Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2156(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0101/2016

Ingivna texter :

A8-0101/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0151

Antagna texter
PDF 264kWORD 310k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2016)0151A8-0101/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2015/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0101/2016).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.02.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2015/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0101/2016), och av följande skäl:

A.  Transparens och kontrollen av de offentliga räkenskaperna är allmänna demokratiska principer som även gäller för unionen.

B.  Förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är en del av den representativa demokratin.

C.  Enligt artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ansvarar Europaparlamentet ensamt för att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

D.  Rådets budget utgör ett avsnitt av Europeiska unionens budget.

E.  Enligt artikel 319.2 i EUF-fördraget ska kommissionen på Europaparlamentets begäran lägga fram alla nödvändiga uppgifter för parlamentet om verkställigheten av utgifterna och om de finansiella kontrollsystemens funktion.

F.  I enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget har varje unionsinstitution administrativ självständighet, och enligt artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (”budgetförordningen”) har institutionerna ett individuellt ansvar för att genomföra sina respektive avsnitt av budgeten.

G.  Utan den information som krävs skulle parlamentet inte kunna fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

H.  Vid Europaparlamentets seminarium om parlamentets rätt att bevilja rådet ansvarsfrihet, som hölls den 27 september 2012, var rättsliga och akademiska experter eniga om parlamentets rätt till information.

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drar slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som slutade den 31 december 2014 avseende administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2014 upptäckte ett litet antal fel som gällde beräkningen av personalkostnader och några brister i förvaltningen av familjetillägg med avseende på de granskade områden som rörde Europeiska rådet och rådet.

3.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet och rådet att förbättra hanteringen av de konstaterade bristerna och att korrigera de fel som revisionsrätten upptäckte.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet under 2014 hade en total budget på 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR för 2013), med en utnyttjandegrad på 91,3 %. Parlamentet noterar ökningen av utnyttjandegraden under 2014.

5.  Europaparlamentet noterar minskningen med 1 300 000 EUR (-0,2 %) i rådets budget för 2014.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över den fortsatt höga andelen underutnyttjade anslag inom nästan alla kategorier. Parlamentet efterlyser återigen centrala resultatindikatorer för att förbättra budgetplaneringen.

7.  Europaparlamentet bekymrar sig över den mycket höga andelen anslag som fördes över från 2014 till 2015, i synnerhet när det gäller anslag till materiella anläggningstillgångar. Parlamentet är av den bestämda åsikten att den återkommande trenden med överföringar av anslag strider mot principerna om ettårighet och sund ekonomisk förvaltning i budgetförordningen.

8.  Europaparlamentet konstaterar att rådets största överföringar inom budgetposterna skulle kunna undvikas med hjälp av en bättre budgetplanering.

9.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budget bör skiljas åt för att bidra till att göra de båda institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra de båda institutionernas ansvarighet.

10.  Europaparlamentet betonar att samma ansvarighet och krav på transparens måste gälla för rådet som för de övriga institutionerna. Parlamentet uppmanar rådet att sluta sig till unionens öppenhetsregister.

11.  Europaparlamentet uppmanar på nytt Europeiska rådet och rådet att översända sin årliga verksamhetsrapport till parlamentet tillsammans med en uttömmande översikt över all den personal som institutionerna förfogar över, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och yrkesutbildning.

12.  Europaparlamentet konstaterar att unionsinstitutionernas och byråernas årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden av principerna om transparens, ansvarighet och integritet. Parlamentet uppmanar unionsinstitutionerna att i sina årsrapporter lägga till ett standardkapitel som tar upp dessa principer.

13.  Europaparlamentet anser att det är beklagligt att rådet fortfarande inte har antagit en uppförandekod. Parlamentet anser att alla unionens institutioner och byråer bör enas om en gemensam uppförandekod, som är nödvändig för dessa institutioners transparens, ansvarighet och integritet. Parlamentet uppmanar de unionsinstitutioner och byråer som fortfarande inte har en uppförandekod att utarbeta ett sådant dokument snarast möjligt.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utan ytterligare dröjsmål genomföra de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden.

15.  Europaparlamentet kräver att en tydlig förklaring om ekonomiska intressen för medlemmarna i rådet offentliggörs på internet.

