Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0101/2016

Predkladané texty :

A8-0101/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0151

Prijaté texty
PDF 344kWORD 93k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidované ročné účtovné závierky Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada (2015/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0101/2016),

A.  keďže transparentnosť a kontrola verejných účtov sú všeobecné demokratické zásady, od ktorých sa Únia nemôže odchýliť;

B.  keďže postup udelenia absolutória je súčasťou koncepcie reprezentatívnej demokracie;

C.  keďže podľa článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európsky parlament výlučnú zodpovednosť za udelenie absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže rozpočet Rady je oddielom rozpočtu Európskej únie;

E.  keďže podľa článku 319 ods. 2 ZFEÚ musí Komisia predkladať Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie týkajúce sa plnenia výdavkov a fungovania systémov finančnej kontroly;

F.  keďže podľa článku 335 ZFEÚ má každá inštitúcia Únie administratívnu autonómiu a podľa článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách”) je každá inštitúcia zodpovedná za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

G.  keďže bez potrebných informácií by Európsky parlament nedokázal prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

H.  keďže právni a akademickí experti na seminári organizovanom Európskym parlamentom o práve Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium Rade 27. septembra 2012 súhlasili s tým, že Európsky parlament má právo na informácie;

1.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rok 2014 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami rokovaní Európskej rady a Rady sa zistilo niekoľko malých chýb týkajúcich sa výpočtu nákladov na zamestnancov a vyskytli sa niektoré nedostatky v správe rodinných prídavkov;

3.  vyzýva Európsku radu a Radu, aby zlepšili riadenie zistených nedostatkov a napravili chyby, ktoré zistil Dvor audítorov;

4.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR v roku 2013) a miera plnenia dosiahla úroveň 91,3 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014;

5.  berie na vedomie zníženie rozpočtu Rady na rok 2014 o 1,3 milióna EUR (-0,2 %);

6.  je naďalej znepokojený vysokou mierou nevyčerpaných prostriedkov, ktorá sa týka takmer všetkých kategórií; pripomína svoju požiadavku na vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v záujme zlepšenia rozpočtového plánovania;

7.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou sumou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015, najmä prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosti, prístroje a zariadenie; je pevne presvedčený, že opakovaný trend prenosu rozpočtových prostriedkov je v rozpore so zásadami ročnej platnosti rozpočtu a riadneho finančného hospodárenia uvedenými v nariadení o rozpočtových pravidlách;

8.  domnieva sa, že prevodom vysokých súm vykonávaným Radou v rámci rozpočtových riadkov by sa dalo predchádzať lepším rozpočtovým plánovaním;

9.  opätovne zdôrazňuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by mali byť oddelené, aby sa zlepšila transparentnosť finančného hospodárenia inštitúcií a zvýšila zodpovednosť oboch inštitúcií;

10.  trvá na tom, že Rada musí byť zodpovedná a transparentná rovnako ako ostatné inštitúcie a vyzýva Radu, aby sa pripojila k registru transparentnosti Únie;

11.  pripomína svoju výzvu Európskej rade a Rade, aby Európskemu parlamentu predkladali výročnú správu o činnosti spolu s úplným prehľadom všetkých ľudských zdrojov, ktoré majú obe inštitúcie k dispozícii, rozdeleným podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia, štátnej príslušnosti a odborného vzdelania;

12.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

13.  považuje za poľutovaniahodné, že Rada ešte stále neprijala kódex správania; zastáva názor, že všetky inštitúcie a agentúry Únie by sa mali dohodnúť na spoločnom kódexe správania, ktorý je potrebný pre transparentnosť, zodpovednosť a integritu uvedených inštitúcií; vyzýva inštitúcie a orgány Únie, ktoré stále nezaviedli kódex správania, aby takýto dokument čo najskôr vypracovali;

14.  vyzýva Radu, aby bez meškania začala uplatňovať interné pravidlá oznamovania nekalých praktík;

15.  požaduje uverejňovanie presvedčivého vyhlásenia o finančných záujmoch členov Rady na internete;

16.  so znepokojením konštatuje, že v prípade predsedu Európskej rady a členov jeho kabinetu neexistujú pravidlá integrity, vyhlásenia o konfliktoch záujmov ani podrobné životopisné informácie; ďalej konštatuje, že neexistujú žiadne spoločné pravidlá integrity pre zástupcov jednotlivých štátov v Rade; vyzýva Radu, aby zaviedla opatrenia s cieľom napraviť situáciu a informovala o tom orgán udeľujúci absolutórium;

17.  víta návrh nariadenia Rady, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov Únie, ako aj úspory, ktoré sú v tomto nariadení plánované;

18.  vyzýva Radu, aby v rámci svojich štruktúr vypracovala podrobné protikorupčné usmernenia a nezávislé politiky;

19.  so znepokojením konštatuje, že existuje znepokojujúci nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o legislatívny proces, rokovania, pozície členských štátov a stretnutia v rámci Rady; naliehavo vyzýva Radu, aby sprístupnila relevantné dokumenty a zaviedla jasný systém podávania správ, ktorý umožní verejnosti otvoreným a transparentným spôsobom sledovať legislatívne postupy;

20.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti trialógov a zmierovacích zasadnutí; vyzýva Radu, aby systematicky posilňovala transparentnosť a integritu v súvislosti s rokovaniami;

21.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté výborom medziinštitucionálnej dohody pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že Rada predkladá údaje podľa tejto metodiky;

22.  zdôrazňuje, že jeden z hlavných finančných cieľov generálneho sekretariátu Rady na rok 2014, ktorým bolo odovzdanie budovy Europa do užívania do konca roku 2015, nebol splnený; vyjadruje poľutovanie nad zdržaním a žiada o informácie o finančných dôsledkoch tohto odkladu;

23.  pripomína svoju požiadavku, aby sa k výročnej správe o činnosti Rady pripojila politika v oblasti nehnuteľností, najmä vzhľadom na to, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli nadmerné;

Dôvody na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória

24.  opakuje, že Rada by mala byť transparentnou a v plnej miere zodpovednou voči občanom Únie v súvislosti s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, a to tým, že sa plne a v dobrej viere zúčastní na ročnom postupe udeľovania absolutória, tak ako to robia ostatné inštitúcie Únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že účinný dohľad nad plnením rozpočtu Únie si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou na základe pracovnej dohody; vyjadruje poľutovanie nad doterajšími ťažkosťami v súvislosti s postupmi udeľovania absolutória; zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosť dialógu medzi oboma inštitúciami s cieľom čo najskôr nájsť riešenie, ktoré umožní súlad s mandátom vyplývajúcim zo zmlúv a zodpovednosť voči občanom;

25.  konštatuje, že postup udeľovania absolutória samostatne jednotlivým inštitúciám a orgánom Únie je dlhodobou praxou, ktorá sa zaviedla s cieľom zaručiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie; zdôrazňuje, že to skutočne zaručuje právo a povinnosť Európskeho parlamentu kontrolovať celý rozpočet Únie;

26.  poznamenáva tiež, že Komisia vo svojom liste z 23. januára 2014 vyjadrila názor, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou procesu následných opatrení v súvislosti s poznámkami Európskeho parlamentu vyjadrenými v rámci procesu udeľovania absolutória a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať v záujme zabezpečenia bezproblémového priebehu postupu udeľovania absolutória v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ a príslušných sekundárnych právnych predpisov;

27.  zdôrazňuje, že Komisia vo svojom liste uvádza aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

28.  pripomína, že každá inštitúcia, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, má autonómiu na plnenie vlastného oddielu rozpočtu podľa článku 55 uvedeného nariadenia; potvrdzuje, že na základe praxe a výkladu súčasných pravidiel a v záujme zachovania transparentnosti a demokratickej zodpovednosti voči daňovníkom Únie Európsky parlament udeľuje absolutórium jednotlivo každej inštitúcii;

29.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ a článkov 55 a 164 až 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách; domnieva sa, že uvedené ustanovenia predstavujú dostatočný právny základ pre výkon práva Európskeho parlamentu prijímať samostatné rozhodnutie o absolutóriu týkajúce sa Rady, a to popri jeho práve udeľovať absolutórium Komisii; trvá na tom, že udelenie alebo neudelenie absolutória je právom a povinnosťou Európskeho parlamentu voči občanom Únie;

30.  zdôrazňuje, že od roku 2009 sa Rada odmieta podrobiť postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu, ktorý uskutočňuje Európsky parlament, a to tým, že odmieta poskytovať potrebné informácie, odpovedať na písomné otázky a zúčastňovať sa na vypočutiach a diskusiách o plnení svojho rozpočtu, a že sa v dôsledku toho viac ako 3 miliardy EUR z verejných financií vynaložili bez riadnej kontroly; považuje to za negatívny signál vyslaný občanom Únie;

31.  opakuje, že Európsky parlament bez tejto spolupráce s Radou nedokáže prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

32.  domnieva sa, že táto situácia predstavuje závažné porušenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, najmä zásady lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, a že sa musí rýchlo nájsť riešenie, aby mohol byť celý rozpočet Únie podrobený kontrole; v tejto súvislosti sa tiež odvoláva na článok 15 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán alebo úrad, alebo agentúra Únie zabezpečí transparentnosť svojej práce;

33.  pripomína, že účinnú kontrolu rozpočtu možno vykonávať iba v prípade, ak existuje spolupráca medzi Európskym parlamentom a Radou, pričom medzi hlavné body tejto spolupráce musia patriť oficiálne stretnutia zástupcov Rady a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, odpovede na otázky členov výboru na základe písomného dotazníka a predkladanie dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podkladový materiál na kontroly rozpočtu na požiadanie;

34.  pripomína, že Európsky parlament udeľuje absolutórium ostatným inštitúciám na základe preskúmania predložených dokumentov a odpovedí na jeho otázky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament sa opakovane stretáva s problémami pri získavaní odpovedí od Rady;

35.  berie na vedomie list generálneho tajomníka Rady ako odpoveď na pozvanie Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu na účasť na výmene názorov 11. januára 2016; zdôrazňuje, že generálny tajomník v tomto liste nereaguje na pozvanie ani na písomný dotazník zaslaný generálnemu sekretariátu Rady 25. novembra 2015 spolu s otázkami poslancov Európskeho parlamentu, ale iba opakuje pozíciu Rady o výmene finančných informácií, ktorú už v minulosti vyjadrila;

36.  vyjadruje presvedčenie, že postup udelenia absolutória je dôležitým nástrojom demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie;

37.  vyzýva Radu, aby sa zúčastnila na rokovaniach s Európskym parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby mohol uplatňovať svoje právo na prístup k informáciám o plnení rozpočtu Rady; domnieva sa, že to zahŕňa povinnosť Rady poskytnúť požadované informácie;

38.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že nie všetky inštitúcie Únie dodržiavajú rovnaké normy transparentnosti, a domnieva sa, že Rada by mala v tejto súvislosti zabezpečiť zlepšenie;

39.  zastáva názor, že hoci situácia by sa medzičasom mohla zlepšiť lepšou spoluprácou medzi inštitúciami Únie v rámci zmlúv, môže byť nakoniec potrebná revízia zmlúv, aby sa postup udeľovania absolutória stal zrozumiteľnejším v tom zmysle, že Európskemu parlamentu bude výslovne zverená právomoc udeľovať absolutórium všetkým inštitúciám a orgánom samostatne;

40.  vyzýva Komisiu, aby zmenila nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom objasniť ciele postupu udeľovania absolutória a jasne vymedziť sankcie za nedodržanie predpisov; zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť tak, aby sa zabezpečila zodpovednosť inštitúcií Únie s cieľom chrániť finančné záujmy občanov Únie; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by nemali existovať žiadne výnimky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia