Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2157(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0123/2016

Predkladané texty :

A8-0123/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0152

Prijaté texty
PDF 267kWORD 79k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor (2015/2157(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0123/2016),

1.  udeľuje tajomníkovi Súdneho dvora absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Súdnemu dvoru, Európskej rade, Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor (2015/2157(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IV – Súdny dvor,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0123/2016),

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 uviedol, že v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) neboli zistené žiadne významné nedostatky;

2.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

3.  konštatuje, že v roku 2014 mal Súdny dvor k dispozícii rozpočtové prostriedky vo výške 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR v roku 2013) a miera plnenia dosiahla 99 %; víta zvýšenie miery využitia v roku 2014 v porovnaní s mierou využitia 96,3 % v roku 2013;

4.  berie na vedomie, že rozpočet Súdneho dvora je čisto administratívny, pričom viac ako 75 % sa používa na výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a ďalšie náklady;

5.  víta produktivitu súdnej činnosti Súdneho dvora v roku 2014, pričom v danom roku bolo trom súdom predložených 1 691 vecí a 1 685 bolo ukončených;

6.  berie na vedomie, že Súdny dvor v roku 2014 uzavrel 719 vecí (701 uzavretých vecí v roku 2013) a bolo mu predložených 622 nových vecí (699 v roku 2013); víta pozitívne štatistické výsledky a domnieva sa, že výkonnosť možno v budúcnosti zvýšiť;

7.  berie na vedomie, že v roku 2014 Všeobecný súd prijal 912 nových vecí, posudzoval 814 vecí a 1 423 vecí sa prerokúvalo, čo predstavuje všeobecné zvýšenie počtu konaní v porovnaní s rokmi 2012 a 2013;

8.  poukazuje na to, že vytvorenie deviatich dočasných pracovných miest tajomníkov Všeobecného súdu v roku 2014 posilnilo súdny tím, čo zabezpečilo jeho efektívnosť a zvýšenú výkonnosť;

9.  konštatuje, že Súd pre verejnú službu v roku 2014 uzavrel 152 prípadov v porovnaní so 184 prípadmi v roku 2013 a mal 216 neuzavretých prípadov; konštatuje, že v roku 2014 bol Súd pre verejnú službu vo svojej všeobecnej súdnej činnosti menej efektívny;

10.  vyzýva Súdny dvor, aby naďalej zlepšoval využívanie jestvujúcich zdrojov; zastáva názor, že vnútorné reformy vykonané v roku 2014, konkrétne reforma rokovacieho poriadku, ktorým sa riadi činnosť Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu, a rozvoj aplikácií IT na zlepšenie vykonávania postupov a komunikačných činností, prispeli k optimalizácii využívania zdrojov;

11.  víta plán Dvora audítorov vykonať preskúmanie Súdneho dvora s cieľom posúdiť jeho výkonnosť, a to v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s absolutóriom za rok 2013;

12.  berie na vedomie informácie poskytnuté v januári 2016 o zozname vonkajších činností, ktoré vykonávajú sudcovia, čo bolo požadované počas výmeny názorov vo Výbore pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2014; vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet sudcov, ktorí sa zúčastňujú na rôznych podujatiach, sa neuvádza; žiada o prehľad všetkých vonkajších činností každého sudcu, kde okrem iného patria výučba, prednášky, ostatné podujatia a ich príprava počas pracovnej doby, a nie iba činností, ktoré boli oficiálne povolené; žiada o zverejnenie všetkých zdrojov súvisiacich s vonkajšími činnosťami sudcov, napr. prekladateľských služieb, právnych úradníkov a šoférov;

13.   zastáva názor, že všetky informácie o vonkajších činnostiach každého sudcu by mali byť prístupné širokej verejnosti; žiada, aby boli uvedené informácie uverejnené na webovom sídle Súdneho dvora a začlenené do jeho výročných správ o činnosti;

14.  žiada o zverejnenie vyhlásenia o finančných záujmoch sudcov na webovom sídle Súdneho dvora;

15.  očakáva, že prebiehajúca reforma Všeobecného súdu bude predmetom hodnotenia vplyvu s cieľom potvrdiť, že je primeraná a prináša zjednodušenie súdnej architektúry Súdneho dvora;

16.  s uspokojením berie na vedomie zlepšenia vykonané v aplikácii e-Curia a zvýšený počet členských štátov, ktoré ju začali využívať v roku 2014; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že existujú tri členské štáty, ktoré neboli zahrnuté v zozname používateľov;

17.  vyzýva Súdny dvor, aby ďalej pokročil vo využívaní nových technológií, aby tak bolo možné ďalšie znižovanie počtu papierových kópií, ako aj počtu schôdzí, ktoré si vyžadujú prekladateľov a tlmočníkov, bez narúšania zodpovednosti Súdneho dvora;

18.  berie na vedomie, že činnosť riaditeľstva pre preklad sa považovala za uspokojivú; je presvedčený, že úspory stále možno dosiahnuť vo vzťahu k iným než súdnym dokumentom, uplatňujúc obmedzený režim prekladov;

19.  konštatuje, že Súdny dvor sa zúčastňuje na pracovnej skupine pre kľúčovú medziinštitucionálnu činnosť a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KIAPI), ktorá analyzuje okrem iného náklady na preklady; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor stále neposkytuje údaje podľa harmonizovanej metodiky odsúhlasenej v KIAPI;

20.  opätovne žiada, aby bol program schôdzí Súdneho dvora začlenený ako príloha do jeho výročných správ o činnosti;

21.  konštatuje, že v riadiacich funkciách Súdneho dvora je stále nedostatočný počet žien a žiada, aby sa táto nerovnováha čo najskôr napravila;

22.   domnieva sa, že odpoveď Súdneho dvora na otázku Európskeho parlamentu č. 26 (dôchodky) je neuspokojivá; žiada Súdny dvor o jasnú a podrobnú odpoveď, akú poskytli ostatné inštitúcie; domnieva sa, že Súdny dvor by mal odpovedať na všetky otázky, ktoré mu zašle Európsky parlament, a vyzýva Súdny dvor, aby prejavil úplnú transparentnosť vo veci dôchodkov;

23.  berie na vedomie, že vozový park Súdneho dvora tvorí 75 služobných vozidiel, pričom náklady naň dosiahli 1 168 251 EUR; konštatuje, že platy šoférov v roku 2014 dosiahli 2 434 599 EUR; tieto náklady považuje za mimoriadne vysoké, čo je v rozpore so všeobecným trendom obmedziť v inštitúciách Únie používanie služobných vozidiel; opätovne vyzýva Súdny dvor, aby znížil počet služobných vozidiel pre svojich členov a zamestnancov; zdôrazňuje, že náklady na rozsiahle súkromné služby vodičov hradia daňovníci Únie; odporúča, aby Súdny dvor preskúmal tieto záležitosti v medziinštitucionálnom kontexte, a nalieha naň, aby aktívne presadzoval ekologickú mobilitu;

24.  víta opatrenia prijaté Súdnym dvorom na to, aby bola splnená zásada zeleného verejného obstarávania a podporuje zachovanie tejto stratégie;

25.  s uspokojením berie na vedomie, že politika Súdneho dvora v oblasti budov je pripojená k jeho výročnej správe o činnosti.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia