Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2156(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0101/2016

Teksty złożone :

A8-0101/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0151

Teksty przyjęte
PDF 415kWORD 94k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (2015/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8–0101/2016),

1.  odracza decyzję w sprawie udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada (2015/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8–0101/2016),

A.  mając na uwadze, że przejrzystość i kontrola rachunków publicznych to ogólne zasady demokratyczne mające zastosowanie również do Unii;

B.  mając na uwadze, że procedura udzielania absolutorium jest częścią koncepcji demokracji przedstawicielskiej;

C.  mając na uwadze, że na mocy art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że budżet Rady jest sekcją budżetu Unii Europejskiej;

E.  mając na uwadze, że na mocy art. 319 ust. 2 TFUE Komisja musi przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykonywania wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli finansowej;

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 335 TFUE każda z instytucji Unii posiada autonomię administracyjną, a zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 („rozporządzenie finansowe”) każda z instytucji odpowiedzialna jest za wykonanie sekcji budżetu jej dotyczącej;

G.  mając na uwadze, że bez niezbędnych informacji Parlament nie byłby w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium;

H.  mając na uwadze, że podczas seminarium Parlamentu na temat uprawnienia Parlamentu Europejskiego do udzielania absolutorium Radzie, które odbyło się dnia 27 września 2012 r., specjaliści w zakresie prawa i eksperci akademiccy zgodzili się co do prawa Parlamentu do informacji;

1.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych, iż w całościowym ujęciu w płatnościach za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły istotne błędy w zakresie wydatków administracyjnych i innych wydatków instytucji i organów;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż odnotowano niewielką liczbę błędów dotyczących obliczania kosztów personelu i kilka niedociągnięć w zarządzaniu dodatkami rodzinnymi w objętych audytem obszarach w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady;

3.  zwraca się do Rady Europejskiej i Rady o usprawnienie zarządzania wykrytymi niedociągnięciami oraz o skorygowanie błędów stwierdzonych przez Trybunał;

4.  odnotowuje, że w 2014 r. Rada Europejska i Rada dysponowały budżetem w ogólnej wysokości 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR w 2013 r.), zaś wskaźnik wykonania wyniósł 91,3%; odnotowuje zwiększenie stopnia wykorzystania w 2014 r.;

5.  odnotowuje zmniejszenie budżetu Rady na rok 2014 o 1,3 miliona EUR (-0,2%);

6.  jest w dalszym ciągu zaniepokojony wysokim wskaźnikiem niewykorzystania środków obejmującym prawie wszystkie kategorie; ponawia apel o dopracowanie najważniejszych wskaźników wykonania w celu lepszego planowania budżetowego;

7.  jest zaniepokojony bardzo wysoką liczbą przeniesień środków z roku 2014 na rok 2015, w szczególności na rzeczowe aktywa stałe; jest w pełni przekonany, że trwała tendencja do przenoszenia środków jest sprzeczna z zasadami jednoroczności i należytego zarządzania finansami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym;

8.  stwierdza, że można było uniknąć znacznych transferów w ramach linii budżetu Rady dzięki lepszemu planowaniu budżetowemu;

9.  powtarza, że należy oddzielić budżet Rady Europejskiej od budżetu Rady, aby zwiększyć przejrzystość zarządzania finansowego instytucji i rozliczalność obu instytucji;

10.  uważa, że Rada musi być rozliczalna i przejrzysta podobnie jak pozostałe instytucje i wzywa Radę do przystąpienia do unijnego rejestru służącego przejrzystości;

11.  ponownie wzywa Radę Europejską i Radę do przekazania Parlamentowi ich rocznego sprawozdania z działalności wraz z pełnym przeglądem wszystkich zasobów ludzkich, jakimi te instytucje dysponują, z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i udział w szkoleniach zawodowych;

12.  uważa, że sprawozdania roczne instytucji i agencji Unii mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa instytucje i agencje Unii do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

13.  ubolewa nad tym, że Rada wciąż jeszcze nie przyjęła kodeksu postępowania; jest zdania, że wszystkie instytucje i agencje Unii powinny uzgodnić wspólny kodeks postępowania, który jest niezbędny dla przejrzystości, rozliczalności i rzetelności tych instytucji; wzywa te instytucje i organy Unii, które jeszcze nie dysponują kodeksem postępowania, do jak najszybszego opracowania takiego dokumentu;