16.  Europaparlamentet noterar bekymrat att det inte finns några integritetsbestämmelser, förklaringar om intressekonflikter och detaljerade biografiska uppgifter för Europeiska rådets ordförande och medlemmarna av hans kansli. Parlamentet noterar vidare att det inte finns några gemensamma integritetsbestämmelser för nationella företrädare i rådet. Parlamentet uppmanar rådet att vidta åtgärder för att rätta till denna situation och att rapportera om detta till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

17.  Europaparlamentet välkomnar utkastet till rådets förordning om fastställande av arvoden för innehavare av höga EU-ämbeten och de besparingar som planerats inom ramen för den förordningen.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inom ramen för sina strukturer utveckla detaljerade riktlinjer och en oberoende politik för korruptionsbekämpning.

19.  Europaparlamentet noterar bekymrat den oroväckande bristen på transparens i samband med lagstiftningsförfarandet, förhandlingarna, medlemsstaternas ståndpunkter och mötena i rådet. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att offentliggöra relevanta dokument och att införa ett tydligt rapporteringssystem så att allmänheten kan följa lagstiftningsförfarandena på ett öppet och transparent sätt.

20.  Europaparlamentet är bekymrat över bristen på transparens i trepartsmötena och förlikningssammanträdena. Parlamentet uppmanar rådet att systematiskt öka transparensen och integriteten i förbindelse med förhandlingarna.

21.  Europaparlamentet uppskattar de resultat som uppnåtts av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning i arbetet med att införa en enhetlig metod som möjliggör direkta jämförelser av översättningskostnaderna för samtliga institutioner. Parlamentet gläder sig över att rådet lämnar uppgifter i överensstämmelse med denna metod.

22.  Europaparlamentet betonar att ett av de viktigaste finansiella målen för rådets generalsekretariat för 2014 – dvs. överlämnandet av Europabyggnaden före slutet av 2015 – inte uppnåddes. Parlamentet beklagar förseningen och begär att hållas informerat om de finansiella konsekvenserna av uppskjutandet.

23.  Europaparlamentet kräver på nytt att rådets fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för denna politik motiveras ordentligt och inte är orimligt höga.

Orsaker till uppskjutandet av beslutet om beviljande av ansvarsfrihet

24.  Europaparlamentet upprepar att rådet måste vara transparent och fullt ansvarigt inför unionens medborgare för de medel det anförtros, genom att till fullo och lojalt medverka i det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, precis som övriga unionsinstitutioner. Parlamentet anser i detta avseende att en effektiv kontroll av genomförandet av unionens budget kräver att parlamentet och rådet samarbetar på grundval av ett samarbetsavtal. Parlamentet beklagar de svårigheter som hittills uppkommit under ansvarsfrihetsförfarandena. Parlamentet betonar behovet att så snart som möjligt förbättra förmågan till dialog mellan de två institutionerna för att nå fram till en lösning som kan göra det möjligt att uppfylla det fördragsenliga mandatet och ansvarigheten gentemot medborgarna.

25.  Europaparlamentet noterar att förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet separat för unionens enskilda institutioner och organ är en praxis som parlamentet tillämpar sedan länge för att garantera transparens och demokratisk ansvarighet gentemot unionens skattebetalare. Parlamentet understryker att detta på ett effektivt sätt garanterar parlamentets rättighet och skyldighet att kontrollera hela unionsbudgeten.

26.  Europaparlamentet noterar också att kommissionen i sin skrivelse av den 23 januari 2014 ansåg att samtliga institutioner till fullo omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet, och att samtliga institutioner bör samarbeta för att säkerställa ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande med full respekt för relevanta bestämmelser i EUF-fördraget och i relevant sekundärlagstiftning.

27.  Europaparlamentet betonar att kommissionen i sin skrivelse även slår fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande, och att besvara frågor adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions självständighet att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

28.  Europaparlamentet påminner om att varje institution, i enlighet med definitionen i artikel 2 b i budgetförordningen, självständigt ska genomföra sina respektive avsnitt av budgeten i enlighet med artikel 55 i den förordningen. Parlamentet betonar att man, i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller och i syfte att säkra transparens och demokratisk ansvarighet gentemot unionens skattebetalare, beviljar ansvarsfrihet för varje enskild institution separat.

29.  Europaparlamentet understryker parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget och artiklarna 55 och 164–167 i budgetförordningen. Parlamentet anser att dessa bestämmelser är en tillräcklig rättslig grund för parlamentets utövande av sin rätt att fatta ett separat beslut om beviljande av ansvarsfrihet för rådet, utöver rätten att bevilja kommissionen ansvarsfrihet. Parlamentet bekräftar att beslutet att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet är parlamentets rätt och en plikt parlamentet har gentemot unionens medborgare.

30.  Europaparlamentet betonar att det endast är rådet som sedan 2009 har vägrat att samarbeta i samband med parlamentets förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, genom att vägra lämna den information som behövs, besvara skriftliga frågor och närvara vid utfrågningar och diskussioner om genomförandet av rådets budget, och att 3 miljarder EUR i offentliga medel därför har använts utan någon ordentlig granskning. Parlamentet anser att detta är en negativ signal till unionens medborgare.

31.  Europaparlamentet upprepar att man utan samarbetet med rådet inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

32.  Europaparlamentet anser att denna situation innebär att man allvarligt misslyckats med att iaktta skyldigheterna i fördragen, särskilt principen om lojalt samarbete mellan institutionerna, och att man snabbt måste hitta en lösning så att hela unionsbudgeten kan granskas. Parlamentet hänvisar i detta avseende även till artikel 15 i EUF-fördraget, enligt vilken unionens samtliga institutioner, organ eller byråer ska säkerställa öppenhet i sitt arbete.

33.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll endast är möjligt genom samarbete mellan parlamentet och rådet, där de centrala inslagen måste omfatta formella sammanträden mellan företrädare för rådet och parlamentets budgetkontrollutskott, svar på de frågor som utskottsledamöterna ställer på basis av skriftliga frågor och tillhandahållande, på begäran, av handlingar som fungerar som bakgrundsmaterial för budgetkontroller.

34.  Europaparlamentet påminner om att man beviljar de övriga institutionerna ansvarsfrihet efter att ha behandlat de inlämnade handlingarna och de svar som getts på frågorna. Parlamentet beklagar att man upprepade gånger stöter på problem med att få svar från rådet.

35.  Europaparlamentet noterar skrivelsen från rådets generalsekreterare som svar på budgetkontrollutskottets inbjudan att delta i en diskussion den 11 januari 2016. Parlamentet betonar att skrivelsen varken är ett svar på inbjudan eller på de skriftliga frågor som skickades till rådets generalsekretariat den 25 november 2015 från parlamentets ledamöter, utan endast bekräftar den ståndpunkt som rådet redan tidigare uttryckt i fråga om utbyte av finansiell information.

36.  Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet är ett viktigt verktyg för demokratisk ansvarighet gentemot unionsmedborgarna.

37.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inleda förhandlingar med parlamentet i syfte att säkerställa att parlamentet får tillgång till information om genomförandet av rådets budget. Parlamentet anser att det är rådets skyldighet att tillhandahålla den begärda informationen.

38.  Europaparlamentet beklagar att inte alla unionens institutioner respekterar samma standarder för transparens, och anser att rådet bör göra förbättringar i detta hänseende.

39.  Europaparlamentet anser att samtidigt som situationen skulle kunna förbättras genom ett bättre samarbete mellan unionens institutioner inom ramen för fördragen, kan det i sista hand bli nödvändigt att göra en översyn av fördragen i syfte att göra ansvarsfrihetsförfarandet tydligare, i den meningen att parlamentet uttryckligen ges behörighet att bevilja alla institutioner, byråer och organ ansvarsfrihet individuellt.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra budgetförordningen för att klargöra målen för ansvarsfrihetsförfarandet och att klart och tydligt fastställa sanktioner vid underlåtenhet att följa bestämmelserna. Parlamentet betonar att detta är nödvändigt för att göra unionsinstitutionerna ansvarsskyldiga och därmed skydda EU-medborgarnas ekonomiska intressen. Parlamentet understryker att det inte bör medges några undantag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy