Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2157(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0123/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0123/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0152

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 77k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa (2015/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0123/2016),

1.  sniedz Tiesas sekretāram apstiprinājumu par Tiesas 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Tiesai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 20.2.2014.
(2) OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.
(3) OV C 373, 10.11.2015., 1. lpp.
(4) OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa (2015/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0123/2016),

1.  ar gandarījumu norāda, ka Revīzijas palātas gada pārskatā par 2014. gadu nav konstatēti nekādi vērā ņemami trūkumi attiecībā uz revidētajiem Eiropas Savienības Tiesas („Tiesa”) cilvēkresursiem un iepirkumiem;

2.  pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, secinājusi, ka kopumā 2014. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  norāda, ka 2014. gadā Tiesai piešķirto apropriāciju kopsumma bija EUR 355 367 500 (salīdzinājumā ar EUR 354 880 000 2013. gadā) un budžeta izpildes līmenis bija 99 %; atzinīgi vērtē izlietojuma līmeņa palielināšanos 2014. gadā, salīdzinot ar 96,3 % 2013. gadā;

4.  pieņem zinašanai, ka Tiesas budžets ir paredzēts tikai administratīvām vajadzībām, turklāt vairāk nekā 75 % līdzekļu tiek tērēti cilvēkiem, kuri strādā šajā iestādē, un pārējais — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un citiem izdevumiem;

5.  atzinīgi vērtē Tiesas produktīvo darbību 2014. gadā, jo šajā gadā trijās tiesās tika iesniegta 1691 lieta un tika pabeigtas 1685 lietas;

6.  norāda, ka Tiesa 2014. gadā pabeidza 719 lietas (2013. gadā tika pabeigta 701 lieta) un saņēma 622 jaunas lietas (2013. gadā 699); atzinīgi vērtē pozitīvos statistikas rezultātus un uzskata, ka šos rādītājus nākotnē var uzlabot;

7.  norāda, ka 2014. gadā Vispārējā tiesa saņēma 912 jaunas lietas, izskatīja 814 lietas un 1423 lietas bija neizskatītas, kopumā iezīmējot procesu skaita pieaugumu salīdzinājumā ar 2012. un 2013. gadu;

8.  norāda, ka deviņu pagaidu sekretāra štata vietu izveide Vispārējā tiesā 2014. gadā stiprināja šīs tiesas juridisko personālu, nodrošinot tās efektivitāti un paātrinot darbību;

9.  norāda, ka 2014. gadā Civildienesta tiesā tika pabeigtas 152 lietas, salīdzinot ar 184 lietām 2013. gadā, un 216 lietas bija neizskatītas; norāda, ka 2014. gadā Civildienesta tiesas vispārējā tiesvedības darbība bija mazāk efektīva;

10.  mudina Tiesu turpināt uzlabot esošo resursu izmantošanu; uzskata, ka 2014. gadā veiktās iekšējās reformas, proti, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbību nosakošo statūtu reforma un IT lietotņu izstrāde, lai uzlabotu procedūru izskatīšanu un komunikāciju, veicināja resursu izmantošanas optimizēšanu;

11.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas plānu izskatīt ES Tiesas darbību, lai izvērtētu tās sniegumu, ievērojot Parlamenta pieprasījumu saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

12.  norāda, ka 2016. gada janvārī tika sniegta informācija par tiesnešu veikto ārējo darbību sarakstu, kas tika pieprasīts, kad notika viedokļu apmaiņa Parlamenta Budžeta kontroles komitejā par 2014. gada budžeta izpildes apstiprināšanu; pauž nožēlu, ka nav minēts to tiesnešu skaits, kuri piedalās dažādos pasākumos; prasa sniegt pārskatu par visām ārējām darbībām, ko veic katrs tiesnesis, tostarp par lekciju lasīšanu, uzstāšanos, citiem pasākumiem un gatavošanos tiem darba laikā, nevis tikai par oficiāli apstiprinātām darbībām; prasa sniegt informāciju par visiem saistībā ar tiesnešu ārējām darbībām izmantotiem resursiem, piemēram, par tulkošanas pakalpojumiem, juristiem un autovadītājiem;

13.  uzskata, ka visai informācijai par katra tiesneša ārējām darbībām vajadzētu būt pieejamai plašai sabiedrībai; prasa šo informāciju publicēt Tiesas tīmekļvietnē un iekļaut gada darbības pārskatos (GDP);

14.  prasa tiesnešu finanšu interešu deklarācijas publicēt Tiesas tīmekļvietnē;

15.  sagaida, ka reformai, kas šobrīd tiek īstenota Vispārējā tiesā, tiks veikts ietekmes novērtējums, lai apstiprinātu, ka pārskatīšana ir piemērota un ļauj vienkāršot Tiesas juridisko uzbūvi;

16.  ar gandarījumu norāda uz uzlabojumiem, kas veikti e-Curia lietotnē, un lielāku dalībvalstu skaitu, kuras sāka to izmantot 2014. gadā; tomēr pauž nožēlu, ka trīs dalībvalstis joprojām nav tās lietotāju sarakstā;

17.  aicina Tiesu plašāk ieviest jaunās tehnoloģijas, lai būtu iespējams vēl vairāk samazināt papīra kopiju, kā arī tādu sanāksmju skaitu, kurās nepieciešama tulkošana, vienlaikus neapdraudot Tiesas pienākumu izpildi;

18.  pieņem zināšanai, ka Tulkošanas direktorāta darbība tika uzskatīta par apmierinošu; uzskata, ka joprojām var panākt ietaupījumus attiecībā uz dokumentiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar tiesvedību, piemērojot tiem ierobežotu tulkošanas režīmu;

19.  norāda, ka Tiesa piedalās starpiestāžu darba grupā par galvenajiem iestāžu darbības un snieguma rādītājiem, kas cita starpā attiecas uz tulkošanas izdevumiem; pauž nožēlu par to, ka Tiesa joprojām nesniedz datus saskaņā ar harmonizēto metodiku, par ko vienojās starpiestāžu darba grupa;

20.  atkārto prasību Tiesas gada darbības pārskatiem pielikumā pievienot sanāksmju darba kārtību;

21.  norāda uz to, ka Tiesā atbildīgos amatos joprojām ir maz sieviešu; prasa šo nelīdzsvarotību novērst, cik drīz vien iespējams;

22.  uzskata, ka Tiesas sniegtā atbilde uz Parlamenta jautājumu Nr. 26 (pensijas) ir neapmierinoša; lūdz Tiesu sniegt skaidru un detalizētu atbildi, kā to izdarīja citas iestādes; uzskata, ka Tiesai būtu jāatbild uz visiem Parlamenta nosūtītajiem jautājumiem, un aicina Tiesu nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz pensijām;

23.  norāda, ka Tiesai ir 75 dienesta transportlīdzekļi un autoparka izmaksas bija EUR 1 168 251; norāda, ka autovadītāju algām 2014. gadā tika atvēlēti EUR 2 434 599; uzskata, ka tās ir pārmērīgi augstas izmaksas, kas ir pretrunā vispārējai tendencei ierobežot dienesta transportlīdzekļu izmantošanu Savienības iestādēs; atkārtoti aicina Tiesu samazināt tās locekļu un darbinieku rīcībā esošo dienesta automašīnu skaitu; uzsver, ka autovadītāju sniegto plašo privāto pakalpojumu izmaksas sedz Savienības nodokļu maksātāji; iesaka Tiesai šos jautājumus izvērtēt starpiestāžu kontekstā un mudina to aktīvi veicināt videi nekaitīgu mobilitāti;

24.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Tiesa veica, lai izpildītu principu par videi draudzīgu publisko iepirkumu, un atbalsta šīs stratēģijas uzturēšanu;

25.  ar gandarījumu norāda, ka Tiesas GDP ir pievienota informācija par tās nekustamā īpašuma politiku.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika