Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2158(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0107/2016

Внесени текстове :

A8-0107/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0153

Приети текстове
PDF 489kWORD 88k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Сметна палата
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел V — Сметна палата (2015/2158(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0107/2016),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съдебната палата, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 5.11.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел V — Сметна палата (2015/2158(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел V — Сметна палата,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0107/2016),

1.  Отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата се проверяват от независим външен одитор — PricewaterhouseCoopers SARL, с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и отчетност, които тя прилага към одитираните от нея субекти; приема за сведение становището на одитора, че „финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на Европейската сметна палата“;

2.  Подчертава, че през 2014 г. окончателните бюджетни кредити на Сметната палата са размер на 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR през 2013 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 98,8% (92% през 2013 г.); приветства подобряването на степента на изпълнение при намален бюджет;

3.  Подчертава, че бюджетът на Сметната палата е чисто административен, като голяма част от него се използва за разходи във връзка с лицата, работещи в институцията;

4.  Признава изключително важната роля на Сметната палата за гарантирането на по-добро и по-интелигентно разходване на фондовете на Съюза; припомня, че Сметната палата е в отлична позиция да предоставя на законодателя и на бюджетния орган ценни становища относно резултатите и въздействията, постигнати от политиките на Съюза, с цел подобряване на икономичността, ефикасността и ефективността на финансираните от Съюза дейности;

5.  Приветства проекта за реформа на Сметната палата, който започна в края на 2014 г. с цел рационализиране на одитния процес, трансформиране на Сметната палата в организация, ориентирана към изпълнение на задачи, и разширяване на обхвата на работата на нейния персонал; приканва Сметната палата да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатите цели и установеното въздействие по отношение на тази реформа;

6.  Напомня на Сметната палата, че Парламентът, Съветът и Комисията се договориха в точка 54 от общия подход към децентрализираните агенции от 2012 г., че „пълната отговорност за всички аспекти на възложените на външен изпълнител одити продължава да се носи Европейската сметна палата, която управлява всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки и ги финансира, както и всички други разходи, свързани с възложени на външен изпълнител одити, от собствения си бюджет“; изразява дълбоко съжаление, че новият подход към одита, включващ одитори от частния сектор, е довел до увеличаване на административна тежест за децентрализираните агенции; отбелязва със загриженост, че това е довело до увеличение на административната тежест с 85%, на повече от 13 000 часа в сравнение с предходния одит, управляван от Сметната палата, което се равнява средно на 3,5 еквивалента на пълно работно време; изразява съжаление, че времето, посветено на възлагането на обществени поръчки и администрирането на договорите за одит, е довело до повече от 1400 часа допълнителна работа за децентрализираните агенции, и че общите допълнителни разходи за външни одити от частния сектор през 2014 г. възлизат на 550 000 EUR; повтаря призива си към Сметната палата да следва договорения общ подход и да възлага и плаща за външните одити на агенциите и да предостави по-добри насоки за одиторите от частния сектор, така че да се намали значително административната тежест;

7.  Отбелязва със задоволство, че Сметната палата възнамерява да направи преглед, с цел оценяване на резултатите от дейността на Съда на ЕС, вследствие на искането на Парламента, отправено до Сметната палата в контекста на процедурата от 29 април 2015 г. по освобождаване от отговорност за 2013 г.(1);

8.  Изисква, въз основа на това добро сътрудничество, Сметната палата да изготви специален доклад относно това дали Комисията е използвала добре своите правомощия за подкрепа и контрол на държавите членки при изпълнението на бюджета на Съюза;

9.  Подкрепя усилията на Сметната палата за осигуряване на повече ресурси за одити на изпълнението; очаква основаната на изпълнението на задачи организация на одитния персонал да позволи на Сметната палата да разпределя ресурси по по-гъвкав начин, без това да е в ущърб на неговата мисия; изразява мнението, че в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, следва да се поддържа по-тясно сътрудничество между Сметната палата и националните върховни одиторски органи, по-специално във връзка с изготвянето на докладите от одитите върху изпълнението (икономическата ефективност) на различни политики и програми на Съюза и във връзка с одита на мерките за споделено управление; очаква конкретни резултати по отношение на споделянето на годишната работна програма на Сметната палата;

10.  Отбелязва инициативата на Сметната палата да реформира системата си от камари и би желал да научи повече за предложението;

11.  Отбелязва, че 2014 година бележи рекорд по отношение на постигнатите от Сметната палата резултати и приветства новите елементи, като например обзорния преглед;

12.  Отбелязва съкращаването на сроковете за изготвяне на специални доклади от 2008 г. насам, въпреки че все още не е постигната целта те да бъдат изготвяни в рамките на 18 месеца; подчертава, че тази цел трябва да бъде реалистична, така че да не се излага на риск качеството на докладите;

13.  Насърчава Сметната палата да разгледа връзката между броя и своевременността на специалните доклади;

14.  Подчертава, че препоръките, съдържащи се в специалните доклади често са неясни и е на мнение, че те трябва последователно да разкриват положителните и отрицателните страни на поведението на съответните държави;

15.  Отбелязва със задоволство, че задължението за намаляване на персонала с 5% се изпълнява без отрицателно въздействие върху политиката на Сметната палата за засилване на нейните одиторски услуги; призовава Сметната палата да се увери, че по-нататъшните съкращения няма да окажат отрицателно въздействие върху качеството на нейните доклади;

16.  Призовава Сметната палата да гарантира освен експертните качества и опит, географския баланс на своя персонал, особено на ръководни и директорски длъжности;

17.  Отчита усилията на Сметната палата да подобри балансираното представителство на половете сред персонала си; подчертава и приветства увеличаването на броя на жените одитори, което несъмнено ще се отрази върху броя на жените на ръководни длъжности в този сектор, както и създаването на мрежа на жените одитори; подчертава необходимостта от продължаване на усилията в тази насока;

18.  Оценява усилията, които Сметната палата полага за професионалното обучение на своите одитори, с оглед постигане на по-ефективно управление и актуализиране на знанията; приветства Сметната палата за сътрудничеството ѝ с университета на Мец/Нанси в разработването на специализирани курсове по европейски одит и насърчава Сметната палата да установи контакти с други европейски университети със същата цел;

19.  Отбелязва, че салдото от налични средства по договора, сключен, за да се плати за сградата К3, ще бъде използвано, за да се финансира модернизирането на сградата K2; би желал да научи повече относно обхвата на това модернизиране;

20.  Отново отправя призива си политиката в областта на сградния фонд на Сметната палата да бъде приложена към нейния годишен отчет за дейността;

21.  Признава, че Сметната палата полага усилия да намали разходите за превод; счита, че сключването на споразумение за сътрудничество за превод — подобно на това на консултативните комитети с Парламента — би могло да се разглежда като част от стратегията на Сметната палата за периода 2013—2017 г. за подобряване на ефективността и намаляване на разходите; отправя искане към Сметната палата да възлага извършването на превод на външни изпълнители, като допълнителен начин за постигане на икономии;

22.  Отчита резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи, във връзка с договарянето на хармонизирана методология, която да позволява пряка съпоставка на разходите за писмен превод на всички институции; приветства факта, че Сметната палата предоставя данни съобразно тази методология;

23.  Призовава Сметната палата да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключили разследвания на OLAF, при които институцията или лица, работещи за нея, са били обект на разследване;

24.  Отбелязва, че изпълнението на препоръките на службата за вътрешен одит да се направи преглед на правилата, включени в ръководството относно командировките, е било отложено поради технически причини;

25.  Отбелязва първите стъпки на Сметната палата към среда без документи на хартиен носител; подкрепя Сметната палата в нейните цели, но очаква комисията по бюджетен контрол на Парламента да продължи да получава няколко хартиени копия на докладите на Сметната палата; подкрепя стратегията за опазване на околната среда, прилагана от Сметната палата до момента, включително акцента ѝ върху намаляването на потреблението на енергия, засиленото използване на видеоконферентни връзки, инсталирането на система за събиране на дъждовна вода и насърчаването на устойчивата мобилност;

26.  Приветства по-голямата яснота на съобщенията на Сметната палата чрез медиите; очаква тези подобрения да продължат;

27.  Оценява сътрудничеството между Сметната палата и комисията по бюджетен контрол на Парламента и приветства редовната обратна връзка от Сметната палата в отговор на неговите искания.

(1) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V — Сметна палата (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 123).

Правна информация - Политика за поверителност