Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0101/2016

Předložené texty :

A8-0101/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0151

Přijaté texty
PDF 483kWORD 92k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0101/2016),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada (2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0101/2016),

A.  vzhledem k tomu, že transparentnost a kontrola veřejných účtů jsou obecné demokratické zásady, od nichž se Unie nemůže odchýlit;

B.  vzhledem k tomu, že udělování absolutoria je součástí konceptu zastupitelské demokracie;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament má v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") výhradní odpovědnost za udělování absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že rozpočet Rady je součástí rozpočtu Evropské unie;

E.  vzhledem k tomu, že Komise musí podle čl. 319 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie předložit Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré potřebné informace týkající se provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU má každý orgán Unie správní samostatnost a podle článku 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení) jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění těch oddílů rozpočtu, které se jich týkají;

G.  vzhledem k tomu, že bez potřebných informací by Parlament nemohl přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

H.  vzhledem k tomu, že odborníci z oblasti práva a z akademického prostředí se na semináři Evropského parlamentu na téma právo Parlamentu udělovat absolutorium Radě, který se konal dne 27. září 2012, shodli na tom, že Parlament má právo na informace;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící dne 31. prosince 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 uvedl, že v případě Evropské rady a Rady byl v kontrolovaných okruzích zjištěn malý počet chyb souvisejících s výpočtem osobních nákladů a rovněž určité nedostatky ve správě rodinných přídavků;

3.  vyzývá Evropskou radu a Radu, aby zlepšila správu zjištěných nedostatků a napravila chyby nalezené Účetním dvorem;

4.  konstatuje, že v roce 2014 měly Evropská rada a Rada celkový rozpočet ve výši 534 200 000 EUR (v roce 2013 to bylo 535 511 300 EUR) a míra čerpání činila 91,3 %; bere na vědomí, že se v roce 2014 zvýšila míra plnění;

5.  všímá si snížení o 1,3 milionu EUR (-0,2 %) v rozpočtu Rady na rok 2014;

6.  je i nadále znepokojen tím, že míra čerpání je příliš nízká a týká se téměř všech kategorií; připomíná svou výzvu k vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, aby se zlepšilo rozpočtové plánování;

7.  je znepokojen velmi vysokým objemem prostředků, které jsou přeneseny z roku 2014 do roku 2015, především v oblasti budov, strojů a zařízení; je pevně přesvědčen o tom, že opakující se trend přenášení prostředků je v rozporu se zásadami ročního rozpočtu a řádného finančního řízení stanovenými ve finančním nařízení;

8.  shledává, že hlavním převodům Rady v rámci rozpočtových položek by se dalo předejít s pomocí lepšího rozpočtového plánování;

9.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a Rady by měl být oddělen, což by přispělo k transparentnosti finančního řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich odpovědnost;

10.  trvá na tom, že se Rada musí zodpovídat a být transparentní stejně jako ostatní orgány, a vyzývá Radu, aby se připojila k rejstříku transparentnosti Unie;

11.  znovu vyzývá Evropskou radu a Radu, aby Parlamentu zasílaly své výroční zprávy o činnosti se souhrnným přehledem všech lidských zdrojů, které mají k dispozici, rozdělených podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

12.  prohlašuje, že výroční zprávy orgánů, institucí a agentur Unie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, aby do svých výročních zpráv zahrnuly standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

13.  považuje za politováníhodné, že Rada dosud nepřijala kodex chování; je toho názoru, že by se všechny orgány, instituce a agentury Unie měly dohodnout na společném kodexu chování, který je nezbytný pro transparentnost, odpovědnost a integritu těchto orgánů a institucí; vyzývá ty orgány a instituce Unie, které stále ještě nemají kodex chování, aby takovýto dokument co nejdříve vytvořily;

14.  vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev zavedla vnitřní pravidla pro whistleblowing;

15.  požaduje zveřejňování jasného prohlášení o finančních zájmech členů Rady na internetu;

