Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0101/2016

Внесени текстове :

A8-0101/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0151

Приети текстове
PDF 559kWORD 99k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет (2015/2156(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 — C8-0201/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0101/2016),

1.  Отсрочва своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 5.11.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет (2015/2156(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по конституционни въпроси (A8‑0101/2016),

А.  като има предвид, че прозрачността и контролът върху публичните финанси са основни демократични принципи, които важат също и за Съюза;

Б.  като има предвид, че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е част от концепцията за представителна демокрация;

В.  като има предвид, че съгласно член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Парламентът сам носи отговорността за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че бюджетът на Съвета е раздел от бюджета на Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че съгласно член 319, параграф 2 от ДФЕС Комисията трябва да представи на Европейския парламент, при поискване от негова страна, всякаква необходима информация относно осъществяването на разходите или функционирането на системите за финансов контрол;

Е.  като има предвид, че съгласно член 335 от ДФЕС всяка от институциите на Съюза разполага с административна автономност и че съгласно член 55 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“) всяка от институциите отговаря за изпълнението на своята част от бюджета;

Ж.  като има предвид, че без необходимата информация Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

З.  като има предвид съгласието между правни и академични експерти за правото на Парламента да получава информация, постигнато на семинара на Парламента от 27 септември 2012 г. относно правото на ЕП да освобождава от отговорност Съвета във връзка с изпълнението на бюджета;

1.  Отбелязва, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  Отбелязва, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че по одитираните въпроси са установени малък брой грешки във връзка с изчисляването на разходите за персонал, както и някои слабости при управлението на семейните надбавки в Европейския съвет и Съвета;

3.  Призовава Европейския съвет и Съвета да подобрят управлението във връзка с установените слабости и да отстранят грешките, констатирани от Сметната палата;

4.  Отбелязва, че през 2014 г. Европейският съвет и Съветът са разполагали с общ бюджет в размер на 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR през 2013 г.), при степен на усвояване от 91,3 %; отбелязва увеличението на степента на усвояване през 2014 г.;

5.  Отбелязва намаляването на бюджета на Съвета за 2014 г. с 1,3 милиона евро (‑0,2%);

6.  Продължава да бъде загрижен относно високия процент на неусвоени средства, което се отнася за почти всички категории; отново призовава за разработване на ключови показатели за изпълнението с цел подобряване на бюджетното планиране;

7.  Изразява загриженост относно твърде големия брой на бюджетни кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г., по-специално за сгради, машини и съоръжения; твърдо вярва, че продължаващата тенденция за пренасяне на бюджетни кредити е в разрез с принципите на ежегодност и добро финансово управление, заложени във Финансовия регламент;

8.  Счита, че Съветът би могъл да избегне значителни трансфери между отделните бюджетни редове с по-добро бюджетно планиране;

9.  Отново посочва, че бюджетите на Европейския съвет и на Съвета следва да бъдат отделени, за да се допринесе за прозрачността на финансовото управление на институциите и да се повиши управленската отговорност на двете институции;

10.  Настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен като останалите институции и призовава Съвета да се присъедини към регистъра за прозрачност на Съюза;

11.  Отново призовава Европейския съвет и Съвета да изпратят на Парламента своя годишен отчет за дейността с изчерпателна информация за всички човешки ресурси, с които разполагат двете институции, класифицирани по категория, степен, пол, националност и участие в професионално обучение;

12.  Заявява, че годишните доклади на институциите и агенциите на Съюза биха могли да изпълняват важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава институциите и агенциите на Съюза да включат стандартен раздел относно тези компоненти в годишните си доклади;

13.  Изразява съжаление за това, че Съветът все още не е приел кодекс на поведение; счита, че всички институции и агенции на Съюза следва да се договорят относно общ кодекс на поведение, който е абсолютно необходим за прозрачността, отчетността и почтеността на институциите; призовава институциите и органите на Съюза, които все още нямат кодекс на поведение, да изготвят възможно най-скоро подобен документ;

14.  Призовава Съвета да въведе незабавно вътрешни правила за подаването на сигнали за нарушения;

15.  Призовава за публикуването на пълни декларации за финансовите интереси на членовете на Съвета в интернет;

16.  Отбелязва със загриженост, че все още няма правила за почтеност, декларации за конфликти на интереси и подробни биографични данни за председателя на Европейския съвет и членовете на неговия кабинет; освен това отбелязва, че няма общи правила за почтеност за националните представители в рамките на Съвета; призовава Съвета да въведе мерки за подобряване на положението и да докладва за това на органа по освобождаване от отговорност;

17.  Приветства проекта за регламент на Съвета относно определяне на възнагражденията на високопоставените европейски служители и предвидените там икономии;

18.  Призовава Съвета да разработи подробни насоки за борба с корупцията и независими политики в рамките на своите структури;

19.  Отбелязва със загриженост, че е налице обезпокоителна липса на прозрачност по отношение на законодателния процес, провеждането на преговори, позициите и срещите на държавите членки в рамките на Съвета; настоятелно призовава Съвета да оповести съответните документи и да въведе ясна система на отчетност, която ще даде възможност на обществеността да следи законодателните процедури по открит и прозрачен начин;

20.  Изразява загриженост относно липсата на прозрачност при провеждането на тристранни срещи и помирителни заседания; призовава Съвета да повишава систематично прозрачността и почтеността по отношение на преговорите;

21.  Потвърждава резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи, във връзка с установяването на хармонизирана методология, която да създава условия за пряка съпоставка на разходите за писмени преводи на всички институции; приветства факта, че Съветът предоставя данни съобразно тази методология;

