Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2155(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2016

Внесени текстове :

A8-0135/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0150

Приети текстове
PDF 831kWORD 293k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски парламент
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел I — Европейски парламент (2015/2155(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

—  като взе предвид доклада относно бюджетното и финансово управление за финансовата 2014 година, раздел I — Европейски парламент(3),

—  като взе предвид годишния доклад на вътрешния одитор за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(4),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(5) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и член 318 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид решението на Бюрото от 27 април 2005 г. относно вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(7), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид решението на Бюрото от 16 юни 2014 г. относно вътрешния правилник относно изпълнението на бюджета на Европейския парламент(8), и по-специално член 22 от него,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0135/2016),

А.  като има предвид, че на 8 юли 2015 г. неговият председател прие отчетите на Парламента за финансовата 2014 година;

Б.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. неговият генерален секретар, в качеството си на главен оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, удостовери, че разполага с достатъчна увереност, че предоставените за бюджета на Парламента ресурси са използвани по предназначение и в съответствие с принципа на доброто финансово управление;

В.  като има предвид член 166, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно който всяка институция на Съюза се задължава да направи всичко необходимо за предприемане на действия по забележките, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  Освобождава от отговорност своя председател във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 247, 28.7.2015 г., стр. 1.
(4) OВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
(5) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел I — Европейски парламент (2015/2155(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел I — Европейски парламент,

—  като взе предвид член 94, член 98, параграф 3 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0135/2016),

А.  като има предвид, че при заверяването на окончателните отчети за 2014 г. счетоводителят на Парламента декларира, че е получил достатъчна увереност, че отчетите дават вярна и точна представа за финансовото състояние на Парламента във всички съществени аспекти и че не е бил запознат с други въпроси, които изискват изразяването на резерви от негова страна;

Б.  като има предвид, че в своя одит Сметната палата заключи, че при извършването на одита не са установени никакви значителни слабости в избраните системи и в годишните отчети за дейността на институциите и органите;

В.  като има предвид, че съгласно обичайната процедура беше изпратен въпросник на администрацията на Парламента, а отговорите бяха получени и обсъдени от комисията по бюджетен контрол в присъствието на заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и вътрешния одитор;

Г.  като има предвид, че съществува постоянна възможност за подобрение по отношение на качеството, ефикасността и ефективността при управлението на публичните финанси и че контролът е необходим, за да се гарантира, че политическото ръководство и администрацията на Парламента носят отговорност пред гражданите на Съюза;

Отчети на Европейския парламент

1.  Отбелязва, че окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2014 г. възлизат общо на 1 755 631 742 EUR, или 20,13% по функция 5 от многогодишната финансова рамка (МФР), заделени общо за административни разходи на институциите на Съюза за 2014 г., което представлява увеличение с 0,3% спрямо бюджета за 2013 г. 1 750 463 939 EUR);

2.  Отбелязва, че общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2014 г., възлиза на 174 436 852 EUR (2013 г.: 158 117 371 EUR), включително 26 979 032 EUR като целеви приходи (2013 г.: 25 991 783 EUR);

3.  Припомня, че четири глави съставляват 72% от общия размер на поетите задължения през 2014 г.: глава 10 (Членове на институцията), глава 12 (Длъжностни лица и срочно наети служители), глава 20 (Сгради и разходи, свързани с тях) и глава 42 (Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП);

4.  Отбелязва данните, въз основа на които бяха приключени сметките на Парламента за финансовата 2014 година, а именно:

а)  Налични бюджетни кредити (EUR)

бюджетни кредити за 2014 г.

1 755 631 742

неавтоматични преноси от финансовата 2013 година

734 000

автоматични преноси от финансовата 2013 година

277 774 604

бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи за 2014 г.

26 979 032

преноси, съответстващи на целеви приходи от 2013 г.

106 934 452

общо

2 168 053 830

б)  Усвояване на бюджетните кредити през финансовата 2014 година (EUR)

поети задължения

2 138 652 789

извършени плащания

1 742 390 229

автоматично пренесени бюджетни кредити, включително кредитите, произтичащи от целеви приходи

383 988 975

неавтоматично пренесени бюджетни кредити

0

освободени бюджетни кредити

39 918 558

в)  Бюджетни приходи (EUR)

получени през 2014 г.

174 436 852

г)  Общ счетоводен баланс към 31 декември 2014 г. (EUR)

1 476 824 398

5.  Отбелязва, че общо 71 500 000 EUR са били пренесени от бюджетните редове за провизии и от други източници, за да се допринесе за финансирането на вноските за дългосрочен наем за сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург и нейното разширяване и модернизиране; отбелязва, че това представлява 4% от окончателните бюджетни кредити за 2014 г.;

Становища на Сметната палата относно надеждността на отчетите за 2014 г., както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

6.  Припомня, че Сметната палата извършва специфична оценка на административните и другите разходи като единна група политики за всички институции на Съюза, включително Европейския парламент, и че като цяло одитните доказателства сочат, че плащанията по функция „Администрация“ не са засегнати от съществено ниво на грешки; отбелязва, че проверките на операциите показват, че изчисленото ниво на грешки по функция 5 от МФР относно администрацията възлиза на 0,5% (спад в сравнение с 1% през 2013 г.);

7.  Припомня, че одитът обхваща проверката на извадка от 129 платежни нареждания, включително 92 плащания за заплати, пенсии и свързаните с тях надбавки, както и други разходи за персонал, 14 плащания по договори, свързани със сгради, и 23 плащания, свързани с други разходи (енергия, комуникация, информационни технологии и т.н.); подчертава, че от общо 129 одитирани операции 20 (или 15,5%) са засегнати от грешки; отбелязва, че за 12-те количествено измерими грешки изчисленото ниво на грешки е 0,5%;

8.  Подчертава препоръката на Сметната палата Парламентът да подобри извършваните от него проверки на разходите, които се възстановяват от европейските политически партии на свързаните с тях организации, да разработи подходящи правила за европейските политически партии в областта на възлагане на обществени поръчки и да извършва мониторинг на тяхното прилагане посредством подходящи проверки и по-добри насоки; настоява да се осигури пълна прозрачност относно разходите на европейските политически партии и в бъдеще компетентната комисия да разгледа и обсъди подробно тази информация в контекста на обикновената процедура по освобождаване от отговорност;

Годишен доклад на вътрешния одитор

9.  Отбелязва, че по време на заседанието на компетентната комисия с вътрешния одитор, проведено на 25 януари 2016 г., вътрешният одитор представи своя годишен доклад, подписан на 16 юли 2015 г., като заяви, че през 2014 г. е извършил следната одитна дейност във връзка с администрацията на Парламента:

   хоризонтално проследяване на незавършени действия от докладите за вътрешен одит — етапи I и ІІ от неговата дейност през 2014 г.;
   задача за провеждането на консултации относно вътрешните процедури за управление и контрол в Дирекцията за подкрепа на демокрацията (Генерална дирекция по външни политики на ЕС (ГД EXPO));
   периодичен преглед на проекта за сградата „Конрад Аденауер“ — вж. „Етап 2: оценка, докладване и контрол на разходите по проекта“;
   одит на възнагражденията и временните обезщетения на членовете на ЕП;
   одит на процеса за отпускане на безвъзмездни средства в Генералната дирекция за комуникация (ГД COMM);
   одит на информационните системи във връзка с информационната инфраструктура и операции — вж. „Задача 1 — първи доклад: Оптимизиране на ресурсите и непрекъснатост в областта на информационните технологии“;
   одит на прилагането на Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, отнасящ се до услугите за устен превод;

10.  Подчертава, че в своя одит на процеса за отпускане на безвъзмездни средства вътрешният одитор заключава, че съществуват значителни възможности за подобряване на някои процедури за управление и контрол и по този начин за предоставяне на повече гаранции, че програмата за отпускане на безвъзмездни средства постига целите си чрез:

   предоставяне на гаранции, че многогодишната програма за отпускане на безвъзмездни средства е в пълно съответствие със и подкрепя целите на дългосрочната комуникационна стратегия на институцията;
   предоставяне на гаранции, че добавената стойност на програмата се измерва с подходящи показатели и инструменти за изпълнение;
   сключване на споразумения с по-ограничен брой стратегически партньори, способни да предложат план за действие, който да обхваща целия период на споразумението за партньорство;
   подобряване на оценяването на предложените проекти чрез определяне на обща методология за оценяването им от страна на всички комисии за оценка на офертите;
   подобряване на финансовата и оперативната оценка на приключилите проекти на етапа на окончателно плащане, а именно с цел да се гарантира, че действията са били извършени в съответствие с първоначалните им цели;

Одит на рамката за вътрешен контрол на Парламента

11.  Отбелязва, че към края на 2014 г., след постигнатия значителен напредък, само четири от общо 452 първоначално договорени действия от рамката за вътрешен контрол остават незавършени; призовава вътрешния одитор да информира редовно комисията по бюджетен контрол относно напредъка, постигнат по отношение на тези оставащи действия;

Последващи действия във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година

12.  Отбелязва писмените отговори, имащи отношение към неговата резолюция от 2013 г. за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година(1), предоставени на неговата комисия по бюджетен контрол на 15 октомври 2015 г.; приветства изложението на генералния секретар във връзка с различните въпроси и искания, поставени от Парламента в тази резолюция, както и последвалата размяна на мнения с членовете на ЕП;

13.  Отбелязва, че съществуваше несъответствие между датите на представяне на проектодоклада относно освобождаването на Парламента от отговорност и възможностите за внасяне на допълнителни въпроси до генералния секретар;

14.  Приема за сведение отговора на генералния секретар относно достъпността на приложението ePetition за членовете на ЕП и за широката общественост; призовава генералния секретар да информира Парламента за резултата от консултацията с Правната служба и да направи оценка на техническите и бюджетните разходи за разширяване на достъпността на приложението;

15.  Припомня, че услугите, свързани със столовите, имат за цел предоставянето на бързи услуги за обществено хранене на членовете на ЕП и на персонала; изразява загриженост относно ограниченото пространство на столовите в пикови периоди, в частност по време на седмиците за пленарни заседания в Страсбург; приветства наличността на ново открито пространство, което частично ще разреши този въпрос винаги когато метеорологичните условия позволяват това; призовава администрацията допълнително да подобри столовата в Страсбург, като използва по по-ефективен начин цялото налично пространство;

16.  Отбелязва, че Парламентът започна да прилага „договори на база твърда цена“ за услугите за обществено хранене; отбелязва, че бюджетните средства, необходими за услуги за обществено хранене, са доста ограничени, като възлизат на едва 0,23% от годишния бюджет; очаква стабилност на цените в заведенията за хранене на Парламента след неколкократното и значително увеличение на цените на предлаганите менюта;

17.  Отбелязва, че новите договори за дейностите в областта на общественото хранене в Брюксел, сключени през 2015 г., вече не предвиждат изключителни права за един доставчик на услуги за обществено хранене; очаква, че планираните по‑малки заведения за хранене в Брюксел ще бъдат ръководени по начин, който да включва МСП и да насърчава многообразието сред доставчиците на услуги за обществено хранене с цел осигуряване на качествени услуги на достъпни цени;

18.  Отбелязва със загриженост, че тъй като равнищата на цените се увеличиха, това доведе до неоправдано неблагоприятно ценообразуване, особено за сътрудниците, стажантите и посетителите; подчертава, че увеличенията означават, че понастоящем цените в Парламента на практика са равностойни на цените в намиращите се в близост ресторанти и заведения; освен това отбелязва със загриженост, че макар че цените са се увеличили, качеството на храната значително се е понижило;

19.  Счита, че многобройните седмици за дейности в избирателния район и за пленарни заседания представляват периоди, през които столовите и кафенетата не се оползотворяват в пълна степен; предлага в споразуменията с доставчиците на услуги за обществено хранене да се отчита възможността за наемане на персонала на тези заведения другаде през седмиците, когато не всички столови и кафенета са отворени;

20.  Призовава администрацията да оцени и предложи ценова схема, която да съчетава новите правила, като същевременно гарантира възможността за намаления за стажантите, с варианти на менюта на достъпни цени;

21.  Изразява разочарование от това, че администрацията не е в състояние да предостави данни относно променливия брой на ястията, сервирани по време на различните парламентарни дни и седмици; си задава въпроса как може да се упражни контрол върху договорните доставчици, ако не е на разположение основна информация като посочената; призовава администрацията да предостави на разположение на компетентната комисия договора за услуги за обществено хранене, който влезе в сила на 26 септември 2015 г., и да предостави подробна информация относно сервираните ястия;

22.  Подчертава, че в доклада на Сметната палата, приет на 11 юли 2014 г., се посочва, че потенциалните икономии за бюджета на Съюза ще бъдат около 114 милиона евро годишно, ако Парламентът централизира своите дейности; отново отправя своя призив към Парламента и Съвета, с цел постигане на дългосрочни икономии, да намерят решение във връзка с необходимостта от пътна карта за едно седалище на ЕП, както беше посочено от Парламента в няколко предходни резолюции;

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година

23.  Потвърждава качеството на размяната на мнения между заместник-председателя, отговарящ за бюджета, генералния секретар и комисията по бюджетен контрол, в присъствието на компетентния член на Сметната палата и на вътрешния одитор, на 4 февруари 2016 г.; приветства генералния секретар за това, че е на разположение, и призовава за по-чести възможности за провеждане на разисквания с него в комисията по бюджетен контрол по въпроси, които имат отражение върху бюджета на Парламента;

24.  Отбелязва подписването на споразумението за сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и с Комитета на регионите на 5 февруари 2014 г.; призовава да се установят конкретни и подробни разпоредби относно функционирането на службите, споделяни от трите институции; подчертава, че прилагането на споразумението трябва да бъде уравновесено и да бъде от полза в еднаква степен за трите институции; отправя искане междинният преглед на споразумението да включи оценка от всяка институция на въздействието на споразумението от гледна точка на човешките ресурси, полезните взаимодействия, добавената стойност и съдържанието и да предостави подробна разбивка на спестените средства и/или увеличаването на бюджетните разходи, произтичащи от споразумението, като се обърне особено внимание на главите за персонала; изисква да продължи да бъде информиран относно последващите действия във връзка със споразумението;

25.  Припомня, че в рамките на посоченото споразумение към Парламента ще бъдат прехвърлени най-много 80 служители от ЕИСК и Комитета на регионите (от службата за писмени преводи и асистенти), които ще работят за новата Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); счита, че това прехвърляне следва да предостави възможност за увеличаване на вътрешната производителност на Парламента с по-малко бюджетни средства, заделени за възлагането на изследвания, проучвания или оценки на външни изпълнители; отбелязва със загриженост, че до момента към EPRS вече са прехвърлени 25 длъжностни лица от ЕИСК и 24 от Комитета на регионите, в по-голямата си част на възраст, много близка до пенсионната, при което посочените две институции ще направят значителни икономии в главите за персонала, докато бюджетът на Парламента значително ще се увеличи в краткосрочен план (възнаграждения) и в средносрочен и дългосрочен план (пенсии);

26.  Приветства публикуването на имената на доставчиците на услуги на началната уебстраница на членовете на ЕП, до подробните данни, отнасящи се до акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници, наети от съответния член на ЕП;

27.  Изразява съжаление относно прехвърлянето на отговорности от администрацията към кабинетите на членовете на ЕП; призовава да се извърши преглед от страна на и относно администрацията с цел да се провери кои задължения (например отговорност за застраховане на стажанти) могат да бъдат отново възложени на администрацията;

28.  Подчертава необходимостта работата на органите, които вземат решения в рамките на Парламента, и в частност на Бюрото, да стане по-прозрачна и достъпна; призовава дневният ред и протоколите от заседанията да се публикуват в интернет и да се предоставят навременно и системно на членовете на ЕП;

29.  Посочва, че административната тежест за кабинетите на членовете на ЕП също се е увеличила в по-общ план, и изисква рационализация на формите, които трябва да се използват за вътрешни парламентарни процедури, като например наемане на работа на нови сътрудници;

30.  Отбелязва, че след значително забавяне вътрешните правила относно подаването на сигнали за нередности са приети и са в сила от януари 2016 г.; изразява загриженост във връзка с липсата на защита, предоставяна на лицата, които подават сигнали за нередности, и призовава Парламента да гарантира, че техните права се зачитат в пълна степен; призовава Бюрото да разшири вътрешните правила относно подаването на сигнали за нередности с цел обхващане на АПС и призовава за местните сътрудници да се прилага еквивалентно национално законодателство;

31.  Призовава за разясняване на начина на протичане на официалното и неофициалното сътрудничество с OLAF относно фишовете за плащане на членовете на ЕП; посочва предадената на трети страни информация в поне един случай; счита това за нарушение на независимостта на мандатите на членовете на ЕП;

32.  Отбелязва, че е било трудно да се разграничат в пълна степен политическите дейности на председателя от неговата подготовка като водещ кандидат (Spitzenkandidat), който оглавява своята партия по време на изборите за Европейски парламент през 2014 г., и също така е било трудно да се направи разграничение за другите водещи кандидати; счита, че не е направено еднозначно разграничаване между двете роли; призовава за ясно разделяне на функциите на титуляри на мандатна длъжност и кандидати за предизборните кампании за Европейски парламент; изразява съжаление относно най-малко непрякото използване на персонала на Парламента за оказване на съдействие за подготовката на кампанията и призовава да се предприемат действия, които да гарантират, че това няма да се случи отново в бъдеще; изразява съжаление в това отношение, че председателят е превърнал профила в Туитър на председателството на Европейския парламент в свой личен профил и го е използвал по време на кампанията;

33.  Възлага на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) да извърши сравнителен анализ на правната рамка, която регламентира съвместимостта на кандидатите, които участват в предизборни кампании в други международни организации и в държавите членки (избор на министър-председател, генерален секретар, канцлер и др.);

34.  Отбелязва, че през периода от 22 януари до 18 април официалните международни командировки, предприети от председателя, са били предимно с правителствени и официални представители, свързани със социалистически партии и организации; призовава за допълнителна информация по този въпрос;

35.  Изисква допълнителна информация относно кампаниите на всички водещи кандидати (Spitzenkandidaten), в частност дали те са били придружавани от длъжностни лица и друг персонал, чийто статут е уреден от Правилника за длъжностните лица, който не е бил в отпуск по време на предизборната кампания; приветства допълнителната информация, предоставена от председателя, и изисква същото равнище на прозрачност от другите кандидати;

Надбавка за общи разходи

36.  Припомня, че надбавката за общи разходи е предназначена за покриване на разходите в държавата членка, в която членът на ЕП е избран, като например наем за офиси за членовете на ЕП, оборудване, канцеларски материали, документация или логистичната организация на прояви; отбелязва, че всеобхватна система за контрол на надбавката за парламентарния мандат на членовете на ЕП би означавала 40 до 75 нови административни длъжности, което би било в разрез със схемата за намаляване на персонала;

37.  Подкрепя пълна прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, за да се позволи на европейските граждани да получат по-задълбочена представа относно общите разходи на членовете на Европейския парламент; настоятелно призовава Бюрото да преразгледа списъка с разноските, които могат да бъдат покрити от надбавката за общи разходи;

38.  Отново отправя своя призив за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; призовава Бюрото да работи за определянето на по-точни правила за отчетността на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без това да води до допълнителни разходи и административна тежест за членовете на ЕП;

39.  Припомня на Бюрото неотложната необходимост от извършване на одит на надбавката за общи разходи;;

Управление на схемата за безвъзмездно финансиране на групи посетители

40.  Приветства по-доброто привеждане в съответствие на безвъзмездното финансиране на групи посетители от Парламента с реалните разноски, направени в това отношение; изразява дълбока загриженост обаче, че това е единственото критично действие, установено от вътрешния одитор на Парламента;

41.  Изразява загриженост, че финансирането за групи посетители през 2014 г. все още се изплаща предимно в брой: разходите в размер на 24 593 928,16 EUR през 2013 г. са платени 73,14% в брой и 26,86% чрез банков превод, докато разходите в размер на 22 281 749,46 EUR през 2014 г. са платени 71,15% в брой и 28,85% чрез банков превод;

42.  Отбелязва, че Сметната палата, в своя обзорен преглед на финансовото управление на бюджета на Съюза, е отчела практиката за извършване на плащания в брой при възстановяването на разходи на групи посетители като „високорисков въпрос“; изисква, следователно, плащанията в брой да бъдат ограничени, доколкото е възможно, при възстановяването на разходи на групи посетители; отбелязва големия риск за репутацията на Парламента и съществения риск за сигурността, свързан с извършването на плащания в брой за групи посетители; потвърждава практическите проблеми и призовава за извършването на оценка на алтернативни и ефективни методи за извършване на плащания преди приемането на новия правилник относно приемането на групи посетители;

Регистър за прозрачност и конфликти на интереси

43.  Приветства факта, че Комисията е започнала процедура за провеждане на обществена консултация по отношение на преразглеждането на текущия регистър за прозрачност на Комисията и на Парламента и неговото разширяване с цел включване на Съвета; изисква незабавно след провеждането на обществената консултация да се създаде междуинституционална работна група за изготвяне на предложенията относно преразглеждането на регистъра, придружаващия кодекс за поведение и неговото функциониране;

44.  Призовава освен това за изготвянето на доклад от администрацията на Парламента относно това кои бивши управители, главни изпълнителни директори, директори и членове на съвети в съответни европейски НПО понастоящем са членове на Парламента;

45.  Призовава за изготвянето на доклад от администрацията на Парламента относно използването на помещенията на Парламента от групи по интереси и други външни организации; призовава Бюрото да разгледа съвместимостта на тези прояви с парламентарната работа, като същевременно гарантира, че Парламентът продължава да бъде институция, отворена за обмен с гражданското общество и за обществен дебат;

46.  Припомня задължението на членовете на ЕП незабавно да информират администрацията относно всяка промяна в техните декларации за интереси; изразява съжаление, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на ЕП, избрани през 2014 г., са били качени на уебсайта на Парламента много късно;

47.  Настоятелно призовава Парламента да приеме правила с цел оповестяване на всеки принос, получен от лобисти/представители на интереси относно проекти на политики, законодателни актове и изменения, като „законодателен отпечатък

48.  Призовава Бюрото да създаде техническа възможност за членовете на ЕП, които желаят да направят това, да публикуват своите графици на официалната си уебстраница, и по-специално своите срещи с лобисти;

Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС и Генерална дирекция по външни политики на ЕС

49.  Отбелязва, че разходите за делегации, съвместни парламентарни асамблеи, ad hoc делегации и мисии за наблюдение на избори извън Съюза през 2014 г. са ограничени от 5 794 360 EUR (2013 г.) до 1 351 212 EUR (2014 г.) вследствие на забележките, направени от Парламента в горепосочената резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, както и в резултат на намаляване на командировките през преходния период от един парламентарен мандат към следващия, когато в продължение на няколко месеца няма посещения на делегации; въпреки това критикува факта, че някои от командировките на Парламента са твърде скъпоструващи, особено що се отнася до далечните дестинации; очаква тези разходи да бъдат допълнително обосновани и намалени в близко бъдеще и изисква публикуването на подробна информация относно разходите за всяка командировка в годишния доклад за дейността;

50.  Счита, че следва да се обмислят начините, по които ИТ инструменти, като например видеоконференции, могат да се използват за намаляване на броя на посещенията на делегации;

51.  Призовава незабавно да бъдат развити и изпълнени със съдържание уебсайтовете на междупарламентарните делегации; също така счита, че е жизненоважно, ако бюджетът позволява това, публичните заседания на делегациите да бъдат пряко излъчвани посредством излъчване в реално време по интернет, какъвто е случаят със заседанията на парламентарните комисии;

Генерална дирекция за парламентарни изследвания

52.  Припомня, че новата структура за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията започна да предоставя специфични услуги в областта на изследванията на отделните членове на ЕП посредством информационни публикации във всички основни области на политиката; посочва, че през своята първа пълна година на дейност структурата в областта на изследванията изготви над 450 публикации, отговори на 1 675 запитвания от членовете на ЕП във връзка с изследвания и разгледа 745 подобни запитвания от други клиенти на Парламента; отбелязва, че тази структура предоставя достъп до голям обем уместна информация, което следва съществено да намали използването на външен експертен опит, представляващо значителни икономии; отправя искане всички информационни документи по теми в основните области да бъдат преведени на официалните езици на държавите членки;

53.  Изисква по-ясно определяне на задачите на различните области на обслужване (обслужване в областта на изследванията, оценка на въздействието) и предоставянето на информация на членовете на ЕП относно тези области на компетентност;

54.  Изисква Отделът за предварителна оценка на въздействието да подобри своята видимост, по имейл, по отношение на отличните услуги, които той предоставя на членовете на комисиите и на докладчиците, за тяхното използване по електронна поща; насърчава организирането на семинари за обучение за съветници и сътрудници на членовете на ЕП; изисква значително подобряване на ресурсите, свързани с персонала, които са на разположение в тази област, тъй като това съществено ще допринесе за предоставянето на възможности за Парламента да участва като равностоен партньор в процеса на вземане на решения;

55.  Приветства факта, че до момента не е имало оплаквания във връзка с едностранни оценки на въздействието и призовава Отдела да продължи да гарантира неутралност във връзка с това;

56.  Настоятелно призовава ГД EPRS допълнително да разграничи своите публикации от официалните позиции на Парламента с цел да се избегне объркване на обществеността и медиите; приветства въвеждането на забележка за отказ от отговорност във всички публикации; призовава ГД EPRS да направи тази забележка по-видима, а не само на гърба на страницата, както и да въведе допълнителни характеристики за лесно разграничаване от официално приетите позиции на Парламента;

Генерална дирекция за комуникация

57.  Отбелязва, че VoteWatch получи два пъти безвъзмездни средства (149 172 EUR през 2012 г. и 350 000 EUR през 2013 г.) за съфинансирането на специфични проекти, свързани с изборите за Европейски парламент; изисква оценка на добавената стойност на тези проекти;

58.  Изразява загриженост относно липсата на действителни резултати от комуникационните дейности на Парламента, като се има предвид все по-намаляващата избирателна активност по време на изборите за Европейски парламент, както и общата липса на знание в обществото относно ролята на Парламента и неговите дейности;

59.  Критикува представянето на статистически данни относно обяснения на вота, изказвания на пленарни заседания, парламентарни въпроси, изменения, предложения за резолюции, въпроси с искане за писмен отговор до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на уебсайта на Парламента, които изглежда са предназначени да докажат за кои членове на Парламента се предполага, че са „активни“ на платформи, като например MEPRanking; призовава Парламента да преустанови предоставянето на необработени цифри в статистическа форма и да вземе под внимание по-подходящи критерии за определяне на даден член на ЕП като „активен“;

60.  Отбелязва, че ГД COMM изключително активно призовава за намаляване на разходите и поставяне на по-силен акцент върху ефективността; призовава да се наблегне по-силно върху ефективното, а не върху скъпоструващото използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ); отбелязва, че въпреки изразходените големи суми за уебсайта на Парламента той продължава да е сложен, затруднява търсенето и не успява да предизвика желаната видимост; съветва да се извърши преглед на маркетинговата стратегия; подчертава, че прозрачният и достъпен уебсайт е от ключово значение за участието на гражданите;

61.  Призовава за създаването на нова и ефективна търсачка на уебсайта на Парламента, която да предоставя както силно оптимизиране на търсачката, така и напълно всеобхватна страница с резултатите от търсачката, наред с полагането на специални усилия за засилване на достъпа до сайта посредством усъвършенствано разпознаване на ключови думи; препоръчва засилено междуинституционално сътрудничество за свързване на всички бази данни на уебсайтовете на институциите на Съюза; отбелязва, че това ще осигури по-голяма прозрачност на дейностите на Съюза за всички граждани;

Дом на европейската история

62.  Изразява разочарование да научи, че продължават да се натрупват забавяния във връзка със строителните дейности по сградата „Ийстман“, която ще предостави помещения за Дома на европейската история; призовава за представяне на план за комуникация/проекти за популяризиране и уебсайт/маркетингов план, които ще предоставят подробности относно начините, по които Домът на европейската история трябва да постигне желаното равнище на въздействие;

63.  Припомня, че строителните дейности трябваше да са приключили до края на 2014 г.; очаква, че първоначално договореният общ бюджет за строителните дейности по проекта ще бъде спазен, въпреки забавянията, и че първата изложба ще бъде открита в края на 2016 г.;

64.  Призовава за строго разделяне от съдържанието на информацията, предоставяна във вече съществуващия Парламентариум; предупреждава отново за риска от извънредно високи последващи разходи, които по никакъв начин не са пропорционални на поръчката за изграждане на съоръжението;

Център за посетители на Европейския парламент

65.  Приветства факта, че Парламентариумът е една от най-посещаваните туристически забележителности в Брюксел и е приел 340 500 посетители през 2014 г. (337 000 посетители през 2013 г.); подчертава, че е важно белгийските органи да бъдат информирани относно тези цифри и ползите в това отношение;

66.  Изразява загриженост, че бюджетният ред за Центъра за посетители на Европейския парламент се е увеличил с 24% през предходната година в сравнение с увеличаването на броя посетители, което е едва 1%;

67.  Препоръчва държавата членка, в която се намират съоръженията на Парламентариума, частично да финансира неговите съоръжения и текущи разходи;

Награда LUX

68.  Отбелязва, че разходите за самата филмова награда LUX през 2014 г. възлизат на сума в размер на 391 506 EUR, която е значително намалена в сравнение с предходните години (2013 г.: 448 000 EUR; 2012 г.: 434 421 EUR); и която включва официалния подбор, надпреварата, в т.ч. субтитриране на 24-те официални езика на Съюза и копия за прожекциите в 28-те държави членки, както и церемонията по награждаването; припомня, че рекламирането и популяризирането на филмовата награда LUX, заедно с наградата „Сахаров“ и правата на жените, има за цел да илюстрира ангажимента на Парламента към консенсусни ценности като правата на човека и солидарността, както и неговия ангажимент към културното и езиковото многообразие; изразява съжаление относно факта, че резултатите от проучване относно осведомеността относно наградата LUX и нейното въздействие, изискано в резолюцията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, все още не са на разположение; призовава резултатите от това проучване да бъдат оповестени на обществеността до средата на май 2016 г. и резултатите да бъдат официално представени пред комисията по бюджетен контрол на ЕП и пред комисията по култура и образование на ЕП;

Генерална дирекция за персонала

69.  Отбелязва, че през 2014 г. 309 длъжностни лица и други срочно наети служители са били наети на работа в Секретариата и 8 срочно наети служители са били наети на работа в политическите групи; отбелязва, че към 31 декември 2014 г. общо 6040 длъжностни лица и срочно наети служители са били наети на работа в Парламента (5295 в Секретариата и 745 в политическите групи); подчертава, че за 2013 г. тези цифри съответно са били: 6105 (общо), 5308 (Секретариат) и 797 (политически групи);

70.  Отправя искане за формулиране на по-ясни изисквания за квалификации за персонала, особено с чувствителни функции, като например в секретариатите на комисиите или Отдела за предварителна оценка на въздействието; изисква прегледа на специфични изисквания по отношение на идеологическата и политическата неутралност на персонала; изисква на Парламента да бъдат представени критерии за подбор на персонала;

71.  Посочва, че 114 бивши членове на персонала, наети на срочни договори за пленарните заседания в Страсбург, са били наети през 2014 г. от Парламента като договорно наети служители; подчертава, че решението на френско съдилище относно тези лица, наети на срочни договори, само по себе си не може да оправдае решението за тяхното наемане съгласно Правилника за длъжностните лица;

72.  Подчертава, че в контекста на преразглеждането на Правилника за длъжностните лица през 2014 г. и текущата МФР към 1 януари 2014 г. 67 длъжности (66 постоянни и 1 временна) са били заличени от щатното разписание с цел да се постигне намаление с 5% на броя на длъжностите през периода от 2013 до 2017 г., с изключение на политическите групи;

73.  Посочва, че увеличаването на седмичното работно време от 37,5 на 40 часа в рамките на преразглеждането на Правилника за длъжностните лица представлява еквивалентът на над 350 допълнителни длъжности и че това на практика компенсира съкращенията на персонала, договорени като част от реформата на Правилника за длъжностните лица, с 5% в продължение на няколко години; отправя искане към Парламента да представи прозрачен доклад, съдържащ годишни данни относно планираните съкращения на длъжностите, и в този процес да вземе под внимание увеличаването на работното време;

74.  Отбелязва, че съотношението на длъжностните лица от женски пол продължава да бъде много високо и се е увеличило до 59,2% в края на 2014 г. в сравнение с 58,8% в края на 2013 г.; изразява загриженост във връзка с липсата на равнопоставеност в администрацията, където жените представляват едва 30% от началниците на отдели, 34% от директорите и 18,2% от генералните директори; призовава за въвеждането на програма за равни възможности, в частност за ръководните длъжности, с цел възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс; припомня, че 1 от общо 8 директори и 9 от общо 31 началници на отдели, които са били назначени през 2014 г., са жени; счита, че процедурата по подбор следва да бъде балансирана; отново отправя своя призив за необходимостта от по-балансирано представителство на жените на висши ръководни длъжности;

75.  Изразява съжаление относно факта, че Парламентът все още не е публикувал информация на годишна основа относно висшите длъжностни лица, които са напуснали администрацията на Парламента, както и списък на случаите на потенциални конфликти на интереси, които са били разгледани, както изисква член 16, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица;

76.  Отбелязва, че в края на 2014 г. е имало 1686 (през 2013 г.: 1763) АПС, работещи в Парламента, и 4453 местни сътрудници са имали трудов договор с член на ЕП;

77.  Изразява загриженост във връзка с факта, че броят на наетите местни сътрудници варира значително сред членовете на ЕП, като през 2014 г. е между 0 и 46 спрямо 0 до 43 през 2013 г.; обръща внимание на факта, че 91 членове на ЕП са наели повече от 10 сътрудници през 2014 г. спрямо 84 членове на ЕП през 2013 г.;

78.  Приветства факта, че Бюрото прие на 26 октомври 2015 г. нов набор от правила за управлението на надбавките за парламентарни сътрудници, като засили изискванията за възстановяване на разходите, свързани с договори с местни сътрудници, а именно като определи поне 25% от надбавката за парламентарни сътрудници да покрива разходите за акредитирани сътрудници;

79.  Отбелязва, че АПС съставляват 26,7% от персонала на Парламента в края на 2014 г.; припомня, че през юли 2014 г. изтече срокът на договорите на около 1700 АПС, наети по време на седмия парламентарен мандат, и че преди края на 2014 г. беше проведена мащабна операция от Генералната дирекция за персонала във връзка с наемането на 1686 АПС, които да работят съвместно с членовете на ЕП по време на осмия парламентарен мандат;

80.  Подчертава, че дневните надбавки, получавани от АПС, пътуващи до Страсбург, са най-малко с 21% по-ниски от тези на другия персонал; изразява съжаление относно факта, че Бюрото не отговори на искането, отправено от Парламента в параграф 74 от неговата резолюция от 29 април 2015 г.; отново призовава Бюрото да предприеме необходимите мерки, за да сложи край на това неравностойно положение, и да приведе надбавките на АПС в съответствие с тези на другия персонал;

81.  Изразява съжаление относно факта, че Бюрото не предприе абсолютно никакви действия в отговор на параграф 71 от резолюцията на Парламента от 29 април 2015 г.; призовава Бюрото незабавно да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че Консултативният комитет по въпросите на тормоза на работното място и неговото предотвратяване, отговарящ за АПС, има балансиран състав и включва поне двама представители на АПС;

82.  Отбелязва със задоволство мерките, предприети за организиране на управлението на договорите на АПС с оглед на началото на осмия парламентарен мандат, и по-специално, доброто функциониране на приложението APA People; при все това счита, че е трябвало да се осигури повече административен персонал във връзка с назначаването на АПС в някои области с цел обезпечаване на по-голяма бързина и ефективност; посочва, че осигурените човешки и технически ресурси не бяха достатъчни за избягване на забавяния при подписването на договорите за някои сътрудници, на прекъсване на договорите и на забавяния при изчисляването на разноските и други надбавки, а оттук и при изплащането на възнаграждения; независимо от това признава, че процедурата е подобрена значително в сравнение с 2009 г., като същевременно отбелязва, че Парламентът трябва да продължи да работи за повишаване на бързината и ефективността на своите процедури по назначаване;

83.  Призовава генералния секретар и Бюрото да проучат и разрешат проблемите, по отношение на АПС, например забавяния при подписването на договорите в началото на настоящия парламентарен мандат, прекъсване на договорите, последиците за минималните осигурителни периоди от по-ранното провеждане на изборите за Европейски парламент и др.; призовава да се включат представители на АПС в търсенето на решения;

84.  Отбелязва постигнатия напредък при адаптирането на курсовете за обучение към специфичните потребности на АПС; въпреки това счита, че е от жизненоважно значение да се постигне по-нататъшен напредък в тази насока, особено що се отнася до специфичното обучение, адаптираното работно време и интензивните езикови курсове, които се организират единствено през периоди, когато по-голямата част от АПС трябва да ползват годишните си отпуски; призовава да се вземат под внимание специфичните обстоятелства на АПС по отношение на времето на организиране на дейности с цел да се повиши благосъстоянието на работното място (mindfulness), конференции по обяд и др.;

85.  Отбелязва доклада за оценка на правилника за положението на парламентарните сътрудници, осъществен от Парламента и представен през юли 2015 г.; изразява съжаление, че докладът на практика се ограничава до извършването на оценка на резултатите от прилагането на APA People и до посочването на някои от проблемите, с които администрацията се сблъсква при прилагането на правилника и на вътрешните правила за прилагане; изразява недоволство от и пълно несъгласие с някои преценки на стойността, представени във втората част от доклада; по тази причина счита, че извършената оценка не е постигнала своите цели, с изключение на случая с приложението APA People; следователно призовава Парламента да извърши глобална и изчерпателна оценка на правилника и правилата за прилагане преди края на тази година; счита, че тази оценка следва да включва и всички аспекти от правен характер, които причиняват трудности, така че да е възможно полагането на основите за усъвършенстване, адаптиране и реформиране на конкретни разпоредби в близко бъдеще; призовава също така официалните представители на АПС да бъдат включени в този процес, преди всичко като се отчита много положителната роля, която те са изпълнили по време на първото преразглеждане;

86.  Отправя искане, в интерес на прозрачността, годишният доклад на Парламента да включва дейностите, организирани и финансирани от Комитета по персонала от бюджета на институцията, като се предоставя подробна информация относно видовете дейности, извършените разходи и съблюдаването на принципа на добро финансово управление;

87.  Изисква да му бъдат предоставени резултатите от оценката на приложението APA People за наемане на АПС, което беше въведено в началото на настоящия парламентарен мандат;

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

88.  Подчертава, че новата средносрочна стратегия в областта на сградния фонд ще включва усилия за намиране на нови помещения, които да отговарят на потребностите на Парламента, в рамките на определен периметър в близост до основните сгради; подчертава, че многогодишното планиране за ремонтните дейности следва да се основава на реалистични и подробни прогнози по отношение на техните финансови параметри и срокове; припомня, че Парламентът притежава 81% от цялата площ, която заема, и че бюджетът трябва да бъде защитен от разходи за ремонтни дейности на остаряващи сгради, което ще представлява основно предизвикателство за Парламента през следващите години;

89.  Отбелязва, че помещенията на Парламента в неговите три места на работа заемат обща подова площ от 1,1 милиона m2; счита, че е изключително важно да се установят мерки, за да се гарантира устойчивостта на сградите на Парламента спрямо повишаването на разходите за поддръжка;

90.  Настоява да се прояви абсолютна предпазливост преди да се поемат ангажименти за нови придобивания или наеми, както и на необходимостта от редовен контрол и приспособяване на стратегическия план за сградния фонд; счита, че концепциите в стратегическата рамка за изпълнение следва също така да предоставят възможност на Парламента да намали необходимостта от нови сгради, като насърчава организацията към по-голям фокус върху резултатите и равновесието между професионалния и личния живот на персонала; подчертава, че общодостъпните технологии и практики, като например дистанционната работа, биха могли също така да допринесат за по-ефективно използване на времето и по-голяма екологосъобразност на Парламента;

91.  Отбелязва, че от юни 2014 г. насам около 1 000 служители от ГД IPOL, EXPO и EPRS са се преместили в сградата „Скуар дьо Меюс“; припомня, че това преместване представлява първият важен етап от процеса на предоставяне на допълнително пространство за членовете на ЕП в основните сгради на Парламента; желае да бъде информиран относно следващите стъпки на Парламента с конкретни срокове относно това кога ще бъдат предоставени на разположение допълнителни кабинети;

92.  Призовава администрацията да уреди съоръжения в основните сгради на Парламента за персонала, работещ в „Скуар дьо Меюс“, включително зала за консултиране на документи с ограничен достъп за членовете на ЕП;

93.  Изразява съжаление, че все още не е възможно споразумение за сътрудничество между Парламента и Комисията относно съвместно управление на Домовете на Европа; настоятелно призовава двете институции да постигнат взаимно приемливо споразумение, с което да се определи рамка за закупуване или наемане на имущество, и да опростят административните и финансовите процедури за оперативното управление на Домовете на Европа; призовава политическата йерархия да се намеси, ако е необходимо;

94.  Счита, че е просрочен ремонтът на сградата „Пол-Анри Спак“, включително разширяването на сградата и разширяването на залите за семинари за посетители и офис пространствата за членовете на Парламента; подкрепя планирането от страна на администрацията, но подчертава, че то трябва да се проведе въз основа на текущия брой членове на ЕП, а не въз основа на брой при евентуално – но нереалистично – разширяване на Съюза;

95.  Изисква конкретни прогнози за планирането и разходите за ремонтните дейности; настоятелно призовава за по-голяма прозрачност и за участието на отделните членове на ЕП в решенията, които имат решаващо въздействие върху административните и финансовите аспекти на институцията; счита за недостатъчна предоставената информация и предходните споразумения, сключени на равнището на Председателския съвет и Бюрото; изисква всички стратегически документи относно организацията и бъдещото развитие на Парламента да бъдат предоставени на всички членове на ЕП;

96.  Изразява загриженост относно предложението за интернализиране на услугата по превоза и произтичащите допълнителни разходи, които ще означават увеличение от над 50% през 2017 г. в сравнение с 2016 г.;

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции и Генерална дирекция за писмени преводи

97.  Отбелязва, че според извършеното от Парламента изчисление средният брой часове на седмица, който щатните устни преводачи са прекарали в своите кабини през 2014 г. с цел предоставяне на услуги за устен превод, е 10,7 часа/седмица; отбелязва обаче, че часовете в кабините представляват само част от работата на устните преводачи, която също така включва подготовка за заседанията, изучаване и поддържане на езиците, дежурство, обучение, базирано на теми, и друго специализирано обучение; призовава генералния секретар да предостави показатели, които да измерват всички дейности, извършвани от устните преводачи; изразява съжаление относно разликата при предоставянето на услуги за устен превод от отделни устни преводачи между 6 и 16 часа на седмица като средногодишна величина, което води до неравномерно работно натоварване за устните преводачи; признава, че поради изборите 2014 г. не беше типична година що се отнася до обема на парламентарната дейност;

98.  Отбелязва със загриженост, че методът на изчисляване по отношение на статистиката не е бил изяснен, и призовава администрацията по-добре да оповестява своите процеси пред съответните представители на устните преводачи;

99.  Призовава администрацията да изключи отпуска и отпуска по болест при изчисляването на средния брой часове, прекарани от устните преводачи в кабините;

100.  Отново заявява важността на езиковото многообразие за демократичната легитимност на институцията; приветства факта, че в резултат на политиката за езиково многообразие при ефективно използване на ресурсите, приета от Бюрото през 2011 г., и на последващите организационни реформи бяха постигнати икономии в разходите по бюджетните редове за устен превод; отправя искане условията на работа да съдържат защитни мерки, предназначени да защитят както качеството на устния превод, така и здравето на устните преводачи, като същевременно се задоволяват потребностите, произтичащи от променените модели на парламентарната работа и ефикасното използване на ресурсите; призовава генералния секретар да продължи да полага усилия, като работи в тясно сътрудничество с устните преводачи;

101.  Настоява, че все още е възможно повишаване на ефективността във връзка с предоставянето на устни преводи, особено чрез повишаването на ефективността на една услуга, която понастоящем е възпрепятствана от правила, датиращи от 2005 г., които вече не са съвместими с действащите модели за провеждане на заседания на институцията; призовава да се извърши проверка на това дали е възможно повишаване на ефективността и в отделите за административна подкрепа на ГД INTE;

102.  Изисква да се извърши преглед, за да се оцени дали подходящ брой вътрешни устни преводачи също така бива гарантиран по време на дните на основна дейност на Парламента;

103.  Призовава Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции да предприеме всички необходими мерки за управление с цел да подобри ИТ инструментите и техническата подкрепа за устните преводачи с цел те да съответстват на тези на Комисията, да увеличи производителността по отношение на възлагането на устен превод, да преразпредели работната натовареност във връзка с устния превод на отделните устни преводачи, да гарантира, че щатните устни преводачи присъстват и са на разположение по време на дните на основна дейност на Парламента, като същевременно се зачитат в пълна степен техните социални права; накрая отправя искане към генералния секретар да представи нова концепция с цел ефикасно и разходно ефективно използване на персонала, като концепцията следва също така да се основава на споразумение с устните преводачи;

104.  Счита, че подобряването на предоставянето на услугите за устен превод, в частност съвместно с Комисията в рамките на институционалното сътрудничество, би спомогнало да се гарантира по-ефикасното използване на тези услуги;

105.  Изразява загриженост във връзка с факта, че отговорността за организацията на заседанията и управлението на конференциите е разпръсната между различни генерални дирекции;

Генерална дирекция по финанси

Пътническа агенция

106.  Приветства факта, че указанията на ГД FINS към пътническата агенция да търси най-добрите цени ефективно се прилагат; допълнително насърчава пътническата агенция да засили сравнението и да се стреми към постигане на споразумения с основните въздухоплавателни компании с цел по-голяма гъвкавост и по-ниски цени, като същевременно се гарантира възможността за внасяне на промени и за анулиране на пътническите услуги; призовава пътническата агенция активно да търси по-евтини билети и оферти, когато прави резервации, и по принцип да предлага по-конкурентни цени при отчитане на всички въздухоплавателни компании; призовава ГД FINS да осъществи проучване сред потребителите относно равнището на удовлетвореност от пътническата агенция във връзка с предоставяните услуги с цел установяването на допълнителни области, в които следва да бъдат направени подобрения;

107.  Отбелязва затрудненията, свързани с разглеждането на заявки за пътнически услуги за институция с мащаба и задълженията на Парламента и с особеностите (гъвкавост, отмяна в последния момент), които са присъщи за естеството на работата ѝ;

108.  Призовава ГД FINS в тясно сътрудничество с ГД SAFE и ГД COMM да извърши преоценка на плановете за действие при извънредни ситуации с цел по-добро справяне с новите заплахи за сигурността, в частност за командировки между различните места на работа на институцията;

Фонд за доброволно пенсионно осигуряване

109.  Отбелязва, че Фондът за доброволно пенсионно осигуряване е увеличил очаквания си актюерски дефицит, изчислен на базата на активите на Фонда, до 270,3 милиона евро в края на 2014 г. (през 2013 г.: 207,9 милиона евро); подчертава, че това повдига опасения относно преждевременното изчерпване на капитала на Фонда;

110.  Посочва, че планираните бъдещи пасиви на Фонда се простират върху няколко десетилетия; призовава Бюрото да разгледа възможности за подобряване на ликвидността на Фонда;

111.  Призовава за представянето на резултатите от външната оценка, изискана от Парламента в горепосочената резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година без по-нататъшно забавяне; определя съвета на Фонда за доброволно пенсионно осигуряване като носещ основна отговорност за размера на дефицита на Фонда; призовава за единствена концепция за частния пенсионен фонд с цел намаляване на пасивите на този фонд; призовава Бюрото да представи предложение за изчерпателен план за действие с оглед на изпълнението на отговорностите на Парламента незабавно след получаването на външната оценка; счита, че е необходимо да се намалят пенсионните обезщетения за участващите членове във Фонда;

112.  Призовава Бюрото да извърши оценка на текущото положение на пенсионния фонд във възможно най-кратки срокове;

Парламентарно подпомагане

113.  Приветства новите, по-строги правила, които се прилагат за местните сътрудници и доставчиците на услуги; отбелязва, че някои точки от новите правила продължават да бъдат неясни и представляват източник на погрешно тълкуване; призовава за допълнително разясняване на тези точки, особено по отношение на страничните дейности на местните сътрудници и доставчиците на услуги; подчертава, че следва да се упражнява много строг контрол и върху двете групи;

114.  Приветства създаването на електронния портал на членовете на Европейския парламент; счита, че той представлява рентабилен и ефективен инструмент за преглед на финансите в съответствие със следваната от Парламента политика за среда без документи на хартиен носител; призовава ГД FINS активно да насърчава използването му от всички членове на ЕП;

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

115.  Отбелязва, че политиката за информационна сигурност на Парламента изисква координирана и хармонизирана стратегия за корпоративна сигурност;

116.  Призовава за по-силни системи за информационна сигурност с цел защита на информацията от неразрешен достъп, като същевременно се гарантира оповестяване, както и от прекъсване, изменяне или унищожаване, за да се осигури интегритет, поверителност и наличност;

117.  Призовава за създаването на система за бързо предупреждение при извънредни ситуации, която да позволи на ГД ITEC в сътрудничество с ГД SAFE да изпраща бързи съобщения чрез текстови или електронни съобщения до членовете на ЕП и до персонала, които са избрали да бъдат включени в подобен списък за комуникация, който да се използва при специфични извънредни ситуации във връзка със сигурността;

118.  Отбелязва, че независима трета страна извърши външен одит на ИКТ, както беше изискано по време на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година; отбелязва освен това, че целта на този одит беше да се оценят способностите на Парламента във връзка със сигурността в областта на ИКТ и потенциалното излагане на неговите системи на кибернетични заплахи с оглед на разработването на план за подобряване на сигурността в областта на ИКТ, включващ предложение за пътна карта за увеличаване на равнището на глобалната сигурност на Парламента; призовава за регламент в областта на киберсигурността, който да гарантира, че Парламентът е в състояние ефективно да защити своите информационни системи, както и да гарантира безопасността и сигурността на членовете на ЕП от кибератаки;

119.  Изразява загриженост, че оценката на организацията, развитието и способностите във връзка със сигурността в областта на ИКТ на Парламента, проведена съгласно стандартите ISO 27002:2013 и международните най-добри практики, показа относително слабо равнище на развитие на организационната сигурност;

120.  Призовава за редовно провеждане на стрес тестване на системите за сигурност на Парламента в областта на ИКТ;

121.  Отбелязва, че Бюрото прие политика за сигурност във връзка със системите за ИКТ на своето заседание от 7 септември 2015 г.; припомня неотложността на прилагането на значително по-жизнеспособна политика за сигурност в областта на ИКТ в съответствие с пътната карта на Парламента за глобална стратегия в областта на информационната сигурност;

Генерална дирекция за сигурността и безопасността

122.  Отбелязва, че интернализирането на услугите по сигурността беше приключено в Брюксел през декември 2014 г. и в Страсбург на 1 юли 2015 г. след приемането на концепция за глобална сигурност; подчертава, че следва да се приемат по‑нататъшни мерки за сигурност и да се извърши спешно преразглеждане на концепцията за глобална сигурност, както е приета от Бюрото през 2011 г., предвид неотдавнашния контекст, свързан със сигурността;

123.  Изразява загриженост във връзка с различните подходи, възприети от органите на Брюксел и Страсбург, относно сигурността на помещенията на Парламента; счита за абсолютно необходимо тясното сътрудничество с органите на Белгия, Франция и Люксембург с цел увеличаване на периметъра за сигурност около сградите на Парламента;

124.  Призовава за ефективна проверка на целия персонал по сигурността с цел да се гарантира неговата пригодност за изпълнението на възложените му задачи както по отношение на надеждността, така и на равнищата на професионална компетентност;

125.  Настоява, че трябва да се отдава най-голям приоритет на засилването на сигурността на сградите на Парламента и непосредственото им обкръжение; счита, че е необходимо да се гарантира подходящо оборудване и условия на работа за персонала по сигурността предвид настоящото положение във връзка със сигурността;

126.  Призовава за преразглеждане на мерките за сигурност на сградите и за по-голям контрол на входа на паркингите на Парламента посредством автоматично разпознаване на регистрационните номера; изисква прилагането на централен външен контролен пункт за проверка на всички външни доставчици, които влизат в сградите на Парламента;

127.  Припомня инцидентите във връзка с кражбите, които са възникнали в кабинетите на членовете на ЕП; призовава ГД INLO и ГД SAFE да гарантират по-голяма сигурност и прозрачност по отношение на изпълнителите и персонала по поддръжката, които имат достъп до кабинетите;

128.  Счита, че е от основно значение извършването на жизнеспособни проверки преди наемането на работа и наличието на задължителни процедури, които регламентират напускането на персонала, както и на подходящи структури за управление на сигурността и подходящо обучение за управление на кризи;

129.  Припомня инцидента от 7 октомври 2014 г. с участието на кюрдски демонстранти; призовава за извършването на всеобхватна и поверителна оценка на службите за сигурност на Парламента; приветства, като първа стъпка, създаването на група на високо равнище с участието на представители на Парламента, Комисията, Съвета и белгийската държава с цел засилване на сътрудничеството в сферата на сигурността; призовава за по-нататъшно сътрудничество с националните и международните служби за сигурност;

130.  Настоява за необходимостта от по-високи нива на сътрудничество между ГД SAFE и ГД ITEC с цел гарантиране на подходящо равнище на защита на информацията и комуникацията в Парламента;

131.  Отбелязва, че институциите и органите на Съюза, в настоящата си реакция по отношение на предизвикателствата, свързани със сигурността и борбата с тероризма, показват разпокъсани ресурси, различни правила и разнообразно оборудване, които не са съвместими; счита, че това положение показва не само недоброто управление на ресурсите в рамките на съответните администрации (годишният бюджет за разходи, свързани със сигурността, на Комисията и на Парламента е от около 40 милиона евро за всяка институция, като Съветът разполага с около 15 милиона евро, а Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) — с повече от 5 милиона евро само за сигурността на нейното седалище в Брюксел), но също така би могло да увеличи уязвимостта на институциите на Съюза;

132.  Изразява загриженост относно настоящото положение във връзка със сигурността, при което Европа и светът отвъд нея са изправени пред сериозна терористична заплаха, по-специално след съгласуваните нападения в Брюксел и Париж и предотвратената атака във влака „Талис“; призовава всички институции на Съюза активно да насърчават сътрудничеството помежду си, както и с националните органи на държавите, в които се намират техните седалища, офиси или делегации, или изпълняват своите задачи;

133.  Настоятелно призовава генералния секретар, както и съответните административни органи на Комисията, Съвета, ЕСВД и парламентарните комисии, да проучат възможните основания за Обща междуинституционална политика за сигурност, която да включва план за действие за разработване на общи елементи като активи и методологии за оценка на риска, персонал и средства за защита на съответните политически органи и високопоставени гости, програма за обучение и ресурси за персонала, отговарящ за сигурността, оборудване и технологии за контрол на достъпа, киберсигурност и сигурност на комуникациите, както и специализирано управление на ресурсите, което следва да бъде в синхрон с компетентните органи на приемащите държани на основните места на работа на Съюза, външните офиси и делегациите;

Екологосъобразен Парламент

134.  Приветства окуражителните заключения на одита, осъществен от Сметната палата през 2013 и 2014 г., в който се посочва, че от 14-те одитирани европейски институции Парламентът разполага с най-амбициозната стратегия за намаляване на въглеродните емисии;

135.  Насочва вниманието към факта, че възможностите за видеоконференции и дистанционна работа могат да спомогнат да се гарантира по-ефективно използване на времето в един по-екологосъобразен Парламент, като същевременно се намалят административните и пътните разходи;

136.  Подчертава необходимостта от прилагане на съобразено с околната среда възлагане на обществени поръчки за всички договори и покани за подаване на оферти; призовава за амбициозни обвързващи цели за екологосъобразни обществени поръчки, по-специално в следните области: храна и кетъринг, МПС и транспорт, ВиК съоръжения, употреба на хартия, управление на отпадъци, информационни технологии и оборудване за възпроизвеждане на изображения, осветление, почистване и обзавеждане;

Съобразено с околната среда възлагане на обществени поръчки и EMAS

137.  Призовава генералния секретар да разработи план за намаляване на броя на наличните контейнери за пътуванията, осъществявани във връзка с дейността на Парламента; предлага въвеждането на система „контейнери по поръчка“ или на „система за общо ползване на контейнерите“, като по този начин се намалят разходите както във финансово изражение, така и по отношение на въглеродния отпечатък;

138.  Приветства допълнителните мерки за компенсиране на неизбежните емисии; призовава Парламента да разработи допълнителни политики за компенсиране на CO2;

Политически групи (бюджетна позиция 4 0 0)

139.  Отбелязва, че през 2014 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 0, предоставени на политическите групи и независимите членове на ЕП, са усвоени, както следва:

Група

Първа половина на 2014 г.

Втора половина на 2014 г.

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити*

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период

Годишни бюджетни кредити

Собствени средства и пренесени бюджетни кредити

Разходи

Процент на усвояване на годишните бюджетни кредити

Суми, пренесени към следващия период (2015 г.)

РРЕ

11 147

7 813

11 311

101%

7 649

8 772

7 744

6 485

74%

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106%

4 160

7 663

4 194

6 435

84%

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128%

450

2 886

457

1 745

60%

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107%

1 516

2 813

1 531

1 847

66%

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111%

272

2 153

272

1 170

54%

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122%

911

2 081

912

1 707

82%

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126%

822

2 002

827

1 164

58%

1287

Независими членове на ЕП

753

441

715

95%

92

1 238

92

566

46%

533

Общо

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* всички суми са в хиляди евро

Европейски политически партии и европейски политически фондации

140.  Отбелязва, че през 2014 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 2, са усвоени, както следва(2):

Партия

Съкращение

Собствени средства*

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

Излишък или загуба на приходи (трансфер към резерви)

Европейска народна партия

РРЕ

2 126

9 327

13 605

85%

345

Партия на европейските социалисти

PES

1 083

5 297

7 864

85%

78

Алианс на либералите и демократите за Европа

ALDE

759

2 813

3 582

85%

173

Европейска зелена партия

EGP

575

1 918

2 493

84%

50

Алианс на европейските консерватори и реформисти

AECR

373

1 943

2 376

85%

0

Партия на европейската левица

EL

282

1 219

1 501

85%

54

Европейска демократическа партия

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

Демократи за ЕС

EUD

49

274

340

85%

0

Европейски свободен алианс

ALE

126

526

708

85%

0

Европейско християнско политическо движение

ECPM

73

388

475

85%

4

Европейски алианс за свобода

EAF

93

521

614

84%

-3

Европейски алианс на националните движения

AEMN

117

363

480

85%

37

Движение за Европа на свободите и демокрацията

MELD

124

635

941

85%

5

Общо

 

5 903

25 789

35 709

85%

756

(*) всички суми са в хиляди евро

141.  Отбелязва, че през 2014 г. бюджетните кредити, записани по позиция 4 0 3, са усвоени, както следва(3):

Фондация

Съкращение

Свързана с партия

Собствени средства*

Безвъзмездни средства от ЕП

Общо приходи

Безвъзмездни средства от ЕП като % от допустимите разходи (макс. 85%)

 

Център за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс“

WMCES

РРЕ

831

4 203

5 034

85%

 

Фондация за европейски прогресивни изследвания

FEPS

PES

636

3 087

3 723

85%

 

Европейски либерален форум

ELF

ALDE

169

941

1 110

85%

 

Зелена европейска фондация

GEF

EGP

174

914

1 088

85%

 

Трансформ Европа

TE

EL

111

587

698

85%

 

Институт на европейските демократи

IED

PDE

43

265

308

85%

 

Център „Maurits Coppieters“

CMC

EFA

48

216

264

85%

 

Нов курс – Фондация за европейска реформа

ND

AECR

195

915

1 110

85%

 

Европейска фондация за свобода

EFF

EAF

45

244

289

85%

 

Организация за европейско междудържавно сътрудничество

OEIC

EUD

21

135

156

85%

 

Християнска политическа фондация за Европа

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

 

Фондация за Европа на свободите и демокрацията

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Европейски идентичности и традиции

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Общо

 

 

2 414

12 139

14 553

85%

 

(*) всички суми са в хиляди евро

 

-

2 229

11 325

13 554

85%

(1) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I — Европейски парламент (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 3).
(2) Източник: PV BUR. 20.10.2014 г. (PE 538.295/BUR) и PV BUR. 20.10.2014 г. (PE 538.297/BUR) точка 12.
(3) Източник: 20.10.2014 г. (PE 538.295/BUR) и PV BUR. 20.10.2014 г. (PE 538.297/BUR) точка 12.

Правна информация - Политика за поверителност