Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2157(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0123/2016

Esitatud tekstid :

A8-0123/2016

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0152

Vastuvõetud tekstid
PDF 248kWORD 69k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus (2015/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0123/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kohtu kohtusekretäri tegevusele Euroopa Kohtu 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kohtule, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 20.2.2014.
(2) ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.
(4) ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IV jagu – Euroopa Kohus (2015/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0123/2016),

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis 2014. aastat käsitlevas aruandes, et ta ei leidnud olulisi puudusi seoses Euroopa Liidu Kohtus (edaspidi „Euroopa Kohus“) auditeeritud inimressursse ja hankeid puudutanud teemadega;

2.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2014 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

3.  märgib, et 2014. aastal oli Euroopa Kohtu käsutuses assigneeringutena 355 367 500 eurot (2013. aastal 354 880 000 eurot) ja assigneeringute täitmise määr oli 99 %; tunneb heameelt kasutusmäära suurenemise üle 2014. aastal, võrrelduna 96,3 %-ga 2013. aastal;

4.  võtab teadmiseks, et Euroopa Kohtu eelarve on puhtalt halduseelarve, millest üle 75 % kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, sisustuse, seadmete ja muude kulude katteks;

5.  väljendab heameelt kohtutöö tootlikkuse üle 2014. aastal: kolmele kohtule esitati 1691 kohtuasja ja 1685 kohtuasja viidi lõpule;

6.  märgib, et Euroopa Kohus lõpetas 2014. aastal 719 kohtuasja (2013. aastal lõpetati 701 kohtuasja) ja talle esitati 622 uut kohtuasja (2013. aastal 699); tunneb heameelt statistiliselt hea tulemuse üle ning usub, et tulemuslikkust on võimalik edaspidi parandada;

7.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal esitati Üldkohtule 912 uut kohtuasja, lõpetati 814 kohtuasja ja 1423 kohtuasja oli menetluses, mis tähendab kohtumenetluste arvu üldist kasvu võrreldes 2012. ja 2013. aastaga;

8.  juhib tähelepanu, et üheksa ajutise sekretäri ametikoha loomine Üldkohtus 2014. aastal tugevdas selle kohtu õigusmeeskonda, tagades tõhususe ning suurema tulemuslikkuse;

9.  märgib, et Avaliku Teenistuse Kohus viis 2014. aastal lõpule 152 kohtuasja (2013. aastal 184) ja menetluses oli 216 kohtuasja; märgib, et Avaliku Teenistuse Kohtu üldine kohtutegevus oli 2014. aastal vähem tõhus;

10.  julgustab Euroopa Kohut jätkuvalt parandama olemasolevate ressursside kasutamist; on arvamusel, et 2014. aastal tehtud sisereformid, nimelt Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu tegevust reguleeriva kodukorra reform ja IT-rakenduste väljaarendamine, millega parandati menetluste käsitlemist ja kommunikatsiooni, aitas kaasa ressursikasutuse optimeerimisele;

11.  tunneb heameelt kontrollikoja kava üle vaadata tulemuslikkuse hindamise eesmärgil läbi Euroopa Kohtu tegevus, mida Euroopa Parlament 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus taotles;

12.  võtab teadmiseks jaanuaris 2016 esitatud teabe kohtunike kohtuvälise tegevuse kohta, mida küsiti eelarvekontrollikomisjonis toimunud 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist puudutanud arvamuste vahetuse käigus; peab kahetsusväärseks, et seal ei nimetata eri üritustel osalevate kohtunike arvu; nõuab ülevaadet iga kohtuniku kogu välistegevuse kohta, sh loengute, sõnavõttude ja muude ürituste ning töö ajal nendeks valmistumise kohta, mitte ainult ametlikult heaks kiidetud tegevuse kohta; nõuab kohtunike välistegevusega seoses kasutatud kõigi vahendite, sh kirjaliku tõlke teenuste, kohtuametnike ja autojuhtide teenuste avalikustamist;

13.  on arvamusel, et kogu teave iga kohtuniku kohtuvälise tegevuse kohta peaks olema üldsusele kättesaadav; nõuab selle teabe avaldamist Euroopa Kohtu veebisaidil ja selle lisamist iga-aastastesse tegevusaruannetesse;

14.  nõuab kohtunike majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamist Euroopa Kohtu veebisaidil;

15.  ootab, et Üldkohtu käimasolev reform läbiks mõjuhinnangu, et saada kinnitus selle kohta, et läbivaatamine on piisav ja lihtsustab Euroopa Kohtu õiguslikku struktuuri;

16.  võtab rahuloluga teatavaks e-Curia rakenduses tehtud parandused ja asjaolu, et järjest suurem arv liikmesriike hakkas seda 2014. aastal kasutama; kahetseb samas, et kasutajate nimekirjas ei ole kolme liikmesriiki;

17.  kutsub Euroopa Kohust üles kasutama rohkem uusi tehnoloogiaid, et vajalike paberkoopiate, samuti tõlkimist ja tõlget vajavate kohtumiste arvu edasine vähendamine oleks võimalik kohtu tööd ohtu seadmata;

18.  võtab teadmiseks, et kirjaliku tõlke direktoraadi tegevus loeti rahuldavaks; usub, et piiratud tõlkekorda kohaldades oleks võimalik saavutada veel kokkuhoidu kohtuväliste dokumentide osas;

19.  märgib, et Euroopa Kohus osaleb peamist institutsioonidevahelist tegevust ja tulemusnäitajaid käsitleva töörühma (KIAPI) töös, kus käsitletakse muu hulgas kirjaliku tõlke kulusid; väljendab kahetsust, et Euroopa Kohus ei esita siiani andmeid KIAPI töörühmas kokku lepitud ühtlustatud metoodika alusel;

20.  kordab oma taotlust, et Euroopa Kohtu koosolekute päevakord oleks eraldi lisana lisatud iga-aastasele tegevusaruandele;

21.  märgib, et naisi on Euroopa Kohtu vastutavatel ametikohtadel endiselt vähe; nõuab, et see tasakaalustamatus korrigeeritaks võimalikult kiiresti;

22.  peab Euroopa Kohtu vastust Euroopa Parlamendi esitatud küsimusele nr 26 (pensionid) ebarahuldavaks; nõuab Euroopa Kohtult selget ja üksikasjalikku vastust, mille on andnud teised institutsioonid; on seisukohal, et Euroopa Kohus peaks vastama kõigile Euroopa Parlamendi poolt talle saadetud küsimustele, ja kutsub kohut üles andma pensionide küsimuses igati läbipaistvaid vastuseid;

23.  märgib, et Euroopa Kohtu autopark koosneb 75-st ametisõidukist ja selle maksumus on 1 168 251 eurot; märgib, et autojuhtide palkadeks maksti 2014. aastal 2 434 599 eurot; leiab, et need kulud on liiga suured ja see praktika on vastuolus liidu institutsioonides valitseva üldise suundumusega piirata ametisõidukite kasutamist; kordab üleskutset Euroopa Kohtule vähendada liikmete ja töötajate käsutuses olevate ametiautode arvu; toonitab, et autojuhtide osutatavate ulatuslike erateenuste kulud tuleb kanda liidu maksumaksjatel; soovitab Euroopa Kohtul uurida neid küsimusi institutsioonidevahelises kontekstis ning nõuab tungivalt, et Euroopa Kohus edendaks aktiivselt keskkonnahoidlikku liikuvust;

24.  väljendab heameelt meetmete üle, mille Euroopa Kohus on võtnud keskkonnahoidliku riigihanke põhimõtte täitmiseks, ning toetab selle strateegia järgimist;

25.  märgib rahuloluga, et Euroopa Kohtu kinnisvarapoliitika on lisatud iga-aastasele tegevusaruandele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika