Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2157(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0123/2016

Předložené texty :

A8-0123/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0152

Přijaté texty
PDF 403kWORD 78k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr (2015/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0123/2016),

1.  uděluje tajemníkovi Soudního dvora absolutorium za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, evropskému ochránci lidských práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr (2015/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IV – Soudní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0123/2016),

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2014 uvedl, že u Soudního dvora Evropské unie („Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s kontrolovanými oblastmi činnosti, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že v roce 2014 měl Soudní dvůr prostředky ve výši 355 367 500 EUR (oproti částce 354 880 000 EUR v roce 2013) a že míra plnění dosáhla 99 %; vítá zvýšení míry čerpání prostředků v roce 2014 oproti roku 2013, kdy dosáhla 96,3 %;

4.  bere na vědomí, že rozpočet Soudního dvora je čistě administrativní, 75 % jeho objemu se využívá na výdaje týkající se osob pracujících v tomto orgánu a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a jiné výdaje;

5.  vítá produktivitu soudní činnosti Soudního dvora v roce 2014, kdy bylo všem třem soudům předáno 1 691 případů a Soudní dvůr v tomto roce dokončil 1 685 případů;

6.  konstatuje, že Soudní dvůr v roce 2014 dokončil 719 případů (v roce 2013 dokončil 701 případů) a bylo mu předloženo 622 nových případů (699 v roce 2013); schvaluje tyto pozitivní statistické výsledky a je přesvědčen, že výkonnost lze v budoucnu ještě zlepšit;

7.  bere na vědomí, že v roce 2014 obdržel Tribunál 912 nových případů, jednal v 814 případech a měl 1 423 neuzavřených případů, což představuje celkový nárůst počtu řízení oproti rokům 2012 a 2013;

8.  upozorňuje na to, že vytvoření devíti sekretářských míst v Tribunálu v roce 2014 posílilo soudní tým na tomto soudu, čímž zajistilo jeho efektivnost a vyšší výkonnost;

9.  konstatuje, že Soud pro veřejnou službu v roce 2014 dokončil 152 případů oproti 184 případům v roce 2013 a měl 216 neuzavřených případů; konstatuje, že v roce 2014 byl tento soud ve své celkové soudní činnosti méně efektivní;

10.  vybízí Soudní dvůr k tomu, aby pokračoval ve zlepšování využívání stávajících zdrojů; je toho názoru, že vnitřní reformy provedené v roce 2014, zejména reforma jednacího řádu týkající se fungování Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu a vytvoření IT aplikací ke zlepšení zvládání postupů a komunikace, přispěly k optimalizaci využívání zdrojů;

11.  vítá záměr Účetního dvora provést přezkoumání situace na Soudním dvoře a posoudit jeho výkonnost, a to v návaznosti na požadavek, který vyslovil Parlament v rámci udělování absolutoria za rok 2013;

12.  bere na vědomí informace týkající se seznamu externích činností soudců, které byly poskytnuty v lednu 2016 poté, co byly požadovány při výměně názorů konané ve Výboru Parlamentu o absolutoriu za rok 2014; lituje, že se v seznamu neuvádí počet soudců, kteří se účastnili různých akcí; požaduje přehled veškeré externí činnosti všech soudců, kam patří mj. výuka, přednášky, další akce a jejich příprava v pracovní době, a to i v případě těch, které nebyly oficiálně schváleny; žádá o zveřejnění všech zdrojů spojených s externí činností soudců, jako jsou např. překladatelské služby, stážisté a řidiči;

13.  je toho názoru, že široké veřejnosti by měly být přístupné veškeré informace o externích činnostech každého ze soudců; požaduje, aby byly tyto informace zveřejněny na internetových stránkách Soudního dvora a obsaženy v jeho výročních zprávách o činnosti;

14.  žádá, aby byla prohlášení o finančních zájmech soudců vyvěšena na internetových stránkách Soudního dvora;

15.  očekává, že probíhající reforma Tribunálu bude předmětem posouzení dopadu, které by mělo potvrdit, že jsou dané změny odpovídající a dojde díky nim ke zjednodušení soudní architektury Soudního dvora;

16.  s uspokojením bere na vědomí zlepšení u aplikace e-Curia a větší počet členských států, které ji začaly v roce 2014 používat; lituje nicméně toho, že tři členské státy stále na seznamu uživatelů chybějí;

17.  vyzývá Soudní dvůr, aby pokročil ve využívání nových technologií, aby bylo možno ještě dále snížit počet výtisků, jakož i počet jednání vyžadujících služeb překladatelů a tlumočníků, aniž by utrpělo plnění odpovědností Soudního dvora;

18.  bere na vědomí, že činnost ředitelství pro překlad byla shledána uspokojivou; je přesvědčen, že lze ještě dosáhnout úspor u jiných než soudních dokumentů, tím, že se bude uplatňovat omezený režim překladu;

19.  bere na vědomí, že Soudní dvůr se účastní práce interinstitucionální skupiny pro klíčové interinstitucionální činnosti a ukazatele výkonnosti (KIAPI), která analyzuje mimo jiné otázku nákladů na překlad; lituje, že Soudní dvůr stále neposkytuje údaje podle harmonizované metodiky, na které se KIAPI dohodla;

20.  znovu žádá, aby byl plán jednání Soudního dvora připojován k jeho výročním zprávám o činnosti jako příloha;

21.  konstatuje, že ve vedoucích pozicích na Soudním dvoře je stále nedostatečný počet žen a žádá, aby byla tato nevyváženost co nejdříve napravena;

22.  pokládá odpověď Soudního dvora na otázku Parlamentu č. 26 (Důchody) za neuspokojivou; požaduje od Soudního dvora jasnou a podrobnou odpověď, jakou daly jiné orgány a instituce; domnívá se, že Soudní dvůr by měl odpovědět na všechny otázky, které mu Parlamentu zaslal, a vyzývá Soudní dvůr, aby byl ve věci důchodů plně transparentní;

23.  poukazuje na to, že Soudní dvůr má ve svém vozovém parku 75 služebních vozidel v ceně 1 168 251 EUR; podotýká, že v roce 2014 činily mzdy řidičů 2 434 599 EUR; domnívá se, že se jedná o přehnaně vysoké výdaje, které jsou v rozporu s celkovou tendencí v orgánech a institucích Unie, totiž omezit používání služebních vozidel; opakuje svůj požadavek na Soudní dvůr, aby snížil počet služebních automobilů, které mají k dispozici jeho členové a zaměstnanci; zdůrazňuje, že náklady na rozsáhlé soukromé služby řidičů hradí daňoví poplatníci Unie; doporučuje Účetnímu dvoru, aby tyto otázky prozkoumal v interinstitucionálním kontextu, a naléhavě jej vyzývá, aby prosazoval ekologickou mobilitu;

24.  vítá opatření, která Soudní dvůr přijal, aby naplnil princip ekologického zadávání veřejných zakázek a podporuje pokračování v této strategii;

25.  s uspokojením konstatuje, že je k výroční zprávě o činnosti připojena politika Soudního dvora v oblasti nemovitostí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí