Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2157(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0123/2016

Внесени текстове :

A8-0123/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0152

Приети текстове
PDF 479kWORD 83k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Съд на Европейския съюз
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV — Съд (2015/2157(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0123/2016),

1.  Освобождава от отговорност на секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на ЕС, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) OВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
(4) OВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV – Съд (2015/2157(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел IV — Съд,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0123/2016),

1.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съд на ЕС“);

2.  Приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  Отбелязва, че през 2014 г. Съдът на ЕС е разполагал с бюджетни кредити на обща сума от 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR през 2013 г.) и че степента на изпълнение е била 99 %; приветства увеличената степен на усвояване за 2014 г. спрямо постигнатите през 2013 г. 96,3 %;

4.  Отбелязва, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като над 75% от него се използват за покриване на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част — за сгради, обзавеждане, оборудване и други разходи;

5.  Приветства резултатната съдебна дейност на Съда на ЕС през 2014 г. — 1691 дела, заведени пред трите съдилища, и 1685 дела, приключени през тази година;

6.  Отбелязва, че през 2014 г. Съдът на ЕС е приключил 719 дела (701 приключени дела през 2013 г.), а образуваните пред него нови дела са 622 (699 през 2013 г.); подкрепя положителните статистически резултати и счита, че изпълнението може да бъде подобрено още повече в бъдеще;

7.  Отбелязва, че през 2014 г. Общият съд е получил 912 нови дела, разгледал е 814 дела и има още 1423 висящи дела, което е представлявало общо увеличение на броя на производствата в сравнение с 2012 и 2013 г.;

8.  Посочва, че чрез създаването на девет временни секретарски длъжности в Общия съд през 2014 г. съдебният екип беше укрепен, гарантирайки неговата ефективност и по-добро изпълнение;

9.  Отбелязва, че през 2014 г. Съдът на публичната служба е приключил 152 дела (спрямо 184 през 2013 г.), а 216 дела са останали висящи; отбелязва, че през 2014 г. Съдът на публичната служба е бил по-малко ефективен в своята обща правораздавателна дейност;

10.  Насърчава Съда на ЕС да продължава да подобрява използването на съществуващите ресурси; счита, че извършените през 2014 г. вътрешни реформи, и по-специално реформата на Процедурния правилник, който регламентира дейността на Общия съд и на Съда на публичната служба, както и разработването на информационни приложения за подобряване на процедурите и комуникацията, са допринесли за оптимизиране на използването на ресурсите;

11.  Приветства плана на Сметната палата за извършване на проверка с цел оценяване на изпълнението на Съда на ЕС, вследствие на искането на Парламента, отправено до Палатата в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за 2013 г.;

12.  Отбелязва информацията, предоставена през януари 2016 г., относно списъка на външните дейности на съдиите, който беше поискан по време на размяната на мнения в парламентарната комисия по бюджетен контрол във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за 2014 г.; изразява съжаление относно това, че не е упоменат броят на съдиите, участвали в различните мероприятия; изисква преглед на всички външни дейности на съдиите, включително преподавателска дейност, изнасяне на лекции и други мероприятия, както и тяхната подготовка през работно време, а не само на официално одобрените дейности; изисква оповестяване на всички ресурси, свързани с външните дейности на съдиите, като например ползване на преводачески услуги, стажанти, шофьори;

13.   Счита, че цялата информация относно извънсъдебните дейности на всеки съдия следва да бъде достъпна за широката общественост; изисква тази информация да бъде публикувана на интернет страницата на Съда на ЕС и да бъде включена в неговите годишни отчети за дейността;

14.  Призовава за публикуване на декларациите за финансови интереси на съдиите на интернет страницата на Съда на ЕС;

15.  Очаква, че ще бъде извършена оценка на въздействието във връзка с текущата реформа на Общия съд, с цел да се потвърди, че тя е целесъобразна и води до опростяване на съдебната структура на Съда на ЕС;

16.  Отбелязва със задоволство извършените в приложението e-Curia подобрения, както и увеличения брой държави членки, които са започнали да го използват през 2014 г.; все пак изразява съжаление за това, че три държави членки все още са извън списъка на потребителите;

17.  Приканва Съда на ЕС да ускори още повече внедряването на нови технологии, с цел допълнително намаляване броя на копията на хартиен носител, както и на срещите, изискващи писмен и устен превод, без да се накърнява дейността на Съда;

18.  Отбелязва, че дейността на Дирекцията за писмени преводи се счита за задоволителна; счита, че могат да бъдат направени икономии във връзка с извънсъдебните документи, прилагайки ограничен режим на превод;

19.  Отбелязва, че Съдът на ЕС участва в междуинституционалната работна група по ключовите показатели за междуинституционалната дейност и изпълнението (КПМДИ), която разглежда, наред с други въпроси, и разходите за писмени преводи; изразява съжаление за това, че Съдът на ЕС все още не е предоставил данни съгласно хармонизираната методология, договорена в рамките на КПМДИ;

20.  Отново отправя искането си дневният ред на заседанията на Съда на ЕС да бъде включен като приложение към неговите годишни отчети за дейността;

21.  Отбелязва, че в Съда на ЕС все още няма достатъчно жени на отговорни длъжности и призовава за възможно най-бързо преодоляване на този дисбаланс;

22.   Счита, че отговорът, даден от Съда на ЕС на въпрос № 26 на Парламента (пенсионно осигуряване), е незадоволителен; изисква от Съда на ЕС да даде ясен и подробен отговор, както постъпват другите институции; счита, че Съдът на ЕС следва да отговори на всички въпроси, изпратени му от Парламента, и призовава Съда към пълна прозрачност по отношение на въпроса за пенсионното осигуряване;

23.  Отбелязва, че Съдът на ЕС разполага с 75 служебни превозни средства в своя автопарк, като разходите за тях възлизат на 1 168 251 EUR; отбелязва, че възнагражденията на шофьорите възлизат на сумата от 2 434 599 EUR за 2014 г.; счита, че тези разходи са изключително високи, което е в противоречие с общата тенденция институциите на Европейския съюз да ограничават използването на служебни автомобили; отново призовава Съда на ЕС да намали броя на служебните автомобили, предоставяни на разположение на членове и служители на Съда; подчертава, че разходите за повече частни шофьорски услуги са за сметка на данъкоплатците на Съюза; препоръчва на Съда на ЕС да разгледа тези въпроси в междуинституционален контекст и настоятелно го призовава да насърчава активно екологичната мобилност;

24.  Приветства предприетите от Съда на ЕС мерки за съблюдаване на принципа за „зелени“ обществени поръчки и подкрепя придържането към тази стратегия;

25.  Отбелязва със задоволство, че политиката на Съда в областта на сградния фонд е приложена към неговия годишен отчет за дейността;

Правна информация - Политика за поверителност