Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2158(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0107/2016

Předložené texty :

A8-0107/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0153

Přijaté texty
PDF 409kWORD 83k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Účetní dvůr (2015/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0107/2016),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl V – Účetní dvůr (2015/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0107/2016),

1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor (PricewaterhouseCoopers SARL), aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; bere na vědomí názor auditora, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Účetního dvora“;

2.  zdůrazňuje, že v roce 2014 činily celkové prostředky Účetního dvora 133 498 000 EUR (v roce 2013 měl k dispozici 142 761 000 EUR) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 98,8 % v porovnání s 92 % v roce 2013; vítá, že se díky snížení rozpočtu zlepšila míra plnění;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní, přičemž značná část prostředků je používána na náklady spojené s osobami pracujícími v tomto orgánu;

4.  uznává zásadní úlohu Účetního dvora při zajišťování dokonalejšího a inteligentnějšího čerpání unijních fondů; připomíná, že Účetní dvůr díky svému význačnému postavení může zákonodárci a rozpočtovému orgánu poskytovat cenná stanoviska k výsledkům a výstupům dosažených v rámci politik Unie s cílem zlepšovat hospodárnost, účinnost a efektivitu činností financovaných z prostředků Unie;

5.  vítá reformní projekt, který Účetní dvůr zahájil v roce 2014, aby zjednodušil auditní postup, transformoval se v organizaci strukturovanou podle úkolů a rozšířil rozsah činností svých zaměstnanců; vyzývá Účetní dvůr, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dosažených cílech a zjištěných dopadech této reformy;

6.  připomíná Účetnímu dvoru, že Evropský parlament, Rada a Komise se v bodě 54 společného přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012 shodly na tom, že „za všechny aspekty vnějších auditů prováděných externími subjekty plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek a financuje je z vlastního rozpočtu, stejně jako i ostatní náklady spojené s vnějšími audity prováděnými externími subjekty“; je velmi rozčarován tím, že nová strategie zapojení auditorů ze soukromého sektoru vedla ke zvýšení administrativní zátěže decentralizovaných agentur; se znepokojením konstatuje, že tato zátěž vzrostla o 85 %, tzn. na více než 13 000 hodin, v porovnání s předchozím auditem vykonaným Účetním dvorem, což zhruba odpovídá 3,5 ekvivalentu plného pracovního úvazku; vyjadřuje politování nad tím, že zadávání zakázek a správa smluv o auditu znamenaly pro decentralizované agentury více než 1 400 hodin dodatečné práce a že celkové dodatečné náklady na externí soukromé audity se v roce 2014 vyšplhaly na 550 000 EUR; připomíná svou výzvu Účetnímu dvoru, aby se řídil dohodnutým společným přístupem a uzavíral smlouvy s externími auditory agentur, platil je a poskytoval jim lepší pokyny, čímž výrazně sníží současnou vyšší administrativní zátěž;

7.  s uspokojením bere na vědomí, že Účetní dvůr má v plánu provést kontrolu na Soudním dvoře, jež bude mít za cíl posouzení jeho výkonnosti, jak požadoval Parlament ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 29. dubna 2015 na rozpočtový rok 2013(1);

8.  na základě této dobré spolupráce žádá Účetní dvůr, aby vypracoval zvláštní zprávu o tom, zda Komise náležitě využila svých pravomocí v oblasti podpory a kontroly členských států při plnění rozpočtu Unie;

9.  podporuje Účetní dvůr v jeho úsilí věnovat více zdrojů na audity výkonnosti; očekává, že zaměstnanci, kteří budou zorganizováni podle úkolů, umožní Účetnímu dvoru přidělovat zdroje flexibilněji, aniž by ohrozil své poslání; domnívá se, že podle čl. 287 odst. 3 SFEU by měla být prosazována užší spolupráce mezi Účetním dvorem a vnitrostátními nejvyššími kontrolními orgány, zejména v souvislosti s prováděním výkonnostních auditů (efektivity nákladů) rozličných politik a programů EU a kontrol sdíleného řízení; očekává konkrétní výsledky, pokud jde o sdílení ročního pracovního programu Účetního dvora;

10.  bere na vědomí iniciativu Účetního dvora zreformovat svůj systém senátů a chtěl by se o tomto návrhu dozvědět víc;

11.  bere na vědomí skutečnost, že podle informací Účetního dvora byl rok 2014 s ohledem na výstup této instituce rekordním; vítá nové prvky, např. situační zprávu;

12.  bere na vědomí, že lhůty pro vypracování zvláštních zpráv se od roku 2008 zkrátily, ačkoli stále nedosáhly plánovaných 18 měsíců; zdůrazňuje, že tento cíl musí být realistický, aby nebyla ohrožena kvalita zpráv;

13.  vybízí Účetní dvůr, aby posoudil vztah mezi počtem a vhodným načasováním zvláštních zpráv;

14.  trvá na tom, že doporučení obsažená ve zvláštních zprávách jsou často nejasná a je toho názoru že by měla důsledně upozorňovat na pozitivní a negativní aspekty jednání dotčených zemí;

15.  s uspokojením konstatuje, že uložené snížení stavu zaměstnanců o 5 % probíhá bez negativního dopadu na snahu Účetního dvora o posílení svých auditorských služeb; vyzývá Účetní dvůr, aby zajistil, aby další snížení neomezilo kvalitu jeho zpráv;

16.  vyzývá Účetní dvůr, aby zajistil, že jeho zaměstnanci, zejména v řídících funkcích a na ředitelských pozicích budou vyváženě reprezentovat geografické regiony a budou vybírání na základě zkušeností a odborné kompetence;

17.  kladně hodnotí úsilí, které Účetní dvůr vynaložil na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů mezi svými zaměstnanci; zdůrazňuje a vítá zvýšení počtu auditorek, což se bezpochyby projeví na jejich zastoupení na vedoucích pozicích v této oblasti, a také vytvoření sítě auditorek; trvá na tom, že je třeba v nastoleném trendu pokračovat;

18.  oceňuje úsilí, které Účetní dvůr vynaložil na odborná školení svých auditorů v zájmu efektivnějšího řízení a aktualizace vědomostí; blahopřeje Účetnímu dvoru ke spolupráci s univerzitou v Metách/Nancy při přípravě studia zaměřeného na evropský audit a vyzývá Účetní dvůr, aby za tímto účelem navázal kontakty i s jinými evropskými univerzitami;

19.  bere na vědomí, že zůstatek na účtu, který byl vytvořen pro účely financování budovy K3, bude použit na renovaci budovy K2; přál by si znát rozsah těchto prací;

20.  znovu Účetní dvůr žádá, aby do své výroční zprávy o činnosti zahrnul politiku v oblasti budov;

21.  všímá si úsilí Účetního dvora na snížení nákladů na překlad; věří, že v rámci strategie Účetního dvora pro zvýšení účinnosti a snížení nákladů na období 2013–2017 by mohla být zvážena podobná dohoda o spolupráci na překladech, jaká existuje v případě poradních výborů a Parlamentu; žádá Účetní dvůr, aby zvážil zadávání překladů externím subjektům jako další způsob dosažení úspor;

22.  s uznáním bere na vědomí výsledky interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení, který se shodl na harmonizované metodě umožňující přímé srovnávání nákladů všech orgánů na překlady; vítá skutečnost, že Účetní dvůr poskytuje údaje podle této metody;

23.  vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu se stávajícími pravidly týkajícími se důvěrnosti a ochrany údajů zahrnoval do svých výročních zpráv o činnosti výsledky a důsledky uzavřených případů úřadu OLAF, během nichž byl vyšetřován Účetní dvůr nebo některá z osob, která pro něj pracuje;

24.  bere na vědomí, že realizace doporučení útvaru interního auditu týkajících se přezkumu ustanovení, jež jsou zahrnuta do pravidel pro služební cesty, byla z technických důvodů odložena;

25.  bere na vědomí první opatření Účetního dvora, která mají v budoucnu zcela eliminovat tištěné dokumenty; podporuje cíle Účetního dvora, avšak očekává, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu bude i nadále jeho zprávy dostávat v několika tištěných kopiích; schvaluje environmentální strategii, kterou Účetní dvůr dosud prováděl, včetně jejího zaměření na snižování spotřeby energie, větší využívání videokonferencí, instalaci systému na zachycování dešťové vody a podporu udržitelné mobility;

26.  vítá, že sdělení, která Účetní dvůr poskytuje sdělovacím prostředkům, jsou srozumitelnější; očekává, že se jejich kvalita bude dále zvyšovat;

27.  oceňuje spolupráci Účetního dvora a Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu a pravidelnou zpětnou vazbu, kterou mu na jeho žádost Účetní dvůr poskytuje.

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr (Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 123).

Právní upozornění - Ochrana soukromí