16.  se znepokojením konstatuje, že pro předsedu Evropské rady a členy jeho kabinetu nejsou zavedena pravidla integrity, prohlášení o střetu zájmů ani podrobné životopisné údaje; dále konstatuje, že neexistují žádná společná pravidla integrity pro národní zástupce v Radě; vyzývá Radu, aby zavedla opatření s cílem napravit situaci a informovala o tom orgán příslušný k udělení absolutoria;

17.  vítá návrh nařízení Rady, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii, jakož i úspory v něm obsažené;

18.  vyzývá Radu, aby v rámci svých struktur vypracovala podrobné protikorupční předpisy a nezávislé politiky;

19.  se znepokojením konstatuje, že existuje zásadní nedostatek transparentnosti, pokud jde o legislativní proces, jednání, postoje členských států a schůze v rámci Rady; naléhavě vyzývá Radu, aby zpřístupnila relevantní dokumenty a zavedla jasný systém podávání zpráv, který umožní veřejnosti otevřeným a transparentním způsobem sledovat legislativní postupy;

20.  je znepokojen nedostatečnou transparentností třístranných jednání a dohodovacích schůzí; vyzývá Radu, aby s ohledem na jednání systematicky zvyšovala transparentnost a integritu;

21.  uznává výsledky, kterých dosáhl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení stanovením harmonizované metodiky, která umožňuje přímé srovnání nákladů na překlad u všech orgánů; vítá skutečnost, že Rada poskytuje údaje podle této metodiky;

22.  zdůrazňuje, že nebyl dosažen jeden z hlavních finančních cílů generálního sekretariátu Rady pro rok 2014, a to dodání budovy Europa do konce roku 2015; vyjadřuje politování nad tímto zpožděním a žádá, aby byl informován o jeho finančních důsledcích;

23.  znovu opakuje svou žádost, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika Rady v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

Důvody pro odložení rozhodnutí o udělení absolutoria

24.  připomíná, že Rada by měla být transparentní a nést ve vztahu k občanům Unie za prostředky, které jí byly svěřeny, odpovědnost tím, že se plně a v dobré víře zapojí do každoročního postupu udělování absolutoria stejně jako ostatní orgány Unie; v tomto smyslu se domnívá, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu Unie je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou na základě určitého pracovního ujednání; vyjadřuje politování nad problémy, které se doposud vyskytly v postupu udělování absolutoria; trvá na tom, že je nutné zlepšit schopnost vést dialog mezi oběma orgány s cílem nalézt co nejdříve řešení, které umožní splnit mandát daný Smlouvami a nést odpovědnost vůči občanům;

25.  konstatuje, že udělování absolutoria jednotlivým orgánům a institucím a jiným subjektům Unie odděleně je dlouholetá praxe, která byla zavedena, aby se zaručila transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii; zdůrazňuje, že tím je skutečně zaručena pravomoc a povinnost Parlamentu kontrolovat celkový rozpočet Unie;

26.  dále poznamenává, že Komise ve svém dopisu ze dne 23. ledna 2014 vyjádřila názor, že všechny orgány jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria a plně přitom dodržovat příslušná ustanovení Smlouvy o fungování EU a příslušných sekundárních právních předpisů;

27.  zdůrazňuje, že Komise ve svém dopisu také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a že reagování na otázky adresované jinému orgánu by narušovalo autonomii tohoto orgánu, pokud jde o plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

28.  připomíná, že každý orgán, jak je definován v čl. 2 písm. b) finančního nařízení, může nezávisle provádět svůj oddíl rozpočtu v souladu s článkem 55 tohoto nařízení; potvrzuje, že v souladu s prováděním a výkladem stávajících pravidel a za účelem zachování transparentnosti a demokratické odpovědnosti vůči daňovým poplatníkům Unie uděluje Parlament absolutorium každému orgánu zvlášť;

29.  zdůrazňuje pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU a článků 55 a 164–167 finančního nařízení; domnívá se, že tato ustanovení tvoří dostatečný právní základ pro výkon práva Parlamentu přijímat samostatné rozhodnutí o udělení absolutoria Radě, vedle něhož mu náleží i právo udělovat absolutorium Komisi; prohlašuje, že udělení či neudělení absolutoria je jedním z práv a povinností, které má Parlament vůči občanům Unie;

30.  zdůrazňuje, že od roku 2009 se postupu udělování rozpočtového absolutoria, který uplatňuje Evropský parlament, odmítala podrobit pouze Rada, která odmítla poskytnout nezbytné informace, odpovědět na písemné otázky a účastnit se slyšení a diskusí týkajících se provádění svého rozpočtu, a v důsledku toho byly více než 3 miliardy EUR z evropských veřejných prostředků využity bez řádného dohledu; považuje to za negativní signál pro občany Unie;

31.  opakuje, že bez spolupráce Rady nemůže Parlament přijmout podložené rozhodnutí o udělení absolutoria;

32.  domnívá se, že tato situace představuje závažné porušení povinností vyplývajících ze Smluv, zejména zásady loajální spolupráce mezi orgány, a že je nutné urychleně nalézt řešení umožňující provést kontrolu celého rozpočtu Unie; v této souvislosti odkazuje také na článek 15 Smlouvy o fungování EU, podle nějž každý z výše uvedených unijních orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

33.  znovu opakuje, že účinnou rozpočtovou kontrolu je možné provádět pouze za předpokladu, že mezi Parlamentem a Radou bude spolupráce a že tato spolupráce bude zahrnovat formální schůze mezi zástupci Rady a Výboru Parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, odpovídání na otázky kladené členy výboru na základě písemného dotazníku a předkládání požadovaných dokumentů, které slouží jako podklady pro rozpočtové kontroly;

34.  připomíná, že Parlament uděluje absolutorium ostatním orgánům a institucím poté, co posoudí poskytnuté dokumenty a odpovědi na položené otázky; lituje, že Parlament opakovaně naráží na problémy při získávání odpovědí Rady;

35.  bere na vědomí dopis generálního tajemníka Rady, kterým odpověděl na pozvání Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu, aby se zúčastnil výměny názorů dne 11. ledna 2016; zdůrazňuje, že tento dopis neodpovídá na pozvání ani na písemný dotazník zaslaný generálnímu sekretariátu Rady dne 25. listopadu 2015, který obsahoval otázky poslanců EP, ale pouze opakuje postoj Rady k výměně finančních informací vyjádřený již v minulosti;

36.  je přesvědčen, že postup udělování absolutoria je důležitým nástrojem demokratického zodpovídání se občanům Unie;

37.  žádá Radu, aby zahájila jednání s Evropským parlamentem, aby bylo zajištěno právo Evropského parlamentu získat přístup k informacím o plnění rozpočtu Rady; domnívá se, že z toho plyne povinnost Rady dodávat požadované informace;

38.  lituje, že ne všechny orgány Unie dodržují stejné standardy v oblasti transparentnosti, a domnívá se, že by Rada měla v tomto ohledu učinit pokrok;

39.  domnívá se, že tato situace by se sice mohla zlepšit, pokud by orgány Unie zahájily lepší spolupráci v rámci Smluv, avšak z dlouhodobého hlediska bude možná nutné za účelem zajištění jasnějšího postupu udělování absolutoria Smlouvy zrevidovat v tom smyslu, že Parlamentu bude výslovně udělena pravomoc udělovat absolutorium všem jednotlivým orgánům, institucím a jiným subjektům odděleně;

40.  vyzývá Komisi, aby pozměnila finanční nařízení s cílem vyjasnit cíle postupu udělování absolutoria a aby jasně vymezila sankce za nedodržování předpisů; zdůrazňuje, že by tak mělo být učiněno, aby se zaručila odpovědnost orgánů Unie, s cílem chránit finanční zájmy občanů Unie; zdůrazňuje, že by v této souvislosti neměly existovat žádné výjimky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí