Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2157(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0123/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0123/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0152

Usvojeni tekstovi
PDF 327kWORD 77k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IV. – Sud (2015/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0123/2016),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 20.2.2014.
(2) SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3) SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
(4)SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IV. – Sud (2015/2157(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IV. – Sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0123/2016),

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2014. zaključio da nisu utvrđene nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je bila provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i nabava za Sud Europske unije;

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  prima na znanje da su odobrena sredstva Suda u 2014. iznosila 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR u 2013.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 99 %; pozdravlja povećanje stope korištenja u 2014. u usporedbi s njezinom razinom od 96,3 % u 2013. godini;

4.  napominje da je proračun Suda u potpunosti administrativne naravi, pri čemu se više od 75 % odnosi na rashode povezane sa zaposlenicima te institucije, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale rashode;

5.  pozdravlja produktivnost sudske djelatnosti Suda Europske unije u 2014., s 1691 predmetom podnesenim njegovim trima sudovima i 1685 zaključenih predmeta u toj godini;

6.  prima na znanje da je Sud u 2014. zaključio 719 predmeta (701 zaključenih 2013.) i da je pred njim pokrenuto 622 novih predmeta (699 u 2013.); podupire taj pozitivan statistički rezultat i smatra da se može još poboljšati;

7.  prima na znanje da je Općem sudu podneseno 912 novih predmeta, da je obradio 814 predmeta i imao 1423 predmeta u tijeku, što predstavlja povećanje broja postupaka u odnosu na 2012. i 2013. godinu;

8.  ističe da se stvaranjem devet privremenih radnih mjesta tajnika pri Općem sudu 2014. osnažio sudski tim te povećale njegova učinkovitost i stopa uspješnosti;

9.  prima na znanje da je 2014. Službenički sud zaključio 152 slučajeva, dok ih je 2013. zaključio 184, te da je 216 slučajeva bilo u tijeku; napominje da je 2014. Službenički sud ukupno gledajući bio manje učinkovit u svojoj sudskoj djelatnosti;

10.  potiče Sud da i nastavi poboljšavati korištenje postojećih resursa; smatra da su interne reforme provedene 2014., a to su reforma Poslovnika Općeg suda i Službeničkog suda i razvoj informatičkih aplikacija radi poboljšanja postupaka i bolje komunikacije, doprinijele optimalnom korištenju resursa;

11.  pozdravlja plan Revizorskog suda da Sud Europske unije podvrgne reviziji radi ocjene njegove uspješnosti, u skladu sa zahtjevom koji je Parlament podnio Revizorskom sudu tijekom postupka davanja razrješnice za 2013.;

12.  prima na znanje da su u siječnju 2016. dostavljene informacije u vezi s popisom vanjskih aktivnosti sudaca koje je Odbor zatražio tijekom razmjene stajališta u Parlamentu, u Odboru za proračunski nadzor, o davanju razrješnice za 2014.; žali zbog toga što nije naveden broj sudaca koji sudjeluju na raznim događanjima; poziva da se pruži pregled svih vanjskih aktivnosti koje poduzimaju suci, poput predavanja, razgovora i drugih događaja, kao i priprema za njih tijekom radnog vremena, a ne samo službeno odobrenih aktivnosti; zahtijeva da se pruže podaci o svim korištenim resursima povezanima s vanjskim aktivnostima sudaca, poput, primjerice, usluga prevođenja, sudskih savjetnika i vozača;

13.  smatra da bi sve informacije o vanjskim aktivnostima sudaca trebale biti dostupne javnosti; zahtijeva da se te informacije objave na internetskim stranicama Suda Europske unije i unesu u njegova godišnja izvješća o radu;

14.  poziva da se izjave o financijskim interesima sudaca objave na internetskim stranicama Suda Europske unije;

15.  nada se da će tekuća reforma Općeg suda biti podvrgnuta procjeni učinka ne bi li se potvrdilo da je prikladna te da će se njome pojednostaviti sudski ustroj Suda Europske unije;

16.  sa zadovoljstvom prima na znanje poboljšanje aplikacije e-Curia i povećan broj država članica koje su se njome počele koristiti 2014.; žali, međutim, što tri države članice nisu na popisu korisnika te aplikacije;

17.  poziva Sud da se još više koristi novim tehnologijama kako bi dodatno smanjio broj potrebnih tiskanih izdanja te broj sastanaka koji iziskuju pismene i usmene prijevode, a da pritom ne dovede u pitanje izvršavanje svojih obveza;

18.  prima na znanje da su aktivnosti uprave za prevođenje ocijenjene kao zadovoljavajuće; smatra da se dodatne uštede mogu ostvariti primjenom režima ograničenog prevođenja dokumenata koji nisu sudske naravi;

19.  prima na znanje da Sud sudjeluje u radu radne skupine o ključnim međuinstitucijskim aktivnostima i pokazateljima uspješnosti (KIAPI) među kojima su analizirani i troškovi prevođenja; žali zbog toga što Sud još uvijek ne dostavlja podatke prema usklađenoj metodologiji dogovorenoj unutar KIAPI-a;

20.  ponavlja zahtjev da se dnevni red zasjedanja Suda uvrsti kao prilog u godišnja izvješća o radu Suda;

21.  napominje da još uvijek postoji manjak žena na rukovodećim položajima na Sudu i poziva na to da se ta neravnoteža što prije ispravi;

22.  smatra odgovor koji je Sud Europske unije pružio na parlamentarno pitanje br. 26 (mirovine) nezadovoljavajućim; zahtijeva od Suda Europske unije da pruži jasan i iscrpan odgovor, kao što ga pružaju druge institucije; smatra da Sud Europske unije trebao odgovarati na sva pitanja koja mu uputi Parlament i poziva Sud da bude u potpunosti transparentan u pogledu mirovina;

23.  napominje da Sud Europske unije posjeduje 75 službenih vozila čiji trošak iznosi 1 168 251 EUR; napominje da su plaće vozača u 2014. iznosile 2 434 599 EUR; smatra da je riječ prekomjernim troškovima koji su u suprotnosti s općim trendom da se u institucijama Unije ograniči uporaba službenih vozila; ponovno upućuje poziv Sudu da smanji broj službenih vozila koja su na raspolaganju članovima i osoblju Suda; ističe da pozamašan trošak privatnih usluga vozača snose porezni obveznici Unije; preporučuju Sudu da ta pitanja razmotri u međuinstitucijskom kontekstu i poziva ga da promiče „zelenu” mobilnost;

24.  pozdravlja mjere koje je Sud poduzeo u cilju pridržavanja načela „zelene” javne nabave i podržava daljnju provedbu te strategije;

25.  sa zadovoljstvom napominje da je godišnjem izvješću o radu Suda priložena njegova politika upravljanja nekretninama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti