Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2156(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0101/2016

Texte depuse :

A8-0101/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0151

Texte adoptate
PDF 336kWORD 96k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2015/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0101/2016),

1.  amână decizia sa de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 20.2.2014.
(2) JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2015/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0101/2016),

A.  întrucât transparența și controlul conturilor publice sunt principii democratice generale, pe care și Uniunea trebuie să le respecte;

B.  întrucât procedura de descărcare de gestiune este parte componentă a conceptului de democrație reprezentativă,

C.  întrucât, în temeiul articolului 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentului European îi revine responsabilitatea exclusivă de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene,

D.  întrucât bugetul Consiliului constituie o secțiune a bugetului Uniunii Europene;

E.  întrucât, în temeiul articolului 319 alineatul (2) din TFUE, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară privind execuția cheltuielilor și funcționarea sistemelor de control financiar,

F.  întrucât, în temeiul articolului 335 din TFUE, fiecare instituție a UE se bucură de autonomie administrativă, iar, în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentul financiar”), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția secțiunilor din buget care le sunt destinate;

G.  întrucât, dacă nu este informat în mod corespunzător, Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

H.  întrucât, cu ocazia atelierului referitor la dreptul Parlamentului European de a acorda Consiliului descărcarea de gestiune, organizat de Parlament la 27 septembrie 2012, specialiști în domeniul juridic și din lumea academică au convenit asupra dreptului la informare al Parlamentului;

1.  constată că, pe baza acțiunilor sale de audit, Curtea de Conturi a considerat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

2.  ia act de faptul că, în Raportul său anual pentru 2014, Curtea de Conturi a remarcat că, în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la Consiliul European și Consiliu, au fost depistate un număr mic de erori legate de calcularea costurilor cu personalul și unele deficiențe în gestionarea alocațiilor familiale;

3.  invită Consiliul European și Consiliul să îmbunătățească gestionarea deficiențelor constatate și să corecteze erorile remarcate de Curtea de Conturi;

4.  observă că, în 2014, Consiliul European și Consiliul au dispus de un buget global de 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR în 2013), cu o rată a execuției bugetare de 91,3 %; remarcă creșterea ratei de utilizare în 2014;

5.  ia act de reducerea cu 1,3 milioane EUR (-0,2 %) a bugetului Consiliului pentru 2014;

6.  este preocupat în continuare de rata ridicată de subutilizare care vizează aproape toate categoriile; solicită încă o dată elaborarea unor indicatori-cheie de performanță pentru a îmbunătăți planificarea bugetară;

7.  este preocupat de numărul foarte mare de credite reportate din 2014 în 2015, în special cele pentru imobilizările corporale; este ferm convins că această tendință care se repetă de a reporta credite contravine principiilor anualității și bunei gestiuni financiare prevăzute în Regulamentul financiar;

8.  constată că transferurile majore din cadrul liniilor bugetare ale Consiliului ar putea fi evitate printr-o mai bună programare bugetară;

9.  reiterează faptul că bugetul Consiliului European ar trebui să fie separat de cel al Consiliului, pentru a contribui la transparența gestiunii financiare a acestor instituții și a îmbunătăți responsabilizarea acestora;

10.  insistă asupra faptului că Consiliul trebuie să fie răspunzător și transparent, ca și celelalte instituții și invită Consiliul să se înscrie în Registrul de transparență al Uniunii;

11.  își reiterează invitația adresată Consiliului European și Consiliului de a trimite Parlamentului raportul lor anual de activitate împreună cu o prezentare cuprinzătoare a tuturor resurselor umane de care dispun ambele instituții, defalcate în funcție de categorie, grad, sex, cetățenie și participarea la cursuri de formare profesională;

12.  afirmă că rapoartele anuale ale instituțiilor și agențiilor UE ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită instituțiile și agențiile UE să includă în rapoartele lor anuale un capitol standard privind aceste componente;

13.  consideră regretabil faptul că Consiliul nu a adoptat încă un cod de conduită; consideră că toate instituțiile și agențiile Uniunii ar trebui să convină asupra unui cod de conduită comun, care este indispensabil pentru transparența, responsabilitatea și integritatea lor; face un apel la instituțiile și organismele Uniunii care încă nu au un cod de conduită să elaboreze un astfel de document cât mai curând;

14.  invită Consiliul să pună în aplicare fără întârziere norme privind denunțarea neregulilor;

15.  solicită publicarea pe internet a unei declarații clare privind interesele financiare ale membrilor Consiliului;

16.  constată cu îngrijorare lipsa normelor de integritate, a declarațiilor privind conflictele de interese și a informațiilor biografice detaliate pentru Președintele Consiliului European și membrii cabinetului său; constată, de asemenea, lipsa unor norme comune de integritate pentru reprezentanții naționali din cadrul Consiliului; invită Consiliul să ia măsuri pentru a remedia situația și să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport în acest sens;

17.  salută proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a regimului financiar al persoanelor care ocupă o funcție publică de rang înalt în cadrul UE și economiile prevăzute în cuprinsul său;

18.  invită Consiliul să elaboreze orientări anticorupție detaliate și politici independente în cadrul structurilor sale;

19.  constată cu îngrijorare lipsa alarmantă de transparență a procesului legislativ, a negocierilor, a pozițiilor statelor membre și a reuniunilor Consiliului; îndeamnă Consiliul să publice documentele relevante și să instituie un sistem clar de raportare care să permită publicului să urmărească procedurile legislative într-o manieră deschisă și transparentă;

20.  este îngrijorat de lipsa de transparență a trilogurilor și a reuniunilor de conciliere; invită Consiliul să îmbunătățească în mod sistematic transparența și integritatea în cadrul negocierilor;

21.  ia act de rezultatele înregistrate de comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare în stabilirea unei metodologii armonizate care permite compararea directă a costurilor de traducere ale tuturor instituțiilor; salută faptul că Consiliul furnizează date în conformitate cu această metodologie;

22.  subliniază că unul dintre principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2014, și anume predarea clădirii Europa până la finalul anului 2015, nu a fost atins; regretă această întârziere și solicită să fie informat cu privire la consecințele financiare ale amânării;

23.  solicită din nou Consiliului să își anexeze politica imobiliară la raportul anual de activitate, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și neexcesive;

Motivele pentru amânarea deciziei de acordare a descărcării de gestiune

24.  reafirmă că Consiliul ar trebui să dea dovadă de transparență și să fie pe deplin responsabil în fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care îi sunt încredințate, participând pe deplin și cu bună-credință la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum fac și alte instituții ale Uniunii; în acest sens, consideră că supravegherea eficace a execuției bugetului Uniunii necesită cooperarea dintre Parlament și Consiliu prin intermediul unui acord de lucru; regretă dificultățile întâmpinate până în prezent în cursul procedurii de descărcare de gestiune; subliniază necesitatea de a îmbunătăți capacitatea de dialog între cele două instituții pentru a găsi fără întârziere o soluție care să permită respectarea mandatului prevăzut de tratate și a obligației de răspundere față de cetățeni;

25.  remarcă faptul că procedura de acordare a descărcării de gestiune separat pentru fiecare instituție și organism al Uniunii este o practică care se aplică de mult timp și care a fost dezvoltată pentru a garanta transparența și responsabilitatea democratică față de contribuabilii Uniunii; subliniază că aceasta garantează efectiv dreptul și obligația Parlamentului de a controla întregul buget al Uniunii;

26.  observă că, în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, Comisia a opinat că toate instituțiile participă pe deplin la acțiunile întreprinse în continuarea observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și că toate instituțiile ar trebui să coopereze pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune, cu respectarea deplină a dispozițiilor aplicabile din TFUE și din legislația secundară aplicabilă;

27.  evidențiază faptul că, în scrisoarea sa, Comisia declară că nu va supraveghea execuția bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții ar încălca autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii care îi revine din buget;

28.  reamintește că fiecare instituție prevăzută la articolul 2 litera (b) din Regulamentul financiar dispune de autonomie pentru a-și executa propria secțiune din buget în temeiul articolului 55 din Regulamentul respectiv; afirmă că, potrivit practicii și interpretării normelor în vigoare și pentru a menține transparența și responsabilitatea democratică față de contribuabilii Uniunii, Parlamentul acordă descărcarea de gestiune fiecărei instituții în parte;