22.  Подчертава, че една от основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета за 2014 г. — предаване на сградата „Европа“ до края на 2015 г. — не е постигната; изразява съжаление за забавянето и иска да бъде информиран относно финансовите последици от това отлагане;

23.  Отново призовава политиката на Съвета в областта на сградния фонд да бъде приложена към неговия годишен отчет за дейността, особено предвид на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

Основания за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

24.  Отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да носи пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени, като участва пълноценно и добросъвестно в годишната процедура по освобождаване от отговорност, по примера на другите институции на Съюза; във връзка с това счита, че ефективният контрол по отношение на изпълнението на бюджета на Съюза изисква Парламентът и Съветът да си сътрудничат посредством работно споразумение; изразява съжаление относно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност; подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за диалог между двете институции, за да се намери възможно най-скоро решение, което да гарантира изпълнение на мандата по Договорите и отчетност пред гражданите;

25.  Отбелязва, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на различните институции и органи на Съюза е стара практика, въведена с цел гарантиране на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците на Съюза; подчертава, че това реално гарантира правото и задължението на Парламента да упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза;

26.  Отбелязва освен това, че в свое писмо от 23 януари 2014 г. Комисията изразява становището, че всички институции следва да участват активно в процеса за предприемане на последващи действия вследствие на забележките на Парламента, отправени в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да съдействат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби на ДФЕС и съответното вторично законодателство;

27.  Подчертава, че Комисията заявява също така, че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

28.  Припомня, че, както е посочено в член 2б от Финансовия регламент, всяка институция разполага с автономност при изпълнението на собствената ѝ част от бюджета в съответствие с член 55 от посочения регламент; потвърждава, че съгласно практиката и тълкуването на действащите правила, както и с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза, Парламентът освобождава от отговорност всяка институция поотделно;

29.  Подчертава правомощията на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС и членове 55 и 164—167 от Финансовия регламент; счита, че тези разпоредби представляват достатъчно правно основание за упражняване на правото на Парламента да взема отделно решение относно освобождаването на Съвета от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в допълнение към правото му да освобождава от отговорност Комисията; потвърждава, че освобождаването или не от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е право и задължение на Парламента по отношение на гражданите на Съюза;

30.  Подчертава, че от 2009 г. насам Съветът отказва да съдейства при процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, провеждана от Парламента, като не предоставя необходимата информация, не отговаря на въпроси с искане на писмен отговор и не присъства на изслушвания и разисквания относно изпълнението на собствения си бюджет, което води до разходването на над 3 милиарда евро публични средства без упражняване на необходимия контрол; счита, че това е отрицателно послание към гражданите на Съюза;

31.  Отново заявява, че без съдействието на Съвета Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

32.  Счита, че това представлява сериозно нарушение на произтичащите от Договорите задължения, по-специално на принципа за лоялно сътрудничество между институциите, и че трябва бързо да се намери решение, за да може да се упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза; в тази връзка се позовава също на член 15 от ДФЕС, който постановява, че всяка институция, орган, служба или агенция гарантира прозрачността на работата си;

33.  Отново заявява, че единственият начин да се въведе ефективен бюджетен контрол е чрез сътрудничество между Парламента и Съвета, като основните елементи на това сътрудничество трябва да включват официални заседания между представители на Съвета и на комисията по бюджетен контрол на Парламента, отговор на въпросите, зададени от членовете на комисията въз основа на писмен въпросник, и предоставяне при поискване на документи, които да служат като основа за бюджетните проверки;

34.  Припомня, че Парламентът освобождава от отговорност другите институции във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и отговорите, дадени на въпросите на ЕП; изразява съжаление за това, че Парламентът систематично среща затруднения при получаването на отговори от Съвета;

35.  Отбелязва писмото на генералния секретар на Съвета в отговор на поканата на комисията по бюджетен контрол на Парламента да присъства на размяна на мнения на 11 януари 2016 г.; подчертава, че в писмото не са дадени отговори нито на поканата, нито на писмения въпросник, изпратен на Генералния секретариат и на Съвета на 25 ноември 2015 г., който съдържа въпроси на членове на ЕП, а просто се потвърждава вече изразената в миналото позиция на Съвета относно обмена на финансова информация;

36.  Счита, че процедурата по освобождаване от отговорност е важен инструмент за демократична отчетност пред гражданите на Съюза;

37.  Призовава Съвета да започне преговори с Парламента с цел гарантиране упражняването на правото на Парламента за достъп до информация относно изпълнението на бюджета на Съвета; счита, че това води до задължение за Съвета да предоставя исканата информация;

38.  Изразява съжаление във връзка с факта, че не всички институции на Съюза спазват едни и същи стандарти във връзка с прозрачността и счита, че Съветът следва да отбележи напредък по този въпрос;

39.  Счита, че междувременно положението може да се подобри чрез по-голямо сътрудничество между институциите на Съюза в рамките на Договорите, но в крайна сметка може да се наложи преразглеждане на Договорите за изясняване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, а именно предоставянето на изрично правомощие на Парламента да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета всички институции и органи поотделно;

40.  Призовава Комисията да измени Финансовия регламент, с цел изясняване на целите на процедурата по освобождаване от отговорност и ясно определяне на санкции за неспазването на разпоредбите; подчертава, че това следва да се осъществи, за да може да се търси отговорност от институциите на Съюза, с цел защита на финансовите интереси на гражданите на Съюза; подчертава, че не следва да се допускат изключения.

Правна информация - Политика за поверителност