14.  apeluje do Rady o wdrożenie zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach bez dalszej zwłoki;

15.  wzywa do opublikowania w internecie przekonującego oświadczenia o korzyściach finansowych członków Rady;

16.  odnotowuje z niepokojem brak przepisów dotyczących rzetelności, deklaracji o braku konfliktu interesów i szczegółowych informacji biograficznych w przypadku przewodniczącego Rady Europejskiej oraz członków jego gabinetu; zauważa ponadto, że nie istnieją wspólne zasady rzetelności dotyczące przedstawicieli krajowych w Radzie; wzywa Radę do wprowadzenia środków, które zaradzą tej sytuacji, i poinformowania o tym organu udzielającego absolutorium;

17.  z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia Rady ustanawiający wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne wysokiego szczebla w Unii i przewidziane w nim oszczędności;

18.  wzywa Radę do opracowania w swoich strukturach szczegółowych wytycznych dotyczących zapobiegania korupcji i niezależnych strategii politycznych;

19.  zauważa z niepokojem zatrważający brak przejrzystości w odniesieniu do procesu legislacyjnego, negocjacji, stanowisk państw członkowskich oraz spotkań w ramach Rady; wzywa Radę do upublicznienia istotnych dokumentów i wprowadzenia jasnego systemu sprawozdawczości, który umożliwi opinii publicznej śledzenie procedur legislacyjnych w sposób otwarty i przejrzysty;

20.  jest zaniepokojony brakiem przejrzystości rozmów trójstronnych i posiedzeń pojednawczych; wzywa Radę, aby systematycznie podnosiła przejrzystość i rzetelność negocjacji;

21.  uznaje rezultaty międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie tłumaczeń pisemnych i ustnych, którego wynikiem było opracowanie zharmonizowanej metodologii umożliwiającej bezpośrednie porównywanie kosztów tłumaczeń we wszystkich instytucjach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada przekazuje informacje zgodnie z tą metodologią;

22.  podkreśla, że jeden z głównych celów finansowych Sekretariatu Generalnego Rady na rok 2014 – przekazanie budynku Europa do końca 2015 r. – nie został osiągnięty; wyraża ubolewanie z powodu opóźnienia oraz zwraca się o przekazywanie mu informacji na temat skutków finansowych tejże zwłoki;

23.  ponawia apel o uwzględnienie polityki Rady w dziedzinie nieruchomości w jej rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

Przyczyny odroczenia decyzji o udzieleniu absolutorium

24.  przypomina, że Rada winna zachować przejrzystość i być w pełni odpowiedzialna przed obywatelami Unii, jeżeli chodzi o powierzone jej fundusze, przez zgodne zasadami dobrej wiary pełne uczestnictwo w dorocznej procedurze udzielania absolutorium tak samo jak inne instytucje unijne; uważa w związku z tym, że skuteczny nadzór nad wykonywaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem a Radą w drodze ustaleń roboczych; wyraża ubolewanie z powodu trudności napotykanych dotychczas w ramach procedury udzielania absolutorium; podkreśla konieczność zwiększenia zdolności obu instytucji do dialogu, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie umożliwiające wypełnienie mandatu nadanego na mocy Traktatów oraz zapewnienie odpowiedzialności przed obywatelami;

25.  zauważa, że procedura udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom Unii jest przyjętą od dawna praktyką, którą opracowano w celu zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności przed podatnikami Unii; podkreśla, że skutecznie zapewnia ona prawo i obowiązek Parlamentu do kontrolowania całego budżetu Unii;

26.  zauważa ponadto, że Komisja wyraziła w swym piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r. opinię, że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych w ramach udzielania absolutorium przez Parlament oraz że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym poszanowaniu odnośnych postanowień TFUE i prawa wtórnego;

27.  podkreśla, że Komisja w swoim piśmie również stwierdza, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetów innych instytucji oraz że udzielenie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszyłoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonywania jej sekcji budżetu;

28.  przypomina, że każda instytucja, jak określono w definicji zawartej w art. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego, posiada autonomię we wdrażaniu własnej sekcji budżetu zgodnie z art. 55 tego rozporządzenia; stwierdza, że zgodnie z praktyką i interpretacją aktualnych przepisów, a także w celu utrzymania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności przed podatnikami Unii, Parlament udziela absolutorium każdej instytucji osobno;