29.  subliniază competența Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolelor 55 și 164-167 din Regulamentul financiar ; consideră că dispozițiile respective constituie un temei juridic suficient pentru ca Parlamentul să-și poată exercita dreptul de a adopta o decizie de acordare în mod separat a descărcării de gestiune Consiliului, pe lângă dreptul său de a acorda Comisiei descărcarea de gestiune; susține că acordarea sau neacordarea descărcării de gestiune constituie un drept al Parlamentului, precum și o datorie pe care acesta o are față de cetățenii Uniunii;

30.  subliniază că, din 2009, Consiliul a refuzat să se supună exercițiului de descărcare de gestiune practicat de Parlamentul European, neacceptând să prezinte informațiile necesare, să răspundă la întrebările scrise și să asiste la audierile și la dezbaterile privind execuția bugetului său și că, astfel, peste 3 miliarde EUR din fondurile publice au fost cheltuite în absența unui control adecvat; consideră că acest lucru reprezintă un semnal negativ transmis cetățenilor Uniunii;

31.  își repetă afirmația că, fără o cooperare din partea Consiliului, Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

32.  consideră că această situație reprezintă o nerespectare gravă a obligațiilor care rezultă din tratate, îndeosebi a principiului cooperării loiale dintre instituții, și că trebuie găsită rapid o soluție pentru ca întregul buget al Uniunii să poată fi controlat; în acest sens, face referire la articolul 15 din TFUE care prevede că fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție a Uniunii asigură transparența lucrărilor proprii;

33.  afirmă din nou că un control bugetar eficace se poate aplica numai dacă Parlamentul cooperează cu Consiliul, elementele principale ale acestei cooperări fiind reuniuni oficiale între reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, acordarea de răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei în baza unui chestionar scris și prezentarea de documente la cerere care să servească drept material subiacent pentru controalele bugetare;

34.  reamintește faptul că Parlamentul acordă descărcarea de gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a răspunsurilor la întrebările sale; regretă faptul că Parlamentul se confruntă constant cu dificultăți atunci când trebuie să primească răspunsuri din partea Consiliului;

35.  ia act de scrisoarea adresată de Secretarul General al Consiliului ca răspuns la invitația Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului de a participa, la 11 ianuarie 2016, la un schimb de opinii; subliniază faptul că scrisoarea nu răspunde la invitație, nici la chestionarul scris trimis Secretariatului General al Consiliului la 25 noiembrie 2015 și conținând întrebări ale deputaților în Parlament, ci doar reiterează poziția Consiliului privind schimbul de informații financiare exprimată deja în trecut;

36.  consideră că procedura de descărcare de gestiune este un instrument important al responsabilității democratice față de cetățenii Uniunii;

37.  invită Consiliul să demareze negocieri cu Parlamentul European, pentru a se asigura că acesta din urmă își poate exercita dreptul de acces la informații privind execuția bugetului Consiliului; consideră că acest lucru atrage după sine obligația Consiliului de a furniza informațiile solicitate;

38.  regretă faptul că nu toate instituțiile Uniunii respectă aceleași standarde în ceea ce privește transparența și consideră că Consiliul ar trebui să îmbunătățească acest aspect;

39.  consideră că, deși situația ar putea fi îmbunătățită între timp printr-o mai bună cooperare între instituțiile europene în cadrul tratatelor, în cele din urmă, ar putea fi necesară o revizuire a tratatelor, pentru a face procedura de descărcare de gestiune să fie mai clară, și anume, Parlamentului European să i se confere competența explicită de a acorda descărcarea de gestiune în mod individual tuturor instituțiilor și organelor Uniunii;

40.  solicită Comisiei să modifice Regulamentul financiar pentru a preciza obiectivele procedurii de descărcare de gestiune și pentru a defini în mod clar sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regulamentului în cauză; subliniază că acest lucru este necesar pentru a asigura responsabilitatea instituțiilor Uniunii, cu scopul de a proteja interesele financiare ale cetățenilor Uniunii; subliniază că nu ar trebui să existe excepții.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate