Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2156(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0101/2016

Indgivne tekster :

A8-0101/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0151

Vedtagne tekster
PDF 179kWORD 76k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles
Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2015/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0101/2016),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af Det Europæiske Råd og Rådets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 20.2.2014.
(2) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373 af 5.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2015/2156(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2014, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0101/2016),

A.  der henviser til, at gennemsigtighed i og kontrol med de offentlige regnskaber er generelle demokratiske principper, som også gælder for Unionen;

B.  der henviser til, at dechargeproceduren er en del af det repræsentative demokrati;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i medfør af artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har eneansvaret for at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

D.  der henviser til, at Rådets budget udgør en sektion i Den Europæiske Unions budget;

E.  der henviser til, at Kommissionen i medfør af artikel 319, stk. 2, i TEUF på Parlamentets begæring har pligt til at forelægge Parlamentet alle fornødne oplysninger vedrørende anvendelsen af udgiftsbevillingerne og de finansielle kontrolsystemers funktionsmåde;

F.  der henviser til, at hver af institutionerne i henhold til artikel 335 i TEUF har administrativ autonomi, og at institutionerne efter artikel 55 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ("finansforordningen") er individuelt ansvarlige for at gennemføre de sektioner af budgettet, som vedrører dem;

G.  der henviser til, at Parlamentet uden de nødvendige oplysninger ikke kan træffe en velfunderet afgørelse om meddelelse af decharge;

H.  der henviser til, at de juridiske og akademiske eksperter, som deltog i Europa-Parlamentets workshop den 27. september 2012 om Parlamentets ret til at meddele decharge til Rådet, var enige om, at Parlamentet har ret til information;

1.  bemærker, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2014, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

2.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2014 bemærkede, at der blev fundet et mindre antal fejl med relation til beregningen af personaleomkostninger og nogle svagheder i forvaltningen af familietillæg med hensyn til de emner, der indgik i revisionen for så vidt angår Det Europæiske Råd og Rådet;

3.  opfordrer Det Europæiske Råd og Rådet til at forbedre forvaltningen af de konstaterede svagheder og rette de fejl, som Revisionsretten har bemærket;

4.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2014 havde et samlet budget på 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR i 2013) med en gennemførelsesgrad på 91,3 %; noterer sig stigningen i udnyttelsesgraden i 2014;

5.  noterer sig et fald på 1,3 mio. EUR (- 0,2 %) i Rådets budget for 2014;

6.  er fortsat bekymret over den høje andel af underudnyttede bevillinger, der dækker næsten alle kategorier; gentager sin opfordring til, at der udvikles resultatindikatorer med henblik på at forbedre budgetplanlægningen;

7.  er bekymret over det meget store antal bevillinger, der er blevet fremført fra 2014 til 2015, navnlig dem til materielle anlægsaktiver; er af den faste overbevisning om, at dette sammen med andre overførte bevillinger er i modstrid med princippet om budgettets etårighed og princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning i finansforordningen;

8.  konstaterer, at Rådets store overførsler mellem budgetposter kan undgås med bedre budgetplanlægning;

9.  gentager, at Det Europæiske Råd og Rådets budget bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

10.  insisterer på, at Rådet skal være lige så ansvarligt og gennemsigtigt som de øvrige institutioner og opfordrer Rådet til at tilslutte sig Unionens åbenhedsregister;

11.  gentager sin opfordring til Det Europæiske Råd og Rådet om at sende deres årlige aktivitetsrapport til Parlamentet med en samlet oversigt over alle de menneskelige ressourcer, der er til rådighed for begge institutioner, opdelt efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og erhvervsuddannelse;

12.  påpeger, at årsberetningerne fra Unionens institutioner og agenturer kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer Unionens institutioner og agenturer til at indføre et standardkapitel om disse elementer i deres årsberetninger;

13.  finder det beklageligt, at Rådet endnu ikke har vedtaget en adfærdskodeks; er af den opfattelse, at alle Unionens institutioner og agenturer bør enes om en fælles adfærdskodeks, som er nødvendig for at øge disse institutioners åbenhed, ansvarlighed og integritet; opfordrer de af Unionens institutioner og organer, som stadig ikke har en adfærdskodeks, til at udarbejde en sådan hurtigst muligt;

14.  opfordrer Rådet til at gennemføre interne regler for whistleblowing uden yderligere forsinkelse;

15.  kræver, at der offentliggøres en fyldestgørende erklæring om de finansielle interesser for medlemmerne af Rådet på Internettet;

16.  bemærker med bekymring, at der ikke er nogen integritetsregler, erklæringer om interessekonflikter og detaljerede biografiske oplysninger for formanden for Det Europæiske Råd og hans kabinetsmedlemmer; bemærker endvidere, at der ikke er nogen fælles integritetsregler for nationale repræsentanter i Rådet; opfordrer Rådet til at træffe foranstaltninger, der kan rette op på situationen, og aflægge rapport herom til dechargemyndigheden;

17.  glæder sig over udkastet til Rådets forordning om et lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan og de deri foreslåede besparelser;

18.  opfordrer Rådet til inden for dets strukturer at udarbejde detaljerede retningslinjer for korruptionsbekæmpelse og uafhængighedspolitikker;

19.  konstaterer med bekymring, at der er en foruroligende mangel på gennemsigtighed i lovgivningsprocessen, forhandlingerne, medlemsstaternes holdninger og møder i Rådet; opfordrer indtrængende Rådet til at fremlægge de relevante dokumenter og at indføre et klart rapporteringssystem, som vil give borgerne mulighed for at følge de lovgivningsmæssige procedurer på en åben og gennemsigtig måde;

20.  er bekymret over den manglende gennemsigtighed i trilog- og forligsmøderne; opfordrer Rådet til systematisk at øge gennemsigtigheden og integriteten i forbindelse med forhandlingerne;

21.  anerkender de resultater, som Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning har opnået med hensyn til at indføre en harmoniseret metode, der muliggør direkte sammenligninger af alle institutioners oversættelsesomkostninger; glæder sig over, at Rådet leverer data i henhold til denne metode;

22.  understreger, at en af de vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2014 – færdiggørelsen af Europabygningen inden udgangen af 2015 – ikke blev nået; beklager forsinkelsen og anmoder om at blive underrettet om de finansielle konsekvenser af udsættelsen;

23.  gentager sit krav om, at Rådets bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig fordi det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt og ikke er uforholdsmæssigt høje;

Grunde til at udsætte afgørelsen om meddelelse af decharge

24.  gentager, at Rådet bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for Unionens borgere hvad angår de midler, det tildeles, ved at deltage fuldt ud og i god tro i den årlige dechargeprocedure på lige fod med Unionens øvrige institutioner; mener i den forbindelse, at en effektiv overvågning af Unionens budgetgennemførelse kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet gennem en samarbejdsordning; beklager de vanskeligheder, der er opstået under den hidtidige dechargeprocedure; fastholder, at det er nødvendigt at forbedre kapaciteten til dialog mellem de to institutioner for hurtigst muligt at finde frem til en løsning, som gør det muligt at opfylde mandatet i henhold til traktaterne og aflægge regnskab over for borgerne;

25.  bemærker, at proceduren med at meddele decharge individuelt til de enkelte EU-institutioner og -organer er en langvarig praksis, som Unionen har udviklet med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere; understreger, at dette på effektiv vis sikrer Parlamentets ret og pligt til at kontrollere hele Unionens budget;

26.  noterer sig endvidere, at Kommissionen i sin skrivelse af 23. januar 2014 gav udtryk for det synspunkt, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forbindelse med de bemærkninger, som Parlamentet har fremsat under dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde om at sikre en velfungerende dechargeprocedure under fuld overholdelse af de relevante bestemmelser i TEUF og i den relevante sekundære lovgivning;

27.  understreger, at Kommissionen i sin skrivelse ligeledes anfører, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem;

28.  minder om, at hver af institutionerne som defineret i finansforordningens artikel 2, litra b, har autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion i henhold til denne forordnings artikel 55; bekræfter, at Parlamentet i henhold til praksis og fortolkning af de nuværende regler og med henblik på at opretholde gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere meddeler decharge til hver enkelt institution;

29.  understreger Parlamentets beføjelse til at meddele decharge i medfør af artiklerne 316, 317 og 319 i TEUF og artikel 55 og artikel 164-167 i finansforordningen; mener, at disse bestemmelser udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag til at udøve Parlamentets ret til at træffe en særskilt dechargeafgørelse i forhold til Rådet ved siden af Parlamentets ret til at meddele decharge til Kommissionen; bekræfter derfor, at meddelelse eller ikke meddelelse af decharge er en ret og en forpligtelse, som Parlamentet har over for Unionens borgere;

30.  understreger, at Rådet siden 2009 har afvist at underkaste sig Parlamentets dechargeprocedure, idet det har afvist at give de fornødne oplysninger, at besvare skriftlige forespørgsler og at deltage i høringerne og drøftelserne om gennemførelsen af dets budget, og at over 3 mia. EUR i offentlige midler derfor er blevet anvendt uden behørig kontrol; mener, at dette er et negativt signal at sende til Unionens borgere;

31.  gentager, at Parlamentet uden samarbejdet med Rådet ikke kan træffe en velfunderet afgørelse om meddelelse af decharge;

32.  mener, at denne situation udgør en grov tilsidesættelse af de pligter, der hidrører fra traktaten, navnlig af princippet om loyalt samarbejde mellem institutionerne, og at der hurtigt bør findes en løsning, således at hele Unionens budget kan kontrolleres; henviser i denne forbindelse også til artikel 15 i TEUF, der understreger, at Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer skal arbejde så åbent som muligt;

33.  gentager, at det kun er muligt at gennemføre en effektiv budgetkontrol gennem samarbejde mellem Parlamentet og Rådet, et samarbejde, der som de vigtigste elementer skal indeholde formelle møder mellem repræsentanter for Rådet og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg, besvarelse af spørgsmål fra udvalgets medlemmer på baggrund af et skriftligt spørgeskema og på anmodning fremsendelse af dokumenter som baggrundsmateriale for budgetkontroller;

34.  minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de andre institutioner efter at have taget dokumenterne og svarene på spørgsmålene i betragtning; beklager, at Parlamentet gentagne gange støder på problemer med at modtage svar fra Rådet;

35.  noterer sig skrivelsen fra Rådets generalsekretær som svar på indbydelsen fra Parlamentets Budgetkontroludvalg om at deltage i en drøftelse den 11. januar 2016; understreger, at skrivelsen hverken besvarede indbydelsen eller det skriftlige spørgeskema, der var sendt til Rådets Generalsekretariat den 25. november 2015 med spørgsmål fra Europa-Parlamentets medlemmer, men blot gentager Rådets holdning om udveksling af finansielle oplysninger, som det allerede har givet udtryk for tidligere;

36.  mener, at dechargeproceduren udgør et vigtigt instrument til at udvise demokratisk ansvarlighed over for Unionens borgere;

37.  opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger med Parlamentet med henblik på at sikre sidstnævntes ret til at få adgang til oplysninger om gennemførelsen af Rådets budget; mener, at dette indebærer en forpligtelse for Rådet til at levere de ønskede oplysninger;

38.  beklager, at ikke alle Unionens institutioner respekterer samme standarder for åbenhed, og mener, at Rådet bør gennemføre forbedringer i denne henseende.

39.  mener, samtidig med at situationen kan forbedres ved hjælp af et bedre samarbejde mellem Unionens institutioner inden for traktaternes rammer, at det i sidste ende kan blive nødvendigt at revidere traktaterne med henblik på at sikre, at dechargeproceduren bliver mere klar, således at Parlamentet udtrykkelig får beføjelse til at meddele decharge individuelt til alle institutioner og organer.

40.  opfordrer Kommissionen til at ændre finansforordningen for at præcisere målene for dechargeproceduren og til klart at fastsætte sanktioner for manglende overholdelse af forordningerne; fremhæver, at dette bør ske med henblik på at gøre EU-institutionerne ansvarlige med henblik på at beskytte EU-borgernes finansielle interesser; understreger, at der ikke bør være nogen undtagelser.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik