Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2155(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0135/2016

Ingivna texter :

A8-0135/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0150

Antagna texter
PDF 482kWORD 439k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  med beaktande av rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–  med beaktande av internrevisorns årsrapport för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(4),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(5), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10 och 318 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–  med beaktande av presidiets beslut av den 27 april 2005 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget(7), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av presidiets beslut av den 16 juni 2014 om interna bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets budget(8), särskilt artikel 22,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0135/2016), och av följande skäl:

A.  Den 8 juli 2015 antog talmannen parlamentets årsbokslut för budgetåret 2014.

B.  I egenskap av delegerad chefsutanordnare intygade generalsekreteraren den 18 september 2015 med rimlig säkerhet att resurserna som avsatts för parlamentets budget har använts i avsett syfte och genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

C.  Enligt artikel 166.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska samtliga EU‑institutioner vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.2.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 247, 28.7.2015, s. 1.
(4) EUT C 373, 10.11.2015, s. 1.
(5) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet (2015/2155(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt I – Europaparlamentet,

–  med beaktande av artiklarna 94, 98.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0135/2016), och av följande skäl:

A.  I sin attestering av de slutliga räkenskaperna för 2014 uppgav parlamentets räkenskapsförare med rimlig säkerhet att räkenskaperna i allt väsentligt ger en sann och rättvis bild av parlamentets finansiella ställning och att han inte stött på några frågor som kräver en reservation.

B.  Vid sin granskning drog revisionsrätten slutsatsen att granskningen inte visade på några allvarliga brister i de utvalda systemen eller i institutionernas och organens årliga verksamhetsrapporter.

C.  I enlighet med det normala förfarandet sändes frågor skriftligen till parlamentets administration, och svaren mottogs och diskuterades av budgetkontrollutskottet, i närvaro av vice talmännen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och internrevisorn.

D.  Det finns ett ständigt utrymme för förbättringar med avseende på kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet vid förvaltningen av de offentliga finanserna och kontroll är nödvändig för att garantera att den politiska ledningen och parlamentets administration hålls ansvarig inför unionsmedborgarna.

Europaparlamentet räkenskaper

1.  Europaparlamentet noterar att parlamentets slutgiltiga anslag för 2014 uppgick till 1 755 631 742 EUR eller 20,13 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen av det belopp som avsatts för administrativa utgifter under 2014 för unionens institutioner som helhet, dvs. en ökning med 0,3 % jämfört med 2013 års budget (1 750 463 939 EUR).

2.  Europaparlamentet noterar att de totala inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2014 uppgick till sammanlagt 174 436 852 EUR (2013: 158 117 371 EUR), inklusive 26 979 032 EUR i inkomster avsatta för särskilda ändamål (2013: 25 991 783 EUR).

3.  Europaparlamentet påminner om att fyra kapitel stod för 72 % av de totala åtagandena: kapitel 10 (Ledamöter), kapitel 12 (Tjänstemän och tillfälligt anställda), kapitel 20 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) och kapitel 42 (Utgifter för assistentstöd till ledamöterna).

4.  Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2014 avslutades:

(a)  Tillgängliga anslag (EUR)

Anslag för 2014:

1 755 631 742

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2013:

734 000

Automatiska överföringar från budgetåret 2013:

277 774 604

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2014:

26 979 032

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från 2013:

106 934 452

Totalt:

2 168 053 830

(b)  Anslagsutnyttjande budgetåret 2014 (EUR)

Åtaganden:

2 138 652 789

Utförda betalningar:

1 742 390 229

Anslag som överförts automatiskt inklusive dem från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

383 988 975

Anslag som inte överförts automatiskt:

0

Förfallna anslag:

39 918 558

(c)  Budgetinkomster (EUR)

Mottagna 2014:

174 436 852

(d)  Summa balansräkningen den 31 december 2014 (EUR)

1 476 824 398

5.  Europaparlamentet noterar att totalt 71 500 000 EUR överfördes från budgetposter för preliminära anslag och från andra källor för att bidra till finansieringen av de årliga leasingavgifterna för Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg och utbyggnaden och moderniseringen av denna. Parlamentet påpekar att detta utgör 4 % av de slutgiltiga anslagen för 2014.

Revisionsrättens yttranden över räkenskapernas tillförlitlighet för budgetåret 2014 samt lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna

6.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gör en särskild bedömning av administrativa och andra utgifter som ett enda verksamhetsområde för samtliga EU‑institutioner, även för Europaparlamentet, och att enligt de samlade revisionsbevisen är felnivån i de godkända administrativa utgifterna inte väsentlig. Parlamentet noterar att kontroller av transaktioner visat att felnivån i rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för administration är 0,5 % (2013: 1 %).

7.  Europaparlamentet påminner om att granskningen omfattade ett urval av 129 betalningstransaktioner, närmare bestämt 92 betalningar för löner, pensioner, därmed sammanhängande tillägg och andra personalkostnader, 14 betalningar för byggnadskontrakt och 23 betalningar kopplade till andra kostnader (energi, kommunikation, informationsteknik osv.). Parlamentet betonar att av de 129 transaktioner som granskades innehöll 20 fel (eller 15,5 %). Parlamentet noterar att baserat på 12 kvantifierade fel är den uppskattade felnivån 0,5 %.

8.  Europaparlamentet betonar revisionsrättens rekommendation att parlamentet bör förbättra sina kontroller av de kostnadsersättningar som de europeiska politiska partierna betalar ut till närstående organisationer, ta fram lämpliga regler för de politiska partiernas offentliga upphandling och övervaka hur de tillämpas genom lämpliga kontroller och bättre vägledning. Parlamentet insisterar på fullständig transparens när det gäller de europeiska politiska partiernas utgifter och att det ansvariga utskottet i framtiden ska undersöka och diskutera denna information i detalj inom ramen för det ordinarie ansvarsfrihetsförfarandet.

Internrevisorns årsrapport

9.  Europaparlamentet noterar att internrevisorn vid sammanträdet som hölls den 25 januari 2016 i det ansvariga utskottet presenterade sin årsrapport, undertecknad den 16 juli 2015, och meddelade att han under 2014 hade utfört följande granskningsarbete av parlamentets administration:

   En övergripande uppföljning av oavslutade åtgärder från interna revisionsrapporter – fas I och fas II av internsrevisorns arbete 2014.
   Ett konsultuppdrag avseende den interna förvaltningen och kontrollsystemen i direktoratet för demokratistöd (GD EXPO).
   En periodisk översyn av byggprojektet Konrad Adenauer-byggnaden – fas 2: uppskattning, rapportering och kontroll av projektkostnaderna.
   En granskning av ledamöternas löner och övergångsersättningar.
   En granskning av bidragsprocessen i generaldirektoratet för kommunikation (GD COMM).
   En granskning av informationssystemen med avseende på it-infrastrukturen och it‑verksamheten – se ”Assignment 1 - first report: Resource optimization and IT continuity”.
   En granskning av genomförandet av riktlinjerna för flerspråkighet, med avseende på tolktjänsten.

10.  Europaparlamentet betonar att internrevisorn i sin granskning av bidragsprocessen konstaterar att det finns ett betydande utrymme för att förbättra vissa förvaltnings- och kontrollförfaranden och därmed ge mer garantier för att bidragsprogrammet uppnår sina mål genom att

   säkerställa att det fleråriga bidragsprogrammet är fullständigt anpassat till och stöder målen för institutionens långsiktiga kommunikationsstrategi,
   säkerställa att programmets mervärde mäts med lämpliga resultatindikatorer och resultatverktyg,
   sluta överenskommelser med ett mer begränsat antal strategiska partner som kan föreslå en handlingsplan som täcker hela perioden för partnerskapsöverenskommelsen,
   förbättra utvärderingen av de föreslagna projekten genom att fastställa en gemensam metod för sina bedömningar som ska användas av alla utvärderingskommittéer,
   förbättra den ekonomiska och operativa utvärderingen av avslutade projekt i det slutliga betalningsskedet, det vill säga att åtgärder har vidtagits i enlighet med de ursprungliga målen.

Granskning av parlamentets regelverk för internkontroll

11.  Europaparlamentet noterar att det vid utgången av 2014, efter betydande framsteg, endast fanns fyra oavslutade åtgärder av de 452 åtgärderna inom intern kontroll som man ursprungligen kommit överens om. Parlamentet uppmanar internrevisorn att hålla budgetkontrollutskottet underrättat om de framsteg som görs när det gäller dessa åtgärder.

Uppföljning av ansvarsfrihetsresolutionen för 2013

12.  Europaparlamentet noterar de skriftliga svaren på resolutionen om ansvarsfrihet för 2013(1) som budgetkontrollutskottet fick den 15 oktober 2015. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens presentation av svaren på de olika frågorna och önskemålen i parlamentets resolution samt den diskussion med ledamöterna som följde.

13.  Europaparlamentet noterar att det rådde brist på överensstämmelse mellan det datum då förslaget till betänkande om ansvarsfrihet för parlamentet lades fram och utrymmet för att lägga fram ytterligare frågor till generalsekreteraren.

14.  Europaparlamentet noterar svaret från generalsekreteraren angående ledamöternas och allmänhetens tillgång till applikationen ePetition. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att informera parlamentet om resultatet av rådfrågningen av rättstjänsten och att bedöma de tekniska och budgetmässiga kostnaderna för att utöka applikationens tillgänglighet.

15.  Europaparlamentet påminner om att personalmatsalarna syftar till att ge ledamöterna och personalen tillgång till snabba måltider. Parlamentet är bekymrat över det begränsade utrymmet i matsalarna under perioder med hög belastning, särskilt under sammanträdesveckorna i Strasbourg. Parlamentet välkomnar det nya utrymmet utomhus som delvis kommer att vara en lösning på problemet när vädret möjliggör detta. Parlamentet uppmanar administrationen att ytterligare förbättra matsalen i Strasbourg genom att på ett effektivare sätt utnyttja allt tillgängligt utrymme.

16.  Europaparlamentet noterar att parlamentet börjat tillämpa kontrakt med fasta priser för cateringtjänsterna. Parlamentet påpekar att de budgetmedel som behövs för cateringtjänster var mycket begränsade och endast utgjorde 0,23 % av den årliga budgeten. Parlamentet förväntar sig att prissättningen i parlamentets matsalar kommer att bli stabil efter de upprepade och avsevärda prisökningar som gjorts för de menyer som erbjuds.

17.  Europaparlamentet noterar att de nya kontrakt för cateringverksamhet i Bryssel som ingicks 2015 inte längre innebär någon exklusivitet för en enda leverantör av cateringtjänster. Parlamentet förväntar sig att de planerade mindre matsalarna i Bryssel kommer att drivas på ett sätt som inbegriper små och medelstora företag och främjar mångfald bland cateringleverantörerna, för att säkerställa en tjänst som håller god kvalitet till ett rimligt pris.

18.  Europaparlamentet noterar med oro att prisökningarna har lett till en omotiverat ofördelaktig prissättning, särskilt för assistenter, praktikanter och besökare. Parlamentet betonar att ökningarna innebär att priserna i parlamentet nu i praktiken motsvarar priserna i de restauranger och barer som finns i närheten. Parlamentet noterar också med oro att kvaliteten på maten har sjunkit avsevärt samtidigt som priset har stigit.

19.  Europaparlamentet anser att det stora antalet valkrets- och plenarveckor utgör perioder då restaurangerna och kafeteriorna inte utnyttjas fullt ut. Parlamentet föreslår att avtalen med cateringleverantörerna ska ta hänsyn till möjligheten att sysselsätta den personal som arbetar i dessa inrättningar på annat håll under de veckor då inte alla matsalar och kafeterior är öppna.

20.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att utvärdera och föreslå ett prissystem som kombinerar de nya bestämmelserna samtidigt som det säkerställs att det blir möjligt för praktikanter att få rabatter, med menyer till överkomliga priser.

21.  Europaparlamentet är besviket över att administrationen inte kan tillhandahålla uppgifter om det varierande antal måltider som serveras under de olika parlamentariska dagarna och veckorna. Parlamentet undrar hur någon kontroll kan utövas över tjänsteleverantörerna om grundläggande information som denna inte finns tillgänglig. Parlamentet uppmanar administrationen att göra det kontrakt om cateringtjänster som trädde i kraft den 26 september 2015 tillgängligt för ansvarigt utskott och att lämna närmare uppgifter om de måltider som serveras.

22.  Europaparlamentet betonar att det i revisionsrättens rapport som antogs den 11 juli 2014 anges att årliga besparingar på ungefär 114 miljoner EUR skulle kunna göras i unionens budget om parlamentet centraliserade sin verksamhet. Parlamentet upprepar att parlamentet och rådet måste beakta behovet av en handlingsplan för ett enda säte så att man uppnår långsiktiga besparingar i unionens budget, vilket parlamentet har framhållit i åtskilliga tidigare resolutioner.

Ansvarsfrihet för 2014

23.  Europaparlamentet välkomnar kvaliteten i diskussionen mellan vice talmannen med ansvar för budgeten, generalsekreteraren och budgetkontrollutskottet den 4 februari 2016 i närvaro av revisionsrättens ledamot och internrevisorn. Parlamentet välkomnar generalsekreterarens tillgänglighet och efterlyser mer frekventa tillfällen att diskutera frågor som påverkar parlamentets budget med generalsekreteraren i budgetkontrollutskottet.

24.  Europaparlamentet noterar undertecknandet av samarbetsavtalet med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) samt Regionkommittén av den 5 februari 2014. Parlamentet efterlyser specifika och detaljerade bestämmelser om hur de tjänster som delas av de tre institutionerna ska fungera. Parlamentet betonar att genomförandet av detta avtal måste vara balanserat och till lika stor nytta för alla de tre institutionerna. Parlamentet begär att översynen efter halva tiden av avtalet ska inbegripa en utvärdering av varje institution av avtalets följder när det gäller personal, utgifter, synergier, mervärde och innehåll, samt en detaljerad utvärdering av de budgetbesparingar och/eller ökade budgetutgifter som gjorts till följd av samarbetsavtalet, med särskild tonvikt på de kapitel som avser personal. Parlamentet vill även i fortsättningen få information om uppföljningen av avtalet.

25.  Europaparlamentet påminner om att högst 80 tjänstemän från EESK och Regionkommittén (från översättningstjänsten och assistenter) kommer att överföras till parlamentet enligt detta avtal och att dessa kommer att arbeta för den nya enheten för parlamentariska utredningar (EPRS). Parlamentet anser att denna överföring bör möjliggöra en ökning av parlamentets interna produktivitet och att mindre budgetmedel kommer att gå till utkontraktering av studier, bedömningar och utvärderingar. Parlamentet konstaterar bekymrat att man inom ramen för detta avtal hittills har överfört 25 tjänstemän från EESK och 24 från Regionkommittén till EPRS, och att dessa personer i de flesta fall var mycket nära pensionsåldern, vilket innebär betydliga besparingar på personalområdet för dessa två institutioner, men en avsevärd ökning av parlamentets utgifter på kort sikt (löner) och på medellång och lång sikt (pensioner).

26.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av namnen på tjänsteleverantörer på varje ledamots webbsida, tillsammans med uppgifter om de ackrediterade parlamentsassistenter och lokala assistenter som ledamoten anställt.

27.  Europaparlamentet beklagar överföringen av ansvar från administrationen till ledamöternas kanslier. Parlamentet uppmanar administrationen att se över vilka skyldigheter (t.ex. ansvaret för att försäkra praktikanterna) som skulle kunna återföras till administrationen.

28.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att göra det arbete som utförs av parlamentets interna beslutsorgan, särskilt presidiet, mer transparent och tillgängligt. Parlamentet vill se att föredragningslistor och sammanträdesprotokoll offentliggörs på internet och systematiskt och i god tid vidarebefordras till ledamöterna.

29.  Europaparlamentet påpekar att den administrativa bördan för ledamöternas kanslier också har ökat mer generellet och begär att en rationalisering görs av de formulär som måste användas för interna parlamentariska förfaranden, såsom rekrytering av nya assistenter.

30.  Europaparlamentet noterar att efter en avsevärd försening har de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden antagits och att dessa är i kraft sedan januari 2016. Parlamentet är bekymrat över det bristande skydd som ges till uppgiftslämnare och uppmanar parlamentet att säkerställa att deras rättigheter skyddas fullt ut. Parlamentet uppmanar presidiet att utvidga de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden till att även omfatta ackrediterade parlamentsassistenter och vill se att motsvarande nationell lagstiftning tillämpas för lokala assistenter.

31.  Europaparlamentet efterlyser ett klargörande av hur det officiella och inofficiella samarbetet med Olaf ser ut när det gäller ledamöternas räkenskaper. Parlamentet påpekar att information lämnats till tredje part i åtminstone ett fall. Parlamentet anser att detta är en överträdelse av ledamöternas oberoende mandat.

32.  Europaparlamentet noterar att det var svårt att till fullo göra en åtskillnad mellan talmannens politiska verksamhet och hans förberedelser som ”toppkandidat” för att leda sitt parti i valet till Europaparlamentet 2014, och att det även var svårt att göra denna åtskillnad för andra ”toppkandidater”. Parlamentet anser att det inte gjordes någon otvetydig åtskillnad mellan dessa två roller. Parlamentet efterlyser en tydlig uppdelning mellan ämbetsinnehavares uppgifter och de kampanjer som kandidaterna till Europaparlamentsvalet ägnar sig åt. Parlamentet beklagar att parlamentets anställda åtminstone indirekt fick hjälpa till med att förbereda kampanjen och vill se åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen Parlamentet beklagar i detta avseende att talmannen omvandlade Twitter-profilen för Europaparlamentets talman till sin personliga profil och använde den under kampanjen.

33.  Europaparlamentet ger EPRS i uppdrag att göra en jämförande analys av den rättsliga ramen för kompatibiliteten i samband med kandidater som ställer upp i valkampanjer i andra internationella organisationer och i medlemsstaterna (val av premiärminister, generalsekreterare, kansler osv.)

34.  Europaparlamentet noterar att under perioden 22 januari till 18 april var syftet med nästan alla de officiella internationella tjänsteresor som talmannen gjorde att träffa regeringsföreträdare och officiella representationer med anknytning till socialdemokratiska partier och organisationer. Parlamentet vill ha ytterligare information om detta.

35.  Europaparlamentet begär ytterligare information om alla ”toppkandidaters” kampanjer, särskilt huruvida de åtföljdes av tjänstemän och andra anställda enligt tjänsteföreskrifterna som inte var lediga under valkampanjen. Parlamentet välkomnar den kompletterande informationen från talmannen och begär samma grad av transparens från de andra kandidaterna.

Ersättning för allmänna utgifter

36.  Europaparlamentet påminner om att ersättningen för allmänna utgifter är avsedd att täcka utgifter i den medlemsstat där ledamoten valts, såsom kontorshyra, utrustning, materiel, dokumentation eller den logistiska organiseringen av evenemang. Parlamentet noterar att ett omfattande kontrollsystem för ledamöternas ersättning för det parlamentariska mandatet skulle innebära 40 till 75 nya administrativa tjänster, vilket inte skulle vara förenligt med personalnedskärningsplanen.

37.  Europaparlamentet stöder full transparens när det gäller ersättningen för allmänna utgifter så att de europeiska medborgarna får insyn i de allmänna utgifter som Europaparlamentets ledamöter har. Parlamentet uppmanar med eftertryck presidiet att se över den förteckning med utgifter som kan betalas från ersättningen för allmänna utgifter.

38.  Parlamentet upprepar sin uppmaning till större transparens när det gäller ersättningen för ledamöternas allmänna utgifter. Parlamentet uppmanar presidiet att fastställa mer exakta bestämmelser för redovisningsskyldigheten när det gäller utgifter som ersätts av detta anslag, utan att detta medför några merkostnader och någon ytterligare administrativ börda för ledamöterna.

39.  Europaparlamentet påminner presidiet om det akuta behovet av att göra en revision av ersättningarna för allmänna utgifter.

Förvaltning av bidragssystemet för besöksgrupper

40.  Europaparlamentet välkomnar en bättre anpassning av parlamentets bidrag för besöksgrupper till de verkliga kostnader som uppkommer i detta sammanhang. Parlamentet är emellertid djupt bekymrat över att detta är den enda kritiska åtgärd som parlamentets internrevisor har fastställt.

41.  Europaparlamentet är bekymrat över att utgifterna för besöksgrupperna under 2014 fortfarande främst betalas ut kontant: av utgifterna på 24 593 928,16 EUR under 2013 betaldes 73,14 % ut kontant och 26,86 % genom banköverföringar, och av utgifterna på 22 281 749,46 EUR under 2014 betalades 71,15 % ut kontant och 28,85 % genom banköverföringar.

42.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin översiktliga analys av den ekonomiska förvaltningen av EU-budgeten konstaterade att parlamentets praxis att göra kontanta utbetalningar för att ersätta besöksgruppernas kostnader är ett högriskproblem. Parlamentet begär därför att kontanta utbetalningar i möjligaste mån ska avskaffas i samband med att besöksgrupper ersätts för sina kostnader. Parlamentet påpekar den betydande renommé- och säkerhetsrisk för parlamentet som kontanta utbetalningar till besöksgrupper medför. Parlamentet medger att det finns praktiska problem och vill se en utvärdering av alternativa och effektiva metoder för att göra kontanta utbetalningar innan de nya bestämmelserna om mottagande av besöksgrupper antas.

Öppenhetsregister och intressekonflikter

43.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har inlett ett offentligt samråd med avseende på översynen av kommissionens och parlamentets nuvarande öppenhetsregister och utvidgningen av detta till att även omfatta rådet. Parlamentet begär att det omedelbart efter det offentliga samrådet inrättas en interinstitutionell arbetsgrupp som ska utarbete förslag angående översynen av registret, den åtföljande uppförandekoden och dess funktion.

44.  Europaparlamentet efterlyser dessutom en rapport från parlamentets administration om vilka tidigare chefer, verkställande direktörer, direktörer och styrelseledamöter i relevanta europeiska icke-statliga organisationer som nu är ledamöter i Europaparlamentet.

45.  Europaparlamentet efterlyser en rapport från parlamentets administration om intressegruppers och andra externa organisationers utnyttjande av parlamentets lokaler. Parlamentet uppmanar presidiet att undersöka om dessa evenemang är förenliga med det parlamentariska arbetet samtidigt som det säkerställs att parlamentet förblir en institution som är öppen för utbyten med det civila samhället och offentliga debatter.

46.  Europaparlamentet påminner om ledamöternas skyldighet att omedelbart informera administrationen om varje ändring i sina intresseförklaringar. Parlamentet beklagar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för de ledamöter som valdes 2014 lades upp på parlamentets webbsida mycket sent.

47.  Europaparlamentet uppmanas att anta regler för att offentliggöra alla synpunkter som tas emot från lobbyister/företrädare för intressegrupper om förslag till politik, lagar och ändringsförslag som ”avtryck i lagstiftningsprocessen”.

48.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att skapa en teknisk möjlighet för ledamöter som så önskar att på sin officiella webbsida offentliggöra sina kalendrar och särskilt sina möten med lobbyister.

Generaldirektoratet för EU-intern politik och generaldirektoratet för EU-extern politik

49.  Europaparlamentet välkomnar att kostnaderna under 2014 för delegationer, gemensamma parlamentariska församlingar, ad hoc-delegationer och valobservatörsuppdrag utanför unionen minskade från 5 794 360 EUR (2013) till 1 351 212 EUR (2014) efter parlamentets kommentarer i sin ovannämnda resolution om ansvarsfrihet för budgetåret 2013 och som ett resultat av en minskning av antalet tjänsteresor under övergången från en valperiod till en annan, då det inte gjordes några delegationsresor under flera månader. Parlamentet noterar dock att en del av parlamentets tjänsteresor var orimligt dyra, särskilt till avlägsna resmål. Parlamentet förväntar sig en närmare förklaring och minskning av dessa kostnader inom den närmaste framtiden och vill se att detaljerade uppgifter om kostnaderna för varje tjänsteresa offentliggörs i den årliga verksamhetsrapporten.

50.  Europaparlamentet anser att man bör överväga hur it-verktyg såsom videokonferenser skulle kunna användas för att minska antalet delegationsresor.

51.  Europaparlamentet begär att de interparlamentariska delegationernas webbsidor snarast möjligt utvecklas och förses med innehåll. Parlamentet anser också att det är viktigt (om budgeten tillåter) att delegationernas offentliga sammanträden sänds direkt via webbutsändning, såsom är fallet med parlamentets utskottssammanträden.

Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys

52.  Europaparlamentet påminner om att den nya utredningsenheten för ledamöterna har börjat tillhandahålla riktade utredningar till enskilda ledamöter genom publikationer i form av briefingar inom alla viktiga politikområden. Parlamentet påpekar att utredningsenheten under sitt första hela verksamhetsår producerade över 450 publikationer, besvarade 1 675 förfrågningar om utredningar från ledamöterna och hanterade 745 liknande förfrågningar från parlamentets övriga kunder. Parlamentet noterar att denna enhet ger tillgång till en stor mängd relevant information som avsevärt bör minska användningen av extern expertis, vilket innebär en betydande besparing. Parlamentet vill se att alla briefingar om ämnen inom viktiga områden översätts till medlemsstaternas officiella språk.

53.  Europaparlamentet begär en tydligare definition av uppgifterna inom de olika tjänsteområdena (utredningstjänster, konsekvensbedömningar) och att ledamöterna informeras om dessa olika ansvarsområden.

54.  Europaparlamentet begär att enheten för förhandsbedömningar förbättrar sin synlighet, via e-post, med avseende på de utmärkta tjänster som den tillhandahåller utskottsledamöter och föredragande, samt med avseende på sina arbetsmetoder. Parlamentet uppmuntrar till utbildning för ledamöternas rådgivare och assistenter. Parlamentet begär en betydande ökning av de personalresurser som finns på detta område eftersom detta i betydande utsträckning skulle bidra till att parlamentet kan delta som en jämbördig part i beslutsfattandet.

55.  Europaparlamentet välkomnar att det hittills inte har förekommit några klagomål angående ensidiga konsekvensbedömningar och uppmanar enheten att fortsätta säkerställa neutralitet i detta avseende.

56.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck GD EPRS att ytterligare särskilja sina publikationer från parlamentets officiella ståndpunkter för att undvika förvirring hos allmänheten och medierna. Parlamentet välkomnar införandet av ansvarsfriskrivningen i alla publikationer. Parlamentet uppmanar GD EPRS att göra generaldirektoratet mer synligt och inte bara på baksidan, och att införa ytterligare kännetecken för att man enkelt ska kunna skilja dessa publikationer från parlamentets officiellt antagna ståndpunkter.

Generaldirektoratet för kommunikation

57.  Europaparlamentet noterar att VoteWatch fick två bidrag (149 172 EUR 2012 och 350 000 EUR 2013) för medfinansieringen av särskilda projekt i samband med valet till Europaparlamentet. Parlamentet begär att det görs en mervärdesbedömning av dessa projekt.

58.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på konkreta resultat av parlamentets kommunikationsverksamhet, med tanke på det ständigt minskande deltagandet i Europaparlamentsvalen, samt den allmänna bristen på kunskap i samhället om parlamentets roll och verksamhet.

59.  Europaparlamentet kritiserar presentationen av statistik om röstförklaringar, inlägg i kammaren, parlamentsfrågor, ändringsförslag, förslag till resolutioner, skriftliga frågor till Europeiska rådets ordförande, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på parlamentets webbplats, som verkar syfta till att visa vilka parlamentsledamöter som är aktiva på plattformar såsom MEPRanking. Parlamentet uppmanar parlamentet att sluta upp med att lämna obearbetade siffror i statistisk form och att ta hänsyn till mer passande kriterier för att fastställa vilka ledamöter som är aktiva.

60.  Europaparlamentet noterar att GD COMM är ytterst högljutt när det gäller att uppmana till minskade kostnader och större fokus på effektivitet. Parlamentet uppmanar till större fokus på effektivitet snarare än på den kostsamma användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Parlamentet noterar att trots att stora belopp lagts ned på parlamentets webbplats är den fortfarande komplex, svår att navigera på och ger inte den synlighet som är önskvärd. Parlamentet rekommenderar en översyn av marknadsföringsstrategin. Parlamentet betonar att en transparent och tillgänglig webbplats är avgörande för att medborgarna ska involvera sig.

61.  Europaparlamentet efterlyser en ny och effektiv sökmotor för parlamentets webbplats som ger både en kraftfull sökmotoroptimering och en heltäckande sida över sökmotorresultatet, samt en riktad insats för att förbättra tillgången till webbplatsen genom förbättrad nyckelordsigenkänning. Parlamentet rekommenderar ett intensivt interinstitutionellt samarbete för att koppla samman samtliga EU-institutioners webbplatser. Parlamentet noterar att detta kommer att säkerställa en större transparens kring unionens verksamheter för alla medborgare.

Europeiska historiens hus

62.  Europaparlamentet är besviket över att arbetet med Eastmanbyggnaden, som ska rymma Europeiska historiens hus, har blivit ytterligare försenat. Parlamentet efterlyser en kommunikationsplan/ett marknadsförings- och webbplatsprojekt/en marknadsföringsplan där det utförligt redogörs för hur Europeiska historiens hus ska uppnå den effekt som är önskvärd.

63.  Europaparlamentet påminner om att arbetet skulle ha avslutats före utgången av 2014. Parlamentet förväntar sig att den totala budget som man ursprungligen kom överens om för projektet respekteras, trots förseningarna, och att den första utställningen öppnas i slutet av 2016.

64.  Europaparlamentet vill se en strikt åtskillnad från den information som redan lämnas i Parlamentarium. Parlamentet varnar på nytt för risken för alltför höga efterföljande kostnader som inte på något sätt står i proportion till inrättningens uppdrag.

Europaparlamentets besökscentrum

65.  Europaparlamentet välkomnar att Parlamentarium är en av de mest välbesökta turistattraktionerna i Bryssel och tog emot 340 500 besökare under 2014 (2013: 337 000 besökare). Parlamentet betonar betydelsen av att informera de belgiska myndigheterna om dessa siffror och fördelarna med dessa.

66.  Europaparlamentet är bekymrat över att budgetposten för Europaparlamentets besökscentrum ökade med 24 % förra året jämfört med ökningen av antalet besökare som endast var 1 %.

67.  Europaparlamentet rekommenderar att de medlemsstater där parlamentets inrättningar finns delvis finansierar inrättandet av dessa samt de löpande kostnaderna.

LUX-priset

68.  Europaparlamentet noterar att utgifterna för LUX-filmpriset 2014 uppgick till 391 506 EUR, vilket är en avsevärd minskning jämfört med tidigare år (2013: 448 000 EUR; 2012: 434 421 EUR) och omfattade det officiella urvalet, tävlingen, inklusive textning till unionens 24 officiella språk och kopior för visning i de 28 medlemsstaterna, samt prisceremonin. Parlamentet påminner om att reklam och främjande av LUX-filmpriset tillsammans med Sacharovpriset och kvinnors rättigheter syftar till att illustrera parlamentets engagemang till förmån för allmänt accepterade värden såsom mänskliga rättigheter och solidaritet liksom dess åtagande för kulturell och språklig mångfald. Parlamentet beklagar att resultatet av undersökningen om medvetenheten när det gäller LUX-priset som begärdes i resolutionen om ansvarsfrihet för 2013 fortfarande inte är tillgängligt. Parlamentet begär att resultatet av denna undersökning ska vara tillgängligt för allmänheten senast i mitten av maj 2016 och att en officiell presentation av resultatet ska göras för budgetkontrollutskottet och utskottet för kultur och utbildning.

Generaldirektoratet för personal

69.  Europaparlamentet noterar att under 2014 rekryterades 309 tjänstemän och andra tillfälligt anställda till generalsekretariatet och 8 tillfälligt anställda rekryterades till de politiska grupperna. Parlamentet noterar att den 31 december 2014 arbetade totalt 6 040 tjänstemän och tillfälligt anställda för parlamentet (5 295 vid generalsekretariatet och 745 i de politiska grupperna). Parlamentet betonar att för 2013 var dessa siffror följande: 6 105 (totalt), 5 308 (generalsekretariatet) och 797 (de politiska grupperna).

70.  Europaparlamentet efterlyser tydligare krav på kvalifikationer för personal som innehar känsliga funktioner såsom till exempel vid utskottssekretariaten eller avdelningen för förhandsbedömningar. Parlamentet begär att det införs särskilda krav med avseende på personalens ideologiska och politiska neutralitet. Parlamentet begär att parlamentet ska få urvalskriterier för personalen.

71.  Europaparlamentet påpekar att 114 personer som tidigare varit tillfälligt anställda för plenarsammanträdena i Strasbourg rekryterades 2014 av parlamentet som kontraktsanställda. Parlamentet understryker att avgörandet från en fransk domstol om dessa tillfälligt anställda i sig inte kan motivera beslutet att rekrytera dem enligt tjänsteföreskrifterna.

72.  Europaparlamentet betonar att i samband med översynen 2014 av tjänsteföreskrifterna och den nuvarande fleråriga budgetramen per den 1 januari 2014, ströks 67 tjänster (66 fasta och 1 tillfällig) från tjänsteförteckningen för att uppnå målet att minska antalet tjänster med 5 % under perioden 2013–2017, med undantag för de politiska grupperna.

73.  Europaparlamentet påpekar att ökningen av arbetstiden från 37,5 till 40 timmar per vecka genom revideringen av tjänsteföreskrifterna motsvarar över 350 extra tjänster och att detta i stort sett balanserar den personalminskning med 5 % under en följd av år, som man kom överens om vid reformen av tjänsteföreskrifterna. Parlamentet uppmanas att presentera en transparent rapport med årliga indikationer avseende den planerade minskningen av tjänster och att därvid ta hänsyn till den ökade arbetstiden.

74.  Europaparlamentet noterar att andelen kvinnliga tjänstemän fortfarande är mycket hög och hade ökat till 59,2 % i slutet av 2014, jämfört med 58,8 % i slutet av 2013. Parlamentet är bekymrat över bristen på jämställdhet inom administrationen där endast 30 % av enhetscheferna, 34 % av direktörerna och 18,2 % av generaldirektörerna är kvinnor. Parlamentet efterlyser inrättandet av en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar, så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt. Parlamentet påminner om att 1 av 8 direktörer och 9 av 31 enhetschefer som rekryterades under 2014 var kvinnor. Parlamentet anser att rekryteringsförfarandet bör vara balanserat. Parlamentet upprepar sin uppmaning om behovet av en mer balanserad representation av kvinnor på högre chefstjänster.

75.  Europaparlamentet beklagar att parlamentet ännu inte har offentliggjort årliga uppgifter om vilka höga tjänstemän som har lämnat parlamentets administration samt en förteckning över potentiella intressekonflikter som har hanterats, i enlighet med artikel 16.4 i tjänsteföreskrifterna.

76.  Europaparlamentet noterar att i slutet av 2014 arbetade 1 686 (2013: 1 763) ackrediterade parlamentsassistenter inom parlamentet och 4 453 lokala assistenter hade ett anställningskontrakt med en ledamot.

77.  Europaparlamentet är bekymrat över att antalet anställda lokala assistenter i hög grad varierar mellan ledamöterna (mellan 0 och 46 under 2014 jämfört med mellan 0 och 43 under 2013). Parlamentet påpekar att 91 ledamöter hade fler än 10 anställda assistenter under 2014 jämfört med 84 ledamöter under 2013.

78.  Europaparlamentet välkomnar att presidiet den 26 oktober 2015 antog en ny uppsättning regler för hanteringen av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna som innebär en skärpning av kraven för ersättning av utgifterna för kontrakten för lokala assistenter, närmare bestämt genom att öronmärka åtminstone 25 % av ersättningen för assistentstöd till ledamöterna för att täcka utgifter för ackrediterade assistenter.

79.  Europaparlamentet noterar att de ackrediterade parlamentsassistenterna i slutet av 2014 utgjorde 26,7 % av parlamentets personal. Parlamentet påminner om att kontrakten för ungefär 1 700 ackrediterade parlamentsassistenter som var anställda under den sjunde valperioden upphörde i juli 2014 och att generaldirektoratet för personal gjorde en omfattande insats för att rekrytera 1 686 ackrediterade parlamentsassistenter före utgången av 2014, för att ge stöd till ledamöterna under den åttonde valperioden.

80.  Europaparlamentet påpekar att de traktamenten som ackrediterade parlamentsassistenter får när de reser till Strasbourg är 21 % lägre än traktamentena för övriga anställda. Parlamentet beklagar att presidiet inte har tillmötesgått parlamentets begäran i punkt 74 i parlamentets resolution av den 29 april 2015. Parlamentet uppmanar på nytt presidiet att vidta de åtgärder som krävs för att åtgärda denna ojämlikhet och i detta avseende anpassa de ackrediterade parlamentsassistenternas rättigheter till övriga anställdas.

81.  Europaparlamentet beklagar att presidiet inte har vidtagit några åtgärder alls som svar på punkt 71 i parlamentets resolution av den 29 april 2015. Parlamentet uppmanar presidiet att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sammansättningen av den rådgivande kommittén för förebyggande av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen som ansvarar för ackrediterade parlamentsassistenter är balanserad och att den inkluderar minst två företrädare för de ackrediterade parlamentsassistenterna.

82.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de åtgärder som vidtogs för att organisera hanteringen av anställningskontrakten för ackrediterade parlamentsassistenter inför inledandet av den åttonde valperioden, och särskilt att applikationen APA-People fungerade väl. Parlamentet anser dock att mer administrativ personal borde ha avsatts för rekryteringen av ackrediterade parlamentsassistenter inom vissa områden för att garantera snabbare takt och större effektivitet. Parlamentet påpekar att det inte fanns tillräckligt med personal och tekniska resurser för att undvika förseningar i samband med undertecknandet av assistenternas kontrakt, avbrutna kontrakt och försenade utbetalningar av utgifter, ersättningar och därmed också löner. Parlamentet konstaterar dock att processen har förbättrats avsevärt jämfört med 2009, men noterar samtidigt att parlamentet måste fortsätta att arbeta för att öka hastigheten och effektiviteten i sina rekryteringsförfaranden.

83.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren och presidiet att se över och lösa problem med avseende på ackrediterade parlamentsassistenter, till exempel förseningar i samband med undertecknandet av kontrakt i början av innevarande valperiod, avbrutna kontrakt, konsekvenserna av tidiga val till Europaparlamentet för minimiperioderna för erlagda avgifter osv., och uppmanar till att involvera företrädare för de ackrediterade parlamentsassistenterna i sökandet efter lösningar.

84.  Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts för att anpassa utbildningarna till de ackrediterade parlamentsassistenternas särskilda behov. Parlamentet anser dock att det är mycket viktigt att göra ytterligare framsteg i denna riktning, särskilt när det gäller utbildning, skräddarsydda tidsplaner och intensiva språkkurser, som endast anordnas under perioder då de flesta ackrediterade parlamentsassistenterna måste ta ut sin årliga semester. Parlamentet vill se att hänsyn tas till ackrediterade parlamentsassistenternas särskilda förhållanden vid tidsplaneringen av verksamhet som anordnas för att öka välbefinnandet i arbetet (mindfulness), lunchkonferenser, osv.

85.  Europaparlamentet har tagit del av den utvärdering av assistentstadgan som parlamentet företagit och den rapport om detta som presenterades i juli 2015. Parlamentet beklagar att rapporten i praktiken begränsas till att utvärdera resultaten från tillämpningen APA-People och att signalera vissa av de problem som administrationen har stött på vid tillämpningen av stadgan och i de interna tillämpningsföreskrifterna. Parlamentet är missnöjt och helt oense med vissa värdeomdömen som framkommer i rapportens andra del. Parlamentet anser således att den gjorda utvärderingen inte uppfyller sina mål annat än i fallet med tillämpningen APA-People. Parlamentet uppmanas därför att genomföra en heltäckande och uttömmande utvärdering av stadgan och tillämpningsföreskrifterna före utgången av detta år. Denna utvärdering ska också behandla de rättsliga aspekter som förorsakar problem så att grunden läggs för att förbättra, anpassa och revidera vissa föreskrifter inom en snar framtid. Parlamentet begär också att officiella företrädare för de ackrediterade parlamentsassistenterna knyts till denna process, särskilt med tanke på den särdeles positiva roll som de spelade vid den första revideringen.

86.  Europaparlamentet begär att parlamentets årsrapport i transparensens intresse ska omfatta den verksamhet som organiseras och finansieras av personalkommittén, med detaljerade uppgifter om typer av verksamhet, kostnaderna för dessa och huruvida de stämmer överens med en sund ekonomisk förvaltning.

87.  Europaparlamentet begär att få resultaten från utvärderingen av applikationen APA People som infördes i början av innevarande valperiod.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik

88.  Europaparlamentet betonar att den nya fastighetsstrategin på medellång sikt kommer att innebära ansträngningar för att hitta nya lokaler som kan uppfylla parlamentets behov inom ett fastställt område nära huvudbyggnaderna. Parlamentet betonar att den fleråriga planeringen för renoveringsarbeten bör bygga på realistiska och detaljerade prognoser både med avseende på de finansiella aspekterna och på tidsramarna. Parlamentet påminner om att parlamentet äger 81 % av allt utrymme som det förfogar över och att budgetbehoven måste skyddas mot renoveringskostnaderna för åldrande byggnader i vad som kommer att bli en stor utmaning för parlamentet under kommande år.

89.  Europaparlamentet påpekar att man på sina tre arbetsorter utnyttjar fastigheter med en total yta av 1,1 miljoner m2, och anser att det är ytterst viktigt att införa åtgärder som garanterar att parlamentets byggnader förblir i gott skick trots ökande underhållskostnader.

90.  Europaparlamentet insisterar på mycket stor försiktighet innan några nya åtaganden görs om förvärv eller hyra av byggnader, och på behovet att regelbundet övervaka och anpassa den strategiska utrymmesplanen. Parlamentet anser att koncept i den strategiska genomföranderamen även bör göra det möjligt för parlamentet att minska behovet av nya byggnader eftersom detta driver organisationen mot en tydligare resultatinriktning och en bättre balans mellan arbete och privatliv. Parlamentet framhåller att allmänt tillgänglig teknik och metoder såsom distansarbete också skulle kunna bidra till ett effektivare utnyttjande av tiden och till ett mer miljövänligt parlament.

91.  Europaparlamentet noterar att sedan juni 2014 har ungefär 1 000 anställda från generaldirektoraten IPOL, EXPO och EPRS flyttat till Square de Meeûs-byggnaden. Parlamentet påminner om att denna flytt var det första viktiga steget i processen att ställa ytterligare utrymme till ledamöternas förfogande i parlamentets huvudbyggnader. Parlamentet vill bli informerat om parlamentets nästa steg med en konkret tidsplan för när ytterligare kontor kommer att finnas tillgängliga.

92.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att ordna kontorsutrymme i parlamentets huvudbyggnader för den personal som arbetar i Square de Meeûs-byggnaden, inklusive ett rum där ledamöterna kan läsa dokument med begränsad tillgänglighet.

93.  Europaparlamentet beklagar att det fortfarande inte varit möjligt att sluta ett samarbetsavtal mellan parlamentet och kommissionen om den gemensamma förvaltningen av Europahusen. Parlamentet uppmanar med eftertryck de två institutionerna att nå fram till ett ömsesidigt acceptabelt samarbetsavtal i syfte att fastställa en ram för köp eller hyra av fastigheter, och förenkla de administrativa och finansiella förfarandena för den löpande förvaltningen av Europahusen. Parlamentet uppmanar den politiska nivån att ingripa vid behov.

94.  Europaparlamentet anser att Paul-Henri Spaak-byggnaden borde ha renoverats för länge sedan och att detta även gäller en utbyggnad av byggnaden och en utvidgning av seminarierummen för besökare och kontorsutrymmena för ledamöterna. Parlamentet stöder administrationens planering men betonar att utbyggnaden måste göras på grundval av nuvarande antalet ledamöter och inte på antalet efter en eventuell – och orealistisk – utvidgning av unionen.

95.  Europaparlamentet begär konkreta planerings- och kostnadsprognoser för renoveringsarbetet. Parlamentet efterlyser större transparens och enskilda ledamöters delaktighet i beslut som är avgörande för institutionens administrativa och finansiella aspekter. Parlamentet anser att den information som lämnats och tidigare avtal som ingåtts på talmanskonferens- eller presidienivå är otillräckliga. Parlamentet begär att alla strategiska dokument om parlamentets organisation och framtida utveckling ska delas ut till samtliga ledamöter.

96.  Europaparlamentet är oroat över förslaget att internalisera chaufförstjänsten och de extra kostnader som det kommer att medföra, vilket kommer att ge en ökning med mer än 50 % 2017 jämfört med 2016.

Generaldirektoratet för tolkning och konferenser och generaldirektoratet för översättning

97.  Europaparlamentet noterar att det genomsnittliga antalet timmar per vecka som de anställda tolkarna tillbringade i sina bås och utförde tolktjänster under 2014 uppgick till 10,7 timmar/vecka. Parlamentet noterar dock att arbetet i tolkbåsen bara utgör en del av tolkarnas arbete som också består av förberedelse inför sammanträdena, språkträning och språkunderhåll, jourtjänstgöring samt ämnesspecifik eller annan specialiserad utbildning. Generalsekreteraren uppmanas att ta fram indikatorer som mäter tolkarnas samtliga aktiviteter. Det är bekymmersamt med den stora spridningen i tolkuppdrag på mellan 6 och 16 timmar per vecka mellan enskilda tolkar, räknat som årsgenomsnitt, vilket leder till en orättvis arbetsbörda för tolkarna. Parlamentet inser att 2014 på grund av valet inte var ett typiskt år när det gäller omfattningen av parlamentets verksamhet.

98.  Europaparlamentet noterar med oro att beräkningsmetoden för statistiken inte har klargjorts, och uppmanar administrationen att bättre förklara sina processer för de berörda företrädarna för tolkarna.

99.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att undanta ledighet och sjukfrånvaro när man beräknar det genomsnittliga antalet timmar som tolkarna tillbringar i tolkbåsen.

100.  Europaparlamentet upprepar vikten av flerspråkighet för institutionens demokratiska legitimitet. Parlamentet välkomnar att betydande besparingar har gjorts inom tolktjänsten till följd av den politik för en resurseffektiv flerspråkighet som presidiet antog 2011 och efterföljande organisatoriska reformer. Arbetsvillkoren bör innehålla skyddsbestämmelser för att skydda både tolkningens kvalitet och tolkarnas hälsa. Samtidigt måste man ta hänsyn till de behov som följer av förändringarna i parlamentets arbete och kraven på ett effektivt utnyttjande av resurser. Generalsekreteraren uppmanas att fortsätta sina ansträngningar att ha ett nära samarbete med tolkarna.

101.  Europaparlamentet insisterar på att det fortfarande är möjligt att göra stora effektivitetsvinster när det gäller leveransen av tolktjänster, särskilt genom att öka effektiviteten hos en tjänst som för närvarande hämmas av regler från 2005 som inte längre är förenliga med institutionens nuvarande sammanträdesmönster. Parlamentet begär en undersökning av huruvida effektivitetsvinster också kan uppnås inom enheterna för administrativt stöd i GD INTE.

102.  Europaparlamentet begär en översyn för att utreda huruvida ett adekvat antal fast anställda tolkar också garanteras under de arbetsdagar då parlamentets kärnverksamhet pågår.

103.  Europaparlamentet uppmanar generaldirektoratet för tolkning och konferenser att vidta alla åtgärder som krävs för att förbättra it-verktyg och tekniskt stöd till tolkarna så att de når upp till samma standard som hos kommissionen, förbättra produktiviteten vad avser antalet tolkuppdrag, omstrukturera arbetsbelastningen för enskilda tolkar, se till att de anställda tolkarna finns på plats och är tillgängliga under arbetsdagar då parlamentets kärnverksamhet pågår samtidigt som deras sociala rättigheter respekteras helt och fullt. Slutligen uppmanas generalsekreteraren att presentera ett nytt koncept som syftar till ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt utnyttjande av personalen. Konceptet bör också baseras på en överenskommelse med tolkarna.

104.  Europaparlamentet anser att ett bättre tillhandahållande av tolktjänster, särskilt tillsammans med kommissionen inom ramen för interinstitutionellt samarbete, skulle bidra till att garantera att dessa tjänster utnyttjas mer effektivt.

105.  Europaparlamentet är bekymrat över att ansvaret för anordnandet av möten och konferenser har delats upp mellan olika generaldirektorat.

Generaldirektoratet för ekonomi

Resebyrån

106.  Europaparlamentet välkomnar att GD FINS instruktioner till resebyrån att söka efter bästa priser tillämpas effektivt. Parlamentet uppmuntrar också resebyrån att intensifiera jämförelserna och att försöka nå överenskommelser med viktiga flygbolag för mer flexibilitet och lägre priser, samtidigt som man ser till att det finns möjlighet att göra ändringar och avbokningar av researrangemang. Parlamentet uppmanar resebyrån att aktivt leta efter billigare biljetter i samband med bokningarna och att rent generellt erbjuda mer konkurrenskraftiga priser, varvid alla flygbolag bör beaktas. GD FINS uppmanas att genomföra en kundundersökning bland användarna om tillfredsställelsen med resebyrån, för att finns ytterligare områden som kan förbättras.

107.  Europaparlamentet noterar svårigheterna att hantera önskemålen om researrangemang från en institution av en storlek och med ett uppdrag som parlamentets, och med de särdrag (flexibilitet, avbokningar i sista minuten) som följer av dess verksamhet.

108.  Europaparlamentet uppmanar GD FINS att i nära samarbete med GD SAFE och GD COMM åter utvärdera beredskapsplanerna för krissituationer för att bättre kunna möta nya säkerhetshot, särskilt för arbetsresor mellan institutionens olika arbetsorter.

Den frivilliga pensionsfonden

109.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden, beräknat på grundval av fondens tillgångar, hade ökat sitt beräknade försäkringstekniska underskott till 270,3 miljoner EUR vid utgången av 2014 (207,9 miljoner EUR 2013). Parlamentet betonar att detta väcker farhågor om att fondens kapital ska ta slut alltför tidigt.

110.  Parlamentet påpekar att fondens förväntade framtida skuld är spridd över flera decennier. Parlamentet uppmanar presidiet att överväga olika sätt att förbättra fondens likviditet.

111.  Europaparlamentet begär att resultatet av den externa utvärdering som parlamentet begärde i ovannämnda resolution om ansvarsfrihet för 2013 tillhandahålls i god tid. Parlamentet konstaterar att den frivilliga pensionsfondens styrelse är primärt ansvarig för underskottets omfattning. Parlamentet efterlyser ett enda koncept för den privata pensionsfonden för att minska fondens skulder. Presidiet uppmanas att lägga fram ett förslag till heltäckande åtgärdsplan för att hantera parlamentets ansvar omedelbart efter att man fått den externa utvärderingen. Parlamentet bedömer att det är nödvändigt att minska pensionsförmånerna för fondens medlemmar.

112.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att utvärdera den rådande situationen för pensionsfonden så snart som möjligt.

Assistentstöd till ledamöterna

113.  Europaparlamentet välkomnar de nya striktare bestämmelserna för lokala assistenter och tjänsteleverantörer. Vissa punkter i de nya bestämmelserna är fortfarande vaga och ger upphov till feltolkningar. Parlamentet efterlyser ytterligare förtydliganden av dessa punkter, särskilt när det gäller lokala assistenters och tjänsteleverantörers sidoverksamheter. Parlamentet betonar att båda dessa grupper bör övervakas mycket noga.

114.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ledamotsportalen. Detta är ett kostnadseffektivt och effektivt redskap för att kunna överblicka ekonomin, i linje med policyn för en papperslös miljö, som parlamentet driver. GD FINS uppmanas att aktivt främja dess användning bland alla ledamöter.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd

115.  Europaparlamentet noterar att parlamentets informationssäkerhetspolicy behöver en samordnad och harmoniserad säkerhetsstrategi.

116.  Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt informationssäkerhetssystem för skydd av information från oauktoriserad tillgång, samtidigt som offentliggörande garanteras, samt från avbrott, ändringar eller förstörelse, för att kunna erbjuda integritet, konfidentialitet och tillgänglighet.

117.  Europaparlamentet begär att det skapas ett snabbvarningssystem som gör det möjligt för GD ITEC att i samarbete med GD SAFE sända snabbmeddelanden med SMS eller e-post till ledamöter och personal som väljer att delta i en sådan kommunikationslista som ska användas i särskilda säkerhetskrissituationer.

118.  Europaparlamentet noterar att en extern IKT-revision gjordes av en oberoende tredje part vilket begärdes under ansvarsfrihetsförfarandet för 2013. Parlamentet noterar också att syftet med denna revision var att bedöma parlamentets IKT-säkerhetskapacitet och systemens potentiella exponering för it-hot, i syfte att utveckla en plan för att förbättra IKT-säkerheten inklusive ett förslag till färdplan för att öka parlamentets totala säkerhetsnivå. Parlamentet efterlyser en förordning om it-säkerhet för att kunna garantera effektivt skydd av sina informationssystem och garantera ledamöternas säkerhet och trygghet i fall av it-angrepp.

119.  Europaparlamentet är bekymrat över att bedömningen av organisationen, mogenheten och kapaciteten när det gäller parlamentets IKT-säkerhet, som utförts i enlighet med ISO 27002:2013-standarderna och internationell bästa praxis visade en relativt svag mogenhetsnivå när det gällde den organisatoriska säkerheten.

120.  Europaparlamentet begär regelbundna stresstester av parlamentets säkerhetssystem inom IKT-området.

121.  Europaparlamentet noterar att presidiet antog en säkerhetspolicy för IKT-systemen vid sitt sammanträde den 7 september 2015. Parlamentet betonar att en betydligt robustare politik för IKT-säkerheten måste genomföras i enlighet med parlamentets färdplan för en övergripande strategi för informationssäkerheten.

Generaldirektoratet för skydd och säkerhet

122.  Europaparlamentet noterar att internaliseringen av säkerhetstjänsterna avslutades i december 2014 i Bryssel och den 1 juli 2015 i Strasbourg efter antagandet av ett övergripande säkerhetskoncept. Parlamentet betonar att ytterligare säkerhetsåtgärder och en skyndsam översyn av det övergripande säkerhetskoncept som antogs av presidiet 2011 bör vidtas med tanke på de säkerhetsfrågor som uppkommit den senaste tiden.

123.  Europaparlamentet är bekymrat över att myndigheterna i Bryssel och Strasbourg har använt sig av olika metoder när det gäller säkerheten i parlamentets lokaler. Parlamentet anser att det är absolut nödvändigt att ha ett nära samarbete med de belgiska, franska och luxemburgska myndigheterna för att öka säkerheten runt parlamentets byggnader.

124.  Europaparlamentet efterlyser en effektiv kontroll av all säkerhetspersonal för att förvissa sig om att de har förmåga att fullgöra sina uppgifter både vad gäller pålitlighet och yrkesmässig kompetens.

125.  Europaparlamentet anser att det måste utgöra högsta prioritet att förstärka säkerheten i parlamentets byggnader och deras närmaste omgivning. Parlamentet anser att det är nödvändigt att se till att säkerhetspersonalen har lämplig utrustning och adekvata arbetsvillkor med tanke på den nuvarande säkerhetssituationen.

126.  Europaparlamentet vill se en översyn av säkerhetsåtgärderna för byggnaderna och ökad kontroll vid infarterna till parlamentets parkeringsgarage genom automatisk nummerplåtsavläsning. Parlamentet begär att det inrättas en central extern kontrollpunkt för kontroll av samtliga externa leverantörer som är på väg in i parlamentets byggnader.

127.  Europaparlamentet påminner om incidenterna avseende stölder i ledamöternas kontor. GD INLO och GD SAFE uppmanas att garantera bättre säkerhet och transparens när det gäller leverantörer och underhållspersonal som har tillträde till lokalerna.

128.  Europaparlamentet anser att det är av grundläggande betydelse att ha tillförlitliga kontroller av sökande före anställning, bindande förfaranden i samband med att anställda lämnar sin tjänst, lämpliga strukturer för säkerhetshanteringen och lämplig utbildning i krishantering.

129.  Europaparlamentet påminner om incidenten den 7 oktober 2014 med kurdiska demonstranter. Parlamentet efterlyser en omfattande och konfidentiell utvärdering av parlamentets säkerhetstjänster. Parlamentet välkomnar som ett första steg att en högnivågrupp bestående av företrädare för parlamentet, kommissionen, rådet och den belgiska staten har inrättats för att öka samarbetet på säkerhetsområdet. Parlamentet vill se ytterligare samarbete med nationella och internationella säkerhetstjänster.

130.  Europaparlamentet insisterar på behovet av mer omfattande samarbete mellan GD SAFE och GD ITEC i syfte att säkerställa en lämplig skyddsnivå för informationen och kommunikationen i parlamentet.

131.  Europaparlamentet noterar att unionens institutioner och organ när de hanterar utmaningar i förbindelse med säkerhet och terroristbekämpning använder åtskilda resurser, olika regler och olika utrustning, som inte är kompatibla. Parlamentet anser att denna situation inte enbart medför en dålig förvaltning av resurser inom de respektive förvaltningarna (den årliga budgeten för säkerhetsrelaterade utgifter för kommissionen och parlamentet uppgår till cirka 40 miljoner EUR för varje institution, där rådet har cirka 15 miljoner EUR och utrikestjänsten har mer än 5 miljoner EUR enbart för säkerheten vid deras huvudkvarter i Bryssel), utan kan också öka sårbarheten vid unionens institutioner.

132.  Europaparlamentet är bekymrat över den aktuella säkerhetssituationen, med ett allvarligt terroristhot inom och utanför Europa, i synnerhet sedan de samordnade attackerna i Bryssel och Paris och det omintetgjorda angreppet i Thalyståget. Parlamentet uppmanar alla unionsinstitutionerna att proaktivt främja ett förstärkt samarbete sinsemellan samt med de nationella myndigheterna i de värdländer där de är baserade, har kontor eller delegationer eller där de utför sina uppdrag.

133.  Europaparlamentet uppmanar med kraft generalsekreteraren och de respektive administrativa instanserna vid kommissionen, rådet, utrikestjänsten och parlamentsutskotten att undersöka möjliga grundvalar för en gemensam interinstitutionell säkerhetspolitik, som ska omfatta en handlingsplan för att utveckla gemensamma inslag såsom medel och metoder för riskbedömning, personal och möjligheter att skydda de respektive politiska instanserna och prominenta gäster, kursplaner och resurser för säkerhetspersonal, utrustning och teknik för åtkomstkontroll, it-säkerhet och kommunikationssäkerhet, samt specialiserad resursförvaltning, som bör vara i synergi med de behöriga myndigheterna i värdländerna för unionens huvudsakliga institutioner, externa kontor och delegationer.

Ett miljövänligt parlament

134.  Europaparlamentet välkomnar de uppmuntrande iakttagelserna i de granskningar som revisionsrätten genomförde 2013 och 2014, där det angavs att av 14 granskade Europainstitutioner hade parlamentet den mest ambitiösa strategin för att minska koldioxidutsläppen.

135.  Europaparlamentet framhåller att telefonkonferenser och distansarbete kan bidra till ett effektivare utnyttjande av tiden och till ett mer miljövänligt parlament och sänka de administrativa kostnaderna och resekostnaderna.

136.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att genomföra miljöanpassad offentlig upphandling för alla kontrakt och anbudsförfaranden. Parlamentet efterlyser ambitiösa bindande mål för miljöanpassade kontrakt, särskilt inom områdena livsmedel och cateringverksamhet, fordon och transport, vatten- och sanitetsutrustning, papper, avfallshantering, it- och bildåtergivningsutrustning, belysning, städning och möbler.

Miljöanpassad offentlig upphandling och EMAS

137.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att utarbeta en plan för att minska antalet flyttlådor som är tillgängliga för parlamentets resor. Parlamentet föreslår att man inför ett system med lådor som tillhandahålls på begäran eller ett system där man delar låda, för att minska både kostnaderna och koldioxidavtrycket.

138.  Europaparlamentet välkomnar ytterligare åtgärder för att kompensera ofrånkomliga utsläpp. Parlamentet uppmanas att utveckla ytterligare policyer för att kompensera koldioxidutsläppen.

Politiska grupper (budgetpunkt 4 0 0)

139.  Europaparlamentet noterar att de anslag som förts upp under budgetpunkt 4 0 0, som avser politiska grupper och grupplösa ledamöter, under 2014 användes på följande sätt:

Grupp

Första halvåret 2014

Andra halvåret 2014

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår*

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period

Årliga anslag

Egna medel och anslag överförda från tidigare budgetår

Utgifter

Utnyttjandegrad för årliga anslag

Belopp överförda till nästa period (2015)

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5 422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1 598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2 498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1 255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1 287

Grupplösa ledamöter

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Totalt

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* Alla belopp i tusen EUR.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

140.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2014 förts upp under budgetpunkt 4 0 2 användes på följande sätt(2):

Parti

Förkortning

Egna medel*

Bidrag från parlamentet

Inkomster, totalt

Bidrag från parlamentet såsom % av stödberättigande utgifter (max 85 %)

Inkomstöverskott (överföring till reserver) eller förlust

Europeiska folkpartiet

PPE

2 126

9 327

13 605

85%

345

Europeiska Socialdemokraters Parti

PSE

1 083

5 297

7 864

85%

78

Alliansen liberaler och demokrater för Europa

ALDE

759

2 813

3 582

85%

173

Europeiska gröna partiet

EGP

575

1 918

2 493

84%

50

Alliansen av europeiska konservativa och reformister

AECR

373

1 943

2 376

85%

0

Europeiska vänsterpartiet

EL

282

1 219

1 501

85%

54

Europeiska demokratiska partiet

EDP/PDE

123

565

730

85%

13

EU-Demokraterna

EUD

49

274

340

85%

0

Europeiska fria alliansen

EFA

126

526

708

85%

0

Europeiska kristna politiska rörelsen

ECPM

73

388

475

85%

4

Europeiska fria alliansen

EAF

93

521

614

84%

-3

Alliansen för europeiska nationella rörelser

AEMN

117

363

480

85%

37

Rörelsen för frihetens och demokratins Europa

MELD

124

635

941

85%

5

Totalt

 

5 903

25 789

35 709

85%

756

(*) Alla belopp i tusen EUR.

141.  Europaparlamentet noterar att de anslag som 2014 förts upp under budgetpunkt 4 0 3 användes på följande sätt(3):

Stiftelse

Förkortning

Ansluten till parti

Egna medel*

Bidrag från parlamentet

Inkomster, totalt

Bidrag från parlamentet såsom % av stödberättigande utgifter (max 85 %)

 

Wilfried Martens Centre for European Studies

WMCES

PPE

831

4 203

5 034

85%

 

Foundation for European Progressive Studies

FEPS

PSE

636

3 087

3 723

85%

 

European Liberal Forum

ELF

ALDE

169

941

1 110

85%

 

 

GEF

EGP

174

914

1 088

85%

 

Transform Europe

TE

EL

111

587

698

85%

 

Institute of European Democrats

IED

PDE

43

265

308

85%

 

Centre Maurits Coppieters

CMC

EFA

48

216

264

85%

 

New Direction - Foundation for European Reform

ND

AECR

195

915

1 110

85%

 

European Foundation for Freedom

EFF

EAF

45

244

289

85%

 

Organisation For European Interstate Cooperation

OEIC

EUD

21

135

156

85%

 

Christian Political Foundation for Europe

CPFE

ECPM

37

187

224

85%

 

Rörelsen för frihetens och demokratins Europa

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Identités & Traditions européennes

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Totalt

 

 

2 414

12 139

14 553

85%

 

(*) Alla belopp i tusen EUR.

 

-

142.229

143.325

144.554

85%

(1) Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet (EUT L 255, 30.9.2015, s. 3.)
(2) Källa: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) och PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punkt 12.
(3) Källa: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) och PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punkt 12.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy