Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2157(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0123/2016

Teksty złożone :

A8-0123/2016

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0152

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 80k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (2015/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0123/2016),

1.  udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Sprawiedliwości, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (2015/2157(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0123/2016),

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych słabych punktów w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”);

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  zauważa, że w 2014 r. środki Trybunału Sprawiedliwości wyniosły 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR w 2013 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 99%; z zadowoleniem przyjmuje wzrost wskaźnika wykorzystania w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013, kiedy wyniósł on 96,3%;

4.  zauważa, że budżet Trybunału Sprawiedliwości jest czysto administracyjny oraz że ponad 75% budżetu przeznacza się na wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i inne wydatki;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wydajność działalności sądowej Trybunału w 2014 r., podczas którego do trzech instancji Trybunału wniesiono 1691 spraw, a zamknięto 1685 spraw;

6.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości zakończył w 2014 r. 719 spraw (w 2013 r. liczba zakończonych spraw wyniosła 701) oraz że wniesiono do Trybunału 622 nowe sprawy (w 2013 r. – 699); zatwierdza pozytywne wyniki statystyczne i uważa, że skuteczność działania można poprawić w przyszłości;

7.  zauważa, że w 2014 r. do Sądu wpłynęło 912 nowych spraw, a 814 spraw zostało rozpatrzonych, podczas gdy 1423 sprawy były w toku, co oznacza ogólny wzrost liczby postępowań w stosunku do 2012 i 2013 r.;

8.  wskazuje, że utworzenie w 2014 r. dziewięciu tymczasowych stanowisk sekretarzy w Sądzie wzmocniło zespół sądowy zapewniając jego skuteczność i lepsze wyniki;

9.  zwraca uwagę, że w 2014 r. Sąd do spraw Służby Publicznej ukończył 152 sprawy (184 w 2013 r.), zaś 216 spraw było w toku; zauważa, że w 2014 r. ogólna działalność sądowa Sądu była mniej skuteczna;

10.  zachęca Trybunał Sprawiedliwości do dalszej poprawy wykorzystania istniejących zasobów; jest zdania, że wewnętrzne reformy wdrożone w 2014 r., a mianowicie reforma regulaminu działalności Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej oraz rozwój aplikacji informatycznych w celu usprawnienia procedur i komunikacji, przyczyniły się do optymalizacji wykorzystania zasobów;

11.  z zadowoleniem przyjmuje będący odpowiedzią na wniosek Parlamentu złożony w kontekście absolutorium za 2013 r. plan Trybunału Obrachunkowego dotyczący przeprowadzenia przeglądu Trybunału Sprawiedliwości, by ocenić jego wyniki;

12.  odnotowuje przedłożone w styczniu 2016 r. informacje dotyczące wykazu działań zewnętrznych realizowanych przez sędziów, o które zwrócono się podczas wymiany poglądów na temat udzielenia absolutorium za 2014 r. przeprowadzonej na forum komisji kontroli budżetowej; ubolewa nad tym, że nie podano liczby sędziów biorących udział w różnych wydarzeniach; domaga się udostępniania informacji o wszystkich działaniach zewnętrznych realizowanych przez każdego sędziego, w tym o wykładach, odczytach, innych wydarzeniach i przygotowaniach do nich w czasie pracy, a nie tylko o tych, na które wydano oficjalną zgodę; zwraca się o ujawnianie informacji o wszystkich zasobach sędziów związanych z ich działaniami zewnętrznymi, np. o służbach tłumaczeniowych, aplikantach, kierowcach;

13.  jest zdania, że należy udostępniać opinii publicznej wszystkie informacje o zewnętrznej działalności każdego sędziego; domaga się, by te informacje były publikowane na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości i uwzględniane w jego rocznych sprawozdaniach z działalności;

14.  domaga się publikowania na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości oświadczeń majątkowych sędziów;

15.  oczekuje, że trwająca reforma Sądu zostanie poddana ocenie skutków, aby potwierdzić, że jest ona odpowiednia i zapewnia uproszczenie sądowej struktury Trybunału Sprawiedliwości;

16.  z zadowoleniem przyjmuje ulepszenia wprowadzone do aplikacji e-Curia oraz fakt, że w 2014 r. aplikacji tej zaczęło używać więcej państw członkowskich; niemniej jednak ubolewa, że trzy państwa członkowskie wciąż nie należą do jej użytkowników;

17.  wzywa Trybunał Sprawiedliwości do dalszego wprowadzania nowych technologii, aby umożliwić dalszą redukcję liczby potrzebnych kopii papierowych oraz liczby posiedzeń wymagających tłumaczenia pisemnego i ustnego, przy czym nie powinno to wpływać na obowiązki Trybunału;

18.  przyjmuje do wiadomości, że działalność dyrekcji ds. tłumaczeń pisemnych uznano za zadowalającą; uważa, że można jeszcze poczynić oszczędności w odniesieniu do dokumentów niesądowych, stosując system ograniczonych tłumaczeń;

19.  zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości jest członkiem międzyinstytucjonalnej grupy roboczej zajmującej się kluczowymi międzyinstytucjonalnymi wskaźnikami działalności i efektywności (KIAPI), a w ramach jej prac analizuje się między innymi koszty tłumaczeń; ubolewa nad tym, że Trybunał dalej nie dostarcza danych zgodnie ze zharmonizowaną metodologią uzgodnioną przez KIAPI;

20.  ponawia swój wniosek, by do rocznych sprawozdań z działalności załączano program posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości;

21.  zauważa, że w Trybunale Sprawiedliwości wciąż brakuje kobiet na stanowiskach, które wiążą się z odpowiedzialnością oraz apeluje o jak najszybsze skorygowanie tego braku równowagi;

22.  uważa odpowiedź udzieloną przez Trybunał Sprawiedliwości na pytanie nr 26 Parlamentu (Świadczenia emerytalne) za niezadowalającą; domaga się od Trybunału, by udzielił jasnej i szczegółowej odpowiedzi, jak robią to inne instytucje; jest zdania, że Trybunał powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania przesłane przez Parlament, i wzywa Trybunał, by był w pełni przejrzysty w odniesieniu do świadczeń emerytalnych;

23.  zauważa, że park samochodowy Trybunału Sprawiedliwości liczy 75 pojazdów służbowych, których koszt wynosi 1 168 251 EUR; zauważa, że wynagrodzenia kierowców wyniosły w 2014 r. 2 434 599 EUR; uważa, że są to nadmiernie wysokie koszty, co jest sprzeczne z ogólną tendencją w instytucjach Unii do ograniczania wykorzystywania pojazdów służbowych; ponownie wzywa Trybunał do ograniczenia liczby samochodów służbowych do dyspozycji członków i pracowników Trybunału; podkreśla, że koszty różnorodnych usług prywatnych świadczonych przez kierowców ponoszą unijni podatnicy; zaleca Trybunałowi zbadanie tych kwestii w kontekście międzyinstytucjonalnym i wzywa Trybunał do aktywnego promowania ekologicznej mobilności;

24.  z zadowoleniem przyjmuje środki przedsięwzięte przez Trybunał Sprawiedliwości w celu przestrzegania zasady zielonych zamówień publicznych i popiera utrzymanie tej strategii;

25.  odnotowuje z zadowoleniem, że polityka Trybunału Sprawiedliwości w zakresie nieruchomości została załączona do rocznego sprawozdania z działalności.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności