Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0101/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0101/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0151

Usvojeni tekstovi
PDF 404kWORD 92k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A8-0101/2016),

1.  odgađa svoju Odluku o razrješnici glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Europskom sudu, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL L 51, 20.2.2014.
(2)SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3)SL C 373, 5.11.2015., str. 1.
(4)SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2015/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A8-0101/2016),

A.  budući da su transparentnost i nadziranje javnih računa opća demokratska načela koja također vrijede i za Uniju;

B.  budući da je postupak davanja razrješnice dio koncepta predstavničke demokracije;

C.  budući da u skladu s člankom 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Europski parlament ima isključivu nadležnost za davanje razrješnice za izvršenje općega proračuna Europske unije;

D.  budući da je proračun Vijeća dio proračuna Europske unije;

E.  budući da u skladu s člankom 319. stavkom 2. UFEU-a Komisija mora podnijeti Europskom parlamentu na njegov zahtjev sve potrebne informacije u vezi s izvršenjem rashoda ili funkcioniranjem sustava financijskog nadzora;

F.  budući da prema članku 335. UFEU-a svaka institucija Unije ima administrativnu autonomiju te budući da su prema članku 55. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća („Financijska uredba”) institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje dijelova proračuna koji se na njih odnose;

G.  budući da bez potrebnih informacija Parlament ne bi bio u stanju donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

H.  budući da su se pravni i akademski stručnjaci složili oko prava Europskog parlamenta na informacije na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012.;

1.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. nije bilo materijalnih pogrešaka;

2.  prima na znanje da je u svojem godišnjem izvješću za 2014. Revizorski sud u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija za Europsko vijeće i Vijeće zabilježio mali broj pogrešaka povezanih s izračunom troškova osoblja i određene nedostatke u upravljanju obiteljskim naknadama;

3.  poziva Europsko vijeće i Vijeće da poboljšaju upravljanje utvrđenim nedostacima i isprave pogreške koje je ustanovio Revizorski sud;

4.  napominje da je ukupni proračun Europskog vijeća i Vijeća za 2014. iznosio 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR 2013. godine) sa stopom izvršenja od 91,3 %; prima na znanje porast stope izvršenja tijekom 2014.;

5.  prima na znanje smanjenje proračuna Vijeća za 2014. u iznosu od 1,3 milijuna EUR (-0,2 %);

6.  i dalje je zabrinut zbog toga što se troši puno manje od planiranog i to gotovo u svim kategorijama; ponavlja svoj poziv za izradu ključnih pokazatelja uspješnosti radi boljeg planiranja proračuna;

7.  zabrinut je zbog toga što je vrlo visok iznos odobrenih sredstava prenesen iz 2014. u 2015., posebno onih povezanih s nekretninama, postrojenjima i opremom; čvrsto je uvjeren da se opetovani prijenos sredstava kosi s načelom jedne godine i načelom dobrog financijskog upravljanja iz Financijske uredbe;

8.  smatra da bi se boljim planiranjem proračuna mogli izbjeći znatniji prijenosi sredstava unutar proračunskih linija od strane Vijeća;

9.  ponovno ističe da bi proračuni Europskog vijeća i Vijeća trebali biti razdvojeni kako bi se pridonijelo transparentnosti financijskog upravljanja u institucijama i poboljšanju odgovornosti obiju institucija;

10.  ustraje u tome da Vijeće mora biti odgovorno i transparentno, kao što su i druge institucije i poziva Vijeće da pristupi registru transparentnosti Unije;

11.  ponovno poziva Europsko vijeće i Vijeće da Parlamentu dostave svoje godišnje izvješće o radu s iscrpnim pregledom svih ljudskih resursa koji su dostupni objema institucijama, raščlanjenim po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i stručnom usavršavanju;

12.  navodi da bi godišnja izvješća o institucijama i agencijama Unije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva institucije Unije da uvrste standardno poglavlje o tim komponentama u svoja godišnja izvješća;

13.  žali zbog toga što Vijeće još nije usvojilo kodeks ponašanja; smatra da bi se sve institucije i agencije Unije trebale složiti oko zajedničkoga kodeksa ponašanja, koji je nužan za transparentnost, odgovornost i integritet tih institucija; poziva institucije i tijela Unije koja još nemaju kodeks ponašanja da što prije pripreme takav dokument;

14.  poziva Vijeće da bez odgode provede unutarnja pravila o zviždačima;

15.  poziva na objavljivanje potpunih izjava o financijskim interesima članova Vijeća na internetu;

16.  sa zabrinutošću napominje da se za predsjednika Europskog vijeća i njegove članove kabineta ne mogu pronaći pravila o integritetu, izjave o sukobima interesa i detaljni biografski podaci; nadalje napominje da ne postoje zajednička pravila o integritetu za nacionalne predstavnike u Vijeću; poziva Vijeće da smjesta donese takve mjere kojima će se ispraviti taj propust te da o tome obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

17.  pozdravlja nacrt uredbe Vijeća o utvrđivanju prihoda nositelja javnih dužnosti Unije na visokoj razini i uštedama koje su planirane na temelju te uredbe;

18.  poziva Vijeće da izradi detaljne antikorupcijske smjernice i neovisne politike u okviru svojih struktura;

19.  sa zabrinutošću napominje da postoji zabrinjavajući izostanak transparentnosti u pogledu zakonodavnog postupka, pregovora, položaja država članica i sastanaka u Vijeću; apelira na Vijeće da učini javnim relevantne dokumente i da uspostavi jasan sustav izvješćivanja kojim će se javnosti omogućiti da prati zakonodavni postupak na otvoren i transparentan način;

20.  zabrinut je zbog nedostatka transparentnosti u trijalozima i na sastancima mirenja; poziva Vijeće da sustavno povećava transparentnost i integritet kada je riječ o pregovorima;

21.  uzima u obzir rezultate koje je međuinstitucijski odbor za pismeno i usmeno prevođenje postigao primjenom usklađene metodologije koja omogućava neposrednu usporedbu troškova prevođenja svih institucija; pozdravlja činjenicu da Vijeće pruža podatke u skladu s tom metodologijom;

22.  naglašava da jedan od glavnih financijskih ciljeva Glavnog tajništva Vijeća za 2014., dovršenje zgrade „Europa” do kraja 2015., nije ostvaren; izražava žaljenje zbog kašnjenja te traži da ga se izvješćuje o financijskima posljedicama odgode;

23.  ponavlja svoj poziv da se politika upravljanja nekretninama Vijeća priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

Razlozi odgode odluke o davanju razrješnice

24.  ponavlja da bi Vijeće kada je riječ o sredstvima koja mu se dodjeljuju trebalo biti transparentno i potpuno odgovorno prema građanima Unije tako što će sudjelovati u godišnjem postupku davanja razrješnice kao što to čine ostale europske institucije; u tom pogledu smatra da djelotvoran nadzor nad izvršenjem proračuna Unije zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća u vidu radnog dogovora; žali zbog poteškoća na koje se dosad nailazilo u postupku davanja razrješnice; naglašava potrebu da se poboljša mogućnost dijaloga između te dvije institucije kako bi se što prije pronašlo rješenje koje će podrazumijevati poštovanje nadležnosti iz Ugovorâ i odgovornost prema građanima;

25.  napominje da je postupak davanja razrješnice pojedinačnim institucijama i tijelima Unije dugotrajna praksa koja je uspostavljena radi jamčenja transparentnosti i demokratske odgovornosti prema poreznim obveznicima Unije; ističe da se time učinkovito jamči pravo i dužnost Parlamenta da nadzire čitav proračun Unije;

26.  nadalje napominje da je Komisija u pismu od 23. siječnja 2014. izrazila stajalište da sve institucije u cijelosti sudjeluju u procesu praćenja na temelju zapažanja Parlamenta u izvršavanju postupka davanja razrješnice i da bi sve institucije trebale surađivati kako bi se osigurala neometana provedba postupka davanja razrješnice uz potpuno poštovanje relevantnih odredbi u UFEU-u i u relevantnom sekundarnom pravu;

27.  ističe da Komisija u svojem pismu također navodi da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi se davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomija te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna;

28.  podsjeća na to da svaka institucija iz članka 2. točke (b) Financijske uredbe može autonomno izvršiti dijelove proračuna koji se na nju odnose u skladu s člankom 55. te Uredbe; potvrđuje da Parlament, u skladu s praksom i tumačenjem važećih propisa, dodjeljuje razrješnicu svakoj instituciji pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

29.  ističe da Parlament ima ovlast za davanje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. UFEU-a i člankom 55. te člancima od 164. do 167. Financijske uredbe; smatra da su te odredbe dovoljna pravna osnova za izvršavanje prava Parlamenta da donese zasebnu odluku o razrješnici Vijeću uz njegovo pravo da dodjeljuje razrješnicu Komisiji; potvrđuje da je odluka o tome hoće li dati razrješnicu ili ne pravo Parlamenta i njegova dužnost prema građanima Unije;

30.  naglašava da je od 2009. Vijeće odbilo surađivati u postupku davanja razrješnice Europskog parlamenta tako što nije dostavilo potrebne informacije, odgovorilo na pisana pitanja te sudjelovalo u raspravama i saslušanjima o izvršenju njegova proračuna, te da je zbog toga više od tri milijarde EUR javnih sredstava iskorišteno netransparentno; smatra da se građanima Unije time šalje negativna poruka;

31.  ponavlja da bez suradnje Vijeća Parlament ne može donijeti odluku o davanju razrješnice na temelju poznavanja činjeničnog stanja;

32.  smatra da takva situacija dovodi do ozbiljne povrede obveza koje proizlaze iz Ugovorâ, posebno načela iskrene suradnje među institucijama, te da treba brzo pronaći rješenje kako bi se mogao nadzirati ukupan proračun Unije; u tom pogledu upućuje i na članak 15. UFEU-a kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija Unije osigurava transparentnost svojih postupanja;

33.  ponavlja da je djelotvoran proračunski nadzor moguće provoditi jedino ako postoji suradnja Parlamenta i Vijeća te da njezini glavni čimbenici moraju uključivati formalne sastanke predstavnika Vijeća i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, koji bi odgovarali na pitanja koja postave članovi Odbora na temelju pisanog upitnika i koji bi na zahtjev dostavljali dokumente koji bi služili kao popratni materijal za proračunske kontrole;

34.  podsjeća da Parlament daje razrješnicu drugim institucijama nakon razmatranja dokumenata i odgovora na pitanja koji mu se dostavljaju; žali zbog toga što se Parlament u više navrata susreo s problemima u primanju odgovora Vijeća;

35.  prima na znanje pismo glavnog tajnika Vijeća kao odgovor na poziv Odbora za proračunski nadzor Parlamenta da nazoči razmjeni mišljenja predviđenoj za 11. siječnja 2016.; ističe da se pismom ne odgovara ni na poziv ni na pisani upitnik koji je Glavnom tajništvu Vijeća poslan 25. studenoga 2015., a u kojemu su sadržana pitanja zastupnika, nego se tek ponavlja već ranije poznato stajalište Vijeća o razmjeni financijskih podataka;

36.  vjeruje da je postupak davanja razrješnice važan instrument demokratske odgovornosti prema građanima Unije;

37.  poziva Vijeće da stupi u pregovore s Europskim parlamentom kako bi se zajamčilo njegovo pravo pristupa podacima o izvršenju proračuna Vijeća; smatra da to podrazumijeva obvezu Vijeća da dostavi zatražene informacije;

38.  žali zbog činjenice da se sve institucije Unije ne pridržavaju istih standarda u pogledu transparentnosti i vjeruje da bi Vijeće trebalo ostvariti poboljšanja u tom smislu;

39.  smatra da će s vremenom, radi postizanja veće transparentnosti postupka davanja razrješnice, možda biti potrebno provesti reviziju Ugovorâ kojom se izričito Europskom parlamentu dodjeljuje ovlast za pojedinačno davanje razrješnice svim institucijama i tijelima Unije, iako bi se u međuvremenu stanje moglo popraviti boljom suradnjom među institucijama Unije u okviru Ugovorâ;

40.  poziva Komisiju da izmijeni Financijsku uredbu radi jasnijeg navođenja ciljeva postupka davanja razrješnice i jasnijeg utvrđivanja kazni za nepridržavanje propisa; ističe da bi se to trebalo učiniti kako bi se institucije Unije pozvalo na odgovornost u cilju zaštite financijskih interesa građana Unije; naglašava da ne bi trebale postojati iznimke.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti