Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2155(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0135/2016

Pateikti tekstai :

A8-0135/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0150

Priimti tekstai
PDF 600kWORD 271k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas (2015/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į 2014 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, I skirsnis – Europos Parlamentas(3),

–  atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus 2014 finansinių metų metinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(4),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(5),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 318 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 27 d. Biuro sprendimą dėl Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių(7), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 16 d. Biuro sprendimą dėl Europos Parlamento biudžeto vykdymo vidaus taisyklių(8), ypač į jo 22 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį, 98 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0135/2016),

A.  kadangi 2015 m. liepos 8 d. Pirmininkas patvirtino Parlamento 2014 finansinių metų finansines ataskaitas;

B.  kadangi generalinis sekretorius, kaip vyriausiasis įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas, 2015 m. rugsėjo 18 d. pateikė pakankamą patikinimą, kad į Parlamento biudžetą skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu;

C.  kadangi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 166 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad kiekviena Sąjungos institucija imtųsi visų deramų priemonių dėl pastabų, pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

1.  patvirtina Pirmininkui, kad Europos Parlamento 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2014 2 20.
(2) OL C 377, 2015 11 13, p. 1.
(3) OL C 247, 2015 7 28, p. 1.
(4) OL C 373, 2015 11 10, p. 1.
(5) OL C 377, 2015 11 13, p. 146.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) PE 422.541/Bur.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas, dalį (2015/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį, 98 straipsnio 3 dalį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0135/2016),

A.  kadangi Parlamento apskaitos pareigūnas, patvirtindamas 2014 m. galutines finansines ataskaitas, pateikė pagrįstą patikinimą, kad finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais parodyta tikra ir teisinga Parlamento finansinė būklė ir kad nenustatyta nė vieno klausimo, dėl kurio reikėtų daryti išlygą;

B.  kadangi Audito Rūmai, atlikę auditą, atrinktose institucijų ir įstaigų sistemose ir metinėse veiklos ataskaitose padarė išvadą, kad audito metu nenustatyta jokių reikšmingų trūkumų;

C.  kadangi pagal įprastą procedūrą Parlamento administracijai buvo pateiktas klausimynas ir gauti atsakymai, kurie buvo aptarti Biudžeto kontrolės komitete dalyvaujant už biudžetą atsakingam Parlamento pirmininko pavaduotojui, generaliniam sekretoriui ir vidaus auditoriui;

D.  kadangi nuolat galima tobulinti viešųjų finansų valdymo kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat būtinas tikrinimas siekiant užtikrinti, kad politiniai lyderiai ir Parlamento administracija būtų atskaitingi Sąjungos piliečiams;

Europos Parlamento sąskaitos

1.  pažymi, kad galutiniai Parlamento asignavimai 2014 m. buvo 1 755 631 742 EUR – jie sudarė 20,13 proc. daugiametėje finansinėje programoje (DFP) pagal 5 išlaidų kategoriją visų 2014 m. Sąjungos institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų, o palyginti su 2013 m. biudžetu (1 750 463 939 EUR), ši suma 0,3 proc. didesnė;

2.  pažymi, kad bendra 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitytų pajamų suma buvo 174 436 852 EUR (2013 m. – 158 117 371 EUR), iš jų asignuotąsias pajamas sudarė 26 979 032 EUR (2013 m. – 25 991 783 EUR);

3.  primena, kad 2014 m. 72 proc. visų įsipareigojimų sudaro keturių skyrių: 10 skyriaus (institucijos nariai), 12 skyriaus (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai), 20 skyriaus (pastatai ir susijusios išlaidos) ir 42 skyriaus (Parlamento narių padėjėjų išlaidos) išlaidos;

4.  atkreipia dėmesį į skaičius, kuriais remdamasis Parlamentas uždarė 2014 finansinių metų sąskaitas, t. y.:

a)  Turimi asignavimai (EUR)

2014 m. asignavimai:

1 755 631 742

nesavaiminiai perkėlimai iš 2013 finansinių metų:

734 000

savaiminiai perkėlimai iš 2013 finansinių metų:

277 774 604

asignavimai, atitinkantys 2014 m. asignuotąsias įplaukas:

26 979 032

perkėlimai, atitinkantys 2013 m. asignuotąsias įplaukas:

106 934 452

Iš viso:

2 168 053 830

b)  2014 finansinių metų asignavimų panaudojimas (EUR)

įsipareigojimai:

2 138 652 789

atlikti mokėjimai:

1 742 390 229

savaime perkelti asignavimai, įskaitant asignuotųjų įplaukų asignavimus:

383 988 975

ne savaime į kitus metus perkelti asignavimai:

0

panaikinti asignavimai:

39 918 558

c)  Biudžeto įplaukos (EUR)

gauta 2014 m.:

174 436 852

d)  Bendras 2014 m. gruodžio 31 d. balansas (EUR)

1 476 824 398

5.  pažymi, kad bendra 71 500 000 EUR suma buvo pervesta iš laikinų asignavimų biudžeto eilučių ir kitų šaltinių siekiant padėti finansuoti su Konrado Adenauerio pastatu Liuksemburge susijusius metinius nuomos mokesčius bei jo plėtimo ir modernizavimo darbus; pažymi, kad tai sudaro 4 proc. galutinių 2014 m. asignavimų;

Audito Rūmų nuomonės dėl 2014 m. sąskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

6.  primena, kad Audito Rūmai atlieka specialųjį visų Sąjungos institucijų, įskaitant Europos Parlamentą, administracinių ir kitų išlaidų, kaip bendros politikos grupės, įvertinimą ir kad apskritai, audito duomenys rodo, kad administravimo išlaidos nėra paveiktos reikšmingo klaidų lygio; pažymi, jog operacijų patikra rodo, kad įvertintas klaidų lygis pagal DFP 5 išlaidų kategoriją (administravimas) sudaro 0,5 proc. (sumažėjo, 2013 m. buvo 1 proc.);

7.  primena, kad audito metu buvo išnagrinėta 129 mokėjimų operacijų imtis, šią imtį sudarė 92 atlyginimų ir pensijų, susijusių išmokų ir kitų personalo sąnaudų mokėjimai, 14 pagal sutartis dėl pastatų atliktų mokėjimų ir 23 su kitomis (energijos, komunikacijų, informacinių technologijų ir kt.) išlaidomis susiję mokėjimai; pabrėžia, kad iš 129 audito metu tirtų operacijų 20 (arba 15,5 proc.) buvo paveiktos klaidų; pažymi, kad 12 kiekybiškai įvertinamų klaidų atžvilgiu įvertintas klaidų lygis sudaro 0,5 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Parlamentas sustiprintų savo vykdomas patikras Europos politinių partijų kompensuojamų išlaidų savo susijusioms organizacijoms atžvilgiu, taip pat turėtų parengti tinkamas viešųjų pirkimų taisykles Europos politinėms partijoms ir prižiūrėti jų taikymą, atlikdamas tinkamas patikras ir teikdamas geresnes gaires; reikalauja, kad Europos politinių partijų išlaidos būtų visiškai skaidrios ir kad ateityje kompetentingas komitetas vykdant įprastą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą išsamiai išnagrinėtų ir aptartų šią informaciją;

Vidaus auditoriaus metinė ataskaita

9.  pažymi, kad 2016 m. sausio 25 d. surengtame atsakingo komiteto posėdyje vidaus auditorius pristatė savo metinę ataskaitą, pasirašytą 2015 m. liepos 16 d., ir pareiškė, kad 2014 m. buvo atlikti šie Parlamento administracijos audito darbai:

   tolesnės universaliosios priemonės, kurių imtasi vidaus audito ataskaitose nustačius nebaigtus veiksmus (2014 m. I ir II darbo etapai);
   konsultavimas dėl vidaus valdymo ir kontrolės procedūrų Paramos demokratijai direktorate (Išorės politikos GD);
   Konrado Adenauerio pastato projekto periodinė peržiūra (žr. „ II etapas: projekto sąnaudų įvertinimas, su jomis susijusių ataskaitų teikimas ir jų kontrolė“);
   Parlamento narių atlyginimų ir laikinųjų išmokų auditas;
   dotacijų teikimo proceso Komunikacijos generaliniame direktorate (COMM GD) auditas;
   IT infrastruktūros ir operacijų informacinių sistemų auditas (žr. „1 užduotis – pirmoji ataskaita: „Išteklių optimizavimas ir IT tęstinumas“);
   Daugiakalbystės kodekso įgyvendinimo auditas, susijęs su vertimo žodžiu paslaugomis;

10.  pabrėžia, jog atlikęs dotacijų teikimo proceso auditą vidaus auditorius padarė išvadą, kad esama daug galimybių patobulinti tam tikras valdymo ir kontrolės procedūras ir taip geriau užtikrinti, kad dotacijų programa pasiektų savo tikslą:

   užtikrinant, kad daugiametė dotacijų programa būtų visiškai suderinta su institucijos ilgalaike komunikacijos strategija ir šią strategiją remtų;
   užtikrinant, kad minėtos programos pridėtinė vertė būtų matuojama tinkamais veiklos rezultatų rodikliais ir priemonėmis;
   sudarant sutartis su mažiau strateginių partnerių, gebančių pasiūlyti veiksmų planą, kuris apimtų visą partnerystės sutarties laikotarpį;
   pagerinant siūlomų projektų vertinimą nustačius bendrą jų vertinimo metodiką, kurią naudotų visi vertinimo komitetai;
   galutinio mokėjimo etapu pagerinant užbaigtų projektų vertinimą finansų ir veiklos atžvilgiu (tai, ar veiksmai buvo atlikti atsižvelgiant į jų pradinius tikslus);

Parlamento vidaus kontrolės sistemos auditas

11.  pažymi, kad 2014 m. pabaigoje, pasiekus didelės pažangos, iš 452 vidaus kontrolės sistemos veiksmų, dėl kurių buvo pradžioje sutarta, liko neužbaigti tik 4 veiksmai; ragina vidaus auditorių informuoti Biudžeto kontrolės komitetą apie padarytą pažangą šių likusių veiksmų srityje;

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2013 m. rezoliuciją dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

12.  atkreipia dėmesį į Biudžeto kontrolės komitetui 2015 m. spalio 15 d.(1) pateiktus atsakymus raštu dėl rezoliucijos dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo; palankiai vertina generalinio sekretoriaus pateiktus atsakymus į įvairius klausimus bei prašymus, Parlamento pateiktus minėtoje rezoliucijoje, ir po to įvykusį keitimąsi nuomonėmis su Parlamento nariais;

13.  pažymi, kad neatitiko pranešimo projekto dėl Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo pristatymo ir galimybių pateikti papildomų klausimų generaliniam sekretoriui datos;

14.  atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriato atsakymą dėl galimybės Parlamento nariams ir visai visuomenei naudotis programa „ePetition“; ragina generalinį sekretorių informuoti Parlamentą apie konsultacijų su Teisės tarnyba rezultatus ir įvertinti technines ir biudžeto sąnaudas, kurios bus patirtos suteikus daugiau galimybių naudotis šia programa;

15.  primena, kad valgyklos paslaugų tikslas – teikti greito maitinimo paslaugas nariams ir darbuotojams; yra susirūpinęs dėl ribotos valgyklų erdvės intensyviausiais laikotarpiais, ypač per plenarinių posėdžių savaites Strasbūre; teigiamai vertina tai, kad esama naujos lauko erdvės, kuria iš dalies bus išspręsta ši problema, kai bus tam tinkamos oro sąlygos; ragina administraciją toliau gerinti Strasbūro valgyklos sąlygas efektyviau panaudojant visą turimą erdvę;

16.  pažymi, kad Parlamentas pradėjo taikyti „fiksuotų kainų sutartis“ maitinimo paslaugoms; atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto ištekliai, reikalingi maitinimo paslaugoms, buvo palyginti nedideli ir sudarė tik 0,23 proc. metinio biudžeto; tikisi, kad kainos Parlamento maitinimo vietose liks stabilios po to, kai ne kartą labai padidėjo siūlomų meniu kainos;

17.  pažymi, kad pagal naujas maitinimo veiklos Briuselyje sutartis, sudarytas 2015 m., daugiau nenumatyta turėti išimtinai vieną maitinimo paslaugų teikėją; tikisi, kad planuojamos mažesnės maitinimo vietos Briuselyje veiks dalyvaujant MVĮ ir skatinant maitinimo paslaugų teikėjų įvairovę, kad būtų užtikrintos kokybiškos paslaugos už prieinamą kainą;

18.  susirūpinęs pažymi, kad, išaugus kainoms, dėl to esama nepagrįstų nepalankių kainų, ypač padėjėjams, stažuotojams ir lankytojams; pabrėžia, jog šie padidėjimai reiškia, kad kainos Parlamente dabar praktiškai yra tokios pat kaip kainos aplink esančiuose baruose ir restoranuose; be to, susirūpinęs pažymi, kad nors kainos padidėjo, maisto kokybė gerokai pablogėjo;

19.  mano, kad skaitlingos susitikimų su rinkėjais ir plenarinių posėdžių savaitės yra laikotarpiai, per kuriuos valgyklų ir kavinių paslaugos nėra visapusiškai išnaudojamos; siūlo, kad susitarimuose su maitinimo paslaugų teikėjais būtų atsižvelgiama į galimybę, kai per tas savaites veikia ne visos valgyklos ir kavinės, šių paslaugų teikėjų darbuotojus įdarbinti kur nors kitur;

20.  ragina administraciją įvertinti ir pasiūlyti kainų sistemą, kurią įgyvendinant būtų suderintos naujos taisyklės ir galimybė stažuotojams gauti nuolaidą, užtikrinant valgiaraščio pasiūlymus už prieinamą kainą;

21.  apgailestauja, kad administracija negali pateikti duomenų apie kintamą valgio porcijų, pateiktų skirtingomis Parlamento darbo dienomis ir savaitėmis, skaičių; norėtų žinoti, kaip galima būtų kontroliuoti paslaugas teikiančius rangovus, jei neturima tokios pagrindinės informacijos; ragina administraciją pateikti atsakingam komitetui maitinimo paslaugų teikimo sutartį, įsigaliojusią 2015 m. rugsėjo 26 d., ir išsamią informaciją apie pateiktas valgio porcijas;

22.  pabrėžia, kad 2014 m. liepos 11 d. priimtoje Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad, jei Parlamentas vykdytų savo veiklą vienoje vietoje, per metus būtų galima sutaupyti apie 114 mln. EUR Sąjungos biudžeto lėšų; dar kartą ragina Parlamentą ir Tarybą, siekiant ilgainiui sutaupyti lėšų, reaguoti į poreikį parengti perėjimo prie vienos būstinės veiksmų planą, kaip nurodyta keliose ankstesnėse Parlamento rezoliucijose;

2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

23.  pripažįsta už biudžetą atsakingo EP Pirmininko pavaduotojo, generalinio sekretoriaus ir Biudžeto kontrolės komiteto 2016 m. vasario 4 d. keitimosi nuomonėmis dalyvaujant Audito Rūmų nariui ir vidaus auditoriui kokybę; palankiai vertina generalinio sekretoriaus dalyvavimą ir ragina dažniau rengti diskusijas su juo Biudžeto kontrolės komitete poveikio Parlamento biudžetui klausimais;

24.  pažymi, kad 2014 m. vasario 5 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu; ragina nustatyti konkrečias ir išsamias visoms trims institucijoms bendrų tarnybų veiklos nuostatas; pabrėžia, kad įgyvendinant susitarimą turi būti užtikrinta pusiausvyra ir suteikta vienodai naudos visoms trims institucijoms; prašo kiekvieną instituciją atliekant susitarimo laikotarpio vidurio peržiūrą įvertinti susitarimo poveikį, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius, sinergiją, pridėtinę vertę ir turinį, taip pat pateikti išsamius duomenis apie dėl susitarimo sutaupytas lėšas ir (arba) patirtas didesnes biudžeto išlaidas, ypatingą dėmesį skiriant su personalu susijusiems skyriams; prašo toliau informuoti apie tolesnius susitarimo įgyvendinimo veiksmus;

25.  primena, kad pagal šį susitarimą į Parlamentą bus perkelta ne daugiau kaip 80 pareigūnų iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto (vertimo raštu tarnybos darbuotojų ir padėjėjų), kurie dirbs naujoje Europos Parlamento tyrimų tarnyboje (EPRS); laikosi nuomonės, kad perkėlus šiuos darbuotojus turėtų būti įmanoma padidinti darbo našumą Parlamente, patiriant mažiau biudžeto sąnaudų, skirtų užsakomiesiems tyrimams, vertinimams ir analizėms; su susirūpinimu pažymi, kad iki šiol į EPRS buvo perkelti 25 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojai ir 24 Regionų komiteto darbuotojai, daugumai jų likę labai nedaug laiko iki pensijos, o tai reiškia, kad tos dvi institucijos labai daug sutaupys personalo srityje, o Parlamento biudžetas gerokai padidės tiek trumpuoju (darbo užmokesčiui), tiek ilguoju (pensijoms) laikotarpiu;

26.  palankiai vertina tai, kad kiekvieno Parlamento nario pagrindiniame tinklalapyje be duomenų apie akredituotus Parlamento nario padėjėjus ir Parlamento nario įdarbintus vietinius padėjėjus skelbiami paslaugų teikėjų įmonių pavadinimai;

27.  apgailestauja, kad atsakomybė iš administracijos perkelta Parlamento narių biurams; ragina, kad administracija atliktų savo veiklos peržiūrą, siekiant patikrinti, kurias pareigas (pvz., atsakomybė apdrausti stažuotojus) būtų galima grąžinti administracijai;

28.  pabrėžia, kad būtina didinti sprendimus priimančių Parlamento vidaus organų, ypač Biuro, darbo skaidrumą ir suteikti daugiau galimybių su juo susipažinti; ragina posėdžių darbotvarkes ir protokolus sistemingai ir laiku skelbti intranete ir perduoti Parlamento nariams;

29.  nurodo, kad apskritai padidėjo Parlamento narių biurams tenkanti administracinė našta ir prašo racionalizuoti formas, kurias reikia naudoti Parlamento vidaus procedūrose, pvz., įdarbinant naujus asistentus;

30.  pažymi, kad gerokai pavėlavus vidaus taisyklės dėl informacijos apie pažeidimus teikimo priimtos ir įsigaliojo nuo 2016 m. sausio mėn.; reiškia susirūpinimą dėl informatoriams teikiamos apsaugos stygiaus ir ragina Parlamentą užtikrinti, kad jų teisės būtų visapusiškai gerbiamos; ragina Biurą ir akredituotiems Parlamento narių asistentams taikyti vidaus taisykles dėl informavimo apie pažeidimus ir ragina vietiniams asistentams taikyti lygiaverčius nacionalinės teisės aktus;

31.  prašo paaiškinti, kaip vyksta oficialus ir neoficialus bendradarbiavimas su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) dėl Parlamento narių sąskaitų; nurodo, kad mažiausiai vieną kartą informacija buvo perduota tretiesiems asmenims; mano, kad tai yra Parlamento narių įgaliojimų nepriklausomumo pažeidimas;

32.  pažymi, kad buvo sunku atskirti Pirmininko politinę veiklą nuo pasirengimo būnant pirmuoju sąraše įrašytu kandidatu (vok. Spitzenkandidat) vadovauti jo partijai per 2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą, taip pat sunku buvo atskirti ir kitų sąrašo pradžioje įrašytų kandidatų veiklą; mano, kad šie du vaidmenys nebuvo aiškiai atskirti; ragina aiškiai atskirti pareigas einančių asmenų funkcijas ir Europos Parlamento rinkimų kampanijų kandidatų veiklą; apgailestauja, kad bent netiesiogiai Parlamento darbuotojai naudojami padedant rengti rinkimų kampaniją, ir reikalauja imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad ateityje tokia praktika nepasikartotų; šiuo atžvilgiu apgailestauja, kad Pirmininkas Europos Parlamento pirmininko „Twitter“ profilį pavertė savo asmeniniu profiliu ir panaudojo jį kampanijoje;

33.  paveda EPRS atlikti lyginamąją teisinės tvarkos, kuria reglamentuojamas kitų tarptautinių organizacijų ir valstybių narių rinkimuose (ministro pirmininko, generalinio sekretoriaus, kanclerio ir kt. rinkimuose) dalyvaujančių kandidatų kampanijų suderinamumas, analizę;

34.  pažymi, kad laikotarpiu nuo sausio 22 d. iki balandžio 18 d. Pirmininkas vyko į oficialias tarptautines komandiruotes, kurių metu dažniausiai susitiko su vyriausybių atstovais ir pareigūnais, susijusiais su socialistų partijomis ir organizacijomis; ragina pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu;

35.  prašo papildomos informacijos apie visų pirmųjų sąrašuose kandidatų (vok. Spitzenkandidaten) kampanijas, ypač jeigu su jais per rinkimų kampaniją kartu vykdavo pareigūnai ir kiti neatostogaujantys teisės aktais numatyti darbuotojai; palankiai vertina Pirmininko pateiktą papildomą informaciją ir prašo, kad kiti kandidatai laikytųsi tokio paties skaidrumo lygio;

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

36.  primena, kad bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka siekiama padengti išlaidas valstybėje narėje, kurioje Parlamento narys buvo išrinktas, pvz., Parlamento nario biuro nuomai, įrangai, biuro reikmenims, dokumentacijai ar renginių logistiniam organizavimui; pažymi, kad įdiegus išsamią išmokos, susijusios su Parlamento nario įgaliojimais, kontrolės sistemą reikėtų 40–75 naujų administracinių etatų, o tai prieštarautų personalo skaičiaus mažinimo programai;

37.  pritaria visapusiškam skaidrumui bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos atžvilgiu, kad Europos Sąjungos piliečiai galėtų nutuokti apie bendras Europos Parlamento narių išlaidas; primygtinai ragina Biurą persvarstyti išlaidų, kurios gali būti padengtos pagal bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, sąrašą;

38.  pakartoja raginimą laikytis didesnio skaidrumo dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos Parlamento nariams; ragina Biurą parengti aiškesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias galima padengti iš šios išmokos, taisykles nesukuriant papildomų sąnaudų ir administracinės naštos Parlamento nariams;

39.  primena Biurui, kad skubiai reikia atlikti bendroms išlaidoms kompensuoti skirtų išmokų (angl. GEA) auditą;

Lankytojų grupių subsidijavimo schemos valdymas

40.  palankiai vertina geresnį Parlamento lankytojų grupių subsidijavimo suderinimą su faktinėmis dėl šių grupių patirtomis išlaidomis; tačiau yra labai susirūpinęs, kad tai – vienintelis ypatingos svarbos veiksmas, kurį nustatė Parlamento vidaus auditorius;

41.  yra susirūpinęs, kad 2014 m. lėšos lankytojų grupėms vis dar daugiausia buvo išmokamos grynaisiais: 2013 m. išlaidos, sudarančios 24 593 928,16 EUR, buvo padengtos 73,14 proc. sumos išmokėjus grynaisiais ir 26,86 proc. – banko pavedimu, o 2014 m. 22 281 749,46 EUR išlaidos buvo padengtos 71,15 proc. šios sumos išmokėjus grynaisiais ir 28,85 proc. – banko pavedimu;

42.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų pateiktoje Sąjungos biudžeto finansinio valdymo padėties apžvalgoje nurodyta, jog praktika, kai lankytojų grupių sąnaudos padengiamos grynaisiais pinigais, laikytina „didelės rizikos klausimu“; todėl reikalauja, kad padengiant lankytojų grupių sąnaudas būtų kuo labiau ribojamos išmokos grynaisiais; pabrėžia, jog dėl to, kad lankytojų grupėms mokama grynaisiais pinigais, kyla didelis pavojus Parlamento reputacijai ir nemaža grėsmė saugumui; pripažįsta praktines problemas ir ragina išanalizuoti alternatyvius efektyvius išmokų metodus iki bus priimtos naujos lankytojų grupių priėmimo taisyklės;

Skaidrumo registras ir interesų konfliktai

43.  palankiai vertina tai, kad Komisija pradėjo viešų konsultacijų procedūrą, susijusią su dabartinio Komisijos ir Parlamento skaidrumo registro peržiūra ir jo taikymu Tarybai; prašo iš karto po viešų konsultacijų sukurti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri rengtų pasiūlymus dėl registro peržiūros, susijusio elgesio kodekso ir jo veikimo;

44.  be to, prašo Parlamento administracijos pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kurie buvę atitinkamų Europos NVO vadovai, generaliniai direktoriai, direktoriai ir valdybų nariai dabar yra Parlamento nariai;

45.  ragina Parlamento administraciją pateikti ataskaitą dėl interesų grupių ir kitų išorės organizacijų naudojamų Parlamento patalpų; ragina Biurą išnagrinėti šių renginių suderinamumą su Parlamento darbu kartu užtikrinant, kad Parlamentas išliktų atviras bendravimui su pilietine visuomene ir viešoms diskusijoms;

46.  primena Parlamento nariams pareigą nedelsiant pranešti administracijai apie bet kokius savo interesų deklaracijos pokyčius; apgailestauja, kad 2014 m. išrinktų narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos labai vėlai įkeltos į Parlamento interneto svetainę;

47.  primygtinai ragina Parlamentą priimti taisykles, pagal kurias reikėtų atskleisti visą lobistų ir (arba) interesų atstovų pateiktą informaciją apie politikos projektus, teisės aktus ir pakeitimus, kad būtų nustatytas poveikis teisės aktui;

48.  ragina Biurą suteikti pageidaujantiems nariams techninę galimybę skelbti savo darbotvarkes ir ypač savo susitikimus su lobistais savo oficialiose svetainėse;

Vidaus politikos generalinis direktoratas ir Išorės politikos generalinis direktoratas

49.  pažymi, kad 2014 m. sąnaudos delegacijoms, jungtinėms parlamentinėms asamblėjoms, ad hoc delegacijoms ir rinkimų stebėjimo misijoms už Sąjungos ribų sumažintos nuo 5 794 360 EUR (2013 m.) iki 1 351 212 EUR (2014 m.) vadovaujantis pastabomis, kurias Parlamentas pateikė savo pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir atsižvelgiant į sumažėjusį komandiruočių skaičių pereinamuoju laikotarpiu tarp dviejų Parlamento kadencijų, kuomet delegacijų kelionės faktiškai nebuvo vykdomos keletą mėnesių; vis dėlto apgailestauja, kad kai kurios Parlamento misijos buvo pernelyg brangiai kainuojančios, ypač į toli esančias paskirties vietas; tikisi, kad šios sąnaudos bus papildomai paaiškintos ir dar sumažintos netolimoje ateityje, ir prašo metinėje veiklos ataskaitoje paskelbti duomenis apie kiekvienos misijos sąnaudas;

50.  mano, kad reikėtų apsvarstyti galimybę sumažinti delegacijų kelionių skaičių pasitelkiant informacinių technologijų priemones, pavyzdžiui, vaizdo konferencijas;

51.  ragina skubiai sukurti tarpparlamentinių delegacijų tinklalapius ir užpildyti juos turiniu; be to, mano, kad labai svarbu, jei yra biudžeto galimybių, tiesiogiai transliuoti internetu viešus delegacijų posėdžius taip, kaip transliuojami Parlamento komitetų posėdžiai;

Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas

52.  primena, kad naujoji Parlamento narių tyrimų paslaugų tarnyba pradėjo teikti atskiriems Parlamento nariams jiems skirtų tyrimų paslaugas, skelbdama informacinius leidinius, apimančius visas svarbiausias politikos sritis; pažymi, kad per pirmuosius pilnus veiklos metus tyrimų tarnyba parengė per 450 leidinių, atsiliepė į 1 675 Parlamento narių prašymus dėl tyrimų ir patenkino 745 panašius kitų Parlamento klientų prašymus; pabrėžia, kad ši tarnyba suteikia prieigą prie didelio kiekio aktualios informacijos, kuri turėtų ženkliai sumažinti kreipimosi pagalbos į išorės specialistus mastą, o tai reiškia didelės sumos sutaupymą; ragina visų svarbiausių politikos sričių informacinius leidinius išversti į valstybių narių nacionalines kalbas;

53.  prašo aiškiau apibrėžti įvairių tarnybos sričių (tyrimo paslaugų, poveikio vertinimo) užduotis ir pranešti apie šias atsakomybės sritis Parlamento nariams;

54.  prašo Ex ante poveikio vertinimo skyriaus pagerinti e. paštu savo matomumą, kiek tai susiję su puikiomis paslaugomis, kurias jis teikia komitetų nariams ir pranešėjams, ir jo taikomais darbo metodais; ragina rengti apmokymus Parlamento narių patarėjams ir padėjėjams; ragina ženkliai padidinti darbuotojų išteklius, kuriais galima naudotis šioje srityje, nes taip labai prisidedama sudarant galimybes Parlamentui dalyvauti sprendimų priėmimo procese kaip lygiaverčiam partneriui;

55.  teigiamai vertina tai, kad kol kas negauta nė vieno skundo dėl vienašališko poveikio vertinimo, ir prašo skyriaus ir toliau užtikrinti tokį neutralumą;

56.  ragina EPRS GD papildomai atskirti savo leidinius nuo Parlamento oficialių pozicijų, kad būtų išvengta sumaišties visuomenėje ir žiniasklaidoje; palankiai vertina atsakomybės ribojimo pareiškimo įvedimą visuose leidiniuose; ragina EPRS GD pateikti jį ne tik paskutiniame puslapyje, tačiau ir labiau matomoje vietoje, taip pat pridėti papildomų požymių, dėl kurių būtų paprasta atskirti Parlamento priimtas oficialias pozicijas;

Komunikacijos generalinis direktoratas

57.  pažymi, kad „VoteWatch“ gavo dvi dotacijas (149 172 EUR 2012 m. ir 350 000 EUR 2013 m.), kad bendrai finansuotų specialius projektus, susijusius su Europos Parlamento rinkimais; prašo atlikti šių projektų pridėtinės vertės vertinimą;

58.  yra susirūpinęs dėl nepakankamų realių Parlamento ryšių veiklos rezultatų, atsižvelgiant į vis mažesnį rinkimuose į Europos Parlamentą balsuojančių žmonių skaičių, taip pat dėl visuomenės žinių apie Parlamento vaidmenį ir jo veiklą stygiaus apskritai;

59.  kritiškai vertina tai, kad pateikti statistiniai duomenys apie balsavimo paaiškinimus, kalbas plenariniame posėdyje, Parlamento narių klausimus, pakeitimus, pasiūlymus dėl rezoliucijų, klausimus raštu Europos Vadovų Tarybos, Tarybos, Komisijos pirmininkams arba Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai Parlamento interneto svetainėje, kurie, matyt, turėtų parodyti, kuris Parlamento narys yra „aktyvus“, tokiose platformose kaip „MEPRanking“; ragina Parlamentą liautis teikus neapdorotus skaičius statistikos forma ir atsižvelgti į kriterijus, kurie labiau tinka nustatyti, kad Parlamento narys yra „aktyvus“;

60.  pažymi, kad Komunikacijos generalinis direktoratas yra itin iškalbingas, kai ragina sumažinti išlaidas ir didesnį dėmesį skirti efektyvumui; ragina, kad didesnis dėmesys būti skiriamas veiksmingam, o ne daug išlaidų reikalaujančiam informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimui; pažymi, kad nepaisant didelių sumų, išleistų Parlamento interneto svetainei, ji ir toliau yra sudėtinga, joje sunku orientuotis ir ji nesuteikia siekto matomumo; rekomenduoja peržiūrėti Parlamento veiklos propagavimo strategiją; pabrėžia, kad skaidri ir prieinama interneto svetainė – svarbus piliečių dalyvavimo veiksnys;

61.  ragina parengti naują ir efektyvią Parlamento interneto svetainės naršyklę, kuria būtų užtikrinamas tinkamas naršyklės optimizavimas ir visapusiškai išsamius naršyklės rezultatų puslapis, taip pat dėti specialias pastangas siekiant pagerinti prieigą prie šios interneto svetainės naudojant geresnį raktinių žodžių atpažinimą; rekomenduoja plėtoti intensyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant sujungti visas Sąjungos institucijų interneto svetainių duomenų bazes; pažymi, kad taip visiems piliečiams būtų užtikrintas didesnis Sąjungos veiklos skaidrumas;

Europos istorijos namai

62.  yra nusivylęs sužinojęs, kad darbai, susiję su G. Eastmano pastatu, kuriame bus Europos istorijos namų patalpos, vykdomi vis labiau vėluojant; ragina parengti komunikavimo planą, reklamavimo ir interneto svetainės projektus arba rinkodaros planą, kuriuose būtų aiškiai išdėstyta, kaip Europos istorijos namai turėtų pasiekti planuoto lygio poveikį;

63.  primena, kad šie darbai turėjo būti baigti iki 2014 m. pabaigos; tikisi, kad bus laikomasi iš pradžių sutarto bendro projekto statybų biudžeto, nepaisant vėlavimų, ir kad pirmoji paroda bus atidaryta 2016 m. pabaigoje;

64.  ragina griežtai atskirti informacijos turinį, nuo pateikiamo jau veikiančiame Parlamentariume; perspėja dėl pernelyg didelių paskesnių sąnaudų, kurios tikrai nėra proporcingos pastato atidavimo eksploatuoti sąnaudoms, rizikos;

Europos Parlamento lankytojų centras

65.  džiaugiasi, kad Parlamentariumas yra viena iš labiausiai lankomų turistinių vietų Briuselyje ir 2014 m jį aplankė 340 500 lankytojų (2013 m buvo 337 000 lankytojų); pabrėžia, kad svarbu informuoti Belgijos valdžios institucijas apie šiuos skaičius ir su jais susijusią naudą;

66.  yra susirūpinęs, kad asignavimai pagal biudžeto eilutę, skirtą Europos Parlamento lankytojų centrui, padidėjo 24 proc., palyginti su praeitais metais, o lankytojų skaičius išaugo tik 1 proc.;

67.  rekomenduoja valstybei narei, kurioje įsikūrusios Parlamentariumo patalpos, iš dalies finansuoti Parlamentariumo įsteigimo ir einamąsias sąnaudas;

LUX premija

68.  pažymi, kad išlaidos dėl LUX kino apdovanojimo 2014 m. sudarė 391 506 EUR, o tai yra gerokai mažiau nei ankstesniais metais (2013 m.: 448 000 EUR; 2012 m.: 434 421 EUR), ir jos apėmė oficialią atranką, konkursą, įskaitant subtitravimą į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir spausdinimą, susijusį su filmų peržiūra visose 28 valstybėse narėse, ir apdovanojimų ceremoniją; primena, jog reklamuojant ir viešinant LUX kino apdovanojimą, taip pat Sacharovo premiją ir moterų teises siekiama parodyti, kad Parlamentas įsipareigojęs puoselėti tokias visuotines vertybes, kaip žmogaus teisės ir solidarumas, bei kultūrų ir kalbų įvairovę; labai apgailestauja, kad dar nėra informuotumo apie LUX premiją ir jos poveikio tyrimo, prašyto 2013 m. biudžeto įvykdymo rezoliucijoje, rezultatų; ragina iki 2016 m. gegužės mėn. vidurio pateikti visuomenei šio tyrimo rezultatus ir oficialiai pristatyti minėtus rezultatus Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ir Kultūros ir švietimo komitetui;

Personalo generalinis direktoratas

69.  pažymi, kad 2014 m sekretoriate įdarbinti 309 pareigūnai ir kiti laikinieji darbuotojai, o 8 laikinieji darbuotojai buvo įdarbinti frakcijose; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. gruodžio 31 d. Parlamente dirbo iš viso 6 040 pareigūnų ir laikinųjų darbuotojai (5 295 sekretoriate ir 745 frakcijose); pabrėžia, kad 2013 m. darbuotojų atitinkamai buvo 6 105 (iš viso), 5 308 (sekretoriate) ir 797 (frakcijose);

70.  prašo nustatyti aiškesnius darbuotojų, visų pirma vykdančių su slaptumu susijusias funkcijas, pavyzdžiui, komitetų sekretoriatuose arba Ex ante poveikio vertinimo skyriuje, kvalifikacijos reikalavimų; prašo peržiūrėti specialius reikalavimus dėl darbuotojų ideologinio ir politinio neutralumo; prašo, kad Parlamentui būtų pateikti darbuotojų atrankos kriterijai;

71.  nurodo, kad 2014 m. Parlamente sutartininkais įdarbinta 114 buvusių laikinųjų Strasbūro plenarinių sesijų darbuotojų; pabrėžia, kad vien Prancūzijos teismo sprendimu dėl šių laikinųjų darbuotojų negalima pagrįsti sprendimo įdarbinti juos pagal Tarnybos nuostatus;

72.  pabrėžia, kad dėl 2014 m. atliktos Tarnybos nuostatų ir dabartinės DFP peržiūros 2014 m. sausio 1 d. iš etatų plano išbraukti 67 etatai (66 nuolatiniai ir 1 laikinas), kad per 2013–2017 m. laikotarpį būtų pasiektas etatų skaičiaus sumažinimas 5 proc., išskyrus frakcijas;

73.  nurodo, kad keičiant Tarnybos nuostatus padidinus darbo valandų skaičių per savaitę nuo 37,5 iki 40 gaunamas daugiau kaip 350 etatų ekvivalentas ir tai per kelerius metus praktiškai atsvers etatų skaičiaus sumažinimą 5 proc., dėl kurio susitarta reformuojant Tarnybos nuostatus; ragina Parlamentą pateikti skaidrų pranešimą, kuriame būtų nurodyti kiekvienų metų planuojamo etatų mažinimo duomenys ir įskaičiuotas darbo laiko ilginimas;

74.  pažymi, kad pareigūnių skaičius ir toliau labai didelis ir išaugo nuo 58,8 proc. 2013 m. pabaigoje iki 59,2 proc. 2014 m. pabaigoje; yra susirūpinęs dėl to, kad administracijoje nėra lyčių pusiausvyros – tik 30 proc. skyrių vadovų, 34 proc. direktorių ir 18,2 proc. generalinių direktorių yra moterys; ragina parengti lygių galimybių programą, ypač taikomą vadovaujamoms pareigoms, kad šis disbalansas būtų kuo greičiau panaikintas; primena, kad 1 iš 8 direktorių ir 9 iš 31 skyrių vadovų, kurie buvo įdarbinti 2014 m., buvo moterys; laikosi nuomonės, kad įdarbinimo procedūra turėtų būti subalansuota; pakartoja savo raginimą, kad reikia labiau subalansuoti moterų proporciją užimant vyresnes vadovaujamas pareigas;

75.  apgailestauja dėl to, kad Parlamentas vis dar kasmet neskelbia informacijos apie iš Parlamento administracijos išėjusius vyresniuosius pareigūnus ir išspręstų galimų interesų konfliktų atvejų sąrašo, kaip reikalaujama Tarnybos nuostatų 16 straipsnio 4 dalyje;

76.  pažymi, kad 2014 m. pabaigoje buvo 1 686 (2013 m. – 1 763) akredituoti Parlamento narių padėjėjai (toliau – akredituoti padėjėjai), dirbantys Parlamente, ir 4 453 vietiniai padėjėjai buvo sudarę darbo sutartis su Parlamento nariais;

77.  yra susirūpinęs dėl smarkiai svyruojančio skirtingų Parlamento narių įdarbintų vietinių padėjėjų skaičiaus – 2014 m. nuo 0 iki 46 (2013 m. – nuo 0 iki 43); atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. 91 Parlamento narys įdarbino daugiau kaip 10 vietinių padėjėjų (palyginti su 84 Parlamento nariais 2013 m.);

78.  džiaugiasi, kad 2015 m. spalio 26 d. Biuras patvirtino naujas Parlamento nario padėjėjų išmokų valdymo taisykles, sugriežtindamas vietinių padėjėjų sutarčių apmokėjimo reikalavimus (nustatyta, kad ne mažiau kaip 25 proc. Parlamento nario padėjėjų išmokų lėšų turi būti skirta padengti išlaidoms, susijusioms su akredituotais padėjėjais);

79.  pažymi, kad akredituoti padėjėjai 2014 m. pabaigoje sudarė 26,7 proc. Parlamento personalo; primena, kad apytikriai 1 700 akredituotų padėjėjų, įdarbintų per septintąją Parlamento kadenciją, sutartys nustojo galioti 2014 m. liepos mėn. pabaigoje, ir kad Personalo generalinis direktoratas ėmėsi plataus masto veiksmų, kad įdarbintų 1 686 akredituotus padėjėjus ir iki 2014 m. pabaigos pasirengti, kad šie padėjėjai galėtų dirbti Parlamento nariams per aštuntąją Parlamento kadenciją;

80.  pabrėžia, kad į Strasbūrą vykstančių akredituotų padėjėjų gaunami dienpinigiai bent 21 proc. mažesni už gaunamus kitų darbuotojų; apgailestauja, kad Biuras neatsižvelgė į Parlamento prašymą, pateiktą 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucijos 74 dalyje; dar kartą ragina Biurą imtis būtinų priemonių šiai nelygybei panaikinti ir akredituotų padėjėjų dienpinigius sulyginti su kitų darbuotojų dienpinigiais;

81.  apgailestauja, kad Biuras nesiėmė jokių tolesnių veiksmų dėl 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucijos 71 dalies įgyvendinimo; ragina Biurą skubiai imtis būtinų priemonių skubiai užtikrinti už akredituotus padėjėjus atsakingo Patariamojo komiteto priekabiavimo darbo vietoje ir jo prevencijos klausimais sudėties pusiausvyrą ir į komitetą įtraukti bent du akredituotų padėjėjų atstovus;

82.  teigiamai vertina priemones, kurių imtasi siekiant organizuoti akredituotų padėjėjų sutarčių valdymą rengiantis aštuntosios kadencijos Parlamento darbui, ypač tai, kad sklandžiai veikia programa „APA–People“; tačiau mano, kad siekiant užtikrinti didesnę spartą ir efektyvumą reikėjo paskirti daugiau administracijos darbuotojų tam tikriems akredituotų padėjėjų įdarbinimo reikalams tvarkyti; pažymi, kad darbuotojų skaičius ir techniniai ištekliai buvo nepakankami norint išvengti vėlavimo pasirašyti kai kurių padėjėjų sutartis, sutarčių pertraukimo ir vėlavimo apskaičiuoti išlaidas kompensacijas ir kitas išmokas ir, atitinkamai, išmokėti atlyginimus; vis dėlto pripažįsta, kad, palyginti su 2009 m., procesas gerokai patobulėjo, nors taip pat mano, kad Parlamentas turi toliau dėti pastangas didinti įdarbinimo procedūrų spartą ir efektyvumą;

83.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą išnagrinėti ir išspręsti problemas, susijusias su Parlamento akredituotais padėjėjais, pavyzdžiui, pradėjus dirbti šios kadencijos Parlamentui vėluojama pasirašyti sutartis, sukuriamos pertraukos tarp sutarčių, Europos Parlamento rinkimų datų paankstinimas turi poveikį reikalaujamų mažiausių įmokų mokėjimui ir kt.; ragina šias problemas spręsti kartu su akredituotų padėjėjų atstovais;

84.  pažymi, kad padaryta pažanga siekiant profesinio rengimo kursus pritaikyti prie akredituotų padėjėjų konkrečių poreikių; vis dėlto mano, kad labai svarbu toliau siekti pažangos šioje srityje, ypač rengiant konkrečius profesinio rengimo kursus, pritaikytus tvarkaraščius ir intensyvius kalbos kursus, kurie organizuojami tik tuo laikotarpiu, kai dauguma akredituotų padėjėjų turi eiti kasmetinių atostogų; taip pat ragina atsižvelgti į ypatingas akredituotų padėjėjų aplinkybes rengiant gerovės darbe (informuotumo) didinimo veiklos tvarkaraščius, organizuojant vidurdienį rengiamas konferencijas ir kt.;

85.  atkreipia dėmesį į Parlamento atliktą ir 2015 m. liepos mėn. pristatytą pranešimą dėl Parlamento narių padėjėjų statuto vertinimo; apgailestauja, kad pranešime apsiribojama praktiniu priemonės „APA-People“ įvertinimu ir tam tikrų problemų, su kuriomis susidūrė administracija praktiškai taikydama statutą ir vidines įgyvendinimo taisykles, paminėjimu; reiškia nepasitenkinimą ir visišką nepritarimą kai kuriems antroje pranešimo dalyje išdėstytiems vertinimams; taigi mano, kad vertinimu nepavyko pasiekti išsikeltų tikslų, išskyrus priemonės „APA-People“ atveju; todėl ragina Parlamentą iki šių metų pabaigos atlikti išsamų ir nuodugnų statuto ir įgyvendinimo taisyklių vertinimą; tas vertinimas taip pat turi apimti visus tuos teisinio pobūdžio aspektus, dėl kurių kilo sunkumų, kad būtų galima nustatyti pagrindus siekiant artimiausioje ateityje patobulinti, pritaikyti ir pertvarkyti atskiras taisykles; taip pat ragina į šį procesą įtraukti Parlamento narių akredituotų padėjėjų oficialius atstovus, ypač atsižvelgiant į labai teigiamą vaidmenį, kurį jie atliko per pirmąją peržiūrą;

86.  prašo siekiant skaidrumo metinėje Parlamento ataskaitoje aptarti veiklą, kurią Personalo komitetas organizavo ir finansavo institucijos biudžeto lėšomis, nurodant veiklos rūšis, tekusias išlaidas ir suderinamumą su patikimu finansų valdymu;

87.  ragina pateikti akredituotų padėjėjų įdarbinimo programos „APA-People“, pradėtos taikyti prasidėjus šiai Parlamento kadencijai, vertinimo rezultatus;

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas

88.  pabrėžia, kad nauja pastatų vidutinės trukmės strategija apims pastangas rasti naujų patalpų nustatytu artumu nuo pagrindinių pastatų siekiant patenkinti Parlamento poreikius; pabrėžia, kad daugiametis renovacijos darbų planavimas turėtų būti pagrįstas realistiškomis ir išsamiomis prognozėmis dėl šių darbų finansinių parametrų ir tvarkaraščio; primena, kad Parlamentas yra 81 proc. ploto, kurį užima, savininkas ir kad reikia apsaugoti biudžetą nuo senstančių pastatų renovavimo išlaidų (tai bus didžiulė problema, kurią Parlamentas turės spręsti artimiausiais metais);

89.  pažymi, kad trijose savo darbo vietose Parlamentas užima 1,1 mln. m2 bendro ploto patalpas; mano, jog itin svarbu parengti tinkamas priemones, kad būtų užtikrintas Parlamento pastatų tvarumas, turint omenyje didėjančias jų priežiūros išlaidas;

90.  tvirtina, kad reikia visapusiškai laikytis atsargumo principo prieš kažką naujai įsigyjant ar išsinuomojant ir reguliariai stebėti ir koreguoti strateginį patalpų planą; mano, kad strateginės veiklos sistemos koncepcijos turėtų taip pat suteikti galimybę Parlamentui sumažinti naujų pastatų poreikį, nes ši sistema skatina organizaciją didesnį dėmesį skirti rezultatams bei darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai; atkreipia dėmesį į tai, kad plačiai prieinamos technologijos ir praktika, kaip antai nuotolinis darbas, taip pat galėtų padėti efektyviau išnaudoti laiką ir padidinti Parlamento ekologiškumą;

91.  pažymi, kad nuo 2014 m. birželio mėn. apytikriai 1 000 IPOL, EXPO ir EPRS generalinių direktoratų darbuotojų persikėlė į Square de Meeûs pastatą; primena, kad šis perkėlimas buvo pirmasis ir pagrindinis proceso, kuriuo siekiama sukurti daugiau ploto, kuriuo galėtų naudotis Parlamento nariai pagrindiniuose Parlamento pastatuose, etapas; norėtų gauti informaciją apie tolesnius Parlamento veiksmus, pateikiant konkretų tvarkaraštį, kada bus galima naudotis papildomomis biurų patalpomis;

92.  ragina administraciją pagrindiniuose Parlamento pastatuose įrengti patalpas Square de Meeûs dirbančiam personalui, įskaitant patalpą, skirtą Parlamento nariams susipažinti su riboto naudojimo dokumentais;

93.  apgailestauja, kad iki šiol nepasisekė sudaryti Parlamento ir Komisijos bendradarbiavimo susitarimo dėl bendro Europos namų valdymo; primygtinai ragina šias dvi institucijas rasti abiems pusėms priimtiną susitarimą, kuriuo būtų nustatyta turto pirkimo arba nuomos sistema, ir supaprastinti administracines ir finansines procedūras, susijusias su kasdieniu Europos namų valdymu; ragina politinius vadovus prireikus įsikišti;

94.  mano, kad vėluojama renovuoti Paul-Henri Spaako pastatą, įskaitant pastato priestatą ir seminarų salių lankytojams bei biurų patalpų Parlamento nariams plėtrą; pritaria administracijos planams, bet pabrėžia, kad tai turi būti daroma remiantis dabartiniu Parlamento narių skaičiumi, o ne skaičiumi atsižvelgiant į galimą – ir nerealistišką – Sąjungos plėtrą;

95.  reikalauja konkretaus renovavimo darbų plano ir sąnaudų prognozės; primygtinai ragina siekti didesnio skaidrumo ir atskirų Parlamento narių dalyvavimo priimant sprendimus, kurie turi lemiamos reikšmės institucijos administraciniams ir finansiniams aspektams; mano, kad nepakanka pateiktos informacijos ir Pirmininkų sueigos bei Biuro lygmenimis sudarytų ankstesnių susitarimų; prašo, kad visi strateginiai dokumentai dėl Parlamento veiklos organizavimo ir tolesnės plėtros būtų išplatinti visiems Parlamento nariams;

96.  yra susirūpinęs dėl pasiūlymo vairuotojų paslaugas padaryti vidaus paslaugomis ir dėl to atsirasiančių papildomų sąnaudų, kurios 2017 m., palyginti su 2016 m., padidės 50 proc.;

Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinis direktoratas ir Vertimo raštu generalinis direktoratas

97.  pažymi, kad, remiantis Parlamento atliktais apskaičiavimais, vidutinis savaitinis skaičius valandų, kurias vertimo žodžiu darbuotojai 2014 m. praleido kabinose, teikdami vertimo žodžiu paslaugas, sudarė 10,7 valandų per savaitę; vis dėlto pažymi, kad valandos kabinoje sudaro tik dalį vertėjams žodžiu darbo, kurį taip pat sudaro posėdžių rengimas, kalbų mokymasis ir kalbos žinių išsaugojimas, budėjimas, teminiai ir kiti specializuoti mokymai; ragina generalinį sekretorių pateikti rodiklius, pagal kuriuos būtų galima įvertinti visą veiklą, vykdomą vertėjų žodžiu; apgailestauja, kad, remiantis metų vidurkiu, atskiri vertėjai vertimo žodžiu užduotis per savaitę atlieka nuo 6 iki 16 val., todėl vertėjų žodžiu krūvis nevienodas; pripažįsta, kad dėl rinkimų 2014 m. nebuvo tipiški metai pagal Parlamento veiklos apimtį;

98.  susirūpinęs pažymi, kad neišaiškinti skaičiavimo būdai, susiję su statistika, ir ragina administraciją atitinkamiems vertėjų žodžiu atstovams veiksmingiau pranešti apie savo vykdomus procesus;

99.  ragina administraciją apskaičiuojant vidutinį vertėjų žodžiu kabinoje praleistų valandų skaičių neįtraukti atostogų ir nedarbingumo laikotarpių;

100.  pakartoja, kad daugiakalbystė svarbi institucijos demokratiniam teisėtumui; teigiamai vertina tai, kad dėl 2011 m. Biuro patvirtintos daugiakalbystės efektyviai naudojant išteklius politikos ir po to atliktų organizacinių reformų, vertimo žodžių srities biudžeto išlaidų eilutėse sutaupyta lėšų; prašo, kad darbo sąlygose būtų nustatytos apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti tiek vertimo žodžiu kokybę, tiek vertėjų žodžiu sveikatą, drauge atsižvelgiant į poreikius, atsirandančius dėl pakitusios Parlamento veiklos struktūros, ir į efektyvaus išteklių naudojimo aspektą; ragina generalinį sekretorių toliau dėti pastangas glaudžiai bendradarbiaujant su vertėjais žodžiu;

101.  tvirtina, kad vis dar galima padidinti našumą teikiant vertimo žodžiu paslaugas, o būtent didinant tarnybos našumą, kuriam trukdo nuo 2005 m. galiojančios taisyklės, daugiau neatitinkančios dabartinės institucijos posėdžių tendencijos; prašo ištirti, ar efektyvumą galima būtų padidinti ir Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinio direktorato administracinės paramos skyriuose;

102.  prašo atlikti peržiūrą, kad būtų galima įvertinti, ar pagrindinės Parlamento veiklos dienomis taip pat užtikrinamas tinkamas vidaus vertėjų žodžiu skaičius;

103.  ragina Vertimo žodžiu ir konferencijų generalinį direktoratą imtis visų reikiamų valdymo priemonių, kuriomis būtų tobulinamos vertėjams žodžiu skirtos IT priemonės ir techninė pagalba, kad jos atitiktų Komisijos priemones, kad būtų padidintas su vertimo žodžiu užduotimis susijęs našumas, kad būtų iš naujo suderintas atskirų vertėjų žodžiu vertimo krūvis ir kad būtų užtikrinta, kad Parlamento pagrindinės veiklos dienomis etatiniai vertimo žodžiu darbuotojai būtų darbo vietoje ir būtų galima naudotis jų paslaugomis, drauge visapusiškai laikantis jų socialinių teisių; galiausiai prašo generalinį sekretorių pateikti naują koncepciją, kuria siekiama našiai ir ekonomiškai efektyviai panaudoti darbuotojus ir kuri taip pat turėtų būti pagrįsta susitarimu su vertėjais žodžiu;

104.  mano, kad patobulinus vertimo žodžiu paslaugų teikimą, ypač bendradarbiaujant su Komisija pagal institucijų bendradarbiavimo sistemą, būtų lengviau užtikrinti efektyvesnį šių paslaugų naudojimą;

105.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad atsakomybė už posėdžių organizavimą ir konferencijų administravimą padrikai išskirstyta skirtingiems generaliniams direktoratams;

Finansų generalinis direktoratas

Kelionių agentūra

106.  palankiai vertina tai, kad efektyviai įgyvendinami Finansų generalinio direktorato nurodymai kelionių agentūrai ieškoti geriausių kainų; taip pat ragina kelionių agentūrą intensyviau atlikti palyginimus ir pabandyti susitarti su pagrindinėmis oro transporto bendrovėmis dėl didesnio lankstumo ir mažesnių kainų, kartu užtikrinant galimybę keisti kelionių sąlygas ir atsisakyti kelionės; ragina kelionių agentūrą aktyviai ieškoti pigesnių bilietų ir pasiūlymų juos užsakant bei, apskritai, siūlyti konkurencingesnes kainas naudojantis visų oro transporto bendrovių pasiūlymais; ragina Finansų generalinį direktoratą parengti naudotojų tyrimą dėl pasitenkinimo kelionių agentūros paslaugomis lygio, kad būtų nustatytos kitos sritis, kuriose galimi patobulinimai;

107.  atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduriama nagrinėjant tokio dydžio ir tokių funkcijų kaip Parlamento institucijos prašymus dėl kelionės organizavimo ir reaguojant į Parlamento veiklai būdingus ypatumus (lankstumą, paskutinės minutės atšaukimus);

108.  ragina Finansų generalinį direktoratą, glaudžiai bendradarbiaujant su Apsaugos ir saugumo ir Komunikacijos generaliniais direktoratais, iš naujo įvertinti ekstremaliems įvykiams skirtus nenumatytų atvejų planus, kad būtų galima geriau reaguoti į naujas grėsmes saugumui, ypač komandiruotėms tarp skirtingų institucijos darbo vietų;

Savanoriškas pensijų kaupimo fondas

109.  pažymi, kad padidėjo pagal Savanoriško pensijų kaupimo fondo turtą apskaičiuojamas šio fondo įvertintas aktuarinis deficitas – 2014 m. pabaigoje jis sudarė 270,3 mln. EUR (2013 m. – 207,9 mln. EUR); pabrėžia, kad tai kelia susirūpinimą dėl ankstyvo fondo kapitalo išeikvojimo;

110.  atkreipia dėmesį į tai, kad numatomus fondo ateities įsipareigojimus reikės įvykdyti per kelis ateinančius dešimtmečius; ragina Biurą apsvarstyti galimybes padidinti fondo likvidumą;

111.  ragina toliau nedelsiant pateikti išorės vertinimo, kurio prašė Parlamentas savo pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, rezultatus; nurodo, kad už Savanoriško pensijų kaupimo fondo lėšų deficito mastą pirmiausia atsakinga fondo valdyba; ragina taikyti vieną privataus pensijų kaupimo fondo koncepciją, siekiant sumažinti šio fondo įsipareigojimus; ragina Biurą pateikti pasiūlymą dėl išsamaus veiksmų plano, skirto gavus išorės vertinimą iš karto spręsti Parlamento atsakomybės klausimą; mano, kad būtina sumažinti pensijų išmokas, mokamas fonde dalyvaujantiems nariams;

112.  ragina Biurą kuo greičiau įvertinti dabartinę pensijų fondo padėtį;

Parlamento narių padėjėjai

113.  palankiai vertina naujas, griežtesnes taisykles, kurios taikomos vietiniams padėjėjams ir paslaugų teikėjams; pažymi, kad tam tikri naujų taisyklių punktai tebėra neaiškūs ir sukelia netinkamų aiškinimų; ragina nuodugniau išaiškinti šiuos punktus, ypač kalbant apie papildomą vietinių asistentų ir paslaugų teikėjų veiklą; pabrėžia, kad šias grupes reikėtų labai griežtai prižiūrėti;

114.  palankiai vertina Parlamento narių elektroninio portalo sukūrimą; mano, kad tai ekonomiškai efektyvi ir veiksminga finansinės būklės apžvalgos internete priemonė, kuria laikomasi Parlamento vykdomos bepopierės politikos; ragina Finansų generalinį direktoratą aktyviai skatinti, kad šią priemonę naudotų visi Parlamento nariai;

Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas

115.  pažymi, kad Parlamento informacijos saugumo politikai būtina koordinuota ir suderinta organizacijos saugumo strategija;

116.  ragina taikyti patikimesnes informacijos apsaugos sistemas, kuriose informacija būtų apsaugota nuo neleistinos prieigos kartu užtikrinant jos atskleidimą, taip pat nuo sutrikdymo, keitimo ar sunaikinimo, kad būtų užtikrintas sąžiningumas, konfidencialumas ir prieinamumas;

117.  ragina sukurti greito įspėjimo apie pavojų nepaprastosios padėties atveju sistemą, kurią taikydamas ITEC GD, bendradarbiaudamas su SAFE GD, galėtų greitai perduoti informaciją SMS arba elektroniniu paštu tiems Parlamento ir personalo nariams, kurie sutinka būti įrašyti į sąrašą, kuris būtų naudojamas konkrečiais nepaprastosios padėties atvejais;

118.  konstatuoja, kad IRT išorės auditą atliko nepriklausomas trečiasis subjektas, kaip prašyta vykdant 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą; be to, pažymi, kad šio audito tikslas buvo įvertinti Parlamento IRT saugumo pajėgumus ir jo sistemų galimą pažeidžiamumą kibernetinėms grėsmėms, siekiant parengti IRT saugumo gerinimo planą, įskaitant siūlomą veiksmų planą, pagal kurį būtų padidintas Parlamento bendras saugumo lygis; ragina priimti kibernetinio saugumo taisykles, kuriomis būtų užtikrinta, kad Parlamentas galėtų veiksmingai apsaugoti savo informacines sistemas, taip pat užtikrinti Parlamento narių saugumą ir apsaugą nuo kibernetinių atakų;

119.  yra susirūpinęs, kad Parlamento IRT saugumo struktūros, užbaigtumo ir pajėgumų vertinimas, atliktas pagal standartus ISO 27002:2013 ir vadovaujantis geriausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais, parodė, kad organizacinio saugumo užbaigtumo lygis yra palyginti silpnas;

120.  ragina reguliariai atlikti Parlamento saugumo sistemų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis IRT srityje;

121.  pažymi, kad 2015 m. rugsėjo 7 d. Biuras savo posėdyje priėmė IRT sistemų saugumo strategiją; pabrėžia, kad reikia nedelsiant įdiegti ženkliai tvirtesnę IRT saugumo politiką vadovaujantis Parlamento bendros informacijos saugumo strategijos veiksmų planu;

Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas

122.  pažymi, kad po to, kai buvo patvirtinta bendroji saugumo koncepcija, apsaugos tarnybų tapimas vidaus tarnybomis Briuselyje baigtas 2014 m. gruodžio mėn., o Strasbūre – 2015 m. liepos 1 d.; pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartinę saugumo padėti reikėtų tolesnių saugumo priemonių ir nedelsiant peržiūrėti 2011 m. Biuro patvirtintą bendrąją saugumo koncepciją;

123.  išreiškia susirūpinimą dėl skirtingų požiūrių, kurių laikosi Briuselio ir Strasbūro valdžios institucijos Parlamento patalpų apsaugos klausimu; mano, jog būtina glaudžiai bendradarbiauti su Belgijos, Prancūzijos ir Liuksemburgo valdžios institucijomis siekiant išplėsti saugumo teritoriją aplink Parlamento pastatus;

124.  ragina veiksmingai tikrinti visus apsaugos darbuotojus, siekiant užtikrinti jų tinkamumą vykdyti savo pareigas, atsižvelgiant tiek į jų patikimumą, tiek į profesinės kompetencijos lygį;

125.  tvirtina, kad Parlamento patalpų ir prie pat jų esančios teritorijos saugumo didinimui turėtų būti skiriamas didžiausias prioritetas; mano, kad būtina užtikrinti apsaugos darbuotojams tinkamą įrangą ir darbo sąlygas, atsižvelgiant į dabartinę saugumo padėtį;

126.  ragina peržiūrėti pastatų apsaugos priemones ir taikyti griežtesnę kontrolę prie įvažiavimo į Parlamento automobilių stovėjimo aikšteles, naudojant automatinę automobilio registracijos numerio identifikavimo sistemą; reikalauja įdiegti centrinį išorės kontrolės punktą, kuriame būtų tikrinami visi išorės tiekėjai, patenkantys į Parlamento pastatus;

127.  primena incidentus, susijusius su vagystėmis iš Parlamento narių kabinetų; ragina Infrastruktūros ir logistikos ir Apsaugos ir saugumo generalinius direktoratus užtikrinti didesnį saugumą ir skaidrumą, susijusį su rangovų ir techninės priežiūros darbuotojų galimybe patekti į kabinetus;

128.  mano, jog būtina taikyti griežtą patikrą prieš įdarbinant, privalomas procedūras, taikomas darbuotojams išeinant iš darbo, tinkamas saugumo valdymo struktūras ir tinkamus krizių valdymo srities mokymus;

129.  primena 2014 m. spalio 7 d. incidentą, susijusi su protestuotojais kurdais; ragina atlikti išsamų ir konfidencialų Parlamento apsaugos tarnybų vertinimą; džiaugiasi pirmu žingsniu – sukurta aukšto lygio grupe, sudaryta iš Parlamento, Komisijos, Tarybos ir Belgijos valstybės atstovų, siekiant stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje; ragina toliau bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis saugumo tarnybomis;

130.  pakartoja, kad siekiant užtikrinti tinkamą informacijos ir komunikacijos saugumo lygį Parlamente reikia didesnio masto Apsaugos ir saugumo GD ir Naujovių ir technologinės pagalbos GD bendradarbiavimo;

131.  pažymi, kad Sąjungos institucijos ir organai, šiandien spręsdami saugumo ir kovos su terorizmu uždavinius, naudojasi atskirais tarpusavyje nesuderinamais ištekliais, skirtingomis taisyklėmis ir skirtinga įranga; mano, kad ši padėtis suponuoja ne tik silpną išteklių valdymą atitinkamoje administracijoje (metinis Komisijos ir Parlamento biudžetas su saugumu susijusioms išlaidoms padengti sudaro po maždaug 40 mln. EUR, Tarybai skirta apie 15 mln. EUR, o Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) – per 5 mln. EUR vien saugumui jos būstinėje Briuselyje užtikrinti), bet ir gali lemti didesnį Sąjungos institucijų pažeidžiamumą;

132.  reiškia susirūpinimą dėl dabartinių saugumo sąlygų, kai didžiulis teroristų keliamas pavojus gresia visoje Europoje ir už jos ribų, ypač po koordinuotų išpuolių Briuselyje ir Paryžiuje bei nepavykusio išpuolio traukinyje „Thalys“; ragina visas Sąjungos institucijas aktyviai skatinti stipresnį tarpusavio bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su nacionalinėmis priimančiųjų šalių, kuriose jos įsikūrusios, veikia jų biurai arba atliekamos jų funkcijos, valdžios institucijomis;

133.  ragina generalinį sekretorių, taip pat atitinkamas Komisijos, Tarybos, EIVT administracines tarnybas ir Parlamento komitetus išnagrinėti galimus pagrindus bendrai tarpinstitucinei saugumo politikai parengti, kuri apimtų veiksmų planą tokiems bendriesiems aspektams numatyti, kaip rizikos vertinimo ištekliai ir metodika, personalas ir priemonės atitinkamoms politinėms institucijoms ir ypač svarbiems svečiams saugoti, saugos darbuotojų mokymų programa ir tam reikalingi ištekliai, prieigos kontrolės įranga ir technologijos, kibernetinis saugumas ir saugi komunikacija, taip pat specializuotas išteklių valdymas, kuris turėtų būti vykdomas bendradarbiaujant su kompetentingomis priimančiųjų šalių, kuriose veikia pagrindinės Sąjungos institucijų būstinės, išorės biurai ir delegacijos, institucijomis;

Ekologiškas Parlamentas

134.  palankiai vertina teigiamas 2013 ir 2014 m. Europos Audito Rūmų atlikto audito išvadas, kuriose pažymima, kad iš 14 audituotų ES institucijų Parlamento parengta išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo strategija yra didžiausio užmojo;

135.  atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant vaizdo konferencijas ir dirbant nuotoliniu būdu būtų galima efektyviau išnaudoti laiką, Parlamentas labiau tausotų aplinką, sumažėtų administracinės ir kelionių sąnaudos;

136.  pabrėžia, kad visose sutartyse ir kvietimuose teikti pasiūlymus reikia laikytis žaliųjų viešųjų pirkimų principo; ragina „žaliąsias“ sutartis susieti su plataus užmojo privalomais tikslais, visų pirma maisto ir maitinimo paslaugų, transporto priemonių ir transporto, sanitarinės ir vandens įrangos, popieriaus, atliekų tvarkymo, IT ir vaizdo atkūrimo įrangos, apšvietimo, valymo ir baldų srityse;

Žalieji viešieji pirkimai ir aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)

137.  ragina generalinį sekretorių parengti Parlamento narių kelionėms naudojamų kelioninių skrynių skaičiaus mažinimo planą; siūlo įdiegti „kelioninės skrynios esant paklausai“ arba „dalijimosi kelionine skrynia sistemas“ ir tokiu būdu sumažinti sąnaudas tiek finansiniu, tiek anglies pėdsako požiūriu;

138.  palankiai vertina papildomas priemones, kuriomis siekiama kompensuoti neišvengiamus išmetalus; ragina Parlamentą parengti papildomą CO2 išmetimo kompensavimo politiką;

Frakcijos (4 0 0 biudžeto punktas)

139.  pažymi, kad 2014 m. frakcijoms ir nepriklausomiems nariams skirti 4 0 0 biudžeto punkto asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau:

Frakcija

2014 m. pirma pusė

2014 m. antra pusė

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai*

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį perkeltos sumos

Metiniai asignavimai

Nuosavi ištekliai ir perkelti asignavimai

Išlaidos

Metinių asignavimų panaudojimo rodiklis

Į kitą laikotarpį (2015 m.) perkeltos sumos

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5 422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1 598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2 498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1 255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

5 422

Nepriklausomi Parlamento nariai

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Iš viso

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai

140.  pažymi, kad 2014 m. į 4 0 2 biudžeto punktą įrašyti asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(2):

Partija

Santrumpa

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Iš viso įplaukų

EP dotacijos dalis proc. nuo finansuotinų išlaidų (iki 85 proc.)

Įplaukų perteklius (perkėlimas į rezervą) arba nuostolis

Europos liaudies partija

PPE

2 126

9 327

13 605

85%

345

Europos socialistų partija

PSE

1 083

5 297

7 864

85%

78

Liberalų ir demokratų aljansas už Europą

ALDE

759

2 813

3 582

85%

173

Europos žaliųjų partija

EGP

575

1 918

2 493

84%

50

Europos konservatorių ir reformatorių aljansas

AECR

373

1 943

2 376

85%

0

Europos kairiųjų partija

EL

282

1 219

1 501

85%

54

Europos demokratų partija

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

ES demokratai

EFA

49

274

340

85%

0

Europos laisvasis aljansas

EUD

126

526

708

85%

0

Europos krikščionių politinis judėjimas

ECPM

73

388

475

85%

4

Europos laisvės aljansas

EAF

93

521

614

84%

-3

Europos nacionalinių judėjimų sąjunga

AEMN

117

363

480

85%

37

Judėjimas už laisvą ir demokratinę Europą

MELD

124

635

941

85%

5

Iš viso

 

5 903

25 789

35 709

85%

756

(*) Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

141.  pažymi, kad 2014 m. 4 0 3 biudžeto punkto asignavimai buvo panaudoti, kaip nurodyta toliau(3):

Fondas

Santrumpa

Susijęs su partija

Nuosavi ištekliai*

EP dotacija

Iš viso įplaukų

EP dotacijos dalis proc. nuo finansuotinų išlaidų (iki 85 proc.)

 

Wilfriedo Martenso Europos studijų centras

WMCES

PPE

831

4 203

5 034

85%

 

Europos pažangiųjų tyrimų fondas

FEPS

PSE

636

3 087

3 723

85%

 

Europos liberalų forumas

ELF

ALDE

169

941

1 110

85%

 

Žaliasis Europos fondas

GEF

EGP

174

914

1 088

85%

 

Transformuoti Europą

TE

EL

111

587

698

85%

 

Europos demokratų institutas

IED

PDE

43

265

308

85%

 

Centras „Maurits Coppieters“

CMC

EFA

48

216

264

85%

 

Naujoji kryptis. Europos reformų fondas

ND

AECR

195

915

1 110

85%

 

Europos laisvės fondas

EFF

EAF

45

244

289

85%

 

Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo organizacija

OEIC

EUD

21

135

156

85%

 

Krikščionių politinis fondas už Europą

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

 

Fondas už laisvą ir demokratinę Europą

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Europietiška tapatybė ir tradicijos

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Iš viso

 

 

2 414

12 139

14 553

85%

 

(*) Visos sumos nurodytos tūkstančiais EUR.

 

-

2 229

11 325

13 554

85%

(1) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto, I skirsnis – Europos Parlamentas, įvykdymo patvirtinimo dalį (OL L 255, 2015 9 30, p. 3).
(2) Šaltinis: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) ir PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) 12 punktas.
(3) Šaltinis: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) ir PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) 12 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika