Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2157(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0123/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0123/2016

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0152

Elfogadott szövegek
PDF 266kWORD 79k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (2015/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára(2) (COM(2015)0377 – C8-0202/2015),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0123/2016),

1.  mentesítést ad a Bíróság hivatalvezetője számára a Bíróság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bíróságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2014.2.20.
(2) HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
(3) HL C 373., 2015.11.10., 1. o.
(4) HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IV. szakasz – Bíróság (2015/2157(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IV. szakasz – Bíróság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0123/2016),

1.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Unió Bírósága („a Bíróságˮ) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  megállapítja, hogy 2014-ben a Bíróság összesen 355 367 500 EUR összegű előirányzattal rendelkezett (2013-ban ez az összeg 354 880 000 EUR volt), és hogy az előirányzatok felhasználási aránya 99 %-os volt; üdvözli, hogy 2014-ben nőtt a felhasználási arány a 2013-as 96,3 %-hoz képest;

4.  nyugtázza, hogy a Bíróság költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és több mint 75%-át az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó költségekből, valamint egyéb költségekből tevődik össze;

5.  üdvözli a Bíróság igazságszolgáltatási tevékenységei terén 2014-ben mutatott produktivitást, amikor is 1691 ügyet utaltak a három testület elé, és 1685 ügy került lezárásra;

6.  megjegyzi, hogy a Bíróság 2014-ben 719 ügyet zárt le (2013-ban 701-et) és 622 új ügyet tárgyalt (2013-ban 699-et); nyugtázza a pozitív statisztikát, és úgy véli, hogy a teljesítményt a jövőben is javítani lehet;

7.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Törvényszékhez 912 új ügy érkezett be, 814 ügyet lezárt és 1423 ügy folyamatban van, tehát 2012-höz és 2013-hoz képest átlagosan nőtt az eljárások száma;

8.  rámutat, hogy a kilenc ideiglenes titkári pozíció 2014-es létrehozása a Törvényszéken megerősítette az igazságügyi csoport, és biztosította annak hatékonyságát és javította teljesítményét;

9.  megállapítja, hogy 2014-ben a Közszolgálati Törvényszéken a 2013. évi 184-hez képest 152 ügyet zártak le, és 216 ügy volt folyamatban; megállapítja, hogy 2014-ben a Törvényszék kevésbé hatékonyan végezte általános igazságügyi tevékenységét;

10.  sürgeti a Bíróságot a meglévő erőforrások hatékony felhasználásának fokozására; úgy véli, hogy a 2014-ben végrehajtott belső reformok, nevezetesen a Törvényszékre és a Közszolgálati Törvényszékre vonatkozó működési szabályzat reformja, valamint az eljárások kezelésének és a kommunikációnak a javítását szolgáló informatikai alkalmazások kifejlesztése hozzájárultak az erőforrás-felhasználás optimalizálásához;

11.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a Bíróság felülvizsgálatát tervezi teljesítményének értékelése céljából, a Parlament 2013-as mentesítés keretében megfogalmazott kérése nyomán;

12.  nyugtázza 2016 januárjában nyújtott információt a bírák külső tevékenységeinek listájával kapcsolatban, amely iránt kérés fogalmazódott meg a 2014-es mentesítésről a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában folytatott eszmecsere alkalmával; sajnálja, hogy az nem tartalmazza, hány bíró vett részt a különböző eseményeken; áttekintést kér a külső tevékenységekről bíránként, beleértve az oktatást, az előadásokat, egyéb rendezvényeket, és az ezekre való felkészülést munkaidő alatt, és nem csak a hivatalosan engedélyezett tevékenységekről; kéri a bírák külső tevékenységével kapcsolatos minden forrás, mint például fordítási szolgáltatások, jogi referensek és sofőrök igénybevételének közzétételét;

13.   úgy véli, hogy minden egyes bíró külső tevékenységeivel kapcsolatos információt hozzáférhetővé kellene tenni a közvélemény számára; kéri ennek az információnak a Bíróság honlapján való közzétételét, valamint az éves tevékenységi jelentéseibe való belefoglalását;

14.  kéri a bírák pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozat közzétételét a Bíróság honlapján;

15.  elvárja, hogy a Törvényszék folyamatban lévő reformja során hatáselemzést végezzenek, annak megerősítése érdekében, hogy areform megfelelő, és egyszerűsíti a Bíróság igazságszolgáltatási szervezetrendszerét;

16.  megelégedéssel nyugtázza az e-Curia alkalmazásban eszközölt javításokat, és hogy azt egyre több tagállam kezdte használni 2014-ben; sajnálja azonban, hogy három tagállam továbbra sincs a felhasználók között;

17.  felhívja a Bíróságot, hogy még erőteljesebben alkalmazzon új technológiákat annak érdekében, hogy a Bíróság kötelezettségeinek aláásása nélkül csökkenteni lehessen a papírhasználatot, valamint a fordítás és tolmácsolás igénybevételét szükségessé tevő ülések számát;

18.  nyugtázza, hogy a fordítási igazgatóság tevékenységét megfelelőnek ítélték; úgy véli, hogy korlátozott fordítási rendszer alkalmazása révén további megtakarításokat lehetne elérni a nem igazságszolgáltatási dokumentumok fordítása tekintetében;

19.  megjegyzi, hogy a Bíróság részt vesz a fő intézményközi tevékenységi és teljesítménymutatók kidolgozásával foglalkozó munkacsoportban (KIAPI), amely többek között a fordítási költségeket is elemzi; sajnálja, hogy a Bíróság továbbra sem bocsát rendelkezésre a KIAPI-n belül elfogadott összehangolt módszertannak megfelelő adatokat;

20.  ismételten kéri, hogy a Bíróság üléseinek napirendjét mellékeljék az éves tevékenységi jelentésekhez;

21.  megállapítja, hogy a nők aránya továbbra is alacsony a Bíróság felelősséggel járó álláshelyein, és kéri az egyensúlyhiány mielőbbi helyreállítását;

22.   nem tartja kielégítőnek a Bíróság által a Parlament 26. kérdésére (Nyugdíjak) adott választ; kéri, hogy a Bíróság a többi intézményhez hasonlóan adjon egyértelmű és részletes választ; úgy véli, hogy a Bíróságnak a Parlament által küldött minden kérdésre válaszolnia kellene, és felhívja a Bíróságot, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatban legyen teljesen átlátható;

23.  megjegyzi, hogy a Bíróság flottájában 75 hivatali gépjármű van, amelyek költsége 1 168 251 EUR; megjegyzi, hogy a sofőrök fizetése 2014-ben 2 434 599 EUR volt; úgy ítéli meg, hogy ez túlzottan magas költség, amely ellentétben áll azzal az általános tendenciával, hogy az uniós intézmények korlátozzák a hivatali gépjárművek használatát; ismételten felhívja a Bíróságot, hogy csökkentse a bírák és a személyzet rendelkezésére álló hivatali gépjárművek számát; hangsúlyozza, hogy a sofőrök által nyújtott többlet-magánszolgáltatások költségeit az uniós adófizetők viselik; ajánlja, hogy a Bíróság e kérdésekkel intézményközi kontextusban foglalkozzon, és sürgeti a Bíróságot, hogy tevékenyen mozdítsa elő a környezetbarát mobilitást;

24.  üdvözli a Bíróság által a zöld közbeszerzés elvének való megfelelés érdekében tett intézkedéseket és támogatja a stratégia fenntartását;

25.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Bíróság ingatlanpolitikáját mellékelték az éves tevékenységi jelentéshez.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat