Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2156(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0101/2016

Pateikti tekstai :

A8-0101/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0151

Priimti tekstai
PDF 412kWORD 92k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2015/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0101/2016),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinama, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2014 2 20.
(2) OL C 377, 2015 11 13, p. 1.
(3) OL C 373, 2015 11 5, p. 1.
(4) OL C 377, 2015 11 13, p. 146.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2015/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A8–0101/2016),

A.  kadangi skaidrumas ir viešojo sektoriaus sąskaitų kontrolė yra bendri demokratijos principai, taikomi ir Sąjungai;

B.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra atstovaujamosios demokratijos koncepcijos dalis;

C.  kadangi, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 319 straipsnio nuostatomis, tik Europos Parlamentui tenka atsakomybė patvirtinti Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymą;

D.  kadangi Tarybos biudžetas yra Europos Sąjungos biudžeto skirsnis;

E.  kadangi pagal SESV 319 straipsnio 2 dalies nuostatas Komisija, Europos Parlamentui paprašius, turi pateikti visą reikalingą informaciją apie išlaidų vykdymą ir finansų kontrolės sistemų veikimą;

F.  kadangi pagal SESV 335 straipsnį kiekviena Sąjungos institucija turi administracinę autonomiją ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas) 55 straipsnį institucijos yra individualiai atsakingos už su jomis susijusių biudžeto skirsnių vykdymą;

G.  kadangi Parlamentas, neturėdamas reikalingos informacijos, negalėtų priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

H.  kadangi 2012 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamente įvyko praktinis seminaras Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema ir per jį teisės ir mokslo srities ekspertai sutarė, kad Parlamentas turi teisę gauti informaciją;

1.  pažymi, jog Audito Rūmai, remdamiesi savo atlikto audito rezultatais, padarė išvadą, kad 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų mokėjimuose, susijusiuose su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, apskritai nebuvo esminių klaidų;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai savo 2014 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad srityse, kuriose atliktas Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veiklos auditas, aptiko keletą klaidų, susijusių su sąnaudų personalui apskaičiavimu, ir keletą trūkumų administruojant išmokas šeimai;

3.  ragina Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą pagerinti valdymą nustatytų trūkumų srityje ir ištaisyti Audito Rūmų pastebėtas klaidas;

4.  pažymi, kad Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 2014 m. iš viso buvo skirtas 534 200 000 EUR biudžetas (2013 m. jis buvo 535 511 300 EUR) ir 91,3 proc. biudžeto įvykdyta; atkreipia dėmesį į 2014 m. padidėjusį panaudojimo lygį;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. Tarybos biudžetas sumažėjo 1,3 mln. EUR (t. y. sumažėjo 0,2 proc.);

6.  ir toliau yra susirūpinęs dėl aukšto nepakankamo panaudojimo rodiklio beveik visose išlaidų kategorijose; dar kartą ragina nustatyti pagrindinius veiklos rodiklius, skirtus pagerinti biudžeto planavimą;

7.  yra susirūpinęs dėl labai didelio asignavimų, perkeltų iš 2014 m. į 2015 m., skaičiaus, visų pirma susijusių su turtu, įranga ir įrengimais; yra tvirtai įsitikinęs, kad pasikartojanti asignavimų perkėlimo tendencija prieštarauja metinio periodiškumo ir patikimo finansų valdymo principams, nustatytiems Finansiniame reglamente;

8.  mano, kad didelių perkėlimų Tarybai skirtų asignavimų biudžeto eilučių viduje būtų galima išvengti taikant geresnį biudžeto programavimą;

9.  pakartoja, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas turėtų būti atskirtas siekiant užtikrinti didesnį institucijų finansų valdymo skaidrumą ir pagerinti abiejų institucijų atskaitomybę;

10.  primygtinai pabrėžia, kad Taryba turi būti atskaitinga ir skaidri, kaip ir kitos institucijos ir ragina Tarybą prisidėti prie Sąjungos skaidrumo registro;

11.  pakartoja savo raginimą, kad Europos Vadovų Taryba ir Taryba siųstų Parlamentui savo metinės veiklos ataskaitą, kurioje būtų pateikta išsami visų abiem institucijoms prieinamų žmogiškųjų išteklių, suskirstytų pagal kategoriją, pareigų lygį, lytį, pilietybę ir profesinį mokymą, apžvalga;

12.  teigia, kad Sąjungos institucijų ir agentūrų metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Sąjungos institucijas ir agentūras į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

13.  apgailestauja dėl to, kad Taryba iki šiol nepriėmė elgesio kodekso; mano, kad visos Sąjungos institucijos ir agentūros turėtų susitarti dėl bendro elgesio kodekso, kuris būtinas siekiant tų institucijų skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo; ragina Sąjungos institucijas ir įstaigas, kurios vis dar neturi elgesio kodekso, jį kuo skubiau parengti;

14.  ragina Tarybą be tolesnės gaišaties įgyvendinti taisykles dėl vidaus informatorių;

15.  ragina internete paskelbti informatyvią Tarybos narių finansinių interesų deklaraciją;

16.  susirūpinęs pažymi, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir jo kabineto nariams neparengtos sąžiningumo užtikrinimo taisyklės, interesų konfliktų deklaracijos ir biografinė informacija; taip pat pažymi, kad nesama bendrų sąžiningumo užtikrinimo taisyklių, skirtų valstybių narių atstovams Taryboje; ragina Tarybą imtis priemonių padėčiai ištaisyti ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

17.  palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento dėl aukšto rango Sąjungos pareigūnų tarnybinių pajamų ir jame numatytų taupymo galimybių;

18.  ragina Tarybą parengti išsamias kovos su korupcija gaires ir nepriklausomas politikos priemones;

19.  susirūpinęs pažymi, kad nerimą kelia skaidrumo stoka kalbant apie teisėkūros procesą, derybas, valstybių narių pozicijas ir susitikimus Taryboje; ragina Tarybą paviešinti atitinkamus dokumentus ir nustatyti aiškią pranešimų teikimo sistemą, kurią taikant būtų užtikrinama atvira ir skaidri galimybė visuomenei stebėti teisėkūros procedūras;

20.  yra susirūpinęs dėl to, kad trišaliams dialogams ir taikinimo susitikimams trūksta skaidrumo; ragina Tarybą sistemingai didinti derybų skaidrumą ir užtikrinti sąžiningumą;

21.  pripažįsta rezultatus, kurių pasiekė Tarpinstitucinis vertimo raštu ir žodžiu komitetas, nustatęs suderintą metodiką, pagal kurią galima tiesiogiai palyginti visų institucijų vertimo raštu sąnaudas; palankiai vertina tai, kad Taryba teikia duomenis pagal šią metodiką;

22.  pabrėžia, kad vieno iš pagrindinių Tarybos Generalinio sekretoriato 2014 m. finansinių tikslų – iki 2015 m. pabaigos perduoti naudojimui pastatą „Europa“ – nebuvo pasiektas; apgailestauja dėl vėlavimo ir prašo informuoti apie finansines termino nukėlimo pasekmes;

23.  dar kartą ragina, kad Taryba prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų savo pastatų politikos dokumentą, ypač atsižvelgiant į tai, kad svarbu, jog tokios politikos sąnaudos būtų tinkamai pagrįstos ir nebūtų pernelyg didelės;

Sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo atidėjimo priežastys

24.  pakartoja, kad Taryba turi būti skaidri ir visiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams dėl lėšų, kurios jai skiriamos, ir visapusiškai bei gera valia dalyvautų metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje taip pat kaip ir kitos Sąjungos institucijos; atsižvelgdamas į tai, mano, kad siekiant veiksmingos Sąjungos biudžeto vykdymo priežiūros būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas taikant nustatytą darbo tvarką; apgailestauja dėl to, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras esama sunkumų; pabrėžia, kad reikia gerinti dialogo tarp abiejų institucijų galimybes, kad kuo greičiau būtų galima rasti sprendimą, kuris leistų vykdyti sutarčių ir atskaitomybės piliečiams įgaliojimus;

25.  pažymi, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo teikimas atskirai kiekvienai Sąjungos institucijai ir organui – tai ilgalaikė praktika, plėtojama siekiant Sąjungos mokesčių mokėtojams užtikrinti skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę; pabrėžia, kad tai veiksmingai užtikrina Parlamento teisę ir pareigą tikrinti visą Sąjungos biudžetą;

26.  pažymi, kad Komisija savo 2014 m. sausio 23 d. laiške išreiškė nuomonę, kad visos institucijos visapusiškai dalyvauja, kai imamasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į pastabas, kurias Parlamentas pateikia per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą visapusiškai laikantis atitinkamų SESV ir susijusių antrinės teisės aktų nuostatų;

27.  pabrėžia, kad Komisija savo laiške taip pat nurodo, kad neprižiūrės, kaip kitos institucijos įgyvendina savo biudžetą, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai įgyvendinti savo biudžeto skirsnį;

28.  primena, kad kiekviena institucija, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 2 straipsnio b punkte, turi teisę pagal to Reglamento 55 straipsnį savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį; patvirtina, kad, remiantis galiojančių taisyklių taikymo praktika ir aiškinimu, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojų atžvilgiu, Parlamentas suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą kiekvienai institucijai atskirai;

29.  pabrėžia Parlamento teisę patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius ir Finansinio reglamento 55 ir 164–167 straipsnius; mano, kad tos nuostatos yra pakankamas teisinis pagrindas Parlamentui pasinaudoti ne tik teise suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą Komisijai, bet ir teise priimti atskirą sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybai; teigia, kad patvirtinti biudžeto įvykdymą ar jo nepatvirtinti yra Parlamento teisė ir prievolė Sąjungos piliečių atžvilgiu;

30.  pabrėžia, kad nuo 2009 m. Taryba atsisako bendradarbiauti Parlamentui vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, nes nepateikia reikalingos informacijos, neatsako į klausimas, į kuriuos atsakoma raštu, ir nedalyvauja klausymuose ir diskusijose jos biudžeto įgyvendinimo tema, todėl daugiau negu 3 mlrd. EUR viešųjų lėšų buvo panaudota neužtikrinus tinkamo tikrinimo; mano, kad taip Sąjungos piliečiams būtų siunčiamas neigiamas ženklas;

31.  pakartoja, kad, jei nėra bendradarbiavimo su Taryba, Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

32.  mano, kad tai yra rimtas Sutartyse numatytų įsipareigojimų, visų pirma sąžiningo institucijų bendradarbiavimo principo, pažeidimas, ir kad būtina skubiai rasti sprendimą siekiant, kad visas Sąjungos biudžetas galėtų būti tikrinamas; atsižvelgdamas į tai, taip pat atkreipia dėmesį į SESV 15 straipsnį, kuriame teigiama, kad kiekviena Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;

33.  pakartoja, kad veiksmingą biudžeto kontrolę įmanoma įgyvendinti tik bendradarbiaujant Parlamentui ir Tarybai ir kad pagrindiniai šio bendradarbiavimo elementai turi apimti oficialius Tarybos ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto atstovų posėdžius, atsakymus į klausimus, kuriuos komiteto nariai pateikia remdamiesi rašytiniu klausimynu, ir dokumentų, kurie būtų naudojami kaip aiškinamoji biudžeto kontrolės medžiaga, pateikimą paprašius;

34.  primena, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimą kitoms institucijoms Parlamentas suteikia apsvarstęs pateiktus dokumentus ir atsakymus į Parlamento klausimus; apgailestauja, kad Parlamentas nuolat susiduria su problemomis, kai reikia gauti Tarybos atsakymus;

35.  atkreipia dėmesį į Tarybos generalinio sekretoriaus laišką, kuriuo atsakoma į Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto kvietimą 2016 m. sausio 11 d. dalyvauti keičiantis nuomonėmis; pabrėžia, kad šiame laiške nėra atsakymo nei į kvietimą, nei į raštu išdėstytą klausimyną, kuris buvo išsiųstas Tarybos generaliniam sekretoriatui 2015 m. lapkričio 25 d. kartu su Parlamento narių klausimais, o tiesiog pakartojama jau anksčiau pareikšta Tarybos pozicija dėl keitimosi finansine informacija;

36.  mano, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra svarbi demokratinės atskaitomybės Sąjungos piliečiams priemonė;

37.  ragina Tarybą pradėti derybas su Parlamentu siekiant užtikrinti, kad Parlamentas galėtų pasinaudoti teise gauti informaciją apie Tarybos biudžeto vykdymą; mano, kad Taryba privalo pateikti prašomą informaciją;

38.  apgailestauja dėl to, kad ne visos Sąjungos institucijos vadovaujasi tais pačiais skaidrumo standartais, ir yra įsitikinęs, kad Taryba šiuo aspektu turėtų gerinti padėtį;

39.  mano, kad šiuo metu padėtį būtų galima pagerinti vykdant geresnį Sąjungos institucijų bendradarbiavimą remiantis Sutartimis, bet galiausiai gali prireikti peržiūrėti ir Sutartis siekiant, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų aiškesnė, atsižvelgiant į tai, kad Parlamentui suteiktas išskirtinis įgaliojimas teikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą kiekvienai institucijai ir įstaigai atskirai;

40.  ragina Komisiją iš dalies pakeisti Finansinį reglamentą siekiant aiškiau apibrėžti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tikslus ir aiškiai nustatyti sankcijas už reglamentų nuostatų nesilaikymą; pabrėžia, kad tai turėtų būti daroma siekiant užtikrinti Sąjungos institucijų atskaitomybę ir taip apsaugoti Sąjungos piliečių finansinius interesus; pabrėžia, kad neturėtų būti jokių išimčių.

Teisinė informacija - Privatumo politika