29.  zwraca uwagę na uprawnienia Parlamentu do udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE oraz art. 55 i art. 164 do 167 rozporządzenia finansowego; uważa, że ww. przepisy stanowią wystarczającą podstawę prawną dla korzystania przez Parlament ze swego prawa do podjęcia odrębnej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Radzie, oprócz jego prawa do udzielania absolutorium Komisji; stwierdza, że udzielenie lub nieudzielenie absolutorium to prawo i obowiązek Parlamentu względem obywateli Unii;

30.  podkreśla, że od 2009 r. Rada nie zgodziła się poddać procedurze udzielania absolutorium przeprowadzanej przez Parlament, odmawiając przedłożenia niezbędnych informacji, odpowiedzenia na pytania pisemne oraz udziału w wysłuchaniach i debatach dotyczących wykonania jej budżetu, i że w związku z tym ponad 3 mld EUR publicznych funduszy europejskich wydano bez należnej kontroli; postrzega to jako negatywny sygnał dla obywateli Unii;

31.  powtarza, że bez współpracy ze strony Rady Parlament nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium;

32.  uważa, że ta sytuacja stanowi poważne niedopełnienie obowiązków wynikających z traktatów, a zwłaszcza naruszenie zasady lojalnej współpracy między instytucjami, oraz że należy szybko znaleźć rozwiązanie, aby można było sprawować kontrolę nad całym budżetem Unii; w związku z tym przywołuje również art. 15 TFUE, w którym stwierdza się, że każda instytucja, organ lub jednostka organizacyjna Unii zapewnia przejrzystość swoich prac;

33.  powtarza, że wdrażanie skutecznej kontroli budżetowej jest możliwe jedynie w drodze współpracy między Parlamentem i Radą, zaś główne elementy współpracy muszą obejmować formalne posiedzenia przedstawicieli Rady i parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej, odpowiadanie na pytania zadawane przez członków komisji w oparciu o kwestionariusz oraz przedkładanie dokumentów służących za materiał roboczy przy kontrolach budżetowych na żądanie;

34.  przypomina, że Parlament udziela absolutorium innym instytucjom po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów i odpowiedzi udzielonych na postawione przez niego pytania; ubolewa nad tym, że Parlament ma stale trudności z uzyskaniem odpowiedzi od Rady;

35.  przyjmuje do wiadomości pismo sekretarza generalnego Rady stanowiące odpowiedź na zaproszenie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu do udziału w wymianie poglądów w dniu 11 stycznia 2016 r.; podkreśla, że pismo nie zawiera odpowiedzi na zaproszenie bądź na pisemny kwestionariusz wysłany do Sekretariatu Generalnego Rady w dniu 25 listopada 2015 r., który zawierał pytania posłów do Parlamentu, a jedynie stanowi przypomnienie stanowiska Rady w sprawie wymiany informacji finansowych, które zajęto już wcześniej;

36.  jest zdania, że procedura udzielania absolutorium to ważny instrument rozliczalności demokratycznej względem obywateli Unii;

37.  zwraca się do Rady, by rozpoczęła negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu zagwarantowania Parlamentowi prawa dostępu do informacji dotyczących wykonania budżetu Rady; uważa, że pociąga to za sobą konieczność dostarczania przez Radę wymaganych informacji;

38.  ubolewa nad tym, że nie wszystkie instytucje Unii przestrzegają tych samych standardów w kwestii przejrzystości, i uważa, że Rada powinna się pod tym względem poprawić;

39.  jest zdania, że – choć w międzyczasie sytuację mogłaby poprawić lepsza współpraca między instytucjami Unii w ramach traktatów – przegląd traktatów może ostatecznie okazać się konieczny, aby zapewnić jaśniejszą procedurę udzielania absolutorium, przez to że Parlamentowi powierzy się wyraźne uprawnienia do udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom Unii;

40.  wzywa Komisję do zmiany rozporządzenia finansowego w celu wyjaśnienia celów procedury udzielania absolutorium i jasnego określenia kar za nieprzestrzeganie rozporządzenia; podkreśla, że jest to konieczne, aby instytucje Unii stały się odpowiedzialne w celu ochrony interesów finansowych obywateli Unii; podkreśla, że nie powinno być od tej zasady żadnych wyjątków.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności