujúce roky;

139.  upozorňuje najmä, že do konca roka 2014 platby členským štátom na viacročné EŠIF za obdobie 2007 – 2013(12) dosiahli úroveň 309,5 miliardy EUR (77 % z 403 miliárd EUR na všetky operačné programy), pričom päť členských štátov (konkrétne Česká republika, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko) predstavuje viac ako polovicu nevyužitých záväzkov viacročných EŠIF;

140.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že oneskorenia pri čerpaní prostriedkov z viacročných fondov sú závažné a môžu pre niektoré členské štáty predstavovať skutočný problém(13); v tejto súvislosti podporuje a uznáva užitočnosť uplatnenia možností flexibility vzhľadom na oneskorenia v začatí všetkých programov;

Príjmy

141.  poznamenáva, že príjmové toky sú založené na zásade viacerých zdrojov:

142.  víta skutočnosť, že z troch odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa dve odporúčania vykonávajú v plnom rozsahu a jedno odporúčanie sa vykonáva v niektorých bodoch;

HND

143.  zdôrazňuje, že kým sa nezmení systém vlastných zdrojov Únie, parameter HND je kľúčovým faktorom otázky príjmov rozpočtu Únie, že jeho správne a objektívne meranie je preto kľúčovou a jedinou vážnou otázkou témy príjmov v rámci súčasnej štruktúry rozpočtu Únie a že je veľmi dôležité disponovať spoľahlivými a flexibilnými databázami na výpočet príspevkov členských štátov;

144.  vyzýva preto Komisiu, aby vyhlásila, že údaje o HND predložené členskými štátmi sú spoľahlivé a ich príspevky sú preto správne;

145.  pripomína, že v roku 2014 viedla aktualizácia údajov o HND k úpravám príspevkov členských štátov v nebývalom rozsahu vo výške 9 813 miliónov EUR;

146.  zdôrazňuje, že dosah týchto veľkých revízií na zostatky HND by mohol byť nižší, keby existovala spoločná revízna politika Únie, v ktorej by sa zjednotil časový plán v prípade veľkých revízií;

147.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podvody v oblasti DPH, a najmä takzvané kolotočové podvody alebo podvody s neexistujúcimi obchodníkmi narúšajú hospodársku súťaž a pripravujú národné rozpočty o značné zdroje a poškodzujú rozpočet Únie; poukazuje na to, že výpadok príjmov z DPH a odhadované straty na výbere DPH dosiahli v roku 2013 úroveň 168 miliárd EUR; je znepokojený tým, že Komisia nemá spoľahlivé údaje o podvodoch s DPH a tzv. kolotočových podvodoch; konštatuje, že súčasný systém DPH je rozdrobený a vytvára značnú administratívnu záťaž, najmä pre MSP a internetové spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nový systém zodpovednosti za DPH ako vlastného zdroja nemohol úplne dosiahnuť cieľ zjednodušenia, a zdôrazňuje zodpovednosť členských štátov za riešenie nedostatkov v EUROFISC a lepšiu koordináciu svojich politík prenášania daňovej povinnosti na uľahčenie výmeny informácií a pomoc v boji proti nezrovnalostiam a podvodom; žiada Komisiu, aby navrhla legislatívne zmeny s cieľom umožniť účinné krížové kontroly colných a daňových údajov a zamerať svoje monitorovanie členských štátov na zlepšenie včasnosti ich odpovedí na žiadosti o informácie a spoľahlivosť systému výmeny informácií o DPH;

Potrebné opatrenia

148.  žiada Komisiu, aby predložila analýzu týkajúcu sa budúcnosti financovania Únie hodnotiacu primeranosť základu vlastných zdrojov;

149.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy, ktoré predložila Komisia v roku 2013, na zavedenie spoločnej revíznej politiky Únie sa ešte neprijali, pričom Komisia neprijala žiadne ďalšie kroky napriek tomu, že 19 členských štátov uviedlo, že by sa aspoň čiastočne prispôsobili revíznej politike únie do septembra 2014;

150.  víta založenie skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; víta prvú hodnotiacu správu, ktorá bola predložená na konci roka 2014, a súhlasí s tým, že tomuto systému postupne začali dominovať príspevky členských štátov, so zvyškovou časťou nezávislých, skutočne európskych vlastných zdrojov; domnieva, že súčasný systém vlastných zdrojov by sa mal posunúť od súčasnej vnútroštátnej diskusie o čistých prispievateľoch a príjemcoch, ktorá je vzdialená od občanov Únie, smerom k systému, ktorý bude jednoznačne vo všeobecnom záujme Únie a jej politík;

151.  upozorňuje, že zmeny vyplývajúce z práce na výhradách by sa boli zmiernili, keby bol overovací cyklus Komisie kratší, a pripomína, že Európsky parlament na Komisiu naliehal už v minulom roku vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 týkajúcom sa absolutória za rozpočtový rok 2013:

   a) aby skrátila trvanie cyklu overovania HND;
   b) obmedzila používanie všeobecných výhrad na výnimočné prípady;

152.  s hlbokým znepokojením konštatuje, že Komisia oznámila, že budúci overovací cyklus bude dokončený až v roku 2019 a že výhrady pokryjú najmenej deväť rokov, tak ako v prípade predchádzajúceho cyklu;

153.  poukazuje na to, že podľa Dvora audítorov sa kvalita kontrol vykonaných colnými úradmi členskými štátmi nezlepšila; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aktualizovaná verzia príručky pre colnú kontrolu, ktorú vydala Komisia v roku 2014, nezahŕňa niektoré chyby zistené Dvorom audítorov, najmä pokiaľ ide o otázky, ako riešiť dovozy deklarované v iných členských štátoch;

154.  žiada Komisiu, aby:

   a) prijala opatrenia na zníženie počtu rokov, ktoré sú predmetom výhrad na konci nasledujúceho overovacieho cyklu na účely príspevkov založených na HND;
   b) zaviedla opatrenia potrebné na zníženie vplyvov revízií metód a zdrojov predkladaných členskými štátmi na zostavovanie ich HND;
   c) zlepšila platné usmernenia pre colné orgány členských štátov, pokiaľ ide o kontroly, ktoré vykonávajú (najmä audity po preclení); ako aj
   d) zabezpečila, aby členské štáty zaviedli primerané systémy na vypracúvanie a riadenie ich výkazov ciel a odvodov z produkcie cukru;
   e) rozšírila spôsobilosť posudzovania rizika Eurofisc na systém VIES (medzinárodný systém výmeny informácií o DPH);

Najlepšie postupy

155.  na strane príjmov sa nevyskytli závažné chyby, čo je sám o sebe príklad najlepšieho postupu, ako aj súčasný postup príspevkov členských štátov založený na HND, ktorý dosiaľ dáva zmysel; avšak aby tento model fungoval aj naďalej, vyžaduje si neustále hodnotenie hospodárskych výsledkov členských štátov; alternatívna možnosť – zvýšenie základu vlastných zdrojov je do budúcnosti stále aktuálnou otázkou;

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Všeobecné otázky

156.  víta skutočnosť, že štruktúra výročnej správy Dvora audítorov po prvýkrát kopíruje okruhy VFR, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014; v roku 2013 mala táto kapitola názov Výskum a iné vnútorné politiky; poznamenáva však, že táto štrukturálna zmena znižuje porovnateľnosť zistení Dvora audítorov s výsledkami z predchádzajúcich rokov;

157.  poznamenáva tiež, že výskum a inovácia predstavujú 61 % (8,1 miliardy EUR) výdavkov a realizujú sa prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum a technický rozvoj na obdobie rokov 2007 – 2013 (RP7) a program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2014 – 2020 v programoch v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (1,5 miliardy EUR), vesmírnych programoch (1,4 miliardy EUR), dopravy (0,8 miliardy EUR) a ďalšie akcie a programy (1,5 miliardy EUR) predstavujú zvyšných 39 %;

158.  pripomína, že okruh 1a VFR bol výrazne znížený počas rokovaní o VFR (- 24 % v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie); berie na vedomie, že okruh 1a zahŕňa výdavky na skvalitnenie výskumu a inovácií, posilnenie systémov vzdelávania a podporu zamestnanosti, zabezpečenie jednotného digitálneho trhu, presadzovanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti, modernizáciu odvetvia dopravy a zlepšovanie podnikateľského prostredia najmä pre malé a stredné podniky (MSP);

159.  zdôrazňuje, že 90 % výdavkov v tejto oblasti predstavujú granty pre súkromných a verejných príjemcov;

160.  víta skutočnosť, že z deviatich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 boli tri odporúčania vykonané v plnom rozsahu a šesť odporúčaní bolo vykonaných vo väčšine hľadísk;

Stratégia Európa 2020

161.  uvedomuje si, že celkový počet dohôd o grante pre RP7 predstavuje 26 078 (z čoho celkovo 9 627 bolo uzavretých); Komisia zároveň spustila pracovný program na roky 2014 – 2015 v rámci programu Horizont 2020, ktorý bol veľmi úspešný. Do 25. februára 2015 bolo prijatých 46 097 návrhov: v rámci 79 uzatvorených výziev bolo oprávnených 25 903 návrhov, 3 765 z nich bolo vybraných na financovanie a 1 410 dohôd o grante bolo podpísaných;

162.  víta skutočnosť, že Komisia dokázala splniť väčšinu cieľov kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI); pochybuje však, že cieľ investovať v roku 2020 do výskumu a vývoja 3 % HDP Únie sa dá splniť; vyzýva všetky členské štáty, aby vynaložili úsilie o zvládnutie tejto výzvy; poznamenáva, že situácia sa zdá obzvlášť zložitá v prípade Chorvátska, Fínska, Luxemburska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Švédska; vyzýva Komisiu, aby vyvodila potrebné závery pre nadchádzajúcu revíziu VFR v polovici trvania, ktorá má byť predložená do konca roku 2016;

163.  víta vplyv európskeho výskumu (sietí) na boj proti ebole, zlepšenie liečby rakoviny, vytvorenie jednotného európskeho priestoru pre klinický výskum, boj proti povodniam, zvýšenie potravinovej bezpečnosti a zlepšenie bezpečnosti výletných lodí, aby sme spomenuli aspoň niektoré z nich;

164.  víta skutočnosť, že hodnotenie ex post RP7 bolo k dispozícii v novembri 2015; očakáva, že zistenia a odporúčania z neho sa ešte budú môcť zohľadniť v pracovných programoch Horizont 2020;

165.  so záujmom berie na vedomie prvé dostupné informácie o správe o stave Únie inovácií za rok 2015(14), ktorá poskytuje aktuálne informácie o stave vykonávania 34 záväzkov prijatých v rámci hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 s názvom Únia inovácií;

166.  pripomína, že spoločenská výzva 6 (SC6), najmä spoločenské a humanitné vedy, bola prioritou Európskeho parlamentu, ktorá bola zavedená v priebehu vývoja programu Horizont 2020; pripomína význam tejto zložky v oblastiach, v ktorých Únia čelí špecifickým problémom, ako je boj proti nezamestnanosti, radikalizácii, terorizmu, podpora migrantov, správa hospodárskych a menových vecí a boj proti nerovnosti; je preto znepokojený, že v priebehu realizačnej fázy programu boli sociálne a humanitné vedy znížené ako priorita zrušením ich cieleného vedenia a znížením viazaných prostriedkov o 40 % v čase, keď sa celkové krytie Horizontu 2020 vo VFR 2014 – 2020 zvýšilo;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

167.  upozorňuje, že:

   a) všeobecné závery a pripomienky týkajúce sa zdieľaného hospodárenia sú platné pre konkurencieschopnosť;
   b) existuje súčinnosť a integrovaný prístup medzi rôznymi typmi nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií (R&D&I), mali by sa však ďalej zlepšovať;
   c) v programe Horizont 2020 sa uplatňujú jednoduchšie pravidlá v porovnaní s RP7; na druhej strane v rámci programu Horizont 2020 sú podporované oblasti, ktoré sú potenciálne rizikovejšie, ako sú podnikateľsky orientované projekty s účasťou MSP a použitím nových inovatívnych nástrojov vrátane finančných nástrojov;

168.  vyzýva príjemcov, aby čo najviac využívali audítorské osvedčenia, keďže tieto osvedčenia znižujú mieru chybovosti o 50 % v porovnaní s neoverenými žiadosťami o uhradenie nákladov; domnieva sa však, že chybovosť zistená vonkajšími audítormi by sa mala podstatne zlepšiť vzhľadom na vysoko špecializovanú podporu poskytovanú Komisiou; v tejto súvislosti víta všetky usmernenia, semináre, vzory a zoznam najčastejších chýb, ktoré Komisia poskytla príjemcom a kontrolným orgánom, vyzýva však Komisiu, aby prijala inkluzívnejšie opatrenia na zabezpečenie presnejšieho uvádzania chybovosti v nezávislých audítorských osvedčeniach;

169.  podporuje úsilie Komisie o vypracovanie ďalších opatrení riadenia rizík v oblasti výskumu; v tejto súvislosti víta, že v prípade auditov ex-post je výber účastníkov, u ktorých má prebehnúť audit, už vo veľkej miere založený na riziku: Komisia očakáva, že 83 % auditov uskutočnených v období rokov 2012 – 2016 bude vybraných podľa kritérií rizika;

170.  víta vytvorenie spoločného centra podpory, ktoré poskytuje pomoc všetkým výskumným službám v oblasti právnej podpory, auditu, obchodných procesov, informačných technológií a informácií a údajov;

171.  berie na vedomie, že dôležitá podpora výskumu a inovácií je súčasťou partnerských dohôd a operačných programov členských štátov a regiónov v rámci EŠIF, čím sa dosahuje vyššia súčinnosť; podpora predstavuje viac ako 42 miliárd EUR na základný výskum a inovácie a 118 miliárd EUR na výskum a inovácie v širšom zmysle;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

172.  je hlboko znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 166 transakcií, z ktorých 79 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 53 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 5,6 %;

173.  považuje za znepokojujúce, že v 27 prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia, vnútroštátne orgány alebo nezávislí audítori dostatočné informácie na to, aby chybám predišli, aby ich zistili a opravili pred schválením výdavkov; ak by sa všetky informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť v tejto kapitole by bola o 2,8 percentuálneho bodu nižšia; tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, je prejavom nedostatočnej starostlivosti;

174.  považuje za neprípustné, že sa chybovosť v RP7 v porovnaní s RP6 nezlepšila, a že podľa vyhlásenia generálneho riaditeľa GR RTD bude ešte horšia; zastáva názor, že chybovosť v RP7 sa mala zlepšiť vzhľadom na viac skúseností získaných pri projektovom riadení; ľutuje, že dramatický nárast chybovosti v oblasti Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť v roku 2014 slúži iba na zvýraznenie riadneho riadenia programu v posledných rokoch;

175.  ľutuje, že oblasť výdavkov Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť zaznamenala v rokoch 2013 – 2014 najprudší rast chybovosti v Únii;

176.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) v oblasti výskumu (Výskum): nesprávne vypočítané náklady na zamestnancov, iné neoprávnené priame náklady, napríklad nepodložené náklady na cestovanie alebo zariadenie; neoprávnené nepriame náklady založené na chybných sadzbách režijných nákladov alebo zahŕňajúce neoprávnené kategórie nákladov, ktoré nie sú spojené s projektmi;
   b) v prípade iných výdavkových nástrojov (Iné): nepodložené a neoprávnené náklady, ako aj prípady nedodržania pravidiel verejného obstarávania;

Príspevok podľa druhu chýb

Výskum

Iné

Nesprávne vypočítané náklady na zamestnancov

30,5%

2,5%

Iné neoprávnené priame náklady

17,5%

13,5%

Neoprávnené nepriame náklady

20%

 

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

 

14%

Neoprávnené subdodávky

2%

 

Spolu

70%

30%

177.  je presvedčený, že Komisia sa musí naďalej usilovať o primeranú rovnováhu medzi atraktívnosťou programu pre účastníkov a legitímnou nevyhnutnosťou zodpovednosti a finančnej kontroly; pripomína v tejto súvislosti vyhlásenie generálneho riaditeľa z roku 2012, že je nereálne uplatňovať postup, ktorého cieľom je za každú cenu udržať zvyškovú mieru chybovosti pod úrovňou 2 %(15);

178.  berie na vedomie, že generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie podobne ako v predchádzajúcich rokoch vydal horizontálnu výhradu v súvislosti s mierou zostatkových chýb v žiadostiach o uhradenie nákladov v rámci RP7 implementovaných priamo GR RTD a v platbách spoločnému podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky, kde odhadované zostatkové riziko je 3 % a odhadovaný dosah predstavuje 111,39 milióna EUR;

179.  berie na vedomie, že niektoré časti výdavkov RP7 neboli zahrnuté do rezervy, ak boli k dispozícii dôkazy o tom, že riziká (a teda miery zostatkovej chybovosti) sú výrazne nižšie ako za všetky výdavky; v rámci RTD sa to týka výdavkov spoločného podniku F4E, spoločného podniku Čisté nebo a spoločného podniku pre palivové články a vodík; mimo GR RTD to platí aj pre výdavky Výkonnej agentúry pre výskum v rámci programu Marie Curie a všetky výdavky Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum;

180.  konštatuje, že hoci horizontálna výhrada môže byť z právneho hľadiska potrebná, táto výhrada vrhá negatívne svetlo na finančné hospodárenie Komisie, najmä ak Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie môže poskytnúť plnú záruku za 97 % týchto výdavkov;

181.  berie na vedomie, že v oblasti výskumu Komisia v rokoch 2014 a 2015 vydala príkazy na vymáhanie pohľadávok vo výške 42 miliónov EUR; 31 miliónov EUR už bolo vrátených, zvyšok sa ešte vymáha buď z dôvodu konkurzu alebo prebiehajúceho postupu núteného vymáhania;

182.  ľutuje nedávne tlačové správy spochybňujúce schopnosť GR RTD chrániť finančné záujmy Únie účinným spôsobom; vyzýva Komisiu, aby objasnila okolnosti, ktoré boli dobre zdokumentované v médiách a ukazujú na jasný prípad nesprávneho úradného postupu a jednoznačné poškodenie finančných záujmov a dobrého mena Únie; vyzýva ombudsmana, aby začal vyšetrovanie tejto veci;

183.  ľutuje skutočnosť, že zjednodušenie zrušilo audity ex-ante (v súčasnosti sa napr. neuplatňuje žiadna certifikácia ex-ante pri výdavkoch presahujúcich 375 000 EUR), čo vedie k vzniku kumulatívnych chýb, ktoré vedú k rozšírenej a stále rastúcej chybovosti, ktorá sa pravdepodobne nezníži v prípade programu Horizont 2020, vzhľadom na zvýšenie počtu orgánov zodpovedných za správu výdavkov vo vzťahu k RP7;

Otázky spoľahlivosti údajov

184.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že existuje problém pri analýze sekundárnych údajov potrebných pre hodnotenia na základe výsledkov; domnieva sa, že toto by sa malo považovať za výzvu do blízkej budúcnosti; pripomína potrebu zlepšiť riadenie informácií;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

185.  poznamenáva, že skutočný vplyv a výsledky výskumu, vývoja a inovácií z hľadiska komercializácie a pridanej hodnoty sú najpodstatnejšie;

186.  víta pozitívne výsledky odhadov expertnej skupiny na vysokej úrovni vykonávajúcej hodnotenie ex-post RP7, a to: že tento program priamo vytvoril vyše 1,3 milióna pracovných rokov (prostredníctvom projektov financovaných počas obdobia 10 rokov) a nepriamo 4 milióny pracovných rokov počas obdobia 25 rokov; že každé euro vynaložené prostredníctvom RP7 vytvorilo približne 11 eur v priamych a nepriamych ekonomických účinkoch prostredníctvom inovácií, nových technológií a výrobkov a že jeho finančný príspevok MSP prekročil cieľ 15 % a dosiahol 17 % (5 miliárd EUR);

187.  poukazuje na to, že na posilnenie prístupu zameraného na výkonnosť vydal Dvor audítorov prvý test ukazovateľov stratégie Európa 2020, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu výdavky na výskum a vývoj;

188.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu postúpila akčný plán predložený Rade ITER v novembri;

189.  trvá na tom, aby mu Komisia do júna 2016 poskytla aktualizovaný dlhodobý harmonogram projektu ITER a aktualizované súvisiace náklady v rámci prípravy rozpočtových rozhodnutí na nasledujúci rok; pripomína, že na rok 2016 boli na ITER vyčlenené platobné rozpočtové prostriedky vo výške takmer 475 miliónov EUR;

Finančné nástroje

190.  poznamenáva, že najmä pre program Horizont 2020 predstavujú veľmi vyspelé inovatívne finančné nástroje jednu z kľúčových oblastí praktického využitia; v tomto ohľade víta skutočnosť, že v roku 2014 bol zavedený nový sortiment produktov v rámci nástroja „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“ ako spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB a EIF) a Komisie;

191.  žiada Komisiu, aby v budúcich postupoch udeľovania absolutória predložila informácie o vykonávaní nástroja InnovFin, ktorý zahŕňa aj podiel z rozpočtu Únie na tomto finančnom nástroji;

192.  poukazuje na to, že niektoré sektory a oblasti politiky, ako napríklad železničná infraštruktúra alebo teoretický alebo základný výskum, sú menej vhodné na financovanie prostredníctvom finančných nástrojov, a tak hrozí, že budú vylúčené z pôsobnosti činností Únie;

Najlepšie postupy

193.  konštatuje, že aktivity týkajúce sa auditu v tejto oblasti, ktoré zintenzívnil a koordinoval útvar pre spoločný audit, sa zlepšili, keďže sa ponúkajú ako spoločná služba pre všetky GR, výkonné agentúry a spoločné podniky zapojené do výdavkov na výskum a vývoj;

194.  domnieva sa, že dobrým postupom by mohlo byť osobitný druh externého zabezpečovania služieb využívaný na riadenie veľkých programov v tejto oblasti prostredníctvom špecializovaných agentúr; keďže sa tento postup zaviedol iba nedávno, nie je možné určiť konkrétne výsledky, ale ako metóda a model sa javí veľmi inovatívne;

Potrebné opatrenia

195.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) prijať opatrenia na zníženie relatívne vysokej miery chybovosti v tejto oblasti, zlepšiť riadenie údajov a informácií, aby bolo možné analyzovať aj veľmi pokročilé projekty výskumu, vývoja a inovácií a skúšať ich skutočný vplyv v porovnaní s potenciálom programu Horizont 2020;
   b) predkladá správu, v ktorej sa hodnotia aktuálne skúsenosti s novým postupom využívania špecializovaných agentúr v tomto segmente(16) z pohľadu rozpočtu a zavedenia pravidelného podávania správ o súlade s podstatnými ukazovateľmi stratégie Európa 2020;

196.  vyzýva GR RTD, aby zlepšilo riadenie informácií, a to najmä v súlade s kultúrou výkonnosti, s cieľom zapojiť všetky, najmä nové zainteresované strany, a aby zlepšilo riadenie informácií u príjemcov v členských štátoch; odporúča rozsiahlejšiu účasť nezávislých audítorov zameraných nielen na chyby, ale aj na výkonnostný cyklus vrátane primeraného hodnotenia rizík; navyše by hodnoteniu vplyvu mali podliehať aj regulačné pravidlá;

197.  vyzýva GR RTD, aby vo svojich príslušných výročných správach o činnosti komplexne a podrobne popisovalo svoj príspevok k SZP, keďže tieto odporúčania by mali ukázať, ako generálne riaditeľstvo uľahčuje pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020;

198.  berie na vedomie, že Komisia začala konzultácie so zainteresovanými stranami o ďalších zjednodušeniach, ktoré by sa mali zaviesť v rámci programu Horizont 2020; požaduje poskytnutie informácií o tom, ako sa budú ďalšie zjednodušenia uplatňovať;

199.  zdôrazňuje, že zjednodušenie a účasť v programe Horizont 2020 by mali byť aj usmerňujúcou zásadou anotovanej dohody o grante; zdôrazňuje, že na rozdiel od RP7 musia byť v rámci programu Horizont 2020 vnútorne účtované náklady rozdelené a vykazované podľa rôznych kategórií nákladov vrátane nákladov na zamestnancov; vyzýva preto Komisiu, aby anotácie zrevidovala a umožnila, aby vnútorne účtované náklady boli oprávnené ako iné priame náklady bez toho, aby sa museli rozdeľovať do kategórií nákladov a aby sa museli zaznamenávať časy v prípade služieb;

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

Všeobecné otázky

200.  víta skutočnosť, že štruktúra výročnej správy Dvora audítorov po prvýkrát kopíruje okruhy VFR, ktorý nadobudol platnosť 1. januára 2014; v roku 2013 pozostávala výročná správa Dvora audítorov z dvoch samostatných kapitol: prvej na tému Regionálna politika, doprava a energetika a druhej na tému Zamestnanosť a sociálne veci; domnieva sa však, že táto zmena politiky znižuje porovnateľnosť zistení Dvora audítorov s výsledkami z predchádzajúcich rokov;

201.  konštatuje, že na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť sa prerozdeľuje značná časť rozpočtu Únie, ktorý v roku 2014 dosiahol výšku 54,4 miliardy EUR; 80 % tejto sumy bolo vyčlenených na regionálnu a mestskú politiku, najmä prostredníctvom EFRR a KF, pričom 20 % bolo zastúpených najmä ESF a slúžilo na podporu zamestnanosti a sociálnych vecí;

202.  zdôrazňuje, že EFRR a KF v tom konkrétnom období podporovali najmä oblasti ako infraštruktúrne projekty, vytváranie alebo zachovávanie pracovných miest, iniciatívy regionálneho hospodárskeho rozvoja a činnosti MSP (EFRR), ako aj investície do infraštruktúry v oblastiach životného prostredia a dopravy (KF);

203.  poukazuje na to, že z ESF sa financujú investície do ľudského kapitálu a aktivity, ktorých cieľom je zlepšiť adaptabilitu pracovníkov a podnikov na zmeny v organizácii práce, zvyšovať prístup k zamestnaniu, posilňovať sociálne začleňovanie znevýhodnených osôb a posilňovať kapacitu a efektívnosť verejných správ a verejných služieb; domnieva sa, že napriek existencii ukazovateľov výkonnosti sa preto výsledky investícií ESF ťažšie vyčísľujú;

204.  víta skutočnosť, že zo 16 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa osem odporúčaní vykonalo v plnom rozsahu, sedem odporúčaní sa vykonalo v takmer plnom rozsahu a jedno sa vykonalo čiastočne;

Stratégia Európa 2020

205.  konštatuje, že v oblasti regionálnej a mestskej politiky štyri najdôležitejšie kľúčové ukazovatele výkonnosti zahŕňajú: počet vytvorených pracovných miest, počet podnikov spolupracujúcich s podporovanými výskumnými ústavmi, počet podnikov, ktoré dostávajú podporu, a dodatočnú kapacitu produkcie obnoviteľnej energie; hoci globálne dosiahnuté výsledky vykázané v správach členských štátov o implementácii v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli v priemere o 29 %, podľa Komisie vzhľadom na hospodársku krízu nebudú splnené všetky ciele; vyzýva Komisiu, aby vyvodila potrebné závery pre nadchádzajúcu revíziu VFR v polovici trvania, ktorá má byť predložená do konca roku 2016;

206.  víta úsilie Komisie o ďalšie zlepšenie prínosu politiky súdržnosti k správe ekonomických záležitostí Únie preskúmaním všetkých dohôd o partnerstve na roky 2014 – 2020 a operačných programov tak, aby sa zabezpečilo, že príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny prijaté do konca júna 2014 budú primerane zohľadnené z hľadiska stratégií rozvoja a konkurencieschopnosti členských štátov;

207.  konštatuje, že do konca roka 2015 sa v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 priemerne využilo 89 % prostriedkov (s ohľadom na mieru čerpania), pričom Taliansko (79 %), Rumunsko (70 %) a Chorvátsko (59 %) zaostávali;

208.  poukazuje na to, že dva z najdôležitejších ukazovateľov výkonnosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sú miera nezamestnanosti a počet vytvorených alebo zachovaných pracovných miest; víta skutočnosť, že predbežné zistenia hodnotenia ex post programového obdobia 2007 – 2013 ukazujú, že počas tohto obdobia do konca roku 2013 získalo (alebo si zachovalo) zamestnanie v dôsledku intervencií ESF 8,8 milióna účastníkov ESF; víta skutočnosť, že viac ako 300 000 ľudí podporovaných ESF sa stalo samostatne zárobkovo činnými osobami a viac ako 50 000 začínajúcim podnikom bola poskytnutá podpora;

209.  pripisuje osobitný význam záruke pre mladých ľudí; s uspokojením preto konštatuje, že v roku 2014 sa na činnostiach financovaných prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) zúčastnilo 110 300 nezamestnaných mladých ľudí; na projekty na mieste sa už pridelila suma 1,3 miliardy EUR; v tejto súvislosti víta usmernenia uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 3/2015 a konštruktívnu reakciu Komisie na tieto zistenia; zdôrazňuje však, že v niektorých členských štátoch stále existujú ťažkosti vo vykonávaní záruky pre mladých ľudí a v zabezpečovaní dostatočnej databázy projektov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

210.  berie na vedomie zistenia uvedené v správe Komisie o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), v ktorej sa uvádza, že za dva roky (2014 – 2015) do konca vykonávacieho obdobia EGF si 7 636 pracovníkov (44,9 % príjemcov) našlo nové zamestnanie;

211.  súhlasí s názorom Komisie, že miera nezamestnanosti (najmä dlhodobej nezamestnanosti) a percentuálny podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sú príznakmi nesúladu na trhu práce; berie na vedomie, že piatimi krajinami s najvyššími úrovňami dlhodobej nezamestnanosti (ako podiel aktívneho obyvateľstva) v Únii sú Grécko (19,5 %), Španielsko (12,9 %), Chorvátsko (10,1 %), Slovensko (9,3 %) a Portugalsko (8,4 %), pričom priemer v EÚ je 5,1 %, a že krajinami s najvyššou mierou NEET sú Cyprus (33,7 %), Bulharsko (30,9 %), Maďarsko (30,3 %), Grécko (30,0 %) a Rumunsko (26,9 %), pričom priemer v Únii je 16,37 %;

212.  víta výsledky dosiahnuté vo vykonávaní programov EFRR/KF za roky 2007 – 2013, ktoré dokresľuje niekoľko hlavných ukazovateľov každoročne vykazovaných členskými štátmi, ako aj výsledky z predbežného hodnotenia najnovších dostupných údajov, podľa ktorých bolo vytvorených približne 950 000 pracovných miest, 36 000 podnikov spolupracovalo s výskumnými inštitúciami, viac ako 270 000 podnikov dostalo podporu a dodatočná kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov bola viac ako 4 000 MW;

213.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa tiež prvýkrát pokúsil hodnotiť výkonnosť programov v rámci pilotného projektu a že audit dospel k záveru, že 89 z 186 projektov (48 %) dosiahlo (alebo prekročilo) všetky ciele, ktoré boli určené na meranie výkonnosti projektu; konštatuje, že pri 56 projektoch (30 %), Dvor audítorov zistil, že pri jednom alebo viacerých ukazovateľoch špecifikovaných pre daný projekt sa nedosiahla zamýšľaná cieľová hodnota a že v 17 prípadoch (9 %) konečný termín na dosiahnutie týchto cieľov sa dosiahol v prípade niektorých, ale nie všetkých cieľov v čase auditu; nabáda Dvor audítorov, aby naďalej zlepšoval tento postup, najmä pre programy v novom finančnom období 2014 – 2020;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

214.  zdôrazňuje, že výdavky v rámci okruhu 1b VFR patria do spoločného hospodárenia; v tejto oblasti majú primárnu zodpovednosť za vykonávanie operačných programov a za predchádzanie neoprávneným výdavkov, ich odhaľovanie a nápravu členské štáty;

215.  zdôrazňuje, že najmä v oblasti súdržnosti je rozsah spoločného hospodárenia zásadný a špecifický z dvoch dôvodov: tieto programy sú vykonávané v členských štátoch a ich regiónoch podľa spoločných pravidiel Únie, pričom sa však zohľadňujú ich osobitné potreby; a na druhej strane existuje aj spoločné financovanie, pri ktorom sú projekty v mnohých prípadoch spolufinancované členskými štátmi a príjemcami;

216.  považuje za neprijateľné, že v 21 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; ak by sa všetky tieto informácie použili na nápravu chýb, odhadovaná chybovosť za túto kapitolu by bola o 1,6 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej miere chybovosti 1,7 percentuálneho bodu; tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, je prejavom nedostatočnej starostlivosti;

217.  zdôrazňuje, že v rámci ESF sú najčastejšie zistené druhy problémov súvisiace s oprávnenosťou tieto: výdavky deklarované mimo obdobia oprávnenosti (Česká republika, Nemecko), nadmerne účtované mzdy (Nemecko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko), náklady netýkajúce sa projektu (Holandsko, Portugalsko), nesúlad s vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti (Poľsko) a neodpočítaný príjem (Rakúsko); najčastejšími príkladmi nedodržania pravidiel verejného obstarávania sú tieto: neodôvodnené priame zadanie zákazky (Nemecko, Taliansko), neodôvodnené priame zadanie zákazky na dodatočné práce/služby, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá (Fínsko);

218.  konštatuje, že Dvor audítorov analyzoval 161 operácií v oblasti regionálnej a mestskej politiky (101 projektov EFRR, 55 projektov KF a 5 príslušných finančných nástrojov) a 170 operácií ESF a že 135 z 331 operácií bolo ovplyvnených chybami; konštatuje, že Dvor audítorov odhaduje, že chybovosť bola na úrovni 5,7 % (chybovosť v EFRR a KF sa odhaduje na 6,1 % a chybovosť v ESF sa odhaduje na 3,7 %);

219.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný nástroj, ktorý by prispel k zvýšeniu spoľahlivosti činností kontroly a auditu poskytovaných vnútroštátnymi orgánmi; pripomína, že je dôležité zvýšiť transparentnosť údajov týkajúcich sa verejného obstarávania s cieľom zlepšiť dostupnosť a kontroly uverejnením podrobností o zmluvných dodávateľoch a ich subdodávateľoch;

220.  berie na vedomie, že podľa výsledkov všetkých dostupných auditov na konci novembra 2015 fungovalo 90 % overení programov EFRR/Kohézneho fondu zo strany riadiaceho orgánu dobre alebo si vyžaduje malé zlepšenia; pripomína, že hlavnou príčinou chýb, ktorých sa dopustili členské štáty, sú zložité štruktúry riadenia a strata odbornosti v dôsledku vysokej fluktuácie zamestnancov alebo nedostatku zamestnancov v dôsledku rozpočtových obmedzení;

221.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytovala výraznejšie stimuly na podporu využívania inovačných finančných nástrojov v ich regionálnych politikách, pričom zohľadní ponaučenia z obdobia 2007 – 2013, aby sa predišlo zablokovaniu prostriedkov vo finančných nástrojoch;

222.  upozorňuje na odporúčania uvedené v osobitnej správe Dvora audítorov č. 10/2015 s názvom „Úsilie riešiť problémy súvisiace s verejným obstarávaním v rámci výdavkov na súdržnosť EÚ by sa malo zintenzívniť“ a víta pozitívnu reakciu Komisie na zistenia Dvora audítorov;

223.  víta skutočnosť, že Komisia v októbri 2015 zverejnila dokument s názvom „Verejné obstarávanie – usmernenia pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov“; kritizuje však skutočnosť, že hlavným zdrojom chýb v oblasti výdavkov v okruhu „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“ je naďalej porušovanie pravidiel verejného obstarávania, ktoré predstavuje takmer polovicu odhadovanej chybovosti; poukazuje na to, že závažné porušovanie pravidiel verejného obstarávania zahŕňa priame zadanie dodatočných zákaziek alebo dodatočné práce alebo služby, pre ktoré neexistuje opodstatnenie, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikty záujmov a diskriminačné výberové kritériá; za kľúčovú považuje politiku úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o informácie o zmluvných dodávateľoch a subdodávateľoch, s cieľom riešiť chyby a zneužívanie pravidiel;

224.  víta skutočnosť, že Komisia v novembri 2014 zriadila pracovnú skupinu na lepšie plnenie rozpočtu pre Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Maďarsko, Taliansko (južné), Rumunsko, Slovensko a Slovinsko s cieľom predchádzať rušeniu viazanosti rozpočtových prostriedkov;

225.  pripomína, že právnym rámcom pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na roky 2014 – 2020 boli zavedené aj ex ante kondicionality na účinné a efektívne využívanie finančných prostriedkov Únie, ktoré sa okrem iného týkajú systémov verejného obstarávania členských štátov; v tejto súvislosti boli prijaté akčné plány pre 12 krajín (Bulharsko, Českú republiku, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko), ktoré sa vyhodnotia do roku 2016; pripomína, že splnenie ex ante kondicionalít je predpokladom na financovanie; žiada potrebnú plnú transparentnosť financovania infraštruktúrnych projektov vrátane uverejňovania ex ante a ex post hodnotení hospodárskej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti projektov;

226.  vyzýva Komisiu, aby uverejnila všetky dokumenty o projekte vysokorýchlostnej železničnej trate Lyon – Turín a spôsoboch jeho financovania;

227.  víta skutočnosť, že GR REGIO od roku 2009 vykonalo 265 audítorských misií; GR REGIO dospelo k záveru, že na prácu 42 hlavných kontrolných orgánov poverených auditom približne 91 % pridelených prostriedkov z EFRR/KF na obdobie 2007 – 2013 sa vo všeobecnosti dá spoľahnúť; pokiaľ ide o GR EMPL, na konci roka 2014 bolo z celkového počtu 92 orgánov auditu posúdených 87 (94,6%); ich práca sa vzťahuje na 113 zo 118 operačných programov, čo predstavuje 99,1% finančného plánovania v programovom období 2007 – 2013;

228.  konštatuje, že postupy prerušenia a pozastavenia sa týkali 121 programov EFRR/KF a takmer 7,9 miliardy EUR v žiadostiach o platbu predložených zo strany členských štátov; konštatuje tiež, že v prípade ESF Komisia zaslala 11 varovných listov a 18 listov o predbežnom pozastavení platieb, že rozhodla o 31 prerušeniach uhrádzania platieb a pozastavení 11 operačných programov a že celkovo boli prerušené žiadosti o platbu v hodnote 1,3 miliardy EUR;

229.  berie na vedomie, že v roku 2014 v dôsledku politiky prísnej kontroly a prerušovania, ktorú realizovali GR REGIO a GR EMPL, a rastúceho počtu akčných plánov sa potvrdili finančné opravy vo výške 840 miliónov EUR a 854 miliónov EUR sa realizovalo na EFRR/KF za všetky programové obdobia (rozhodnuté v roku 2014 a v rokoch predtým) a že na ESF v období 2007 – 2013 boli prijaté finančné opravy/rozhodlo sa o finančných opravách vo výške 209 miliónov EUR a zrealizovalo sa 155,9 milióna EUR (rozhodnuté v roku 2014 a v rokoch predtým);

230.  s uspokojením poznamenáva, že v roku 2014 a vďaka dozornej úlohe Komisie certifikačné orgány požiadali o finančné opravy vo výške 782 miliónov EUR pred deklarovaním výdavkov Komisii týkajúcich sa EFRR/KF, čo ochránilo rozpočet EÚ pred vyplácaním nesprávnych výdavkov;

231.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa Dvora audítorov sa stratégia Európa 2020 v partnerských dohodách a programoch systematicky nepremieta do operačných cieľov prostredníctvom tematických cieľov; konštatuje však, že sa transponovala do operačných cieľov na úrovni programu EŠIF prostredníctvom osobitných cieľov v súlade s 11 tematickými cieľmi; domnieva sa, že výsledky je možné zmysluplne hodnotiť len vtedy, keď tematické ciele a operačné programy sú zosúladené a ukazovatele a kritériá výkonnosti umožňujú merať pokrok;

232.  poznamenáva, že dohody o partnerstve a všeobecná regulácia na jednej strane vytvárajú spoločné pravidlá, ktoré by mali podporovať integrovaný prístup, ale na druhej strane sa každý fond spravuje pomocou osobitného nariadenia a osobitných postupov;

233.  so záujmom konštatuje, že Dvor audítorov v blízkej budúcnosti predstaví osobitný audit dohôd o partnerstve a rámec politiky súdržnosti zameraný na výkon;

234.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet operačných programov (OP), ktoré boli predmetom výhrady, vzrástol zo 73 na 77 OP v prípade EFRR/KF v roku 2014 a nezmenených zostalo 36 OP v prípade ESF; odhadovaný finančný dosah týchto výhrad klesol zo 423 miliónov EUR v roku 2013 na 224 miliónov EUR v roku 2014 pre EFRR/KF a vzrástol zo 123,2 milióna EUR v roku 2013 na 169,4 milióna EUR v roku 2014 pre ESF;

235.  súhlasí s náčrtom spoločnej stratégie auditu na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom sa dôraz v tematických auditoch bude klásť na dve oblasti: spoľahlivosť systémov oznamovania údajov o výkonnosti (nový prvok súvisiaci s výsledkom orientáciu politiky) a finančné nástroje;

236.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty sa ešte úplne nestotožnili so zjednodušeným vykazovaním nákladov (SCO) v rámci ESF; víta správu Zjednodušené vykazovanie nákladov v Európskom sociálnom fonde, podľa ktorej GR EMPL očakáva, že v programovom období 2014 – 2020 sa v priemere 35 % výdavkov bude uhrádzať prostredníctvom SCO, pričom niektoré členské štáty (Taliansko, Holandsko, Španielsko a Švédsko) budú výrazne nad priemerom, iné členské štáty (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko a Slovensko) budú výrazne pod priemerom; podporuje úsilie GR EMPL o podporu členských štátov, aby využívali SCO, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa úplne stotožnili s potenciálom SCO;

237.  víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Komisia pre príjemcov z EŠIF vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie; želá si dostať kópie správ, ktoré táto skupina uverejní vo februári 2016;

238.  víta úsilie Komisie povzbudiť členské štáty pri preberaní nástroja IT na získavanie údajov nazývaného ARACHNE s cieľom zabrániť podvodným činnostiam; pripomína členským štátom, že tento nástroj IT sa poskytuje bezplatne;

239.  víta skutočnosť, že Komisia v roku 2014 začala prvú sériu štyroch štúdií zameraných na posúdenie integrácie prvkov reformovanej politiky súdržnosti v príprave programu na roky 2014 – 2020; pripomína, že témami štyroch štúdií sú: ex ante kondicionality, zásada partnerstva, výkonnostný rámec a „nové ustanovenia“ (zahŕňajúce celé spektrum nových programových prvkov, ako sú posúdenia administratívnej záťaže prijímateľov a opatrení plánovaných na jej zníženie, horizontálne zásady, územné prístupy atď.); želá si dostať kópie štúdií, keď budú dokončené;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

240.  je veľmi znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 161 operácií v oblasti regionálnej a mestskej politiky a 170 operácií v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, z ktorých 135 obsahovalo chyby (75 pre oblasť regionálnej a mestskej politiky a 60 pre oblasť politiky zamestnanosti a sociálnych vecí); konštatuje, že na základe 25 vyčíslených chýb odhaduje chybovosť na úrovni 6,1 % pre oblasť regionálnej a mestskej politiky a na základe 28 vyčíslených chýb odhaduje chybovosť na úrovni 3,7 % pre oblasť politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, čo vedie k najpravdepodobnejšej chybovosti v oblasti súdržnosti celkovo na 5,7 %;

241.  považuje za znepokojujúce, že v 21 prípadoch vyčísliteľných chýb, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli alebo odhalili a napravili chyby skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii, a že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 1,3 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v 13 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; tieto chyby prispeli k odhadovanej chybovosti 1,7 percentuálnym bodom; považuje tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, za prejav nedostatočnej starostlivosti;

242.  kritizuje skutočnosť, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch chybovosť vrátane chýb v niektorých žiadostiach o konečnú platbu, ktoré boli predtým predmetom vonkajších auditov a kontrol, zdôrazňuje nedostatočnú povahu ex ante kontrol, pokiaľ ide o ESF; zdôrazňuje, že chyby týkajúce sa nedodržania pravidiel verejného obstarávania a absencia dokumentov odôvodňujúcich výdavky predstavujú takmer tretinu odhadovanej chybovosti;

243.  zdôrazňuje, že keby boli kontroly v členských štátoch v oboch oblastiach politiky úplne spoľahlivé, odhadovanú chybovosť by bolo možné znížiť o 3,3 percentuálneho bodu v oblasti regionálnej a mestskej politiky a 3,2 percentuálneho bodu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí;

244.  nalieha na Komisiu, aby uviedla do 1. júla, aké má plány na nápravu tejto situácie s cieľom podstatne zlepšiť finančné hospodárenie na úrovni členských štátov; je pevne presvedčený o tom, že udelenie absolutória by malo závisieť od nevyhnutného pokroku v tejto oblasti;

245.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) v oblasti regionálnej a mestskej politiky (regionálne): nedodržanie pravidiel verejného obstarávania, neoprávnené náklady a porušenie pravidiel štátnej pomoci;
   b) v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí (zamestnanosť): žiadosti o vyplatenie neoprávnených nákladov, neoprávnené projekty alebo príjemcovia, ako aj prípady nedodržania pravidiel verejného obstarávania; zistené najčastejšie druhy problémov týkajúcich sa oprávnenosti sú tieto: výdavky deklarované mimo obdobia oprávnenosti (Česká republika, Nemecko), nadmerne účtované mzdy (Nemecko, Fínsko, Poľsko, Portugalsko), náklady netýkajúce sa projektu (Holandsko, Portugalsko), nesúlad s vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti (Poľsko) a neodpočítaný príjem (Rakúsko); najčastejšími príkladmi nedodržania pravidiel verejného obstarávania sú tieto: neodôvodnené priame zadanie zákazky (Nemecko, Taliansko), neodôvodnené priame zadanie zákazky na dodatočné práce/služby, nezákonné vylúčenie uchádzačov, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá (Fínsko);

Príspevok podľa druhu chýb

Regionálne

Zamestnanosť

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

44,9 %

2,9 %

Neoprávnené náklady

21,5 %

5,6 %

Štátna pomoc

21,2 %

 

Neoprávnený projekt alebo príjemca

 

3,9 %

Spolu

87,6 %

12,4 %

246.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že už roky sa rovnaké druhy chýb často zisťujú v rovnakých členských štátoch; berie na vedomie, že pozastavením a prerušením platieb Komisiou sa zabezpečí vykonanie nápravných opatrení v prípadoch, kde sa zistili nedostatky; vyzýva Komisiu, aby sprísnila monitorovanie vnútroštátnych a regionálnych systémov riadenia a kontroly vzhľadom na uvedené zistenia a aby zmiernila mieru monitorovania v krajinách, kde sa systémy riadenia a kontroly preukázali ako spoľahlivé;

247.  je znepokojený porušovaním pravidiel verejného obstarávania počas výberového konania monitorovacích systémov IT vo finančných obdobiach 2007 – 2013 a 2020 – 2014, čo takisto viedlo k podozreniu z podvodu; konštatuje, že tieto chyby odhalili české kontrolné orgány; plne podporuje stanovisko Komisie, na základe ktorého by sa nemali uskutočniť nijaké platby, kým sa neprijmú príslušné nápravné opatrenia a neskončí policajné vyšetrovanie;

248.  so znepokojením berie na vedomie problémy s obstarávaním systémov monitorovania výdavkov štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013 a tiež 2014 – 2020 a vyzýva na objasnenie, prečo tieto problémy vznikajú v každom období financovania, ako aj súčasného stavu vyšetrovania podvodu a vymáhania neoprávnene získaných finančných prostriedkov;

249.  poukazuje na to, že podľa údajov uvedených vo výročnej správe o činnosti Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku za rok 2014 je riziko chyby ako vážený priemer odhadu pre každý operačný program podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu nižšie ako 1 % v 9 členských štátoch (v roku 2013 v 6 členských štátoch) a iba v 2 členských štátoch je toto percento 4 % alebo viac (v roku 2013 v 5 členských štátoch);

250.  poukazuje na to, že podľa údajov uvedených vo výročnej správe o činnosti Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie za rok 2014 je riziko chyby ako vážený priemer odhadu pre každý operačný program podporovaný z ESF nižšie ako 1 % v 9 členských štátoch, ako bolo zaznamenané v roku 2013, a že toto percento je 4 % alebo viac v 6 členských štátoch (najviac 7,9 %), zatiaľ čo v roku 2013 bol tento percentuálny podiel vyšší ako 4 % v 5 členských štátoch (najviac 8,8 % a 9,3 % );

251.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov za posledné tri roky neodhalil žiadne vyčísliteľné chyby súvisiace s využívaním SCO; to dokazuje, že projekty využívajúce SCO sú menej náchylné na chyby ako tie, ktoré využívajú skutočné náklady;

252.  zastáva názor, že by bolo by užitočné, ak by Komisia predložila cielenú analýzu vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti (v oboch obdobiach 2007 – 2013 aj 2014 – 2020) a na tomto základe vypracovala usmernenie pre členské štáty týkajúce sa zjednodušenia a odstránenia zbytočne zložitých a komplikovaných pravidiel (tzv. pozlacovania);

253.  poznamenáva, že dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci je dôležitou témou pre minimalizáciu chýb v oblasti súdržnosti;

254.  zdôrazňuje dôležitosť určitého zamerania na otázku nedostatočného vykazovania chýb a nadmerného vykazovania finančných opráv vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch;

255.  vyjadruje znepokojenie nad kontrolami finančných prostriedkov určených pre utečencov, ktoré sú často prideľované členským štátom v naliehavých prípadoch a spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými pravidlami; považuje za nevyhnutné, aby Komisia zaviedla prísnejšie kontroly, v neposlednom rade s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ľudské práva utečencov a žiadateľov o azyl;

Otázky spoľahlivosti údajov

256.  s uspokojením konštatuje, že presnosť údajov vykázaných vo výročných kontrolných správach (VKS) členských štátov týkajúcich sa EFRR/KF a ESF sa zvýšila; ľutuje však, že v niektorých prípadoch opravy Komisie prekročili 1,5 % a boli považované za nespoľahlivé;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

257.  víta skutočnosť, že pokiaľ ide o skutočné politické výsledky a dosahovaný výkon, Dvor audítorov pri komplementárnosti rozpočtu Únie so stratégiou Európa 2020 po prvýkrát použil prístup založený na výkonnosti; zastáva názor, že výsledky dosiahnuté plnením tejto stratégie v rámci štrukturálnych fondov sú veľmi dôležité pre hlavný ekonomický ukazovateľ HDP na obyvateľa v rámci celej Únie, ako aj pre iné ukazovatele;

258.  považuje za dôležité, aby sa posúdilo, či a do akej miery boli dokončené projekty EFRR, KF a ESF (do konca roku 2014) a dosiahnuté ich ciele;

259.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spôsoby financovania na základe výkonnosti sú skôr výnimkou než pravidlom; poznamenáva, že vo väčšine prípadov neschopnosť dosiahnuť ciele dohodnuté v zmluvách o grante nemá vplyv na úroveň financovania Úniou;

260.  pripomína, že realizáciu 51 prioritných projektov v Grécku treba urýchliť; ďalej 14 projektov – týkajúcich sa okrem iného katastra a národného registra – bolo označených ako „úzkoprofilové“ projekty, pričom im hrozí riziko zrušenia viazanosti prostriedkov; očakáva, že Komisia bude informovať Európsky parlament o situácii v správe o nadväzujúcich opatreniach po udelení absolutória Komisii za rok 2014;

261.  pripomína, že v správe českého kontrolného úradu OPTP/2014/SM/01 o postupe obstarávania monitorovacieho systému na roky 2014 – 2020, ktorú Komisia dostala v apríli 2015, sa uvádzajú neoprávnené výdavky vo výške 9 miliónov EUR; víta skutočnosť, že Komisia vydala písomné upozornenie na možné prerušenie platieb a vyzvala české orgány, aby uplatnili primerané finančné opravy; chce vedieť, ako Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zhodnotil situáciu;

Nástroje finančného inžinierstva

262.  konštatuje, že riadiace orgány členských štátov nahlásili celkovo 1 025 NFI (vrátane 73 holdingových fondov a 952 špecifických fondov) fungujúcich na konci roka 2014: 90 % tvoria NFI pre podniky, 6 % pre projekty rozvoja miest a 4 % pre fondy na energetickú účinnosť/obnoviteľné zdroje energie; že tieto NFI boli vytvorené v 25 členských štátoch a dostali finančnú podporu zo 183 operačných programov; že celková hodnota príspevkov OP vyplatených na NFI predstavovala 16 miliárd EUR, z toho 10,9 miliardy EUR z EFRR a ESF; a že platby konečným príjemcom do konca roka 2014 dosiahli výšku 9,19 miliardy EUR, z ktorých 5,8 miliardy EUR predstavovali štrukturálne fondy, čím dosiahla miera čerpania takmer 57 % súm na operačné programy;

263.  konštatuje, že podľa najnovšej a veľmi komplexnej štúdie, ktorá správne hodnotí postup NFI v rámci politiky súdržnosti v období 2007 – 2013, NFI majú mnohé výhody, ale aj niektoré nedostatky, ktoré treba odstrániť; z analýzy však vyplýva, že ich využívanie sa medzi členskými štátmi výrazne líši; vyzýva Komisiu, aby vykonala analýzu hlavných príčin týchto výrazných rozdielov medzi členskými štátmi a aby našla účinný stimul, ktorý by ich viedol k väčšej aktivite pri využívaní NFI v tých oblastiach, kde sa ukázali ako úspešné;

264.  konštatuje, že existuje viditeľný rozdiel medzi objemom finančných zdrojov vložených do NFI a sumou prerozdelenou konečným príjemcom; zastáva názor, že by to mohlo znamenať, že určité značné sumy boli iba „dočasne vložené“ do NFI, aby sa zabránilo riziku zrušenia záväzku; vyzýva Komisiu, aby prispela k odstráneniu tohto negatívneho prvku vo využívaní NFI, a považuje nové ustanovenie na roky 2014 – 2020 pre platby do NFI po častiach ako pozitívny krok v tomto smere;

265.  poznamenáva, že výrazný rozmach používania NFI bude nevyhnutne viesť k úplne novému prístupu k čerpaniu verejných financií verejnými správnymi orgánmi a orgánmi auditu a kontroly, čo si do istej miery vyžaduje novú kultúru prostredia inovatívnych finančných nástrojov; vyzýva Komisiu, aby preverila primeranú pripravenosť tohto prostredia;

266.  konštatuje, že NFI môžu významne prispieť k efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti v oblasti využívania EŠIF, ak sa uplatňujú rozumne, pretože sa prirodzene zameriavajú na dosiahnutie výsledku alebo na generovanie výkonu; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila tento prínos pre politiku rozpočtových výdavkov Únie;

267.  berie na vedomie informáciu, že v roku 2014 sa v siedmich členských štátoch financovaných z ESF vykonalo celkovo 53 finančných nástrojov primárne obmedzených na podporu MSP a že celkovo bolo zapojených 16 716 MSP (z ktorých 11 286 boli mikropodniky) s celkovým rozpočtom ESF vo výške 472 miliónov EUR;

268.  pripomína, že uplatňovanie NFI počas programového obdobia rokov 2007 – 2013 bolo pomalé z týchto dôvodov:

   a) komplexnosť pravidiel;
   b) v niektorých prípadoch nadmerné prideľovanie zdrojov vzhľadom na skutočné potreby;
   c) uplatňovanie v čase finančnej krízy;

269.  víta skutočnosť, že počas programového obdobia 2014 – 2020 sa v regulačnom rámci predpokladá, že používanie NFI bude založené na povinnom hodnotení ex ante s cieľom identifikovať investičné potreby a pomôcť pri predchádzaní nadmernej viazanosti finančných prostriedkov Únie;

270.  víta tiež vytvorenie spoločnej technickej poradnej platformy finančných nástrojov (Fi-Compass) na podporu implementácie NFI v období 2014 – 2020 v spolupráci s Európskou investičnou bankou;

Najlepšie postupy

271.  víta trend zjednodušovania, obmedzovania nadmernej regulácie a zlepšovania spoločného hospodárenia spojeného s novými prvkami politiky súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020, čo sa javí ako najlepší metodologický postup a odráža sa v mnohých konkrétnych krokoch ako nájdenie komplementárnosti s investičným plánom pre Európu prostredníctvom praktickej koexistencie EŠIF a EFSI (Európskeho fondu pre strategické investície), zdvojnásobenie rozsahu NFI, poskytovanie cielených iniciatív napríklad pre MSP, vytváranie pracovných skupín pre lepšie vykonávanie, zavedenie tematického zamerania na inteligentný rast a vykonávanie výskumných a inovačných stratégií, ktoré rešpektujú stratégie inteligentnej špecializácie, alebo prínos politiky súdržnosti k príslušným politikám Únie v oblasti digitálneho hospodárstva, energetiky, sociálnych záležitostí a iných;

272.  víta, že Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušovanie, ktorá by mala príjemcom pomáhať pri zisťovaní prekážok brániacich zjednodušovaniu a pri hľadaní spôsobov ich odstraňovania; vyzýva Komisiu, aby preskúmala úspešné zjednodušujúce postupy, ktoré uznal Dvor audítorov, napr. v rámci programu Horizont 2020, a zjednodušenie nepriamych nákladov s paušálnou sadzbou náhrad, aby sa tento prístup mohol rozšíriť aj na ostatné oblasti politiky;

273.  vyzýva Komisiu, aby posúdila alebo preskúmala možnosť rozšíriť systém platieb za nároky, ktorý vedie k menšiemu počtu chýb ako systém preplácania nákladov – ktorý je príčinou väčšiny chýb – aj na iné programy;

274.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala, ako členské štáty zlepšujú pravidlá auditu a kontroly s cieľom vytvoriť spoločný základ výmeny najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a boj proti podvodom a korupcii;

Potrebné opatrenia

275.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) nájsť dôkazy vplyvu zásahov EFRR, ESF a KF v rokoch 2007 – 2013 na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020;
   b) zabezpečiť, aby nové priority Únie boli oveľa užšie prepojené s politikou súdržnosti;
   c) pokračovať vo svojom už začatom proces zjednodušovania vrátane presadzovania SCO;
   d) naďalej podporovať synergie v rámci politiky súdržnosti, ako aj medzi politikou súdržnosti a ostatnými zásahmi vychádzajúcimi z rozpočtu Únie;

276.  podporuje výhrady Komisie v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a žiada, aby bol informovaný o vývoji v príslušných programoch, ktorých sa týka správa Komisie nadväzujúca na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

277.  nalieha na Komisiu, aby naďalej dôsledne riešila nedostatky kontrol prvej úrovne v členských štátoch, pretože niektoré z najdôležitejších chýb vznikajú na tejto úrovni;

278.  vyzýva Komisiu, aby v správe nadväzujúcej na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014 informovala o pokroku členských štátov vo využívaní SCO;

279.  súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia by mala všetkým členským štátom poskytnúť svoje posúdenie spoľahlivosti finančných opráv vykázaných certifikačnými orgánmi a jeho dosah na výpočet „zvyškovej chybovosti“ Komisiou; vyzýva Komisiu, aby o výsledkoch informovala v správe nadväzujúcej na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

280.  súhlasí s názorom Dvora audítorov, že Komisia by mala viac posilniť systém kontroly pre orgány auditu a informovať o výsledkoch, keď bude reagovať na rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu;

281.  vyzýva GR REGIO a GR EMPL, aby vo výročných správach o činnosti opísali svoje príspevky k príprave odporúčaní pre jednotlivé krajiny Komisiou a to, ako pomáhajú členským štátom pri ich uplatňovaní, pretože tieto odporúčania by mali ukázať, ako generálne riaditeľstvá uľahčujú pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020;

Prírodné zdroje

Všeobecné otázky

282.  poznamenáva, že do oblasti výdavkov súvisiacich s prírodnými zdrojmi patria najmä rôzne druhy činností v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zamerané na zvýšenie produktivity v poľnohospodárskom sektore, podporu životnej úrovne pre poľnohospodárske spoločenstvo, stabilizáciu trhov a zabezpečenie dostupnosti zásob za primerané ceny; uvedomuje si, že túto funkciu plnia dva fondy: EPZF (Európsky poľnohospodársky záručný fond) rozdeľuje priamu pomoc/platby Únie a poskytuje trhové opatrenia a EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) spolufinancuje programy rozvoja vidieka na projektovom základe;

283.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že na býčie zápasy sa priamo ani nepriamo neposkytnú žiadne prostriedky EÚ; domnieva sa, že rozpočtové prostriedky na SPP ani žiadne iné prostriedky z rozpočtu EÚ by sa nemali využívať na financovanie činností, pri ktorých dochádza k týraniu zvierat;

284.  konštatuje, že ďalšie oblasti zahŕňajú činnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky (EFF – Európsky fond pre rybné hospodárstvo) a podporné činnosti v oblasti životného prostredia (ochrana zlepšovanie, racionálne využívanie prírodných zdrojov), najmä v rámci LIFE (programu pre životné prostredie);

285.  s poľutovaním berie na vedomie, že z 21 odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere vykonalo päť, štyri odporúčania sa vykonávajú vo väčšine hľadísk a 12 odporúčaní sa vykonáva len v niektorých hľadiskách;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

286.  konštatuje, že výdavky SPP sa poskytujú prostredníctvom zdieľaného hospodárenia (spolufinancovanie s členskými štátmi; aj priame platby sú rozdeľované prostredníctvom platobných agentúr a existuje zodpovednosť za oprávnenosť a poskytovanie platieb príjemcom); že EFRH sa tiež riadi zásadou delenia; a že správu LIFE centrálne zabezpečuje Komisia;

287.  zdôrazňuje, že problém účinného prideľovania spočíva aj v obmedzenej spoľahlivosti a databáze LPIS, ktorá nie je vždy aktuálna; s uspokojením konštatuje, že nedostatkami v systéme LPIS sa zaoberali všetky kontrolované členské štáty, ale vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré významné nedostatky v niektorých členských štátoch pretrvávajú; žiada Komisiu, aby v prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych systémoch objavia významné a pretrvávajúce nedostatky, využila posilnené nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci nových právnych predpisov spoločnej poľnohospodárskej politiky(17);

288.  poukazuje na to, že jeden zo zistených nedostatkov spočíva aj v nedokonalých akčných plánoch členských štátov pre rozvoj vidieka;

289.  odporúča, aby Komisia poskytla usmernenie pre členské štáty na riešenie týchto problémov a aby prispela k uspokojivým rozhodnutiam členských štátov;

290.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vykonal následný audit s cieľom posúdiť, či boli napravené nedostatky v systéme LPIS zistené v členských štátoch v rokoch 2007 – 2013;

291.  s uspokojením konštatuje, že nedostatkami v systémoch LPIS sa zaoberali všetky kontrolované členské štáty. vyjadruje však vyjadruje ľútosť nad tým, že niektoré závažné nedostatky pretrvávajú v Grécku, Španielsku a Taliansku; žiada Komisiu, aby v prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych systémoch objavia významné a pretrvávajúce nedostatky, využila posilnené nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci nových právnych predpisov spoločnej poľnohospodárskej politiky;

292.  so znepokojením konštatuje, že môže dochádzať k podhodnoteniu chybovosti vykázanej za rozpočtový rok certifikačným orgánom v rámci „postupu posilnenia záruky“(18); zdôrazňuje, že pokiaľ ide o šesť členských štátov, ktoré sa dobrovoľne rozhodli uplatňovať tento postup, Dvor audítorov celkovo zistil, že pre nedostatky pri uplatňovaní postupu je vykazovaná chybovosť nespoľahlivá, a že Komisia musí uplatniť vyrovnanie zistených mier chybovosti;

293.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že grécky certifikačný orgán výrazne podcenil úroveň chýb vykázanú za rozpočtový rok 2014 v rámci „postupu posilnenia záruky“, a zdôrazňuje, že celkovo v prípade šiestich členských štátov, ktoré sa rozhodli pre dobrovoľné uplatňovanie tohto postupu (Grécko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo), Dvor audítorov zistil, že okrem Luxemburska je vykazovaná chybovosť vzhľadom na nedostatky pri vykonávaní v členských štátoch nespoľahlivá;

294.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolných systémoch súvisiace s operáciami v rámci rozvoja vidieka v piatich platobných agentúrach, ktoré navštívil v roku 2014 v Írsku, Taliansku (Kampánii), Portugalsku, Rumunsku a Švédsku, a to najmä pri kontrolách týkajúcich sa podmienok oprávnenosti v súvislosti s environmentálnymi podmienkami, maximálnou veľkosťou spoločností a postupmi verejného obstarávania;

295.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci rozvoja vidieka väčšina druhov chýb a systémových nedostatkov nebola predmetom akčných plánov, ktoré Dvor audítorov skúmal;

296.  víta skutočnosť, že podľa zistení Dvora audítorov postup finančného schválenia účtov vykonaný v roku 2014 Komisia riadila uspokojivo;

297.  so znepokojením sa domnieva, že postupy posudzovania zhody boli v roku 2014 stále príliš zdĺhavé; poukazuje na to, že zníženie počtu nedoriešených prípadov o 15 % v porovnaní s koncom roka 2013 nebolo dostatočné, čo malo za následok veľké množstvo nevybavených spisov na konci roka 2014, ktorých bolo 180;

298.  zdôrazňuje, že audit Dvora audítorov týkajúci sa riadenia prenosu znalostí a poradenských opatrení odhalil, že prostredníctvom rôznych fondov Únie (napr. z ESF, ako aj prostredníctvom EPFRV) sa financuje značný počet podobných služieb, čo vedie k riziku dvojitého financovania a vyžaduje si zdvojovanie nákladných manažérskych štruktúr;

299.  vyjadruje ľútosť nad zistením Dvora audítorov, že podpora Únie pre vidiecku infraštruktúru dosiahla len obmedzenú hodnotu za vynaložené peniaze; vyjadruje poľutovanie nad tým, že potreba financovania rozvoja vidieka zo strany Únie nebola vždy jasne odôvodnená a koordinácia s ďalšími fondmi bola slabá a že výberové konanie systematicky neusmerňovalo financovanie do nákladovo najefektívnejších projektov; žiada Komisiu a členské štáty, aby zbierali relevantné a spoľahlivé údaje o účinnosti a efektívnosti financovaných opatrení, aby tak bolo možné riadiť výdavky podľa výsledkov;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

300.  je hlboko znepokojený tým, že Dvor audítorov analyzoval 183 operácií v EPZF týkajúcich sa trhovej a priamej podpory a 176 operácií v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva, z ktorých 177 bolo obsahovalo chyby (93 v prípade poľnohospodárstva v súvislosti s trhovou a priamou podporou a 84 v prípade rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva); konštatuje, že na základe 88 vyčíslených chýb v prípade trhovej a priamej podpory EPZF dosahuje chybovosť 2,9 % a že na základe 41 vyčíslených chýb dosahuje chybovosť pre rozvoj vidieka, životné prostredie, klímu a rybárstvo úroveň 6,2 %, čo vedie k najpravdepodobnejšej celkovej chybovosti pre prírodné zdroje na úrovni 3,6 %; s uspokojením poznamenáva, že sa situácia zlepšila, pretože bez krížového plnenia by najpravdepodobnejšia celková chybovosť pre prírodné zdroje bola 3 %;

301.  považuje za neprijateľné, že v 26 prípadoch vyčísliteľných chýb v prípade trhovej a priamej podpory EPZF, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli chybám alebo ich odhalili a napravili skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; poznamenáva, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto podkapitolu by bola o 0,6 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v 34 prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány; pričom tieto chyby sa na odhadovanej miere chybovosti podieľali vo výške 0,7 percentuálneho bodu; že v 15 prípadoch vyčísliteľných chýb v prípade rozvoja vidieka, životného prostredia, klímy a rybárstva, ktorých sa dopustili príjemcovia, mali vnútroštátne orgány dostatok informácií, aby predišli chybám alebo ich odhalili a napravili skôr, ako tieto výdavky deklarovali Komisii; a že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto podkapitolu by bola o 3,3 percentuálneho bodu nižšia; okrem toho poznamenáva, že Dvor audítorov zistil, že v troch prípadoch chybu, ktorú odhalil, spôsobili vnútroštátne orgány, a že tieto chyby sa na odhadovanej miere chybovosti podieľali vo výške 0,6 percentuálneho bodu; považuje tento stav, ktorý sa nemení už niekoľko rokov, za prejav nedostatočnej starostlivosti;

302.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje chýb zostávajú nezmenené:

   a) pri trhovej a priamej podpore EPZF (pre poľnohospodárstvo): nesprávne alebo neoprávnené žiadosti príjemcov (napr. nadhodnotenie plochy, neoprávnené poľnohospodárske pozemky), neoprávnení príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky, porušenia požiadaviek krížového plnenia a administratívne chyby;
   b) pri rozvoji vidieka, životnom prostredí, klíme a rybárstve (výdavky na rozvoj vidieka): nesprávne alebo neoprávnené žiadosti príjemcov (nadhodnotenie plochy, neoprávnené poľnohospodárske pozemky), neoprávnení príjemcovia, činnosti, projekty alebo výdavky, porušenia požiadaviek krížového plnenia, nedodržanie agroenvironmentálnych záväzkov a nedodržanie pravidiel verejného obstarávania;

Príspevok podľa druhu chýb

Poľnohospodárstvo

Vidiecke

Nadhodnotenie oprávneného počtu hektárov

28 %

6 %

Neoprávnený príjemca, činnosť, projekt alebo výdavok

6 %

16 %

Porušenie požiadaviek krížového plnenia

15 %

1 %

Administratívne chyby

15 %

 

Nedodržanie agroenvironmentálnych záväzkov

 

10 %

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

 

3 %

Spolu

63 %

37 %

303.  je obzvlášť znepokojený prípadmi s podozrením na úmyselné obídenie kritérií oprávnenosti; konštatuje, že tieto prípady boli postúpené úradu OLAF, a žiada OLAF, aby o výsledku svojho vyšetrovania informoval v následnej správe Komisie;

Otázky spoľahlivosti údajov

304.  zdôrazňuje, že je nesmierne dôležité mať k dispozícii spoľahlivý a aktualizovaný systém LPIS, čo by malo obmedziť chyby;

305.  poukazuje na to, že keďže chybovosť oznamovaná členskými štátmi za každú platobnú agentúru nie je vždy spoľahlivá, GR AGRI upravuje chybovosť predovšetkým na základe auditov Komisie a Dvora audítorov, ktoré sa vykonali v posledných troch rokoch;

306.  zdôrazňuje, že certifikačné orgány v roku 2014 síce vydali kladné hodnotenie všetkých kontrolných štatistík EPZF-IACS, ktoré predložili členské štáty, ale Komisia musela upraviť smerom nahor chybovosť oznámenú zo strany 17 zo 69 platobných agentúr, pričom zvyšková chybovosť bola vyššia než 2 % a z toho v piatich prípadoch bola vyššia než 5 %(19), konkrétne v Španielsku (Andalúzia, Kantábria, Extramadura a La Rioja) a v Maďarsku; poukazuje na to, že celková chybovosť priamych platieb SPP sa v dôsledku úprav vykonaných GR AGRI zvýšila z 0,55 % na 2,54 %;

307.  zdôrazňuje, že hoci v roku 2014 certifikačné orgány predložili kladné hodnotenie 88 % kontrolných štatistík EPFRV, ktoré predložili členské štáty, Komisia musela upraviť smerom nahor chybovosť oznámenú zo strany 43 zo 72 platobných agentúr, pričom upravená chybovosť presahovala 2 % (z čoho v 14 prípadoch bola vyššia ako 5 %), a to v Bulharsku, Dánsku, Španielsku (Andalúzia a Valencia), vo Francúzsku (ODARC a ASP), v Spojenom kráľovstve (Anglicko), Grécku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku; poukazuje na to, že celková chybovosť platieb na rozvoj vidieka sa v dôsledku úprav vykonaných GR AGRI zvýšila z 1,52 % na 5,09 %;

308.  zdôrazňuje, že existuje riziko podhodnotenia upravenej chybovosti Komisiou na úrovni jednotlivých platobných agentúr, pretože sa úpravy vykonávajú len vtedy, keď je k dispozícii audit Komisie alebo Dvora audítorov;

309.  konštatuje však, že Dvor audítorov považuje metodiku Komisie za platný prístup, ktorý môže byť dostatočným základom na výhrady na úrovni jednotlivých platobných agentúr;

310.  poukazuje na to, že štruktúra vykonávania politiky rozvoja vidieka je veľmi roztrieštená,(20) čo obmedzuje rozsah auditu súladu vykonávaného Komisiou, pokiaľ ide o výdavky EPFRV;

311.  konštatuje, že priemerné finančné opravy za posledné tri roky v prípade EPZF zodpovedajú 1,2 % príslušných výdavkov a v prípade EPFRV 1 % príslušných výdavkov, preto Komisia uplatnila finančné opravy pokrývajúce takmer polovicu výšky upravenej chybovosti v prípade EPZF (2,6 % v roku 2014) a jednu pätinu upravenej chybovosti v prípade EPFRV (5,1 % v roku 2014); ďalej konštatuje, že za uplynulé tri roky späť získané prostriedky predstavovali 0,3 % výdavkov pre EPZF a 0,9 % pre EPFRV;

312.  zdôrazňuje, že na základe údajov poskytnutých Komisiou v súvislosti s finančnými opravami a vymáhaním prostriedkov na jednej strane (1,9 % výdavkov) a súhrnnou upravenou chybovosťou na druhej strane (5,1 %) z údajov v prípade EPFRV v roku 2014 vyplýva, že korekčná kapacita nie je dostatočná na zníženie výdavkov vystavených riziku pod prah významnosti na konci programového obdobia(21);

313.  konštatuje, že vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré vydáva generálny riaditeľ GR AGRI, obsahuje tri výhrady v súvislosti s výdavkami za rok 2014 v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi a jednu výhradu v súvislosti s nepriamym hospodárením v celkovej výške 1 446,9 milióna EUR (1 451,9 milióna EUR v roku 2013); poznamenáva, že ohrozená najvyššia suma v roku 2014 je v rámci ABB 03 – Priame platby; víta túto intenzívnu prácu generálneho riaditeľstva na monitorovaní a úprave údajov orgánov členských štátov, ako to vyžaduje článok 66 nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že takto odhalené nedostatky a opravy v národných systémoch predstavujú podstatnú časť údajov, na ktorých je založené vyhlásenie o vierohodnosti; vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala údaje, ktoré tvoria základ tohto vyhlásenia o vierohodnosti;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

314.  konštatuje, že bolo objavené pomerne výrazné, ale skôr formálne zameranie na kritériá výkonnosti (podľa Dvora audítorov až v 93 % preskúmaných projektov), zatiaľ čo, naopak, hodnotenie toho, do akej miery boli ciele dosiahnuté, sa zdá byť menej prísne;

315.  konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI bol faktor poľnohospodárskeho príjmu v priebehu roka 2014 stabilný (KPI 1); zdôrazňuje, že podľa vyjadrenia Komisie(22) je príjem na pracovníka v poľnohospodárstve pozitívne ovplyvnený poklesom počtu pracovníkov v poľnohospodárstve; žiada Komisiu, aby systematicky informovala o tomto probléme vo svojej výročnej správe o činnosti;

316.  s prekvapením berie na vedomie, že podľa výročnej správy o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI bola miera zamestnanosti vo vidieckych oblastiach (KPI 4) v roku 2014 ustálená, zatiaľ čo v Únii trvalo dochádza k poklesu počtu poľnohospodárov;

317.  je presvedčený, že je neudržateľné, aby 44,7 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Únii, podľa výročnej správy o činnosti GR AGRI(23), bolo polosamozásobiteľskými poľnohospodárskymi podnikmi, t. j. aby mali príjem nižší ako 4 000 EUR ročne; berie tiež na vedomie, že podľa správy o rozdelení priamej podpory poľnohospodárskym výrobcom na rozpočtový rok 2014 prijatej 15. decembra 2015 Komisiou:

   a) v priemere 80 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva približne 20 % platieb a
   b) 79 % príjemcov priamej podpory SPP dostáva najviac 5 000 EUR ročne;

318.  žiada GR AGRI, aby vo výročnej správe o činnosti za rok 2015 informovalo o pestrej zmesi ekonomických a environmentálnych ukazovateľov, ktoré poskytujú vyvážený prehľad o stave poľnohospodárstva Únie a jeho širšom kontexte, aby tak spoluzákonodarcovia mohli lepšie posúdiť výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky a aby sa mohli zapojiť o kvalifikovaných úvah o jej budúcom smerovaní;

319.  žiada GR AGRI, aby informovalo o trende v rozdeľovaní podpory poľnohospodárskych príjmov vo svojej výročnej správe, a najmä uviedlo podrobné údaje o účinkoch nových foriem podpory, ako je redistributívna platba zavedená reformou SPP z roku 2013;

320.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa v rámci pilotného projektu zameraného na výkonnosť sústredil na 71 projektov rozvoja vidieka, ktoré zahŕňali investície do hmotného majetku;

321.  víta výsledky dosiahnuté uplatňovaním politiky rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 podľa predbežných údajov (koncom roka 2014), ktoré sa vzťahujú na podporované mikropodniky (73 300) a na podporovaných mladých poľnohospodárov (164 000), ako aj na podporu inovácií pri zavádzaní nových produktov alebo technológií v 136 000 poľnohospodárskych podnikoch;

322.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov preukázal nedostatky pri zameriavaní opatrení a výbere projektov a že chýbali dôkazy o primeranosti nákladov;

323.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil nedostatky v kontrolných systémoch súvisiace s operáciami v rámci rozvoja vidieka v piatich platobných agentúrach, ktoré navštívil v roku 2014 v Írsku, Taliansku (Kampánii), Portugalsku, Rumunsku a Švédsku, a to najmä pri kontrolách týkajúcich sa podmienok oprávnenosti v súvislosti s environmentálnymi podmienkami, maximálnou veľkosťou spoločností a postupmi verejného obstarávania;

Nástroje finančného inžinierstva

324.  poznamenáva, že využívanie NFI v tejto oblasti je absolútne zanedbateľné a skôr výnimočné;

325.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil vážne nedostatky, pokiaľ ide o revolvingový a pákový efekt nástrojov financovania v oblasti rozvoja vidieka, a dospel k záveru, že NFI počas obdobia 2007 – 2013 neuspeli(24); žiada, aby Komisia vykonala merania v záujme zabezpečenia dostatočných stimulov na to, aby príjemcovia mohli počítať s významnou pridanou hodnotou;

326.  berie na vedomie, že Komisia začala postup overovania súladu, aby získala podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov týkajúcich sa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu v Českej republike, a zdôraznila, že po neprijatí opatrení potrebných na zabránenie konfliktu záujmov by mohla od príslušného českého orgánu požadovať, aby zrušil akreditáciu platobnej agentúry, alebo by mohla uplatniť finančnú opravu; žiada Komisiu, aby rýchlo postupovala a aby do júna 2016 predložila Európskemu parlamentu správu o tejto otázke; žiada OLAF, aby bezodkladne informoval Európsky parlament o svojom rozhodnutí, či v tejto veci začne alebo nezačne vyšetrovanie;

327.  konštatuje, že po uplynutí obdobia oprávnenosti NFI zdroje vrátené do fondov z investícií môžu použiť členské štáty a môžu sa stať vnútroštátnymi zdrojmi v rámci súčasného právneho rámca; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zdroje pôvodne viazané na konkrétne finančné nástroje možno týmto spôsobom napokon previesť do rozličných sektorov a jednotlivých podnikov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila motiváciu členských štátov na to, aby tieto finančné zdroje vynakladali v tom istom odvetví;

Najlepšie postupy

328.  berie na vedomie, podrobnú analýzu Dvora audítorov týkajúcu sa toho, či podpora Únie bola zameraná na jasne vymedzené ciele odrážajúce identifikované štrukturálne a územné potreby a štrukturálne nevýhody, a že skúmal aj kritérium výkonnosti v rámci zamerania a výberu; domnieva sa, že dokonalejší spoločný rámec na monitorovanie a hodnotenie (SRMH) vypracovaný GR AGRI, v súvislosti s výkonnostným prístupom, obsahuje súbor konkrétnych ukazovateľov, ktoré umožnia Komisii merať a predkladať správy o pokroku;

Potrebné opatrenia

329.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) prijať primerané opatrenia na posilnenie akčných plánov v členských štátoch, čo umožní určiť najčastejšie príčiny chýb, a preskúmať stratégiu pre audity zhody týkajúce sa rozvoja vidieka;
   b) analyzovať vplyv reformy SPP z hľadiska výkonnosti daného odvetvia a jeho priority, pokiaľ ide o podporu z rozpočtu Únie;
   c) podporiť synergie v oblasti prírodných zdrojov s cieľom odstrániť súčasnú rôznorodosť podporných akcií;
   d) predložiť Európskemu parlamentu podrobnú správu o uplatňovaní obmedzenia priamych platieb v rámci SPP pre jednotlivé členské štáty;

330.  žiada, aby:

   a) Komisia zvážila informovanie vo výročnej správe o činnosti GR AGRI o trende v distribúcii podpory poľnohospodárskych príjmov;
   b) členské štáty vyvinuli ďalšie úsilie o začlenenie spoľahlivých a aktuálnych informácií do svojich databáz LPIS s cieľom predchádzať platbám na neoprávnenú pôdu;
   c) Komisia vypracovala návrhy s cieľom sankcionovať nepravdivé alebo nesprávne podávanie správ platobnými agentúrami vrátane týchto troch aspektov: kontrolných štatistík, vyhlásení platobných agentúr a práce certifikačných orgánov;
   d) Komisia prijala primerané opatrenia s cieľom požadovať od členských štátov, aby ich akčné plány v oblasti rozvoja vidieka obsahovali nápravné opatrenia zamerané na riešenie častých príčin chýb;
   e) Komisia zrevidovala stratégiu svojich auditov zhody v oblasti rozvoja vidieka s cieľom zistiť, či sú v prípade členských štátov s regionálnymi programami systémové chyby odhalené v jednom konkrétnom regióne prítomné aj v ďalších regiónoch, najmä pokiaľ ide o investičné opatrenia;
   f) Komisia zabezpečila, aby nový postup záruky zákonnosti a riadnosti operácií, ktorý bude od rozpočtového roku 2015 povinný, certifikačné orgány správne uplatňovali a aby prinášal hodnoverné informácie o chybovosti;
   g) členské štáty posúdili potrebu podporovať činnosti v oblasti prenosu znalostí a poradenstva, ktoré sú na trhu dostupné okamžite a za primeranú cenu a ak je táto potreba oprávnená, členské štáty by mali zabezpečiť, aby náklady na podporované činnosti neprevýšili náklady na podobné činnosti ponúkané na trhu;
   h) Komisia zabezpečila komplementárnosť medzi fondmi Únie s cieľom zmierniť riziko dvojitého financovania a zdvojovania správy v prípade prenosov znalostí a poradenských opatrení;
   i) Komisia podnecovala členské štáty k tomu, aby zriadili jediný finančný nástroj, ktorý by bol schopný poskytovať pôžičky i záruky, čím by sa zvýšila jeho aktivita a kritické množstvo;
   j) Komisia stanovila vhodné štandardy a ciele pre pákový a revolvingový efekt s cieľom zvýšiť účinnosť finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020;
   k) Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potravin v maximálne možnej miere znížila množstvo prenášaných viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré v roku 2014 dosiahli výšku 0,9 milióna EUR (50 %); poukazuje na skutočnosť, že v roku 2013 Dvor audítorov vyjadril podobné pripomienky a že informácie o nápravných opatreniach stále nie sú dostupné;

Globálna Európa

Všeobecné otázky

331.  konštatuje, že táto oblasť zahŕňa výdavky spojené so zahraničnopolitickými aktivitami, podporou kandidátskych krajín a budúcich kandidátskych krajín a rozvojovou pomocou a humanitárnou pomocou pre rozvojové a susedné krajiny, ktoré nie sú súčasťou aktivít Európskeho rozvojového fondu (ERF);

332.  konštatuje, že okruh 4 oblasti Globálna Európa pracuje s celkovou sumou 7,4 miliardy EUR, pričom výdavky sú založené na nástrojoch metódach poskytovania založených na spolupráci;

333.  konštatuje, že v súčasnosti nepochybne existujú tri oblasti relevantné pre rozširovanie a susednú agendu: partnerstvo, rozširovanie a synergie s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

334.  víta skutočnosť, že z ôsmich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa štyri odporúčania vykonávajú v plnom rozsahu, dve odporúčania sa vykonávajú v takmer plnom rozsahu a dve sa vykonávajú čiastočne;

Otázky týkajúce sa hospodárenia

335.  konštatuje, že v tomto oddiele existuje priame hospodárenie, pri ktorom výdavky riadi Komisia a jej GR; zabezpečuje sa prostredníctvom bruselského ústredia alebo delegácií Únie v jednotlivých krajinách v spolupráci s medzinárodnými organizáciami;

336.  s prekvapením konštatuje, že delegácie s najvyššou rizikovou sumou na základe merania podľa kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 (včasné uplatnenie) a 6 (splnený cieľ) sú iné ako delegácie, ktoré sa uvádzajú ako najmenej výkonné; domnieva sa, že to vyvoláva otázky o kvalite a serióznosti niektorých delegácií pri predkladaní správ;

337.  s veľkým znepokojením konštatuje, že podľa správy o riadení vonkajšej pomoci v prípade 2 598 projektov pod vedením delegácií Únie:

   805 projektov v hodnote 13,7 miliardy EUR (45,53 % celkovej sumy) mešká;
   610 projektov v hodnote 9,9 miliardy EUR (32,96 %) nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   500 projektov v hodnote 8,6 miliardy EUR (29 %) mešká a nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   915 projektov v hodnote 15 miliárd EUR (50 %) buď mešká, alebo nenaplní pôvodne stanovené ciele;
   opatrenia rozpočtovej podpory sa podieľajú na takmer pätine projektov s najväčšími problémami;

338.  víta skutočnosť, že Komisia zaviedla systém na monitorovanie prebiehajúcich projektov a že správy o riadení vonkajšej pomoci na konci roku poskytujú zbežné posúdenie projektov, ktoré čelia omeškaniam pri vykonávaní, alebo v súvislosti s ktorými hrozí, že nesplnia jeden alebo viacero pôvodne stanovených cieľov;

339.  nabáda Komisiu, aby naďalej monitorovala tieto projekty a aby prijala príslušné opatrenia s cieľom umožniť, aby boli ciele projektov splnené v stanovenom časovom rámci; žiada Komisiu, aby predložila aktuálnu správu o stave týchto projektov a vyzýva ju, aby začlenila programy pomoci susedskej politiky do tejto správy;

340.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zamestnanci delegácie navštevujú projekty s realizačnými problémami menej často ako projekty bez problémov;

341.  konštatuje, že na základe údajov uvedených v správe o riadení vonkajšej pomoci za rok 2014 bolo navštívených 77 % projektov, ktorým bolo podľa kľúčového ukazovateľa výkonnosti 5 (KUV 5) udelené červené výstražné znamenie, zatiaľ čo 23 % navštívených nebolo, a že pokiaľ ide o projekty, ktorým bolo podľa KUV 5 udelené žlté výstražné znamenie, bolo navštívených 74 % projektov a 26 % navštívených nebolo, pričom z projektov, ktoré boli podľa KUV 5 označené za bezproblémové, čiže boli označené zelenou farbou, bolo navštívených 71 % a nebolo navštívených 29 %;

342.  pripomína, že Európsky parlament požiadal Komisiu, aby predstavila opatrenia prijaté v záujme zlepšenia výkonnosti delegácií Únie, čo sa týka finančného plánovania a prideľovania zdrojov, finančnej správy a auditu, a aby spolu so správami o riadení vonkajšej pomoci prezentovala Európskemu parlamentu závery, ku ktorým dospela na základe správy o riadení vonkajšej pomoci;

343.  konštatuje, že akčné plány pre 22 delegácií, ktoré splnili kritériá stanovené KUV v roku 2014 na menej ako 60 %, boli oficiálne predložené Európskemu parlamentu 5. novembra 2015; ďalej konštatuje, že závery vypracované GR DEVCO na základe správy o riadení vonkajšej pomoci boli uvedené vo výročnej správe o činnosti GR DEVCO za rok 2014;

344.  trvá na tom, že Komisia by v nijakom prípade nemala využívať námietkové konanie, ako sa uvádza v článku 163 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, aby odsunula alebo blokovala prijatie osobitnej správy Dvora audítorov;

345.  dôrazne opakuje, že proces získavania uistení si vyžaduje opatrenia na posilnenie zodpovednosti delegácií Únie prostredníctvom správ o riadení vonkajšej pomoci, ktoré pripravujú a podpisujú vedúci delegácií Únie;

346.  považuje správy o riadení vonkajšej pomoci vydané vedúcimi delegácií Únie za užitočný vnútorný nástroj riadenia, ktorý umožňuje Komisii identifikovať počiatočné problémy s projektmi a riešiť ich aj počas vykonávania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto správy nie sú pripojené k ročným správam o činnosti GR DEVCO a NEAR, ako sa vyžaduje v článku 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa systematicky považujú za dôverné, pričom v súlade s článkom 67 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa „sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom by sa v prípade potreby mala riadne zohľadňovať dôvernosť informácií týchto správ“;

347.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že celková výkonnosť delegácií Únie pri vykonávaní programov vonkajšej pomoci, ktorá sa meria kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti využívanými v správach o riadení vonkajšej pomoci, sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zhoršila; konštatuje však, že tieto správy predstavujú hodnotenie prebiehajúcich projektov a výkonnosť je ovplyvnená faktormi mimo kontroly delegácií Únie vrátane kvalitnej správy vecí verejných v prijímajúcich krajinách, bezpečnostnej situácie, politických kríz, odhodlania partnerov, ktorí ich vykonávajú, atď.;

348.  uznáva, že hodnotenia odvodené zo správ o riadení vonkajšej pomoci poskytujú len náčrt situácie každého projektu na konci roka a že skutočný vplyv na zistené ťažkosti možno vyhodnotiť až na konci projektu;

349.  trvá na tom, aby Komisia správy o riadení vonkajšej pomoci využila na riešenie zistených nedostatkov, aby tak prebiehajúce projekty plnili pôvodne stanovené ciele; očakáva, že Komisia zabezpečí, aby sa projekty vonkajšej pomoci plánovali v realistickom časovom rámci, aby sa tak znížil podiel omeškaných projektov; očakáva, že Komisia bude Európsky parlament informovať o nápravných opatreniach s cieľom vyriešiť situáciu v delegáciách s vážnymi problémami v oblasti realizácie;

350.  konštatuje, že len veľmi obmedzená časť pokračujúcich projektov bola vyhodnotená ako projekty s vážnymi problémami, pri ktorých je opodstatnené upozornenie; víta plánované nápravné opatrenia, ktoré by mohli viesť k pozitívnemu výsledku na konci realizačného obdobia;

351.  domnieva sa, že vedúcim delegácií Únie by sa počas ich náboru a pred vyslaním mali jasne pripomínať ich povinnosti v súvislosti s riadením a ich zodpovednosť z hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiaceho s portfóliom operácií ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti), a to podávaním kvalitatívnych a vyčerpávajúcich správ v súvislosti so zostavovaním výročnej správy o činnosti, a malo by sa od nich dôrazne požadovať, aby sa nesústreďovali len politickú zložku svojich povinností;

352.  vyjadruje znepokojenie nad riadením vonkajšej pomoci Únie v tretích krajinách; poukazuje na to, že každé druhé euro sa vypláca neskoro (v čase poslednej správy sa to týkalo 805 projektov), každé tretie euro nedosiahne svoj zamýšľaný cieľ (týka sa 610 projektov) a že oba nedostatky sa vzťahujú na každé štvrté euro (500 projektov); je znepokojený, že pokiaľ ide o rozpočtovú podporu, takmer pätina (18,5 %) opatrení mešká a nesplní cieľ, a takmer polovica projektov ERF má rovnaké problémy s vykonávaním; je znepokojený, že projekty, ktoré majú problémy, sú navštevované menej často než tie, ktoré problémy nemajú; žiada Komisiu, aby predložila aktuálnu správu o stave týchto projektov, a vyzýva ju, aby do tejto správy začlenila programy pomoci v rámci susedskej politiky;

353.  uznáva, že skutočný vplyv na zistené ťažkosti možno vyhodnotiť až na konci projektu; domnieva sa, že finančný vplyv problémov a oneskorenia, ktoré nastávajú počas vykonávania projektov, by mal byť dôkladne meraný a že môže predstavovať iba veľmi obmedzenú časť výdavkov na projekt;

354.  domnieva sa, že vedúcim delegácií Únie by sa vo všeobecných usmerneniach mali poskytnúť jasné pokyny k vymedzeniu výhrady a jej prvkom;

355.  považuje za dôležité na základe informácií o riadení a kľúčových ukazovateľov výkonnosti určiť a podľa delegácie skonsolidovať trendy s cieľom posúdiť programový cyklus v prospech celkovej alebo odvetvovej výkonnosti rozvojovej pomoci Únie;

356.  víta skutočnosť, že Komisia posilnila monitorovanie projektov financovaných Úniou v táboroch v Tindúfe, keď v roku 2015 vykonala spolu 24 monitorovacích misií, pričom humanitárni pracovníci Komisie v nich zotrvali až 2 týždne v mesiaci; víta všetky snahy Komisie o zabezpečenie čo najefektívnejšieho využívania finančných prostriedkov Únie v táboroch a berie na vedomie, že v prípade Tindúfu neexistuje clo na dovoz humanitárnej pomoci;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

357.  všíma si, že Dvor audítorov analyzoval 172 operácií, z ktorých 43 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 28 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 2,7%;

358.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov uviedol konkrétnu chybovosť vo výdavkoch, s ktorými Komisia hospodári priamo, pričom boli vylúčené operácie rozpočtovej podpory, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že chybovosť v prípade týchto konkrétnych operácií sa vyčíslila na 3,7 %; považuje za znepokojujúce, že v siedmich prípadoch vyčísliteľných chýb mala Komisia dostatok informácií, aby predišla chybám alebo ich odhalila a napravila pred schválením výdavkov; poznamenáva, že ak by sa všetky tieto informácie použili na opravu chýb, odhadovaná chybovosť pre túto kapitolu by bola o 0,2 percentuálneho bodu nižšia;

359.  konštatuje, že najdôležitejšie chyby predstavujú neoprávnené výdavky požadované príjemcami (vrátane obdobia, daní, nedodržiavania pravidiel pôvodu alebo nedostatočnej dokumentácie) a nedostatočné povolenia a schvaľovanie zo strany Komisie;

Príspevok podľa druhu chýb

Globálna Európa

Neoprávnené výdavky

57 %

Nedodané služby/práce/dodávky

24 %

Chýbajúce podporné dokumenty na preukázanie výdavkov

8 %

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

6 %

Nesprávny výpočet vykázaných výdavkov

4 %

Spolu

100 %

360.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov uviedol konkrétnu chybovosť vo výdavkoch, s ktorými Komisia hospodári priamo, pričom boli vylúčené operácie rozpočtovej podpory; vyjadruje poľutovanie nad tým, že chybovosť v prípade týchto špecifických operácií bola vyčíslená na 3,7 %;

361.  poukazuje na to, že v preskúmaných operáciách súvisiacich s rozpočtovou podporou sa nevyskytli chyby zákonnosti a riadnosti; domnieva sa však, že Komisia by mala zaviesť jednotné monitorovanie finančných prostriedkov pridelených v podobe rozpočtovej podpory vrátane systematických kontrol dodržiavania podmienok oprávnenosti pre tento typ podpory;

362.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov opäť v roku 2014 zistil systémovú chybu spočívajúcu v prijímaní výdavkov na základe vlastných odhadov, a nie na základe vzniknutých, uhradených a schválených nákladov, ktorú už zistil počas finančného roku 2013; s uspokojením však konštatuje, že GR ELARG v máji 2014 opravilo nesprávne zúčtovania zo svojich účtovných závierok za roky 2013 a 2014 a revidovalo aj pokyny stanovené v príručke účtovníctva ELARG;

363.  pripomína, že vo svojom vyhlásení o vierohodnosti(25) generálny riaditeľ EuropeAid vyhlásil, že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných operácií, a podal globálnu výhradu týkajúcu sa chybovosti nad 2 %, čo svedčí o tom, že kontrolné postupy nedokázali zabrániť podstatným chybám ani ich zistiť či napraviť;

364.  považuje za zásadné, aby pozastavenie predvstupového financovania bolo možné nielen v prípadoch, keď bolo preukázané zneužitie finančných prostriedkov, ale aj v prípadoch, keď kandidátske krajiny porušujú akýmkoľvek spôsobom práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie;

Otázky spoľahlivosti údajov

365.  konštatuje, že z dôvodu povahy výdavkov a oblastí ich vyčleňovania sa spravovanie údajov v tejto oblasti viditeľne líši od iných oblastí rozpočtu Únie;

Prístup založený na výkonnosti a výsledkoch

366.  konštatuje, že z dôvodu povahy podpory dokonca aj lepšie riadenie rizika a posilnené kontrolné systémy podstatnou mierou prispievajú k zameraniu sa na výkonnosť;

Nástroje finančného inžinierstva

367.  konštatuje, že v tejto oblasti NFI nepredstavujú hlavnú tému; ak existuje priestor na tento druh podpory, využíva sa skôr prostredníctvom akcií ERF;

Potrebné opatrenia

368.  dochádza k záveru, že Komisia by mala:

   a) sledovať odporúčania Dvora audítorov na vytvorenie a uplatňovanie postupov vnútornej kontroly, aby platby refinancovania vychádzali zo skutočných výdavkov, a na posilnenie kontrol ex ante pre zmluvy o grantoch vrátane využívania plánovania založeného na rizikách a systematických kontrolných návštev;
   b) odrážať súčasné a prudko sa meniace spektrum priorít s cieľom poskytovať účinnú finančnú podporu Únie na sledovanie nielen územných aspektov (Ukrajina, Turecko, západný Balkán, krajiny Východného partnerstva), ale súčasne aj tematických aspektov;

369.  žiada, aby Komisia zostavila a uplatňovala postupy vnútornej kontroly na zabezpečenie toho, aby sa predbežné financovanie zúčtovalo na základe skutočne vynaložených výdavkov bez zahrnutia právnych záväzkov;

370.  plne schvaľuje pokyny Komisie, ktoré uviedla v súhrnnej správe(26), kde vyzýva GR DEVCO, aby hľadalo „spôsoby, ako zvýšiť mieru, do akej sa výsledky jeho kontrol zohľadňujú na zabezpečenie rizikovo diferencovanejšej spoľahlivosti a ďalej na usmerňovanie viacerých kontrolných zdrojov do oblastí, na ktoré sa vzťahujú konkrétne výhrady, berúc do úvahy pomernú nákladovú efektívnosť rozličných kontrol“;

371.  žiada Komisiu, aby:

   a) každý rok predkladala Európskemu parlamentu celkové hodnotenie správ o monitorovaní vonkajšej pomoci; ako aj
   b) vo výročných správach o činnosti GR DEVCO a GR NEAR uvádzala opatrenia, ktoré prijala v záujme nápravy tejto situácie v delegáciách s problémami realizácie, skrátenia meškania v oblasti rozpočtovej podpory zjednodušenia programov;

Administratíva

372.  konštatuje, že táto veľmi špecifická oblasť súvisí s výdavkami inštitúcií Únie a iných orgánov a že Komisia tu často zohráva úlohu poskytovateľa služieb ostatným inštitúciám;

373.  poukazuje na to, že približne 60 % z celkovej sumy predstavujú náklady na zamestnancov; ostatné položky zahrnujú okrem iného budovy, vybavenie, energiu, komunikácie a informačné technológie;

374.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie uplatňovali článok 16 služobného poriadku tým, že budú každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli z administratívy Únie, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby uvedená nezávislá štruktúra posúdila zlučiteľnosť zamestnania po odchode z inštitúcií Únie alebo situácie, keď zamestnanci verejnej správy a bývalí poslanci Európskeho parlamentu prejdú z verejného do súkromného sektora („efekt otáčavých dverí“), a posúdila prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzila prechodné obdobia, ktoré by mali zodpovedať aspoň dĺžke poskytovania dočasných príspevkov;

375.  zdôrazňuje, že piati bývalí úradníci boli v roku 2014 zamestnaní ako osobitní poradcovia a dostávali odmenu v jednom prípade napríklad počas 43 týždňov a v dvoch ďalších prípadoch počas 30 týždňov; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie informácie o tom, prečo pôvodné zmluvy neboli predĺžené namiesto vyplácania uvedených bývalých úradníkov na dennom základe, či a ako boli zohľadňované pôvodné zmluvy a či sa im v rovnakom čase vyplácali dôchodky;

376.  poukazuje na to, že vďaka predĺženiu pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v rámci revízie služobného poriadku sa získalo v prepočte približne 2 900 pracovných miest, čo prakticky kompenzuje znižovanie počtu pracovných miest vo výške 5 % v priebehu niekoľkých rokov dohodnuté v rámci reformy služobného poriadku; vyzýva Komisiu, aby predložila transparentnú správu s uvedením ročného plánovaného znižovania pracovných miest a s prihliadnutím na predĺženie pracovného času;

377.  zdôrazňuje, že v prípade každého člena Komisie má postup udeľovania absolutória prednosť pred inými zasadnutiami, pretože zodpovedný výbor Európskeho parlamentu sa domnieva, že každý komisár zodpovedá Európskemu parlamentu;

378.  zdôrazňuje dôležitú úlohu oznamovateľov korupcie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že každá inštitúcia Únie uplatňuje pravidlá na ochranu oznamovateľov korupcie; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy na ochranu oznamovateľov korupcie v Únii;

379.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a uplatnili spoločný prístup k svojim povinnostiam so zameraním na ochranu oznamovateľov korupcie; požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala ochrane oznamovateľov korupcie v súvislosti so smernicou o ochrane obchodného tajomstva; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany oznamovateľov korupcie v Únii; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby zmenili služobný poriadok s cieľom zabezpečiť, aby tento poriadok nielen formálne zaväzoval úradníkov na oznamovanie všetkých druhov nečestného konania, ale aj aby stanovil primeranú ochranu oznamovateľov korupcie; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby bezodkladne uplatňovali článok 22c služobného poriadku;

380.  vyjadruje znepokojenie nad počtom samovrážd zamestnancov; domnieva sa, že Komisia by mala vykonať podrobné posúdenie dobrých podmienok zamestnancov na pracovisku s cieľom zabrániť ďalším prípadom samovrážd;

381.  s poľutovaním konštatuje, že z ôsmich odporúčaní Dvora audítorov z rokov 2011 – 2012 sa v plnej miere nerealizovalo ani jedno, päť odporúčaní sa realizuje vo väčšine hľadísk a tri odporúčania sa realizujú len v niektorých hľadiskách;

382.  konštatuje, že miera práceneschopnosti v Komisii zostáva stabilná; víta zriadenie psychosociálnej podpornej skupiny, ktorá zaznamenala zníženie počtu dní neprítomnosti z 2 200 v roku 2010 na 772 v roku 2014; je však znepokojený potrebou zasiahnuť v 868 prípadoch, hoci s mierou spokojnosti 95 %;

383.  berie na vedomie, že vyše 250 zamestnancov, ktorí nenastúpili do nových kabinetov, bolo opätovne začlenených alebo prijatých na generálnych riaditeľstvách a asi 550 zamestnancov nových kabinetov privítala nová Junkerova Komisia;

384.  považuje imunitu zamestnancov Únie pred trestnoprávnymi konaniami v členských štátoch, ktorá pochádza z obdobia spred 64 rokov, za výsadu, ktorá je už dlho zastaraná; žiada, aby bola táto výsada podľa protokolu k zmluve obmedzená na zamestnancov Únie v krajinách mimo EÚ;

Zákonnosť a riadnosť; otázky chýb

385.  všíma si, že Dvor audítorov analyzoval 129 operácií, z ktorých 20 obsahovalo chyby; konštatuje, že na základe 12 vyčíslených chýb sa odhaduje chybovosť na úrovni 0,5 %;

386.  konštatuje, že medzi hlavné chyby patria neoprávnené alebo nesprávne vypočítané príspevky zamestnancom a s nimi súvisiace dávky, platby za služby, ktoré nie sú kryté existujúcou zmluvou, a ďalšie výdavky bez riadneho odôvodnenia;

Príspevok podľa druhu chýb

Administratíva

Neoprávnené alebo nesprávne vypočítané príspevky zamestnancom a súvisiace dávky

70 %

Platby za služby, ktoré nie sú kryté existujúcou zmluvou

22 %

Iné výdavky bez riadneho odôvodnenia

8 %

Spolu

100 %

Kódex správania a konflikt záujmov

387.  berie na vedomie veľkú pozornosť verejnosti a médií otázkam bezúhonnosti, čo znamená, že dobre fungujúce kódexy správania si vyžadujú neustálu pozornosť; zdôrazňuje, že kódex správania je účinným preventívnym opatrením iba vtedy, keď sa správne uplatňuje a jeho súlad sa systematicky skúma, nielen v prípade mimoriadnych udalostí; poukazuje na to, že kódex správania treba preskúmať do konca roka 2017;

388.  nabáda inštitúcie a agentúry Únie, aby posilňovali informovanosť úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne existujúcich aktivitách na zlepšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne diskutovať na prijímacích pohovoroch so zamestnancami a pri skúmaní výkonnosti; domnieva sa, že v právnych predpisoch venovaných konfliktom záujmov by sa malo rozlišovať medzi volenými zástupcami a verejnými činiteľmi; je presvedčený, že takéto pravidlá by mali platiť aj v členských štátoch v prípade verejných činiteľov a štátnych zamestnancov, ktorí sa podieľajú na správe a monitorovaní dotácií, ktoré poskytuje Únia; vyzýva Komisiu, aby predložila príslušný návrh právneho základu;

389.  je presvedčený, že Komisia by mala aktívne zverejňovať dokumenty týkajúce sa odporúčaní etického výboru ad hoc o zamestnaniach bývalých komisárov po skončení ich funkčného obdobia, zahrnujúc komerčné alebo osobné údaje v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001;

390.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2017 preskúmala kódex správania komisárov vrátane vymedzenia toho, čo predstavuje „konflikt záujmov“, ako aj zavedenia kritérií na hodnotenie zlučiteľnosti zamestnania po odchode z funkcie a predĺženia prechodného obdobia na tri roky pre komisárov; vyzýva Komisiu, aby požiadala členské štáty, aby jasne uviedli všetky možné konflikty záujmov svojich kandidátov na člena Komisie a vysvetlili, ako sa konflikty záujmov vymedzujú v ich vnútroštátnych právnych predpisoch; v prípade rozdielnych interpretácií konfliktov záujmov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a pravidlami, ktoré v tejto súvislosti uplatňuje Komisia, sa domnieva, že členské štáty by sa mali riadiť interpretáciou uplatňovanou Komisiou;

391.  žiada, aby Komisia v tejto súvislosti venovala osobitnú pozornosť predchádzaniu konfliktom záujmov a korupčným praktikám v prípade decentralizovaných agentúr, ktoré sú osobitne zraniteľné vzhľadom na to, že verejnosti sú pomerne neznáme a sú rozmiestnené po celej Únii;

392.  poukazuje na to, že dôležitým krokom v súvislosti s konfliktom záujmov je posilnenie transparentnosti predsedu Komisie, etického výboru Komisie ad hoc a generálneho sekretariátu pri skúmaní situácií možných konfliktov; vyzýva Komisiu, aby aktívne zverejňovala stanoviská etického výboru v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001, aby verejnosť mohla brať Komisiu v súvislosti jej rozhodnutiami na zodpovednosť; pripomína odporúčanie Európskeho parlamentu, aby sa etický výbor ad hoc zreformoval v záujme posilnenia jeho právomocí a zapojenia nezávislých odborníkov;

393.  domnieva sa, že kódex správania komisárov by mal obsahovať jasný opis úloh etického výboru ad hoc, ako aj požiadavku, aby členovia výboru boli nezávislými odborníkmi;

394.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila vyhlásenia o záujmoch v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte;

395.  domnieva sa, že zamestnanci štátnych orgánov zamestnaní v súkromnej kancelárii európskeho komisára by pokiaľ možno nemali mať v pracovnej náplni vzťahy s vlastnými členskými štátmi, pokiaľ nebude riadne preverený akýkoľvek stret záujmov s legitímnymi záujmami Komisie;

Konflikty záujmov v zdieľanom hospodárení a v tretích krajinách v súvislosti so správou finančných prostriedkov EÚ

396.  konštatuje, že niektoré členské štáty nemajú zákony, ktoré by vylučovali možnosť, aby boli držitelia funkcií jedinými vlastníkmi alebo spoločníkmi podnikov;

397.  vidí vážny konflikt záujmov v možnosti, že podniky vlastnené funkcionármi Únie môžu žiadať o finančné prostriedky Únie alebo môžu prijímať tieto prostriedky ako subdodávatelia, zatiaľ čo vlastníci a držitelia funkcií nesú sami zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov a kontrolu ich použitia;

398.  vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti začlenila do všetkých právnych predpisoch Únie o platbách doložku, ktorá by držiteľom funkcií v členských štátoch Únie a tretích krajinách znemožňovala žiadať alebo prijímať akékoľvek finančné prostriedky Únie;

Transparentnosť

399.  je presvedčený, že všetky údaje o plnení rozpočtu v rámci EÚ by mali byť transparentné a jasné na základe zverejnenia, a to vrátane výdavkov členských štátov súvisiacich so zdieľaným hospodárením;

400.  zdôrazňuje zásadu, podľa ktorej by Komisia na všetkých úrovniach mala prerušiť kontakty s neregistrovanými lobistami;

401.  vyzýva Komisiu, aby rozšírila zaznamenávanie údajov o stretnutiach s lobistami o všetky osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe politiky Únie tým, že bude od svojich generálnych riaditeľstiev požadovať, aby predkladali pravidelné správy o stretnutiach, ktoré sa uskutočnia v rámci ich útvarov, a aby tieto informácie boli ľahko dostupné na webovom sídle Komisie;

402.  je presvedčený, že Komisia by mala byť povinná zaznamenávať a zverejňovať všetky informácie získané od lobistov či zástupcov záujmových skupín o návrhoch politík a právnych predpisov ako „legislatívnu stopu“; navrhuje, aby táto legislatívna stopa obsahovala podrobné informácie o lobistoch, ktorí mali podstatný vplyv na návrhy Komisie;

403.  víta zverejnenie zoznamu riadiacich pracovníkov, ktorí odchádzajú z Komisie, a vyzýva Komisiu, aby do vymedzenia riadiacich pracovníkov zahrnula všetkých členov kabinetu;

Expertné skupiny

404.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby nadviazala na odporúčania ombudsmanky proti konfliktom záujmov v expertných skupinách a odložila prijatie nových horizontálnych predpisov, kým Európsky parlament vyjadrí svoje stanovisko na základe pokračujúcej práce na spoločnej iniciatívnej správe výborov CONT a JURI;

Iné

Migrácia a utečenci

405.  víta informácie o finančných prostriedkoch, ktoré by sa mohli použiť na zmiernenie krízových situácií spôsobených veľkým prílevom utečencov(27);

406.  zastáva názor, že finančné prostriedky Únie zahrnuté do migračnej politiky by mali byť predmetom kontroly a auditov na základe ukazovateľov výkonnosti;

407.  poukazuje na pretrvávajúcu migračnú krízu a zdôrazňuje, že ju treba riešiť prostredníctvom koherentného riešenia na úrovni Únie; berie na vedomie finančné prostriedky vyčlenené na riadenie migrácie a vonkajších hraníc v roku 2014; a žiada Dvor audítorov, aby posúdil prípravu rýchlej osobitnej správy o efektívností týchto finančných prostriedkov, pričom vypracovanie záverov by sa malo odrážať v pokračujúcom procese aktualizácie politiky Únie v oblasti migrácie a kontroly hraníc;

408.  odvoláva sa na body 234 a 235 uznesenia o absolutóriu za rok 2013 ; požaduje aktualizáciu informácií o pokračujúcej spolupráci s Medzinárodnou riadiacou skupinou (MRS), a najmä informácie Komisie o existujúcich a nových zmluvách a platbách;

409.  žiada objasnenie, ktoré nedokončené grécke projekty Únie už nie je ďalej možné financovať po 31. decembri 2015; žiada objasnenie osudu každého z týchto projektov;

OLAF

410.  vyjadruje presvedčenie, že OLAF je kľúčový aktér v boji proti korupcii, a domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby táto inštitúcia fungovala efektívne a nezávisle; odporúča, aby sa v súlade s nariadením o úrade OLAF poskytol dozornému výboru úradu OLAF prístup k informáciám, ktoré potrebuje na účinné vykonávanie svojho mandátu, čo sa týka dohľadu nad činnosťami úradu OLAF, a aby sa tomuto výboru udelila rozpočtová nezávislosť;

411.  zdôrazňuje, že členské štáty nesledujú údajné prípady podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré im predkladá OLAF; vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, a OLAF, aby pokračoval vo svojej analýze dôvodov, prečo členské štáty nesledujú tieto prípady, a urýchlil ju, aby tak Európskemu parlamentu poskytol svoje zistenia v tejto súvislosti a aby naďalej podporoval členské štáty pri zlepšovaní ich výkonnosti pri prevencii a odhaľovaní podvodov poškodzujúcich európske fondy;

412.  berie na vedomie úsilie úradu OLAF o realizáciu väčšiny odporúčaní svojho dozorného výboru(28); želá si však, aby dostal informácie o hlavných rozdieloch a tom, či sa realizovali príslušné odporúčania; v budúcnosti očakáva, že úrad OLAF jasne určí, kde a do akej miery sa odchyľuje od pôvodných odporúčaní dozorného výboru; konštatuje, že rok 2014 bol prvým rokom, v ktorom dozorný výbor rozhodol o kontrole odporúčaní, ktoré boli vydané v predchádzajúcom období; vyzýva OLAF a dozorný výbor, aby túto kontrolu každoročne opakovali;

413.  vyzýva úrad OLAF, aby realizoval odporúčania týkajúce sa priamej účasti generálneho riaditeľa na vyšetrovaniach, pretože v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa jasne uvádza, že vyšetrovania vykonávajú pracovníci určení generálnym riaditeľom, nie samotný generálny riaditeľ, pretože to by mohlo spôsobiť situáciu stretu záujmov;

414.  očakáva, že úrad OLAF realizuje odporúčania dozorného výboru, ktoré by zahrnovali overovanie každého možného konfliktu záujmov medzi úlohami národného experta a jeho účasťou na vyšetrovacích činnostiach v príslušnom prípade;

415.  je pevný presvedčený, že dozorný výbor by mal dostávať informácie o všetkých zamietnutých prípadoch, v prípad ktorých sa informácie zaslali vnútroštátnym súdnym orgánom v súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, aby sa zabezpečila ochrana procesných záruk obvinených osôb; žiada úrad OLAF, aby čo najskôr realizoval odporúčania dozorného výboru;

416.  konštatuje, že úrad OLAF v roku 2014 uzavrel celkovo 307 vyšetrovaní a koordinovaných činností a že z toho v prípade 147 vyšetrovaní úrad OLAF vydal odporúčanie, čo predstavuje mieru plnenia následných opatrení na úrovni 47 %; konštatuje, že pred rokom 2011 bola táto miera pravidelne nad 50 %; očakáva, že úrad OLAF prijme opatrenia na obnovenie trvalej efektívnosti zdokonalením výberového konania; zastáva názor, že úrad OLAF by mal prehodnotiť odporúčanie č. 31 dozorného výboru na posilnenie efektívnosti;

417.  berie na vedomie úsilie úradu OLAF a dozorného výboru o dosiahnutie dohody o nových pracovných opatreniach; opakuje svoju výzvu týkajúcu sa rozpočtu na rok 2013 na rýchle vyriešenie zostávajúcich problémov medzi úradom OLAF a dozorným výborom, aby tak mohli efektívne plniť svoje právne úlohy v podmienkach súčasnej obmedzenej spolupráce; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere plnila svoju úlohu a aktívne pracovala na dlhodobom riešení, ktoré by sa malo bezodkladne realizovať;

418.  víta rozhodnutie kolégia zbaviť imunity generálneho riaditeľa úradu OLAF, aby tak belgické súdne orgány mohli vyšetriť možno nezákonné nahrávky telefonických rozhovorov (pripravených úradom OLAF) medzi svedkom (ktorého úrad OLAF naviedol na uskutočnenie hovoru) a príslušnou osobou v priestoroch úradu OLAF a s pomocou vyšetrovateľov úradu OLAF;

419.  zdôrazňuje, že dozorný výbor by z hľadiska súladu so svojím mandátom mal mať samostatných zamestnancov, ktorí sú oddelení od administratívy úradu OLAF a sú finančne nezávislí; víta trvalé úsilie Komisie v tejto veci;

420.  naliehavo vyzýva úrad OLAF, aby poskytol dozornému výboru prístup k dokumentom, ktoré dozorný výbor považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy v súlade s právomocami v rámci legislatívneho mandátu;

421.  konštatuje, že úrad OLAF v roku 2014 prijal dôležité opatrenia na posilnenie právomocí Komisie a členských štátov potrebných na ochranu finančných záujmov Únie, a to dokončením prioritných akcií viacročnej stratégie boja proti podvodom, ktoré sa zameriavajú na vypracovanie stratégií boja proti podvodom na úrovni útvarov a agentúr Komisie a na podporu členských štátov v úsilí o vypracovanie vlastných stratégií boja proti podvodom;

422.  poukazuje na to, že úrad OLAF v roku 2014 odporučil rekordnú sumu finančnej náhrady pre rozpočet Únie v celkovej výške 901 miliónov EUR, čo je dvojnásobok sumy na rok 2013; poukazuje na to, že v roku 2014 celková suma, ktorú príslušné orgány získali späť, sa takisto zvýšila na základe odporúčania úradu OLAF získať späť 206,5 milióna EUR (v roku 2013 to bolo 117 miliónov EUR);

423.  naliehavo vyzýva úrad OLAF, aby vypracoval interné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík v súlade s novým služobným poriadkom z roku 2014;

424.  pripomína, že Komisia dostala žiadosť belgických súdov o zbavenie imunity svojich zamestnancov; trvá na tom, že Komisia by mala v plnej miere spolupracovať s belgickými súdnymi orgánmi;

425.  uvádza, že vo výročnej správe úradu OLAF za rok 2014 sa špecifikujú vyšetrovacie činnosti a výsledky podľa jednotlivých sektorov; žiada úrad OLAF, aby v nasledujúcej výročnej správe poskytol podrobné informácie o druhu vyšetrovania a výsledkoch vo všetkých sektoroch;

Dohody o tabaku

426.  pripomína, že Komisia v máji 2015 sľúbila, že čo najskôr dodá posúdenie dohody so spoločnosťou Philip Morris International (PMI); zdôrazňuje, že Komisia zverejnenie tohto posúdenia niekoľkokrát odložila a že bolo nakoniec zverejnené 24. februára 2016, deň pred rozpravou na túto tému na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu; vyjadruje pevné presvedčenie, že takéto oneskorené zverejnenie predstavuje závažné zlyhanie zo strany Komisie pri plnení svojej povinnosti transparentnosti voči Európskemu parlamentu aj voči občanom, čím oslabuje schopnosť Európskeho parlamentu včas vyjadriť svoj názor na túto komplikovanú a citlivú otázku;

427.  zdôrazňuje, že dohoda so spoločnosťou PMI pri jej uzavretí v roku 2014 bola inovatívnym nástrojom boja proti nezákonnému obchodu s tabakom, zdôrazňuje však, že trhové a regulačné prostredie sa odvtedy výrazne zmenilo; zdôrazňuje, že v dohode uzatvorenej s tzv. veľkou štvorkou tabakových spoločností(29) sa neriešia dôležité aktuálne aspekty nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, najmä skutočnosť, že veľkú časť tohto obchodu v súčasnosti predstavuje predaj cigariet neznačkových cigariet označovaných ako tzv. lacné biele; vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán, ktorý by obsahoval nové opatrenia na urýchlené riešenie tohto problému;

428.  zastáva názor, že všetky prvky zahrnuté do dohôd o tabaku budú predmetom nového právneho rámca, ktorý pozostáva zo smernice o tabakových výrobkoch(30) a Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku (RDKT);

429.  pripomína, že Európsky parlament 9. marca 2016 vyjadril názor(31), že dohoda s PMI by sa nemala obnoviť, predĺžiť, ani by sa o nej nemalo opätovne rokovať;

430.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby na úrovni Únie k dátumu uplynutia platnosti dohody s PMI prijala všetky potrebné opatrenia na sledovanie a vyhľadávanie (systém Track and Trace) tabakových výrobkov spoločnosti PMI a aby v prípade nezákonného zadržania výrobkov tohto výrobcu vykonala právne kroky, kým nebudú v plnej miere vykonateľné všetky ustanovenia smernice o tabakových výrobkoch, aby sa preklenula regulačná medzera medzi skončením platnosti dohody s PMI a nadobudnutím účinnosti smernice o tabakových výrobkoch a Rámcového dohovoru o kontrole tabaku;

431.  vyzýva spoločnosť PMI, aby aj naďalej uplatňovala systém Track and Trace a systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“), ktoré sú obsiahnuté v súčasnej dohode, a to bez ohľadu na to, či sa jej platnosť predĺži;

432.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový dodatočný právny predpis, v ktorom by sa zaviedol nezávislý systém Track and Trace a uplatňoval systém náležitej starostlivosti (zásada „poznaj svojho zákazníka“) na surový tabak, filtre a papier, ktoré využíva tabakový priemysel, čo by bol dodatočný nástroj v boji proti pašovaniu a falšovaniu výrobkov;

433.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa omeškala s posúdením dohôd o tabaku; vyzýva Komisiu, aby ho vypracovala čo najskôr, pričom načrtne výsledky realizovaných investícií pomocou peňažných prostriedkov, ktoré zaplatili tabakové spoločnosti na základe týchto dohôd;

434.  vyjadruje znepokojenie nad zistením Európskej ombudsmanky(32), ktorá vo svojom vyhlásení uviedla, že Komisia, s výnimkou GR pre zdravie, „neuplatňuje v plnej miere predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie OSN, ani pokyny, ktorými sa upravuje transparentnosť a lobizmus súvisiaci s tabakom“; zastáva preto názor, že dôveryhodnosť a vážnosť Komisie je ohrozená;

435.  naliehavo vyzýva všetky príslušné inštitúcie Únie, aby uplatňovali článok 5.3 Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku podľa odporúčaní, ktoré sú obsiahnuté v uvedených pokynoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zverejnila posúdenie dohôd s tabakovými spoločnosťami a posúdenie vplyvu týkajúce sa uplatňovania Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

Európske školy

436.  poukazuje na to, že európske školy dostali 164,2 milióna EUR z rozpočtu EÚ, čo predstavuje 59 % operačného rozpočtu škôl;

437.  je mimoriadne znepokojený závermi správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky európskych škôl za rozpočtový rok 2014, kde sa hovorí, že: vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky v účtovníctve a kontrole Dvor audítorov nemôže potvrdiť, že konsolidovaná účtovná závierka za rozpočtový rok 2014 neobsahuje podstatne skreslené údaje;

438.  konštatuje, že generálna riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a bezpečnosť (GR HR) si zachovala „výhradu z dôvodu dobrej povesti“ v súhrnnej správe Komisie za rok 2014 o európskych školách a že zástupca Európskej komisie hlasoval proti udeleniu absolutória európskym školám za roky 2012 a 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zástupcovia členských štátov neberú problémy rovnako vážne;

439.  pripomína, že Európsky parlament v postupe udeľovania absolutória Komisii za rok 2010 už spochybnil „rozhodovacie štruktúry a štruktúry financovania Dohovoru o štatúte európskych škôl“ a žiadal, aby Komisia „preskúmala možnosť revízie tohto dohovoru a [...] do 31. decembra 2012 podala správu o dosiahnutom pokroku“; konštatuje, že Európsky parlament nedostal nijakú správu o dosiahnutom pokroku;

440.  plne podporuje jedenásť odporúčaní Dvora audítorov zverejnené v jeho správe z 11. novembra 2015 o overení ročnej účtovnej závierky európskych škôl za rok 2014, ktoré zahrnujú účtovníctvo, zamestnancov, verejné obstarávanie, normy kontrol a platobné otázky;

441.  vyzýva Komisiu, aby do 1. júla 2016 vypracovala správu o pokroku európskej školy pri plnení odporúčaní Dvora audítorov a akčného plánu Komisie;

442.  vyzýva rozpočtový orgán, aby do rezervných častí rozpočtu Únie zaradil príspevok na európske školy, zameriavajúc sa predovšetkým na úrad generálneho tajomníka, v rámci rozpočtového postupu na rok 2017, ak sa nedosiahne dostatočný pokrok pri uskutočňovaní odporúčaní Dvora audítorov;

Euronews

443.  konštatuje, že televízna stanica Euronews získala 18 miliónov EUR z rozpočtu Únie na rok 2014, hoci Komisia nie je akcionárom stanice, a je znepokojený skutočnosťou, že súčasná riadiaca štruktúra stanice Euronews nemusí zaručiť úplnú nezávislosť a autonómiu od jej medzinárodných akcionárov; vyzýva Komisiu, aby v rámci svojho postavenia ako hlavného finančného prispievateľa zabezpečila, že stanica Euronews bude dodržiavať zásady riadneho finančného hospodárenia a všetky právne dohody s Komisiou vrátane záväznej charty o redakčnej nezávislosti;

Zhrnutie

444.  v zhrnutí konštatuje, že:

   a) zásady riadneho finančného hospodárenia sú hlavnou požiadavkou pre rozpočtové hospodárenie Únie;
   b) posúdenia vplyvu a rizika treba chápať ako neoddeliteľnú súčasť tohto hospodárenia;
   c) súčasná stratégia zjednodušenia je dôležitá pre riadne hospodárenie a jeho efektívnosť; musí ju dopĺňať vysoká úroveň rozpočtovej disciplíny;
   d) postupy zdieľaného hospodárenia majú ešte priestor na zlepšenie, čo sa týka posilnenia zlučiteľnosti medzi politikami Únie a členských štátov;
   e) väčšie úsilie na podporu ochrany finančných záujmov je mimoriadne dôležité;
   f) celková chybovosť zostala takmer nezmenená na úrovni 4,4 %, ale typológia chýb je veľmi rôznorodá;
   g) na strane príjmov sa nezistili závažné problémy; zásada HND zostáva kľúčom k tomuto úspechu; primeranosť príjmov je však problémom;
   h) pri výdavkoch na konkurencieschopnosť v raste a zamestnanosti sa zistila nadpriemerná chybovosť, hoci dočasné monitorovanie v tejto oblasti zároveň ukázalo najjasnejšie príznaky prístupu zameraného na výkonnosť;
   i) kohézna podpora prejavila viditeľne vyššiu chybovosť v oblasti regionálnej a mestskej politiky v porovnaní s chybovosťou v oblasti sociálnych vecí; NFI navyše podporujú prístup zameraný na výkon, najmä v niektorých členských štátoch;
   j) lepšie spravovanie a spracovania údajov by nepochybne prispeli k lepšiemu prístupu zameranému na výkon;
   k) oblasť prírodných zdrojov má potenciál na rozvoj podpory vychádzajúcej z projektov, aby sa zvýšila efektívnosť zdrojov Únie; okrem toho existuje veľký priestor na zlepšenie riadenia a posilnenie inštitucionálnej podpory, predovšetkým na úrovni členských štátov;

Všeobecné výsledky a politické odporúčania

445.  domnieva sa, že udelenie absolutória za rozpočtový rok 2014:

   a) vytvára nový model na komplexnejšie chápanie efektov a dávok rozpočtu Únie, aby zahrnovalo všetky aspekty vrátane chýb, zákonnosť, absorpciu, výkonnosť a výsledky ako systém; a vyzýva Komisiu a ďalších dôležitých aktérov, aby pokračovali na vypracovaní vhodnej metodiky a vhodného rámca na dôkladnejšie presadzovanie prístupu zameraného na výkon;
   b) ukazuje, že výkonový test, ktorý sa použil v rámci stratégie Európa 2020, je pozitívnym krokom správnym smerom, hoci jeho zlučiteľnosť s rámcom hospodárskej politiky Únie si vyžaduje ďalší rozvoj vrátane odporúčaní pre jednotlivé krajiny spolu s dôležitými makroekonomickými ukazovateľmi a pravidelnú aktualizáciu priorít ekonomickej a sociálnej politiky Únie;
   c) odhaľuje priestor na zlepšenie v oblasti rozpočtového riadenia a víta snahu o jeho zjednodušenie vrátane posudzovania jeho vplyvu; poukazuje na to, že postup pravidelných kontrol je veľmi užitočný;
   d) vyzýva príslušné inštitúcie Únie, aby prispôsobili svoje riadiace a procedurálne systémy v záujme úspešného uplatňovania nových prvkov vychádzajúcich zo súčasných a budúcich rozpočtových potrieb Únie, aby tak rozpočet Únie mohol optimálne využiť svoj potenciál;
   2 616 755 356 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 937 182 847 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii pre politiky v oblasti dopravy vrátane Nástroja na prepájanie Európy (NPE), dopravnej bezpečnosti a práv cestujúcich a pre dopravné agentúry;
   239 313 549 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 71 213 206 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii pre výskum a inovácie v oblasti dopravy vrátane systému SESAR a spoločného podniku Shift2Rail;
   75 078 470 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 80 731 327 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch bolo k dispozícii na administratívne výdavky;

C. Stanoviská výborov

Zahraničné veci

446.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom miery závažných chýb v okruhu 4 za rozpočtový rok 2014; podporuje všetky odporúčania Dvora audítorov uvedené v jeho výročnej správe a naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia v nadväznosti na odporúčania z predchádzajúcich rokov, ktoré ešte nie sú plne vykonané;

447.  víta skutočnosť, že GR NEAR napravilo systémovú chybu ovplyvňujúcu jeho výdavky v roku 2013 a vykonalo významné zmeny vo svojich systémoch podľa požiadaviek Dvoru audítorov; podobne vyjadruje spokojnosť nad tým, že výročná správa o činnosti GR ECHO bola na základe auditu, ktorý vykonal Dvor audítorov, správna;

448.  so znepokojením berie na vedomie chyby zistené v rámci overovania výdavkov v prípade zmlúv o grantoch, ktoré tvoria viac ako 50 % chýb, ktoré Dvor audítorov zistil v okruhu 4; poznamenáva, že najdôležitejšie typy chýb sa týkali neoprávnených výdavkov; zdôrazňuje, že je dôležité predchádzať chybám alebo odhaliť a opraviť ich skôr, ako sa výdavky schvália, a to dôkladnejším vykonávaním kontrol ex ante; s osobitným znepokojením berie na vedomie neschopnosť EuropeAid odhaliť chyby; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že doteraz vynaložené úsilie na vyriešenie problémov s overovaním výdavkov sa zintenzívni, a aby v plnej miere vykonala odporúčanie o dohľade nad grantmi, ktoré Dvor audítorov uviedol vo výročnej správe za rok 2011;

449.  poukazuje na potrebu riadneho posúdenia ex ante v prípadoch, ak sa Komisia, prípadne aj prostredníctvom EIB, rozhodne financovať rozsiahle infraštruktúrne projekty s veľkým vplyvom na životné prostredie, pričom cieľom je skontrolovať ich finančnú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť, a žiada, aby sa finančné prostriedky EÚ v nečlenských krajinách prideľovali na projekty zamerané na finančnú udržateľnosť, ktoré sú tiež hospodársky a spoločensky prospešné;

450.  uznáva neustály pokrok Komisie v akreditovaní všetkých misií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v súlade so šesťpilierovým hodnotením; víta najmä skutočnosť, že tri najväčšie misie už sú zosúladené s pravidlami; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia akreditovala všetky misie v súlade s odporúčaním Dvora audítorov;

451.  víta zriadenie platformy na podporu misií a opakuje svoju výzvu Komisii, aby prijala kroky smerujúce k zriadeniu skutočného strediska spoločných služieb (SSC) spolu so systémom integrovaného riadenia zdrojov (IRMS) ako spôsobu urýchlenia nasadenia a zlepšenia nákladovej efektívnosti misií; navrhuje, aby sa sklad spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) zmodernizoval a slúžil aj existujúcim misiám SBOP a aby ho riadilo budúce SSC;

452.  vyjadruje poľutovanie nad značným omeškaním pri obstarávaní základného vybavenia a služieb pre misie v rámci SBOP a nad výsledným negatívnym účinkom na fungovanie misií; pripomína, že Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe z roku 2012 o pomoci Únie Kosovu týkajúcej sa zásad právneho štátu upozornil na túto neefektívnosť a dospel k záveru, že pravidlá verejného obstarávania stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách „neboli navrhnuté pre misie SBOP, ktoré niekedy potrebujú rýchlu a flexibilnú odozvu“; odsudzuje skutočnosť, že nedávna revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách nezaviedla potrebné zmeny finančných pravidiel; opakuje svoje stanovisko, že riadenie príslušných rozpočtových riadkov by sa malo delegovať na veliteľa civilnej operácie, podobne ako v prípade vedúcich delegácií Únie;

453.  pripomína, že efektívnosť výcvikových a poradných misií SBOP značne brzdia inštitucionálne problémy Únie s podporovaním týchto akcií už len základnou podporou, pokiaľ ide o vybavenie; v tejto súvislosti víta úsilie, ktoré Komisia vynakladá na realizáciu spoločného oznámenia o budovaní kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívne návrhy potrebné na vytvorenie osobitného fondu, aby bolo možné zahrnúť ho do rozpočtu Únie počas preskúmania VFR v polovici trvania;

454.  víta osobitné správy Dvora audítorov za rok 2015 o misii EUPOL v Afganistane a podpore Únie na boj proti mučeniu a zrušenie trestu smrti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala všetky odporúčania Dvora audítorov vydané v súvislosti s týmito správami;

455.  zdôrazňuje, že pri hodnotení účinnosti projektov Únie v tretích krajinách je dôležité zohľadňovať kritériá súvisiace s kontextom, keďže činnosti vonkajšej pomoci Únie často prebiehajú v regiónoch postihnutých krízou a v politicky náročnom prostredí;

Rozvoj a spolupráca

456.  pripomína, že výdavky Únie na rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc sa často uskutočňujú vo veľmi zložitých podmienkach, ktoré zhoršujú problémy v oblasti vykonávania projektov, ich hodnotenia a kontroly výdavkov; rozvojová pomoc a humanitárna pomoc sú preto náchylnejšie na chyby ako iné oblasti politík Únie;

457.  konštatuje, že podľa Dvora audítorov sa 57 % chýb týka neoprávnených výdavkov; súhlasí s odporúčaním Dvora audítorov, aby EuropeAid zlepšilo kontroly ex ante a lepšie využívalo návštevy na mieste v záujme odhalenia chýb;

458.  víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov kontrolné postupy, ktoré zaviedlo GR ECHO v súvislosti s finančnými operáciami, riadne fungujú a že jeho systém vykazovania je spoľahlivý; vyjadruje GR ECHO v tejto súvislosti uznanie;

459.  uznáva, že výdavky týkajúce sa bezpečnosti sú dôležité pre rozvoj a majú osobitný význam v kontexte súčasného úsilia komplexne riešiť vzťah medzi bezpečnosťou a rozvojom a splniť cieľ 16 v rámci rozvojového programu, ale zdôrazňuje, že takéto financovanie nepredstavuje zahraničnú rozvojovú pomoc a v súčasnosti nemôže pochádzať z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014, ani z Európskeho rozvojového fondu (ERF);

460.  konštatuje, že v roku 2014 sa z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) poskytli finančné prostriedky vo výške 12,9 milióna EUR na dva projekty týkajúce sa riadenia hraníc v Líbyi; pripomína, že prvoradým cieľom DCI je zníženie chudoby; opakuje svoje vážne obavy, že rozvojové programy sa môžu použiť na účely, ktoré nesúvisia priamo s rozvojom; pripomína, že takýto prístup nepomôže Únii dosiahnuť cieľ použiť na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,7 % HND;

461.  berie na vedomie potenciálnu hodnotu výsledkového rámca GR DEVCO, ktorý sa začal uplatňovať v roku 2015, ale aj súvisiace riziká, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojej osobitnej správe č. 21/2015; považuje za potrebné zabrániť aj skôr politickému riziku, že sa bude príliš zdôrazňovať dosahovanie obmedzeného počtu merateľných výsledkov zahrnutých v rámci GR DEVCO na úkor dosahovania ďalších výsledkov v súvislosti s cieľmi politiky Únie v oblasti rozvojovej spolupráce, ako aj kvalitatívnych výsledkov; zdôrazňuje, že tento rámec je dôležité považovať za doplnok iných mechanizmov monitorovania a podávania správ;

462.  víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2014 o systémoch hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid; vyzýva GR DEVCO, aby sa naliehavo zaoberalo rôznymi nedostatkami vo svojich systémoch hodnotenia a monitorovania, na ktoré Dvor audítorov poukázal v osobitnej správe, najmä vážnymi nedostatkami súvisiacimi so systémom hodnotenia GR DEVCO; zdôrazňuje, že v dôsledku zle fungujúceho systému hodnotenia vo zvýšenej miere hrozí, že sa vyberú projekty nízkej kvality alebo projekty, ktoré nedosiahnu stanovené ciele; konštatuje a znepokojujú ho odlišné názory Komisie a Dvora audítorov, pokiaľ ide o spoľahlivé informácie o účinnosti operácií rozpočtovej podpory; domnieva sa, že existuje súvislosť medzi nedostatkom personálu v delegáciách Únie a na oddelení GR DEVCO pre hodnotenie a problémami, na ktoré upozornil Dvor audítorov; považuje to za názorný príklad negatívnych následkov znižovania počtu zamestnancov na efektívne fungovanie programov Únie;

463.  verí, že GR DEVCO sa bude zaoberať rôznymi nedostatkami vo svojich hodnotiacich a monitorovacích systémoch, na ktoré Dvor audítorov poukázal v osobitnej správe č. 18/2014;

464.  žiada zavedenie formálnych kontrolných právomocí v súvislosti s ERF, pokiaľ možno prostredníctvom záväznej medziinštitucionálnej dohody podľa článku 295 ZFEÚ;

465.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zisteniami uvedenými v osobitnej správe Dvora audítorov č. 11/2015 o spôsobe, akým Komisia riadi dohody o partnerstve v sektore rybolovu (FPA); konštatuje, že Dvor audítorov vyjadruje pochybnosti o udržateľnosti FPA vzhľadom na obťažné uplatňovanie koncepcie nadbytku v oblasti rybolovu; konštatuje tiež, že Dvor audítorov sa vážne zamýšľa nad kvalitou monitorovania vykonávania FPA zo strany Komisie; vyjadruje poľutovanie aj nad tým, že podľa Dvora audítorov sa následné hodnotenia FPA nevyužívajú dostatočne pri zostavovaní dohôd o následných opatreniach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo najskôr splnila početné odporúčania Dvora audítorov;

466.  pripomína, že prakticky stály akútny nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 ešte zhoršil ťažkosti, ktoré malo GR ECHO s adekvátnou reakciou na čoraz horšie humanitárne krízy v susedstve Únie a ďalších oblastiach; víta skutočnosť, že lepšie prispôsobené prostriedky v rozpočtoch Únie na roky 2015 a 2016 z veľkej časti vyriešili problém, ktorý malo GR ECHO s platbami;

467.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pre nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 nebolo možné vyplatiť Maroku a Jordánsku v roku 2014 celkovú sumu 43 miliónov EUR, ako bolo zmluvne stanovené; domnieva sa, že to závažne poškodzuje dôveryhodnosť Únie;

Zamestnanosť a sociálne veci

468.  so znepokojením berie na vedomie, že odhadovaná chybovosť v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí v roku 2014 je 3,7 %, t. j. o niečo viac ako v predchádzajúcom roku (3,1 %); zdôrazňuje, že je to krokom späť pri dosahovaní chybovosti nižšej, ako je cieľová hodnota 2 %;

469.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej správe analyzuje plnenie rozpočtu Únie so zreteľom na stratégiu Európa 2020; berie na vedomie poznámku, že príspevok z rozpočtu Únie nie je v rámci plnenia hlavných cieľov, napríklad v oblasti zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, uvedený osobitne;

470.  víta tiež odporúčania Dvora audítorov, podľa ktorých je potrebné lepšie zosúladiť stratégiu Európa 2020 a VFR a premeniť politické ciele na vysokej úrovni na užitočné operačné ciele, a zdôrazňuje význam zamerania sa na výkon a výsledky, ako aj na pridanú hodnotu, najmä pokiaľ ide o hlavné ciele v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, v prípade ktorých Komisia nemá právomoc na vytvorenie právne záväzného rámca; vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala ukazovatele výsledkov a systémy monitorovania s cieľom porovnať výsledky s dohodnutými cieľmi, aby mala pri určovaní budúcich cieľov lepšie informácie a zvýšila efektívnosť výdavkov Únie;

471.  berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vyššieho rizika nezrovnalostí v prípade malých a stredných podnikov (MSP) zapojených do programu Horizont 2020; súhlasí s odpoveďou Komisie, podľa ktorej je účasť MSP na tomto programe veľmi dôležitá pre rast a tvorbu pracovných miest, a berie na vedomie zjednodušenie administratívnych pravidiel pre MSP a zdôrazňuje, že ďalšie zjednodušenie by viedlo k intenzívnejšiemu zapojeniu MSP; zdôrazňuje význam vytvorenia udržateľných pracovných miest prostredníctvom MSP;

472.  konštatuje, že MSP vytvárajú v Európe najviac pracovných miest, a domnieva sa, že je možné urobiť viac pre zvýšenie ich účasti na programoch financovania z prostriedkov Únie; vyzýva Komisiu, aby zaviedla ďalšie opatrenia, ktoré podporujú aktívnu účasť MSP, a tiež uplatňovanie zásady najskôr myslieť na malých;

473.  berie na vedomie, že nehmotná povaha investícií do ľudského kapitálu, rozmanitosť činností a účasť viacerých, často malých partnerov na realizácii projektov naďalej predstavujú hlavné riziká pre riadnosť výdavkov ESF; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v konkrétnych zmierňujúcich opatreniach vrátane preventívnych aj nápravných opatrení;

474.  berie na vedomie zistenia osobitnej správy Dvora audítorov č. 17/2015, ktoré sa týkajú presmerovania finančných prostriedkov ESF v období 2012 – 2014; so znepokojením berie na vedomie nedostatky v správach Komisie o vplyve týchto finančných prostriedkov, a domnieva sa, že ďalšie kroky smerom k tvorbe politiky založenej na výsledkoch sú dôležité na zabezpečenie riadnej finančnej zodpovednosti a efektívneho využívania finančných prostriedkov EÚ;

475.  je znepokojený tým, že vyššia chybovosť spolu s následnými pozastaveniami a prerušeniami by mohla ovplyvniť úspešné ukončenie programov v období 2007 – 2013;

476.  domnieva sa, že podpora všeobecnejšieho využívania zjednodušených možností nákladov môže viesť k zníženiu administratívnych zaťažení, k nižšej chybovosti a cielenejšej orientácii na výkon a výsledky; poukazuje však na skutočnosť, že zjednodušené vykazovanie nákladov by sa malo uplatňovať v prostredí právnej istoty a dôvery a malo by byť sprevádzané hodnotením prínosov, pričom by mali byť plne zapojené zainteresované strany na všetkých úrovniach; zdôrazňuje, že zjednodušené vykazovanie nákladov by mali mať členské štáty aj naďalej k dispozícii;

477.  trvá na tom, aby sa členské štáty vyhýbali ďalším komplikáciám pravidiel a požiadaviek súvisiacich s vykonávaním Európskeho sociálneho fondu, ktoré pre príjemcov predstavujú dodatočnú záťaž a zvyšujú riziko chýb;

478.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že z celkového počtu 178 operácií, ktoré Dvor audítorov skúmal v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí, boli v 62 prípadoch (34,8 %) zistené chyby, z ktorých 12 bolo vyčísliteľných chýb presahujúcich 20 % (6,7 %); naliehavo vyzýva Komisiu, aby uplatnila nápravné opatrenia a prísne postupy na zníženie rizika nezrovnalostí v tejto oblasti politiky a aby sa ďalej zaoberala prípadmi neoprávnených výdavkov, ktoré zistil Dvor audítorov;

479.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet programov ESF s chybovosťou nad 5 % sa zvýšil z 18,8 % v roku 2013 na 22,9 % v roku 2014, pričom objem platieb ovplyvnených týmito mierami prudko vzrástol z 11,2 % na 25,2 %;

480.  upozorňuje na opakovanú poznámku Dvora audítorov, že percento chybovosti by bolo nižšie, keby vnútroštátne orgány lepšie využili dostupné informácie pred tým, ako Komisii zašlú žiadosti o platbu; v tejto súvislosti trvá na tom, aby členské štáty a vnútroštátne orgány dosahovali lepšie výsledky prostredníctvom kontroly a aby predchádzali predkladaniu žiadostí o náhradu nesprávnych výdavkov;

481.  nabáda členské štáty, aby využívali nástroj na posúdenie rizika Arachne, a nabáda Komisiu, aby naďalej poskytovala členským štátom príslušné usmernenia a technickú pomoc pre správne uplatňovanie požiadaviek na hospodárenie a kontrolu v období 2014 – 2020; trvá na tom, aby Komisia zlepšila výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi;

482.  vyzýva Komisiu, aby sa riadila odporúčaniami Dvora audítorov s cieľom zaručiť, že plnenie rozpočtu Únie bude lepšie prispievať k dosiahnutiu hlavných cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti očakáva, že Komisia a členské štáty využijú lepšie ukazovatele výkonnosti a zlepšia podávanie správ o výsledkoch dosiahnutých v období 2014 – 2020;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

483.  rád by opätovne zdôraznil, že v súlade so ZFEÚ Európsky parlament udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu po preskúmaní účtov, finančného výkazu, hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ, výročnej správy Dvora audítorov (EDA) spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií, vyhlásenia o vierohodnosti a všetkých relevantných osobitných správ Dvora audítorov;

484.  pripomína, že rok 2014 je plánovaný ako prvý rok uplatňovania nového VFR, ktorého zámerom je určiť veľkosť a rozdelenie výdavkov Únie na obdobie od roku 2014 do roku 2020, pričom v dôsledku toho je úroveň plnenia nižšia než v predchádzajúcich rokoch;

485.  berie na vedomie prezentáciu politík v oblastiach životného prostredia a zdravia vo výročnej správe Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014; vyjadruje znepokojenie, že politika ochrany životného prostredia a klímy sa znovu objavuje v kapitole, ktorá je venovaná aj rozvoju vidieka a rybárstvu; opäť vyjadruje kritický postoj k nelogickému zloženiu oblastí politík v tejto špecifickej kapitole; nedomnieva sa, že Dvor audítorov by mal prijať politické rozhodnutie o zoskupení oblastí politík; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby prehodnotil svoj prístup v nasledujúcej výročnej správe;

486.  považuje v tejto súvislosti za zaujímavé, že kapitola obsahujúca rozvoj vidieka, ochranu životného prostredia, rybárstvo a zdravotníctvo vykazuje podľa správy Dvora audítorov za rok 2014 najvyššiu mieru chybovosti na úrovni 6,2 %, pričom priemer je 4,4 %; ďalej konštatuje, že mnohé z hlavných nedostatkov, ktoré zistil EDA, boli veľmi podobné nedostatkom zisteným v priebehu predchádzajúcich troch rokov;

487.  berie na vedomie, že Dvor audítorov a Komisia majú rozdielne názory na spôsob výpočtu chýb; konštatuje, že podľa Komisie by sa ročná reprezentatívna chybovosť Dvora audítorov mala vnímať v súvislosti s viacročnou povahou čistých finančných opráv a spätne získaných prostriedkov;

488.  konštatuje, že Dvor audítorov nevyslovil žiadnu pripomienku k riadeniu politík v oblasti verejného zdravia, bezpečnosti potravín a opatrení v oblasti životného prostredia a klímy;

489.  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením v rozpočtových okruhoch pre životné prostredie, opatrenia v oblasti klímy, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v roku 2014; znovu pripomína, že na tieto politické nástroje sa z rozpočtu Únie vyčlenilo iba necelých 0,5 %, pričom treba mať na zreteli jednoznačnú pridanú hodnotu Únie v týchto oblastiach a podporu európskych občanov politikám Únie v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti potravín;

490.  vyjadruje spokojnosť s prácou piatich decentralizovaných agentúr, ktoré patria do pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a ktoré vykonávajú technické, vedecké a riadiace úlohy pomáhajúce inštitúciám Únie pripravovať a realizovať politiky v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, ako aj s plnením ich rozpočtov;

Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

491.  zdôrazňuje, že GR ENV malo vo viazaných rozpočtových prostriedkoch k dispozícii 352 041 708 EUR, z ktorých bolo využitých 99,7 %; konštatuje, že čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov, je uspokojivé, že sa využilo 95,03 % z disponibilnej sumy 290 769 321 EUR; okrem toho konštatuje, že administratívne výdavky programu LIFE+ sa vynakladajú počas dvoch rozpočtových rokov (formou automatických prenosov), a že ak sa tieto administratívne výdavky neberú do úvahy, miera plnenia platieb dosahuje 99,89 %;

492.  berie na vedomie skutočnosť, že GR CLIMA zvýšilo plnenie na úroveň 99,7 % zo sumy 102 694 032 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 93,1 % zo sumy 32 837 296 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, a že ak sa neberú do úvahy administratívne výdavky, miera plnenia platieb dosahuje 98,5 %;

493.  vyjadruje spokojnosť s celkovým plnením prevádzkového rozpočtu LIFE+, ktoré bolo v roku 2014 na úrovni 99,9 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 97,4 % v platobných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že v roku 2014 bolo 283 121 194 EUR určených na výzvy na predkladanie ponúk na projekty v členských štátoch, 40 000 000 EUR sa použilo na financovanie operácií v rámci finančných nástrojov na financovanie prírodného kapitálu (NCFF) a súkromného financovania energetickej efektívnosti (PF 4EE), 8 952 827 EUR podporilo operačné činnosti mimovládnych organizácií, ktoré aktívne pôsobia pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia na úrovni Únie a podieľajú sa na tvorbe a uplatňovaní politiky a právnych predpisov Únie, a 49 502 621 EUR sa použilo na opatrenia zamerané na podporu úlohy Komisie pri iniciovaní a monitorovaní rozvoja politík a právnych predpisov; konštatuje, že suma 20 914 622 EUR sa použila na administratívnu podporu programu LIFE a na prevádzkovú podporu agentúry EASME;

494.  je si vedomý toho, že miera platieb je v prípade opatrení programu LIFE+ vždy o niečo nižšia v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ale s vysokou mierou plnenia;

495.  berie na vedomie, že suma 4 350 000 EUR je vyčlenená na príspevky určené na medzinárodné dohovory, protokoly a dohody, v prípade ktorých je Únia stranou alebo sa podieľa na prípravných prácach;

496.  považuje pokrok pri uskutočňovaní dvanástich pilotných projektov (PP) a šiestich prípravných akcií (PA) v celkovej sume 2 950 000 EUR za uspokojivý; je si vedomý skutočnosti, že realizácia týchto akcií môže byť pre Komisiu záťažou z dôvodu nízkych súm dostupných v súvislosti s potrebnými postupmi na uskutočňovanie (napr. akčné plány, výzvy na predkladanie ponúk); vyzýva rozpočtový orgán, aby sa v budúcnosti zameriaval na PP a PA so skutočnou pridanou hodnotou pre Úniu;

Verejné zdravie

497.  pripomína, že rok 2014 je prvým rokom realizácie nových programov: program v oblasti zdravia bol prijatý 11. marca 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014(33)), zatiaľ čo potravinový a krmivový spoločný finančný rámec bol prijatý 27. júna 2014 (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014(34));

498.  konštatuje, že GR SANTE v roku 2013 zodpovedalo za plnenie sumy 244 221 762 EUR v rozpočtových riadkoch v oblasti verejného zdravia, z čoho bolo uspokojivo zaviazaných 96,6 %; je si vedomý toho, že asi 75 % z tohto rozpočtu sa priamo previedlo trom decentralizovaným agentúram (Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín a Európskej agentúre pre lieky); ďalej berie na vedomie, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov je vyššia ako 98,9 % pre všetky riadky okrem Európskej agentúry pre lieky, v prípade ktorej nedostatočné čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov zodpovedá výsledku z roku 2013, ktorý sa opätovne použil v roku 2015;

499.  berie na vedomie, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je na úrovni 98,8 %, čo je odrazom veľmi dobrej miery čerpania;

500.  konštatuje, že miera plnenia programu v oblasti verejného zdravia na obdobie 2008 – 2014 je tiež veľmi dobrá (99,7 % vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch) a že zvyšné nevyužité rozpočtové prostriedky súvisia najmä s pripísanými príjmami, ktoré možno ešte stále využiť v roku 2015;

501.  vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých desiatich PP a piatich PA v zodpovednosti GR SANTE v oblasti verejného zdravia výrazne pokročilo a všetky zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky (6 780 000 EUR) boli spotrebované;

Bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín

502.  uznáva, že miera plnenia v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín dosiahla úroveň 96,8 %; konštatuje však, že ak by sa zohľadnil neautomatický prenos sumy 6 800 000 EUR, miera plnenia by dosiahla 100 % dostupných prostriedkov;

503.  konštatuje, že rovnako ako v predchádzajúcom roku sa najvyšší príspevok Únie pridelil na programy boja proti tuberkulóze a že na druhej strane príspevok Únie na programy týkajúce sa katarálnej horúčky oviec bol stále nízky;

504.  uznáva, že hlavné faktory neúplného využitia sumy 8 100 000 EUR v kapitole bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín možno vysvetliť predovšetkým takto: 500 000 EUR súvisí s pripísanými príjmami na rôzne programy, ktoré možno využiť v roku 2015 (t. j. žiadne neúplné využitie), 800 000 EUR je v pripísaných príjmoch, ktoré technicky nemožno opätovne použiť v 2015 (súvisiace s kreditmi C 5 starých programov), a 6 800 000 EUR súvisí s pohotovostným fondom; berie na vedomie, že tretia uvedená suma sa preniesla do roku 2015 (na opatrenia na boj proti africkému moru ošípaných v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku v roku 2014);

505.  pripúšťa, že čo sa týka platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, je miera ich plnenia v rozpočtovej kapitole venovanej bezpečnosti potravín a krmív, zdraviu zvierat, dobrým životným podmienkam zvierat a zdraviu rastlín na úrovni 99,0 %, čo predstavuje mierne zníženie v porovnaní s rokom 2013 (99,9 %); chápe, že v rámci globálneho presunu sa požadovali dodatočné platobné prostriedky, ale neboli uhradené, a že do konca roka nebolo možné realizovať len jednu platbu v plnom rozsahu, so súhlasom členských štátov bol však splatný zostatok vyplatený začiatkom januára 2015;

506.  vyjadruje spokojnosť s tým, že uskutočňovanie všetkých troch PP a jednej PA v zodpovednosti GR SANTE v oblasti bezpečnosti potravín výrazne pokročilo a všetky zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky (1 250 000 EUR) boli spotrebované;

507.  domnieva sa, že na základe dostupných údajov a správy o plnení možno Komisii udeliť absolutórium v súvislosti s výdavkami v oblastiach politiky životného prostredia a klímy, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2014;

Doprava a cestovný ruch

508.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2014, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou a potom zmenený v priebehu roka, sa osobitne na politiky v oblasti dopravy vyčlenila celková suma 2 931 147 377 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 1 089 127 380 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; ďalej konštatuje, že z týchto súm:

509.  víta vysokú mieru plnenia v roku 2014 týkajúcu sa viazaných rozpočtových prostriedkov pre politiky v oblasti mobility a dopravy (98,2 %) a značne vysokú mieru plnenia platobných rozpočtových prostriedkov (95,2 %); konštatuje, že suma nesplatených záväzkov sa v roku 2014 zvýšila o 1 653 372 424 EUR na celkovú sumu 5 647 143 046 EUR a že zvýšenie objemu nesplatených záväzkov býva na začiatku nového VFR zvyčajne väčšie, keďže platby za nové projekty sa vykonávajú neskôr; vyzýva však Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili náležité vykonávanie dopravných projektov;

510.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, do ktorej patrí doprava a v ktorej doprava predstavuje najmenšiu sumu, ktorú kontroloval Dvor audítorov (0,8 miliardy EUR) z celkového kontrolovaného súboru (13 miliárd EUR), bola odhadovaná chybovosť 5,6 % v roku 2014 (vyššia ako ekvivalentné výsledky v roku 2013 (4,0 %), čo je spôsobené najmä preplatením neoprávnených nákladov v rámci výskumných projektov, ale aj nedodržiavaním pravidiel verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie (vrátane vykonávania dôkladnejších kontrol ex ante na odhalenie a nápravu chýb pred úhradou);

511.  upozorňuje na skutočnosť, že v roku 2014 neboli v rámci NPE financované žiadne projekty, keďže prvá výzva na predkladanie návrhov projektov bola uzavretá v marci 2015, a že dlhový nástroj NPE, ktorý má riadiť Európska investičná banka (EIB), bol schválený až koncom roka 2014; konštatuje, že v roku 2014 Dvor audítorov preskúmal šesť operácií v dopravnom sektore (GR pre mobilitu a dopravu) a zistil, že dve zo šiestich operácií boli ovplyvnené vyčísliteľnými chybami; vyjadruje teda spokojnosť, pretože došlo k zníženiu percentuálneho podielu ovplyvnených operácií v roku 2014 (33 %) oproti rokom 2013 (62 %) a 2012 (49 %); vyzýva Komisiu a ďalších príslušných aktérov, aby zabezpečili súlad s pravidlami verejného obstarávania a oprávnenosti nákladov v prípade budúcich dopravných projektov;

512.  konštatuje, že podľa viacročnej kontrolnej stratégie používanej Komisiou, ktorá zohľadňuje spätne získané prostriedky, opravy a dôsledky kontrol a auditov počas obdobia vykonávania programu, bola zvyšková chybovosť pre TEN-T vypočítaná na 0,84 %;

513.  upriamuje pozornosť na vysoký počet projektov vysokej kvality, ktoré nemohli byť prijaté pri predkladaní návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti dopravy v roku 2014 z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov; zastáva názor, že je potrebné zaistiť dostatočné financovanie projektov Nástroja na prepájanie Európy v oblasti dopravy; ľutuje, že rozpočet NPE sa znížil o finančné prostriedky, ktoré boli pridelené Európskemu fondu pre strategické investície (EFSI); pripomína však, že bod 17 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(35) umožňuje 10 % flexibilitu na účely zvýšenia rozpočtu NPE v rámci ročného rozpočtového postupu a že táto flexibilita existuje bez ohľadu na financovanie EFSI; trvá na tom, že vykonávanie projektov dohodnutých medzi Európskym parlamentom a Radou v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013(36) by takéto zvýšenie rozpočtu NPE odôvodňovalo;

514.  nabáda Komisiu, aby naďalej pozorne dohliadala na implementáciu inovatívnych finančných nástrojov na podporu investícií Únie a prilákanie nových zdrojov financovania projektov infraštruktúry TEN-T, ako je napríklad Európsky fond 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (Marguerite Fund), nástroj pre pôžičky a záruky na dlh (LGTT) a iniciatíva dlhopisov na projekty (PBI), a aby zabezpečila, že príspevok z rozpočtu Únie na tieto nástroje sa bude vhodne spravovať a využívať;

515.  poznamenáva, že informácie o dopravných projektoch a projektoch cestovného ruchu sú k dispozícii v rôznych databázach, ako je napríklad systém finančnej transparentnosti, databáza agentúry INEA týkajúca sa projektov TEN-T a projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu a regionálnych fondov, ako aj databáza CORDIS pre projekty programu Horizont 2020; požaduje integráciu informácií o projektoch z týchto nástrojov s cieľom získať lepší prehľad o postupe prideľovania finančných prostriedkov Únie vo vzostupnom aj zostupnom smere; pripomína, že je dôležité zverejňovať ľahko prístupný výročný zoznam dopravných projektov a projektov cestovného ruchu a mať k dispozícii internetovú databázu s možnosťou vyhľadávania obsahujúcu projekty spolufinancované Úniou spolu s uvedením presnej sumy finančných prostriedkov v záujme zvýšenia transparentnosti;

516.  upozorňuje, že dopravné projekty v rokoch 2014 – 2020 budú financované z viacerých zdrojov vrátane NPE, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a EFSI; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila súčinnosť, ktorá týmto rozličným zdrojom financovania umožní efektívnejšie prideľovať dostupné finančné prostriedky;

517.  uznáva, že pokiaľ ide o finančné prostriedky Únie, zásada „využi alebo strať“ môže motivovať členské štáty k tomu, aby navrhovali na výber projekty s nízkym dosahom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v minulosti mal nedôsledný výber projektov za následok niekoľko dopravných investícií financovaných Úniou, ktoré boli málo ekonomicky výhodné; víta nový právny rámec na roky 2014 – 2020, ktorý posilňuje analýzu nákladov a prínosov a proces preskúmania v prípade projektov;

518.  víta skutočnosť, že spoločný podnik Shift2Rail bol zriadený v júni 2014 s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia európskej železničnej dopravy; poznamenáva, že oddelené postupy udeľovania absolutória pre spoločný podnik Shift2Rail sa budú uskutočňovať, keď sa podnik v nadchádzajúcich rokoch stane finančne nezávislým; ľutuje však oneskorenie pri realizácii tohto podniku a skutočnosť, že malé a stredné podniky (MSP) k nemu získavajú prístup len veľmi ťažko;

519.  zastáva názor, že Komisia by mala zaručiť plnú transparentnosť pri spravovaní prostriedkov tak, aby sa zabezpečilo, že verejný záujem je chránený a vždy a za každých okolností má prednosť pred akýmkoľvek súkromným záujmom;

520.  konštatuje, že v rozpočte na rok 2014, ktorý bol prijatý s konečnou platnosťou a potom zmenený v priebehu roka, sa osobitne na cestovný ruch vyčlenila celková suma 11 226 160 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6 827 266 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch; vyzýva Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu financovaných projektov s cieľom lepšie vymedziť budúce výdavkové priority, ktoré sú v súlade s tým, že Únia je svetovou turistickou destináciou číslo jeden, a umožnia využiť cestovný ruch ako kľúčové potenciálne odvetvie rastu pre hospodárstvo Únie; vyzýva Komisiu, aby zahrnula výsledky pilotných projektov a prípravných akcií do budúcoročného rozpočtového plánovania a poskytovala ľahko prístupný výročný zoznam projektov v tejto oblasti;

521.  navrhuje, aby za sektory, za ktoré je zodpovedný Výbor pre dopravu a cestovný ruch, Európsky parlament udelil Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Únie za rozpočtový rok 2014;

Regionálny rozvoj

522.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy Dvora audítorov z 10. novembra 2015 o plnení rozpočtu Európskej únie za rok 2014 sa najpravdepodobnejšia chybovosť v politike súdržnosti odhaduje na úrovni 5,7 %, čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2013 o 5,3 %; vyjadruje obavy z tohto nárastu, ktorý je predovšetkým badateľný, pokiaľ ide o chybovosť v súvislosti s finančnými dôsledkami a vážnymi negatívnymi vplyvmi na rozpočet; zdôrazňuje, že polovica odhadovanej chybovosti v politike súdržnosti je spôsobená zložitosťou pravidiel verejného obstarávania a štátnej pomoci, ako aj porušovaním týchto postupov, ako je napríklad neodôvodnené priame zadanie zákazky, konflikt záujmov a diskriminačné výberové kritériá;

523.  berie na vedomie odpovede Komisie na správu Dvora audítorov, podľa ktorých je priemerný pokles chybovosti v porovnaní s obdobím 2000 – 2006 spôsobený zlepšením riadiacich a kontrolných systémov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné informácie a odbornú prípravu pre orgány s ohľadom na pravidlá verejného obstarávania a štátnej pomoci; v tejto súvislosti víta zriadenie akčného plánu v oblasti verejného obstarávania; berie na vedomie uplatňovanie iniciatívy Pakty integrity a žiada Komisiu, aby vykonala primerané hodnotenie ex ante s ohľadom na ich potenciál skutočne zlepšiť transparentnosť a efektivitu pri verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o fondy EŠIF; vyzýva členské štáty, aby splnili ex ante kondicionalitu týkajúcu sa verejného obstarávania do konca roka 2016 a do apríla 2016 transponovali smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014 do svojich právnych poriadkov s cieľom zabrániť nezrovnalostiam a zabezpečiť účinné a efektívne vykonávanie projektov a dosiahnutie plánovaných výsledkov, a teda aj cieľov politiky súdržnosti; vyzýva Komisiu, aby vykonávala prísny dohľad nad týmto procesom a poskytovala príslušné pokyny a technickú pomoc členským štátom v súvislosti so správnou transpozíciou týchto smerníc do vnútroštátneho práva;

524.  pripomína, že nie všetky nezrovnalosti sú podvod a že sa musí rozlišovať medzi podvodnými a nepodvodnými nezrovnalosťami, berúc do úvahy, že nepodvodné nezrovnalosti sú často spôsobené nedostatočnými systémami finančného hospodárenia a kontroly, ako aj chýbajúcou administratívnou kapacitou týkajúcou sa znalosti pravidiel a technickej expertízy v oblasti špecifických prác alebo služieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili vytvorenie vhodných, efektívnych a účinných systémov finančného hospodárenia a kontroly v súlade s príslušnými pravidlami regulačného rámca, ktorý zohľadňuje situácii v oblasti vnútroštátnej regulácie;

525.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby zabezpečili, že príjemcovia budú mať k dispozícii úplné informácie o podmienkach financovania, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov a príslušné stropy pre náhradu nákladov;

526.  konštatuje, že pri vykonávaní politiky súdržnosti v členských štátoch sa v závislosti od ich inštitucionálneho systému uplatňuje značný počet vnútroštátnych a regionálnych postupov a predpisov, ktoré predstavujú ďalšiu vrstvu regulácie a mohli by viesť k nezrovnalostiam a v dôsledku toho k stratám prostriedkov EŠIF a k zväčšovaniu rozdielov medzi členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby prispela k zjednodušeniu implementácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, pričom bude rešpektovať inštitucionálne charakteristiky členských štátov a poskytne im vysvetlenia potrebné na implementáciu predpisov; upozorňuje Komisiu a členské štáty na uznesenie Európskeho parlamentu s názvom Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020, ako aj na potrebu prijať nevyhnutné kroky na obmedzenie nadmernej regulačnej a administratívnej záťaže na minimálnu potrebnú úroveň, čo umožní lepšie využívať fondy EŠIF a predchádzať chybám u konečných príjemcov, najmä MSP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia vylúčila zástupcov členských štátov zo skupiny na vysokej úrovni pre monitorovanie zjednodušenia pre príjemcov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a teda nezohľadnila ich stanovisko s cieľom zlepšiť systém;

527.  domnieva sa, že administratívna kapacita je nevyhnutná na správne a efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výmenu poznatkov a osvedčených postupov v konkrétnych otázkach vykonávania (napr. verejné obstarávanie, štátna pomoc, kritériá oprávnenosti a kontrolný záznam), najmä pokiaľ ide o potenciálnych príjemcov s menšími administratívnymi a finančnými kapacitami; navrhuje v tejto súvislosti organizovanie špecifických, ale komplexných činností na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy a orgánov pôsobiacich v oblasti fondov EŠIF, ako aj príjemcov (napr. odborná príprava a opakovacie kurzy, semináre alebo poskytovanie technickej a administratívnej podpory);

528.  víta skutočnosť, že Komisia zriadila nástroj Taiex Regio Peer 2 Peer s cieľom uľahčiť vzájomnú výmenu medzi riadiacimi, certifikačnými a audítorskými orgánmi členských štátov s cieľom posilniť ich administratívne kapacity; zdôrazňuje význam zintenzívnenia úsilia pri určovaní orgánov, čo je podmienkou na predkladanie žiadostí o platbu, s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie programov a tok zdrojov; okrem toho sa domnieva, že Komisia by mala efektívne a účinne vykonávať všetky dostupné nástroje na včasné odhalenie a prevenciu rizík v rámci politiky súdržnosti, konkrétne nástroje na hĺbkovú analýzu údajov, napríklad nástroj ARACHNE, v záujme včasného odhaľovania a prevencie rizika v postupe verejného obstarávania; keďže kontext činností pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie zahŕňa aj činnosti, ktoré by mohli zvýšiť efektívnosť, účinnosť a pridanú hodnotu projektov politiky súdržnosti, ktoré už boli realizované, Komisia je vyzvaná, aby tieto aspekty posúdila prostredníctvom kvalitatívnych ukazovateľov;

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

529.  domnieva sa, že SPP, ktorá je jednou z pôvodných európskych politík, je dôležitým nástrojom Únie s veľkým vplyvom, nielen z hľadiska produkcie potravín a ekosystémových služieb, ale aj skutočného a potenciálneho zlepšovania životného prostredia, sociálno-ekonomickej situácie a situácie v rodovej oblasti, ako aj pokiaľ ide o úsilie bojovať proti vyľudňovaniu vo vidieckych oblastiach, pričom treba zohľadňovať potrebu vypracovania koncepcie obehového hospodárstva; domnieva sa, že SPP tým prispieva k rovnováhe medzi regiónmi Únie, keďže poskytuje finančnú podporu a dôležité nástroje, ktoré pomáhajú mladým poľnohospodárov začať s poľnohospodárskou činnosťou a zabezpečovať generačnú kontinuitu;

530.  konštatuje, že GR AGRI vyvinulo v roku 2014 veľké úsilie spoločne s orgánmi členských štátov, ktoré tak môžu v čoraz väčšej miere predchádzať chybám vo výdavkoch na poľnohospodárstvo a vykonávať svoje programy rozvoja vidieka, uznáva pozitívny dosah GR AGRI, ktorý sa zjavne prejavuje vo výročnej správe EDA za rok 2014, a domnieva sa, že spoločne s členskými štátmi by ich činnosti mali byť dobrým základom pre ďalšie zlepšenia počas kľúčových rokov vo výdavkovom období 2014 – 2020;

531.  naliehavo žiada, aby platobné agentúry, ktorých výkon je stále nedostatočný, boli v extrémnych prípadoch zbavené svojej akreditácie;

532.  domnieva sa, že konzistentná výkonnosť a dosahovanie výsledkov majú kľúčový význam v rámci SPP, ktorá zaručuje bezpečnú a konzistentnú produkciu našich potravín, pôsobí v celej Únie, má pozitívny vplyv v sociálnej, environmentálnej a hospodárskej oblasti a zahŕňa produkciu plodín a potravín rôznych druhov;

533.  konštatuje, že poľnohospodársky dôchodok z faktorov na jedného pracujúceho v členských štátoch, ktoré do Únie vstúpili v roku 2004 alebo neskôr (EÚ-N13), predstavuje len jednu štvrtinu z poľnohospodárskeho dôchodku z faktorov produkovaného v EÚ-15(37);

534.  víta zlepšenie výsledkov uvedených vo výročnej správe za rok 2013 a berie na vedomie záver, ku ktorému dospel Dvor audítorov, že pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku, časť skúmaných operácií viedla k zníženej chybovosti oproti roku 2013; berie na vedomie, že chybovosť za rok 2014 je 2,9 % (oproti 3,6 % v roku 2013) v prípade EPZF, ktorý bol predmetom auditu v 17 členských štátoch, a 6,2 % (pokles oproti 7 % v roku 2013) v oblastiach rozvoja vidieka, životného prostredia a rybárstva, ktoré boli predmetom auditu v 18 členských štátoch, a celková priemerná chybovosť v kapitole Prírodné zdroje je 3,6 %;

535.  zdôrazňuje potrebu vypracovať spoločnú metodiku na výpočet chybovosti s cieľom zaručiť, aby bola presná, a zabezpečiť, aby nevznikali výrazné rozdiely medzi chybovosťou, ktorú uviedla Komisia, a chybovosťou, ktorú zistil Dvor audítorov;

536.  upozorňuje na vyhlásenie Komisie(38), že chyby týkajúce sa krížového plnenia (napríklad včasné hlásenie o pohybe zvierat, dodržiavanie termínov a lehôt) nemajú vplyv na oprávnenosť na platby (ako už potvrdil Dvor audítorov) a že chybovosť súvisiaca s krížovým plnením by sa v záujme jasnosti mala odpočítať od celkovej chybovosti;

537.  poukazuje na to, že rozdiely v spôsobe vykonávania pravidiel týkajúcich sa viazaných platieb v jednotlivých členských štátoch vedú k narúšaniu hospodárskej súťaže, napríklad v sektore mlieka;

538.  víta skutočnosť, že Komisia zaviedla nové usmernenia o určení finančných opráv v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania(39);

539.  konštatuje, že rok 2014 bol prechodným rokom, v ktorom sa vyplácal veľký objem prostriedkov za poslednú časť obdobia financovania 2007 – 2013 a v ktorom sa až do polovice roka zavádzali konečné prvky (vykonávacie a delegované akty) na obdobie financovania SPP 2014 – 2020; poznamenáva tiež, že roky 2015 a 2016 by sa takisto mali považovať za prechodné roky, v ktorých museli poľnohospodári aj orgány členských štátov prvýkrát v plnej miere vykonávať opatrenia ekologizácie a iné významné zmeny politiky, čo zahŕňalo nové a zložité pravidlá a vysoký počet nových žiadateľov o priame platby, vzhľadom na skutočnosť, že mnohé z viacročných opatrení v plánoch rozvoja vidieka členských štátov sa začnú vykonávať až v roku 2016 a vyžadujú si osobitnú pozornosť venovanú novým nástrojom, ktoré sa zaviedli v rámci reformy;

540.  víta zníženie chybovosti oproti roku 2013 a berie na vedomie, že sa na to vynaložilo veľa úsilia a zdrojov, najmä prostredníctvom informačnej a technickej podpory, ktorú Komisia poskytovala orgánom členských štátov v súvislosti s implementáciou, zastáva však názor, že len meranie chybovosti nie je samo osebe meradlom výkonnosti či dosahovania výsledkov;

541.  pripomína Komisii, že riziko neúmyselných chýb vyplývajúcich zo zložitých právnych predpisov nesie v konečnom dôsledku príjemca; žiada racionálnu, primeranú a účinnú politiku sankcií na podporu tohto prístupu, napríklad predchádzanie dvojitému sankcionovaniu za tú istú chybu v rámci jedného platobného systému, ako aj krížového plnenia; naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie zabezpečovala primeranosť sankcií vo vzťahu k druhu chyby; požaduje vytvorenie nástrojov na zabezpečenie prístupu, ktorý bude viac založený na podnecovaní a viac zameraný ma výstupy a ktorý by mohol poskytnúť zníženie chybovosti a miery kontrol a vďaka ktorému bude možné lepšie rozlišovať medzi chybou a podvodom, pričom sa zaistí, aby poľnohospodári boli naďalej schopní zabezpečovať životne dôležitú produkciu potravín, ktorá je stredobodom tejto politiky; domnieva sa, že ďalšie odstraňovanie zložitosti a zefektívnenie SPP sú jednými z kľúčových faktorov na prilákanie nových účastníkov do poľnohospodárskeho sektora a na udržanie týchto účastníkov a ich zručností s cieľom zabezpečiť prosperujúci poľnohospodársky sektor EÚ v budúcnosti;

542.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe skúma, ako možno merať výkonnosť, najmä vzhľadom na zámer Komisie orientovať svoje výdavky na výsledky, poukazuje však na to, že je ťažké posudzovať plnenie viacročných programov financovania – ktoré sú v súčasnosti uprednostňovanou metódou vykonávania environmentálnych opatrení v druhom pilieri – na základe nástroja, ktorým sa skúma len jeden rok, a vyzýva Dvor audítorov, aby objasnil svoju orientáciu na výkonnosť, konkrétne v súvislosti s výdavkami na poľnohospodárstvo; naliehavo však vyzýva Dvor audítorov, aby vo svojom hodnotení výkonnosti zohľadnil viacero cieľov politiky rozvoja vidieka s cieľom zabrániť používaniu zjednodušených ukazovateľov a vyhnúť sa nesprávnemu výkladu;

543.  berie na vedomie názor Dvora audítorov vyplývajúci z jeho auditov, že IACS významnou mierou prispieva k predchádzaniu chybám a k znižovaniu úrovne chýb v systémoch, v ktorých sa uplatňuje(40), a berie na vedomie pripomienku, že nedostatky LPIS sa riešili prostredníctvom nápravných opatrení vo všetkých auditovaných členských štátoch(41);

544.  víta návrh Komisie na zjednodušenie IACS prostredníctvom preventívnych predbežných kontrol, ktoré umožnia vnútroštátnym správnym orgánom určiť problémy v žiadostiach poľnohospodárov a vykonať nápravu a ktoré by mali vyústiť do nižšej sadzby pokút;

545.  súhlasí s hlavnými odporúčaniami Dvora audítorov: aby členské štáty zabezpečili spoľahlivé a aktuálne informácie o LPIS a príslušné snímky s cieľom znížiť riziko chýb spojených s nadhodnotenou oprávnenou pôdou; aby Komisia požadovala od členských štátov akčné plány obsahujúce nápravné opatrenia zamerané na riešenie najčastejších príčin chýb, zrevidovala stratégiu svojich auditov zhody v oblasti rozvoja vidieka a zaručila správne uplatňovanie postupu záruky zákonnosti a riadnosti operácií, ktorý bude od roku 2015 povinný;

546.  berie na vedomie dohodu medzi Komisiou a Európskym dvorom audítorov, že výdavky na rozvoj vidieka sa riadia zložitými pravidlami a podmienkami oprávnenosti, ktoré sú čiastočne spôsobené povahou politiky a rôznorodosťou európskych regiónov, vyzýva na posilnenie opatrení zjednodušenia a prevencie zahrnutých do pravidiel za obdobie 2014 – 2020 a okrem toho žiada, aby sa toto zjednodušenie vykonalo na úrovni členských štátov v rámci nových programov rozvoja vidieka ako priorita a ako dôležitý prostriedok na zníženie chybovosti a zlepšenie efektívnosti a pružnosti, a tým na zvýšenie absorpčnej kapacity, predovšetkým v prípadoch, keď malé programy v minulosti možno prilákali menší záujem a/alebo vykazovali trvale vysokú chybovosť v dôsledku svojej nepružnosti;

547.  vyzýva Komisiu, aby včas predložila podrobný plán na obmedzenie byrokracie v rámci SPP;

548.  naliehavo vyzýva Komisiu aj orgány členských štátov, aby podľa možnosti naďalej riešili a obmedzovali zložité postupy v súvislosti s priamymi platbami a kládli veľký dôraz na zjednodušenie ekologizačných opatrení, najmä vtedy, keď je do spravovania EPZF a fondov rozvoja vidieka v členských štátoch zapojených množstvo rôznych úrovní, a aby na tieto dva piliere v prípade potreby uplatňovali rôzne prístupy; zdôrazňuje skutočnosť, že obrovské rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o priame platby, zvýraznili rozdiely v konkurencieschopnosti medzi poľnohospodármi pôsobiacimi na jednotnom trhu;

549.  očakáva, že Komisia bezodkladne v plnej miere využije proces zjednodušenia SPP, najmä pokiaľ ide o zaťažujúce a zložité právne predpisy v oblasti krížového plnenia a ekologizácie, ktoré v konečnom dôsledku zaťažujú poľnohospodárov v celej Európe; zdôrazňuje, že proces zjednodušenia by sa mal zamerať na znižovanie administratívnej záťaže a nemal by ohroziť zásady a pravidlá dohodnuté v rámci poslednej reformy SPP, ktoré by sa nemali meniť; zastáva názor, že takéto zjednodušenie by nemalo znamenať revíziu výdavkov SPP na obdobie rokov 2013 – 2020;

550.  poukazuje na to, že v dôsledku nákupu poľnohospodárskej pôdy investormi sa malé podniky vedené vlastníkmi dostávajú pod čoraz väčší tlak a že určitý podiel priamych platieb sa poskytuje medzinárodným koncernom;

551.  zdôrazňuje, že je dôležité mať k dispozícii porovnateľné ukazovatele výkonnosti a údaje k programom toho istého typu na rôznych miestach, a v období 2014 – 2020 očakáva v tejto súvislosti zlepšenie zamerané na zabezpečenie lepšieho finančného riadenia SPP, ktoré vychádza z potrieb každého členského štátu;

552.  poukazuje na to, že SPP zohráva významnú úlohu pri podporovaní sociálneho začlenenia, – najmä, ale nie výlučne prostredníctvom úsilia o spoluprácu –, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach tvorbou pracovných miest, prostredníctvom iniciatívy LEADER a zavedením nových alebo lepších služieb a infraštruktúry; vyzýva na uskutočnenie analýzy celkového účinku dvoch pilierov SPP vo vidieckych oblastiach o tom, kde a ako sa finančné prostriedky prideľujú, a zamerať sa pri tom na skutočných konečných príjemcov;

553.  berie na vedomie očakávanie, že výdavky vytvoria zisky pre vidiecke oblasti, ako aj pre spotrebiteľov vo všeobecnosti, a pripomína, že koneční príjemcovia vynakladajú prostriedky na tovar alebo služby vo svojich miestnych komunitách, alebo na to, že zamestnávajú ľudí v svojich podnikoch, čím pomáhajú udržať ľudí na danom mieste v regiónoch, kde poľnohospodárstvo a lesníctvo sú často hlavnými hospodárskymi stimulmi vo vidieckych alebo izolovaných oblastiach;

554.  konštatuje, že vplyv zákazu na dovoz poľnohospodárskych výrobkov, ktorý Rusko zaviedlo v polovici roka 2014, je veľkou výzvou; zasadzuje sa o lepšie riadenie v ranej fáze akýchkoľvek núdzových opatrení, aby sa zabezpečilo správne zacielenie prostriedkov alebo, ak je to potrebné, bezodkladné vrátenie neoprávnene vyžiadaných súm; v tejto súvislosti víta pretrvávajúce úsilie Komisie nájsť alternatívne trhové odbytiská pre poľnohospodárske prebytky a podporovať odvetvia, ktoré zákaz postihuje; víta úsilie Komisie nájsť alternatívne trhové odbytiská pre poľnohospodárske prebytky a vyzýva členské štáty, aby vyvinuli spoločné úsilie o odstránenie prekážok, pokiaľ ide o rozšírenie trhových odbytísk; zdôrazňuje význam dohody o TTIP, ktorá by mohla kompenzovať zatvorenie niektorých tradičných devízových trhov;

555.  víta rozhodnutie Komisie, ktorým sa zavádzajú mimoriadne systémy pomoci pre krajiny, ktoré utrpeli straty v mliekarenskom odvetví, a vyzýva Komisiu, aby zvážila ďalšie opatrenia na pomoc odvetviam, ktoré čelia podobným problémom;

556.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že ženy vo vidieckych oblastiach mnohých členských štátov majú len obmedzený prístup na trh práce, a vyzýva Komisiu, aby ako prioritu vo svojich budúcich rozvojových iniciatívach zaviedla úlohu zlepšovať a rozširovať prístup na trh práce pre ženy vo vidieckych oblastiach a aby vyčlenila primerané finančné prostriedky na „európsku záruku pre vidiecke ženy“, ktorá je podobná ako program európskej záruky pre mladých ľudí a v ktorej sa stanovia jednotlivé ciele pre ženy vo vidieckych oblastiach;

557.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila pravidlá týkajúce sa uznávania organizácií producentov, najmä v sektore ovocia a zeleniny, a ďalej skrátila čas predchádzajúci auditom Komisie s cieľom poskytnúť právnu istotu príjemcom a vyhnúť sa zbytočným chybám;

558.  so zreteľom na cieľ stanovený v zmluve(42), a to zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny, sa domnieva, že spravodlivý prístup pre všetkých spotrebiteľov je ohrozený, ak sa na potraviny zavádza neprimerane vysoká DPH, a že sa zvyšuje pravdepodobnosť podvodov v oblasti DPH;

559.  domnieva sa, že ciele programového obdobia 2007 – 2013 sú aj naďalej dôležité a že Únia by sa mala v súčasnom období sústrediť na posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskeho sektora, podporovanie lepšej rovnováhy v potravinovom reťazci s cieľom upevniť a posilniť organizácie producentov a podporu systémov kvality, krátkych dodávateľských reťazcov, sociálnych družstiev, miestnych trhov, ekosystémových služieb a vyváženého územného rozvoja výlučne vo vidieckych oblastiach v rámci programov rozvoja vidieka, pričom sa zabráni neprimeraným environmentálnym očakávaniam alebo výdavkom;

560.  pripomína, že vo všetkých auditoch, ktoré Dvor audítorov vykonal v súvislosti s výdavkami za rok 2014, boli len tri prípady predložené úradu OLAF na vyšetrenie(43) na základe podozrenia, že „boli umelo vytvorené podmienky s cieľom získať pomoc“ (dobre etablované spoločnosti alebo skupiny osôb založili nové subjekty), pričom jeden prípad ešte pred auditom Dvora audítorov národné orgány označili ako riskantný;

561.  poznamenáva, že vykonávanie tejto politiky by sa mohlo ďalej zlepšovať; preto trvá na tom, aby bol informovaný o akýchkoľvek zlepšeniach, pokiaľ ide o zameranie a dosahovanie politických cieľov a súlad s nimi;

562.  vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť platieb na podporu predaja v tretích krajinách a aby zabezpečila, že tieto opatrenia nebudú vytláčať miestnych výrobcov z trhu;

563.  konštatuje, že v čase, keď GR AGRI pripravovalo výročnú správu o činnostiach za rok 2014, neboli k dispozícii informácie o veľkom počte prvkov nástroja IPARD, ktoré sú súčasťou výročnej správy o činnosti, a že informácie sa musia aktualizovať (počet podporovaných poľnohospodárskych podnikov, zvýšenie hrubej hodnoty, počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré zavádzajú normy Únie), a zároveň sa domnieva, že v novom období financovania sa počíta s nepretržitou analýzou;

564.  berie na vedomie, že podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 sú výsledky dobré, vyzýva však Dvor audítorov, aby Európsky parlament informoval o krokoch, ktoré plánuje podniknúť s cieľom prijať metodiku skúmania, ktorá bude mať vo väčšej miere viacročný charakter, a to v záujme rozvoja plánovaného prístupu zameraného väčšmi na výkonnosť;

Rybárstvo

565.  berie na vedomie oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o ročnej účtovnej závierke Únie za rozpočtový rok 2014; ďalej berie na vedomie výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014; berie na vedomie výročnú správu o činnosti GR MARE za rok 2014; zohľadňuje osobitnú správu Dvora audítorov č. 11/2015 o dohodách o partnerstve v sektore rybolovu;

566.  berie na vedomie stanoviská Dvora audítorov k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou; berie na vedomie negatívne stanovisko Dvora audítorov k platobným rozpočtovým prostriedkom, pri ktorých bola celková chybovosť 4,4 %, ale bez konkrétnej chybovosti pre oblasť rybárstva; vyzýva, aby sa rybárstvo riešilo oddelene, a nie spolu s poľnohospodárstvom, s cieľom zaručiť väčšiu transparentnosť v oblasti rybárstva;

567.  berie na vedomie výhradu GR MARE, pokiaľ ide o systém riadenia a kontroly programov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v niektorých členských štátoch;

568.  je uistený, že systém vnútornej kontroly zavedený v GR MARE poskytuje dostatočný stupeň spoľahlivosti na primerané riadenie rizika súvisiaceho so zákonnosťou a riadnosťou operácií;

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

569.  berie na vedomie, že prijatie programov v rámci zdieľaného hospodárenia pre ENRF a ďalšie EŠIF po 1. januári 2014 viedlo k technickej revízii VFR s cieľom presunúť nepoužité rozpočtové prostriedky z roku 2014 do ďalších rozpočtových rokov;

570.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že veľká väčšina členských štátov oznámila svoj operačný program súvisiaci s ENRF veľmi neskoro, čo spôsobilo výrazné oneskorenie mobilizácie finančných prostriedkov; pripomína, že členské štáty sú v rámci zdieľaného hospodárenia zodpovedné za plnenie rozpočtových prostriedkov;

571.  zastáva názor, že členské štáty by mali zlepšiť nástroje a kanály, ktoré používajú na oznamovanie informácií Komisii; odporúča, aby Komisia vyvíjala na členské štáty väčší tlak s cieľom zabezpečiť, aby predkladali spoľahlivé údaje;

572.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytovala všemožnú podporu s cieľom zabezpečiť riadne a úplné využitie prostriedkov ENRF s vysokými mierami plnenia v súlade s ich príslušnými prioritami a potrebami, najmä pokiaľ ide o udržateľný rozvoj odvetvia rybárstva;

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

573.  víta poverenie agentúry v oblasti ENRF od 1. januára 2014; berie na vedomie memorandum o porozumení podpísané medzi GR MARE a agentúrou 23. septembra 2014; zdôrazňuje potrebu presadzovať vysokokvalitnú podporu agentúry pre všetkých jej príjemcov v rámci 19 akcií ENRF;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 11/2015 (absolutórium za rok 2014): Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?

574.  žiada Komisiu, aby zohľadnila odporúčania Dvora audítorov;

575.  vyjadruje poľutovanie nad finančnými nákladmi, ktoré vznikli z dôvodu nedostatočného využívania kvót tonáže prijatých v posledných protokoloch; navrhuje, aby boli platby za prístupové práva užšie prepojené so skutočným úlovkom; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad vyplácania sektorovej podpory s ostatnými platbami rozpočtovej podpory, a žiada zlepšiť výsledky, ktoré partnerské krajiny dosahujú pri vykonávaní matice spoločne dohodnutých opatrení;

576.  zdôrazňuje, ako upozornil Dvor audítor, že doplnkovosť a konzistentnosť dohôd o partnerstve v sektore rybolovu prerokúvaných v rámci rovnakého regiónu je možné zlepšiť, aby sa maximalizoval ich potenciál na regionálnej úrovni;

577.  zdôrazňuje, že informácie uvedené v nezávislých hodnoteniach ex post neboli vždy dostatočne úplné, konzistentné alebo porovnateľné, čo znížilo ich užitočnosť v procese rozhodovania a pri rokovaniach; okrem toho konštatuje, že v týchto hodnoteniach sa dostatočne neposudzuje miera plnenia všetkých cieľov dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, napríklad sa nezmieňujú o pracovných miestach v regiónoch Únie závislých od rybolovu a neuvádzajú žiadne informácie o dodávkach rýb na trh Únie;

578.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom spoľahlivých, overiteľných a dostupných informácií o populáciách rýb a rybolovnom úsilí domácich rybárskych flotíl alebo iných zahraničných flotíl, ktorým bol tiež povolený prístup, pretože jedným z hlavných cieľov dohôd o partnerstve v sektore rybolovu je výlov len nadpočetných populácií, čo sa v praxi ukázalo ako veľmi ťažko uskutočniteľné;

579.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie sledovala vykonávanie sektorovej podpory s cieľom zabezpečiť jej účinnosť;

580.  zdôrazňuje potrebu účinne sledovať akcie financované Úniou a poskytujúce odvetvovú podporu v súvislosti s medzinárodnými dohodami prostredníctvom používania čo najpodrobnejšie vypracovaných matíc; okrem toho zdôrazňuje, že treba vyzývať na zvýšenie podielu odvetvovej podpory; je pevne presvedčený, že napokon by mala byť obchodná časť dohôd podmienená účinnou, dostatočne sledovanou a významnou odvetvovou podporou;

581.  so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti platné protokoly stále neumožňujú čiastočné platby, ak sú ciele splnené len čiastočne; uznáva, že ak výsledky neboli dosiahnuté alebo boli dosiahnuté len čiastočne, vyplácanie sektorovej podpory na nasledujúci rok sa má pozastaviť, až kým ciele nebudú splnené; napriek tomu vyzýva Komisiu, aby do nových protokolov podľa možnosti zahrnula možnosť čiastočných platieb sektorovej podpory;

Absolutórium

582.  na základe dostupných údajov navrhuje udeliť Komisii absolutórium v súvislosti s jej výdavkami v oblasti námorných záležitostí a rybárstva za rozpočtový rok 2014;

Kultúra a vzdelávanie

583.  s uznaním konštatuje, že program Erasmus+ si vo svojom prvom roku zachoval kľúčové zameranie na zlepšenie zručností a zvýšenie zamestnateľnosti, dosiahol svoj zamýšľaný cieľ vytvoriť užšie väzby medzi programami Únie a vývojom politík v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže, podporil činnosti Únie takým spôsobom, aby lepšie zodpovedali cieľu celoživotného vzdelávania, a prispel k odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a územných nerovností tým, že mal dosah na mnohých občanov Únie; poukazuje však na to, že v oblasti programu Erasmus+ venovanej mládeži existuje v porovnaní s predchádzajúcim programom Mládež v akcii niekoľko problémov, ktoré sa týkajú prístupu k financovaniu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyčlenila dostatočné rozpočtové prostriedky v rámci programu Erasmus+ s cieľom lepšie informovať o globálnych zmenách v nových programových líniách, aby bolo možné zahrnúť väčší počet školských projektov;

584.  zastáva názor, že aj keď zvýšenou decentralizáciou úhrad finančných prostriedkov pre program Erasmus+ je možné lepšie reagovať na niektoré vnútroštátne a miestne požiadavky programu v závislosti od kľúčových akcií, takúto decentralizáciu treba posúdiť s cieľom predísť tomu, aby sa stala prekážkou pri plnení strategických cieľov programu Erasmus+, najmä pokiaľ ide o jeho oblasť venovanú mládeži;

585.  poznamenáva, že program Erasmus+ pomáha začleňovať mladých Európanov na trh práce, podporovať zamestnateľnosť a rozvíjať nové zručnosti; podporuje iniciatívy v oblasti občianstva, dobrovoľníctva a internacionalizácie mládeže a športu; pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania, formálnej a neformálnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania; a pomáha upevňovať pocit európskeho občianstva na základe porozumenia a dodržiavania ľudských práv;

586.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s de facto pozastavením vyplácania príspevkov na program Erasmus+ v oblasti mládeže v Grécku, ako je zdôraznené v správe Európskeho fóra mládeže o vykonávaní tohto programu za rok 2015;

587.  berie na vedomie problémy v počiatočnej fáze vykonávania programov Erasmus+, Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré oznámili GR EAC Komisie a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), najmä pokiaľ ide o určité oneskorenia pri vyhlasovaní výziev na predkladanie návrhov a vyplácaní finančných prostriedkov; vyjadruje nádej, že ide o výnimočnú situáciu, a teší sa preto na nadchádzajúce roky, keď tieto programy vstúpia do fázy väčšej stability v porovnaní s týmto prvým rokom vykonávania; odporúča, aby bol do programu Erasmus+ začlenený väčší počet malých projektov, ktoré sú jadrom inovačných skúseností vo všetkých troch oblastiach: vzdelávanie, mládež a šport;

588.  víta kroky smerujúce k modelom financovania založeným na jednorazových platbách a jednotkových nákladoch, ktoré zjednodušujú finančné hospodárenie pre príjemcov finančných prostriedkov Únie, ako aj pre samotnú Úniu; upozorňuje však, a to predovšetkým v súvislosti s oblasťou programu Erasmus+ venovanou mládeži, že tieto jednorazové platby a jednotkové náklady zároveň nepostačujú na financovanie kľúčových operačných výdavkov združení mládeže a MVO; trvá na tom, že treba ešte viac zvýšiť finančné prostriedky, ktoré Únia do tohto programu vkladá;

589.  pripomína, že oneskorenia v konečných platbách agentúry EACEA majú priamy vplyv na práva príjemcov, a ohrozujú tým kultúrne združenia a projekty, kreativitu a kultúrnu rozmanitosť občianskej spoločnosti; nabáda agentúru EACEA, aby ešte viac zlepšovala svoje systémy kontroly a platieb;

590.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že európske školy sa nezaoberali otázkami, ktoré opakovane zdôrazňoval Dvor audítorov, a zdôrazňuje odporúčanie Rade guvernérov európskych škôl, aby zaviedla systém rotácie na citlivých pracovných miestach a riešila ďalšie nedostatky, ktoré môžu ohroziť základné zásady transparentnosti a riadneho finančného hospodárenia; konštatuje, že v roku 2014 bolo prijaté nové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre európske školy ako jeden z prostriedkov – pokiaľ sa bude riadne vykonávať –, ako reagovať na kľúčové problémy, ktoré zistil Dvor audítorov; vyzýva Radu guvernérov európskych škôl, aby zvážila centralizáciu niektorých pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti decentralizované, napríklad pracovného miesta účtovníka, ako aj podporovanie oddelenia funkcií schvaľovania, vykonávania a kontroly finančných operácií tak, aby sa minimalizovalo riziko chýb a podvodov; domnieva sa, že vzhľadom na vyslovené obavy a skutočnosť, že 60 % rozpočtu európskych škôl, t. j. 177 miliónov EUR, pochádza z rozpočtu Únie, je načase vykonať komplexné preskúmanie správy, riadenia a organizácie systému európskych škôl;

591.  konštatuje, že nesúlad medzi sedemročným cyklom programovania VFR a desaťročným cyklom programovania politických a strategických priorít Únie by mohol nepriaznivo ovplyvňovať súvislé hodnotenie výsledkov dosiahnutých pomocou programov Únie; poznamenáva, že nadchádzajúca revízia VFR je kľúčovým bodom pri riadení výdavkov Únie tým, že zabezpečí udržanie efektívnosti investičných programov Únie; trvá na tom, že je potrebné zásadne zjednodušiť formuláre žiadostí a kritériá ich podávania, najmä pre malé projekty, a to v prípade programu Erasmus+ aj Kreatívna Európa;

592.  vyjadruje znepokojenie nad oneskorenými platbami Komisie, ktorých objem dosiahol v roku 2014 sumu 26 miliárd EUR, pričom, ako preukázala výskumná služba Európskeho parlamentu, polovica z tejto sumy bola považovaná za „neobvyklé“ platby, t. j. platby, na ktoré sa nevzťahovali faktúry vydané na konci rozpočtového roka, a len pre samotný program Erasmus+ dosiahli oneskorené platby výšku 202 miliónov EUR; konštatuje, že toto oneskorenie bolo sčasti spôsobené mimoriadne nepružným VFR, ktorý neumožňuje prerozdeľovanie finančných prostriedkov a obsahuje veľmi malé rezervy čiastočne z dôvodu neschopnosti členských štátov plniť si svoje záväzky týkajúce sa platobných rozpočtových prostriedkov;

593.  zdôrazňuje, že program Európa pre občanov slúži ako jedinečné a priame prepojenie medzi Úniou a jej občanmi s cieľom podporiť činnosti, petície a občianske práva; považuje súčasnú úroveň financovania za príliš nízku a zdôrazňuje, že program by sa mal vykonávať v súlade so svojím obsahom a dopĺňať o iniciatívy, ktoré podporujú hodnoty európskeho občianstva; dôrazne odmieta akékoľvek ďalšie rozpočtové škrty alebo oneskorenia platieb týkajúce sa programu Európa pre občanov na roky 2014 – 2020;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

594.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, že konsolidovaná účtovná závierka Únie predstavuje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Únie k 31. decembru 2014; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že už 21. rok za sebou boli skúmané systémy finančného dohľadu a kontroly len čiastočne účinné, pokiaľ ide o zabezpečenie zákonnosti a riadnosti platieb súvisiacich s účtovnou závierkou;

595.  je znepokojený tým, že platby súvisiace s účtovnou závierkou sú ovplyvnené chybovosťou vyššou, ako je prahová hodnota významnosti; pripomína preto potrebu obozretného rozpočtového hospodárenia a požaduje ďalšie úsilie o zníženie chybovosti;

596.  berie na vedomie novú prezentáciu správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky v súvislosti s výdavkami v rámci okruhu 3 VFR (Bezpečnosť a občianstvo); vzhľadom na zvýšenie rozpočtu požaduje jej zahrnutie aj budúcom roku; súhlasí s tým, že je potrebný nový prístup k rozpočtu EÚ založený na jeho investovaní, a nie na jeho čerpaní;

597.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch sú právne predpisy týkajúce sa konfliktu záujmov poslancov parlamentu, členov vlády a miestnych orgánov nepresné a nedostatočné; vyzýva Komisiu, aby túto situáciu preskúmala a v prípade potreby predložila príslušné návrhy; domnieva sa, že všetky tieto návrhy by sa mali vzťahovať aj na členov Komisie, ako aj na kandidátov na členov Komisie;

598.  zdôrazňuje, že treba zabezpečiť hodnotu za vynaložené peniaze a poučiť sa z minulých projektov, v ktorých nedostatky v riadení Komisie viedli k omeškaniam a k prekročeniu rozpočtu, ako pri vývoji Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), ktorý sa podarilo dokončiť až šesť rokov po plánovanom termíne a ktorého cena osemnásobne prekročila pôvodný rozpočet;

599.  poznamenáva, že napriek tomu, že Fond pre vonkajšie hranice prispel k riadeniu vonkajších hraníc, jeho pridaná hodnota je nízka; celkový výsledok nebolo možné posúdiť vzhľadom na nedostatky v monitorovaní zo strany určených orgánov a vážne nedostatky v hodnoteniach zo strany Komisie a členských štátov;

Rodové otázky

600.  pripomína, že, ako sa uvádza v článku 8 ZFEÚ, je rovnosť medzi ženami a mužmi jednou z hodnôt, na ktorých je Európska únia založená a ktorú presadzuje; domnieva sa, že rodová rovnosť sa musí uplatňovať vo všetkých politikách, a preto sa musí zohľadňovať v rámci rozpočtového postupu;

601.  pripomína Komisii, že niektorými rozpočtovými riadkami sa môže nepriamo podporovať rodová nerovnosť, a to tým, že pri uplatňovaní majú nepriaznivý vplyv na ženy; vyzýva preto Komisiu, aby využívala analýzy rodového rozpočtovania nových aj existujúcich rozpočtových riadkov a, ak je to možné, urobila potrebné politické zmeny s cieľom zabezpečiť, že rodová nerovnosť sa nevyskytne nepriamo;

602.  pripomína Komisii jej nedávny záväzok k rozpočtovaniu zameranému na výsledky a opakuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby sa do spoločného súboru ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické ukazovatele, čo by umožnilo lepšie hodnotenie plnenia rozpočtu z rodového hľadiska;

603.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala posúdenie vplyvu, ktorý malo financovanie zo strany Únie na podporu rodovej rovnosti;

604.  vyzýva Úniu, aby zvýšila podiel Európskeho sociálneho fondu zameraný na rozvoj kvalitných verejných služieb za dostupné ceny v oblasti starostlivosti o deti a starostlivosti o staršie a dospelé osoby odkázané na opateru (v prípade ktorých sú to stále väčšinou ženy, ktoré sa o ne starajú), a to aj pri zohľadnení faktov vyplývajúcich z indexu rodovej rovnosti, ktorý nedávno vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE);

605.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonávali riadnu odbornú prípravu verejných činiteľov zapojených do rozhodnutí týkajúcich sa výdavkov s cieľom zaručiť úplné pochopenie vplyvov ich rozhodnutí na rodovú rovnosť;

606.  vyzýva všetky inštitúcie Únie, aby posúdili, či existuje skutočná parita, pokiaľ ide o rozdeľovanie pracovných miest v rámci inštitúcií a orgánov Únie, a v rámci postupu udeľovania absolutória poskytli štatistiky o počte zamestnancov a platových triedach podľa rodového hľadiska.

(1) Stratégia Európa 2020; Európsky semester; balík šiestich legislatívnych aktov, balík dvoch legislatívnych aktov; odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR), okrem iných; cestou by mohlo byť dôsledné dodržiavanie CSR ako kritéria pre účinné prideľovanie výdavkov v rámci rozpočtu EÚ.
(2) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 27), odsek 328; uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 týkajúce sa absolutória za rozpočtový rok 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 32), odseky 314 a 315; uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 týkajúce sa absolutória za rozpočtový rok 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 27) odsek 305.
(3) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.10.
(4) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.5.
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde , Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(6) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 3.65.
(7) Údaje za rok 2013 boli prepočítané, aby zodpovedali štruktúre výročnej správy za rok 2014 a umožnilo sa tak porovnanie týchto dvoch rokov.
(8) Podľa výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014 je porovnateľná úroveň odhadovanej chybovosti za roky 2013 a 2012 o 0,2 a 0,3 percentuálnych bodov nižšia, pretože Dvor audítorov aktualizoval spôsob vyčísľovania závažných porušení pravidiel verejného obstarávania;
(9) Výročná správa Dvora audítorov 1.54 a 1.65.
(10) Keďže RIA predstavuje veľmi účinný nástroj na zabezpečenie riadnosti finančného hospodárenia.
(11) Platobný plán, ktorý Komisia prijala v marci 2015, obsahujúci krátkodobé opatrenia na zníženie úrovne nezaplatených faktúr nie je vhodným nástrojom; vysoká miera nesplatených záväzkov si vyžaduje dlhodobejšiu perspektívu.
(12) Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF), zdroj z výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014.
(13) Miera čerpania prostriedkov sa v členských štátoch pohybuje od 50 % do 92 %.
(14) Odpovede na doplňujúcu písomnú otázku komisárovi Moedasovi, otázka 3.
(15) Výročná správa o činnosti generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie za rok 2012, s. 45 a nasl.
(16) Ako napr. INEA.
(17) O znížení a pozastavení mesačných a priebežných platieb, pozri článok 41 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
(18) Pozri bod 7.44 až 7.50 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2014.
(19) Pozri tabuľku: Príloha 10 – 3.2.8 vo výročnej správe o činnosti GR AGRI za rok 2014.
(20) Politika rozvoja vidieka sa vykonáva prostredníctvom 46 opatrení, pričom tieto opatrenia sa vykonávajú v rámci programov rozvoja vidieka na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
(21) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.71.
(22) Pozri odpoveď komisára Hogana na písomnú otázku č. 7 b. vo výbore CONT 14. januára 2016.
(23) Výročná správa o činnosti generálneho riaditeľa GR AGRI, s. 17.
(24) Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 5/2015: Sú finančné nástroje úspešným a sľubným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka?.
(25) Pozri výročnú správu o činnosti Europe Aid za rok 2014, s. 115.
(26) Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2014 (COM(2015)0279, s. 21).
(27) Odpovede na otázky na písomné zodpovedanie položené komisárke Thyssenovej, otázky 48 a 49.
(28) Pozri správu v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014, ktorú Komisia prijala 23. septembra 2015.
(29) Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International a Imperial Tobacco Limited.
(30) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1).
(31) Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2016 o dohode o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International (Prijaté texty, P8_TA(2016)0082).
(32) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark.
(33) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1).
(34) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).
(35) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(36) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).
(37) GR AGRI – Výročná správa za rok 2014, s. 12.
(38) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, odpoveď k bodu 7.15.
(39) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, odpoveď k bodu 7.32.
(40) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.35.
(41) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.40.
(42) Článok 39 ods. 1 písm. e) ZFEÚ.
(43) Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014, bod 7.30.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia