Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2158(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0107/2016

Esitatud tekstid :

A8-0107/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0153

Vastuvõetud tekstid
PDF 255kWORD 72k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda (2015/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0107/2016),

1.  annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kontrollikojale, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 20.2.2014.
(2) ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 5.11.2015, lk 1.
(4) ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – Kontrollikoda (2015/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0107/2016),

1.  märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib sõltumatu välisaudiitor – PricewaterhouseCoopers SARL –, et kohaldada samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid, mida kontrollikoda kohaldab auditeeritavate suhtes; võtab teadmiseks audiitori arvamuse, mille kohaselt annavad finantsaruanded õige ja õiglase ülevaate kontrollikoja finantsolukorrast;

2.  rõhutab, et 2014. aastal oli kontrollikoja lõplike assigneeringute summa 133 498 000 eurot (142 761 000 eurot 2013. aastal) ja eelarve üldine täitmise määr oli 98,8 % (2013. aastal 92 %); väljendab heameelt, et eelarve täitmise määr on paranenud, kui eelarve maht on vähenenud;

3.  rõhutab, et kontrollikoja eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suure osa moodustavad institutsioonis töötavate inimestega seotud kulud;

4.  tunnistab, et kontrollikojal on otsustav roll liidu vahendite parema ja arukama kulutamise tagamisel; tuletab meelde, et kontrollikojal on parim positsioon selleks, et esitada seadusandjale ja eelarvepädevale institutsioonile väärtuslikke arvamusi liidu poliitikavaldkondades saavutatud tulemuste ja tulemite kohta, et parandada liidu rahastatava tegevuse säästlikkust, tõhusust ja tulemuslikkust;

5.  peab kiiduväärseks 2014. aasta lõpus alanud kontrollikoja reformimise projekti, mille eesmärk on optimeerida auditiprotsessi, muuta kontrollikoda ülesandepõhiseks organisatsiooniks ning laiendada töötajate töövaldkonda; kutsub kontrollikoda üles teavitama eelarve täimisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni saavutatud eesmärkidest ja mõjust, mis on tehtud kindlaks kõnealuse reformi järgselt;

6.  tuletab kontrollikojale meelde, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid 2012. aastal detsentraliseeritud asutusi käsitleva ühise lähenemisviisi punktis 54 kokku, et kontrollikoda vastutab täielikult allhankena läbiviidavate välisauditite kõikide aspektide eest, viib läbi kõik vajalikud haldus- ja hankemenetlused ning rahastab allhankena läbiviidavaid välisauditeid ja nendega seotud kulusid oma eelarvest; kahetseb väga, et erasektori audiitoreid kaasav uus auditikäsitlus suurendas detsentraliseeritud asutuste halduskoormust; märgib murelikult, et halduskoormus suurenes 85 %, st rohkem kui 13 000 tunnini kontrollikoja tehtud eelmise auditiga võrreldes, mis vastab keskmiselt 3,5 täiskohaga töötaja tööajale; peab kahetsusväärseks, et auditilepingute hangetele ja haldamisele kulus detsentraliseeritud asutustes üle 1400 tunni lisatööaega ning erasektori audititega seotud täiendavad kulud kokku olid 2014. aastal 550 000 eurot; kordab kontrollikojale esitatud üleskutset järgida kokkulepitud ühist lähenemisviisi ja sõlmida lepinguid asutusteväliste audiitoritega ja maksta neile ning anda erasektori audiitoritele paremaid suuniseid, et halduskoormust oluliselt vähendada;

7.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda kavatseb tulemuslikkuse hindamise eesmärgil vaadata läbi Euroopa Kohtu tegevuse, mida Euroopa Parlament 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonis taotles(1);

8.  palub kõnealusele heale koostööle tuginedes, et kontrollikoda koostaks eriaruande selle kohta, kas komisjon on kasutanud hästi liikmesriikide poolt liidu eelarve täitmise toetamise ja kontrollimise alaseid volitusi;

9.  toetab kontrollikoja püüdlusi eraldada tulemusaudititele rohkem vahendeid; ootab, et audiitorite ülesandepõhine organisatsioon võimaldab kontrollikojal eraldada ressursse paindlikumalt ülesannete täitmist ohtu seadmata; on arvamusel, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 tuleks teha tihedamat koostööd kontrollikoja ja riikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel, eriti seoses liidu eri poliitikavaldkondade ja programmide (kuludele vastavat tulu käsitleva) tulemusauditi aruannete koostamisega ning sellega, mis puudutab koostöös liikmesriikidega täidetava eelarve auditeerimist; loodab konkreetseid tulemusi seoses kontrollikoja iga-aastase tööprogrammi edastamisega;

10.  võtab teadmiseks kontrollikoja algatuse reformida oma kodade süsteemi ja on huvitatud rohkema teabe saamisest selle ettepaneku kohta;

11.  võtab kontrollikoja esitatud teabe põhjal teadmiseks, et 2014. aasta oli institutsiooni tulemi seisukohast rekordiline; tunneb heameelt uute elementide üle, nt ülevaatearuanne;

12.  võtab teadmiseks, et eriaruannete koostamiseks vajalik aeg on alates 2008. aastast lühenenud, kuid eesmärgiks seatud 18 kuud ei ole veel saavutatud; toonitab, et eesmärk peab olema realistlik, et mitte seada ohtu aruannete kvaliteeti;

13.  ergutab kontrollikoda uurima eriaruannete arvu ja õigeaegsuse vahelist suhet;

14.  jääb kindlaks seisukohale, et eriaruannetes antud soovitused on sageli ebaselged ning aruannetes tuleks tuua järjekindlalt välja asjaomaste riikide positiivne ja negatiivne käitumine;

15.  võtab rahuloluga teadmiseks, et kohustust vähendada töötajate arvu 5 % täidetakse nii, et see ei avalda kahjulikku mõju kontrollikoja poliitikale, mis näeb ette audititeenuste tugevdamise; kutsub kontrollikoda üles tagama, et lisakärped ei kahjusta aruannete kvaliteeti;

16.  kutsub kontrollikoda üles tagama, et eriti juhtivate ja direktorite ametikohtade osas võetaks lisaks teenetele ja asjatundlikkusele arvesse personali geograafilist tasakaalustatust;

17.  peab kiiduväärseks jõupingutusi, mida kontrollikoda on teinud oma töötajate soolise tasakaalu parandamiseks; toonitab ja peab kiiduväärseks naisaudiitorite arvu suurenemist, mis mõjutab kahtlemata nende töötamist vastutavatel ametikohtadel kõnealuses sektoris, samuti naisaudiitorite võrgustiku loomist; rõhutab vajadust jätkata sellesuunalist tööd;

18.  peab kiiruväärseks jõupingutusi, mida kontrollikoda on teinud oma audiitorite erialase koolituse valdkonnas, et muuta juhtimine ja teadmiste ajakohastamine tulemuslikumaks; tunnustab kontrollikoda koostöö eest, mida ta on teinud Metzi/Nancy ülikooliga Euroopa auditi alaste erikursuste loomisel, ning ergutab kontrollikoda looma samal eesmärgil kontakte ka teiste Euroopa ülikoolidega;

19.  võtab teadmiseks, et hoone K3 eest tasumiseks avatud arve jääki kasutatakse hoone K2 uuendustööde rahastamiseks; tahab teada, kui mahukate töödega on tegemist;

20.  kordab nõudmist, et kontrollikoja iga-aastasele tegevusaruandele lisataks kinnisvarapoliitika andmed;

21.  võtab teadmiseks, et kontrollikoda on teinud pingutusi kirjaliku tõlke kulude vähendamiseks; usub, et kirjalikku tõlget käsitlevat koostöölepingut – nagu nõuandekomiteedel on Euroopa Parlamendiga – võiks kaaluda aastaid 2013–2017 hõlmava kontrollikoja strateegia raames, et suurendada tõhusust ja vähendada kulusid; palub kontrollikojal kaaluda välistõlketeenuse tellimist kulude kokkuhoidmise lisaviisina;

22.  võtab teadmiseks tulemused, mille institutsioonidevaheline kirjaliku ja suulise tõlke komisjon saavutas ühtlustatud meetodis kokku leppimisega, mis võimaldab kõikide institutsioonide tõlkekulusid otseselt võrrelda; tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda esitab andmeid kõnealuse metoodika alusel;

23.  palub kontrollikojal lisada oma iga-aastastesse tegevusaruannetesse kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega selliste lõpetatud OLAFi juhtumite tulemused ja tagajärjed, mille puhul oli uurimise all institutsioon või mõni selle heaks töötav isik;

24.  võtab teadmiseks, et siseauditi talituse soovitatud töölähetuste juhendi eeskirjade läbivaatamine lükati tehnilistel põhjustel edasi;

25.  võtab teadmiseks kontrollikoja esimesed sammud paberivaba keskkonna suunas; toetab kontrollikoda oma eesmärkide poole pürgimisel, kuid loodab, et Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile saadetakse ka edaspidi mõned kontrollikoja aruannete paberkoopiad; kiidab heaks kontrollikoja seni rakendatava keskkonnastrateegia, sh selle suunitluse energiatarbimise vähendamisele, videokonverentside suuremale kasutatavusele, vihmavee taaskasutussüsteemi paigaldamisele ja säästva liikuvuse edendamisele;

26.  väljendab heameelt selle üle, et meedia kaudu edastatud kontrollikoja sõnumid on olnud varasemast selgemad; ootab, et see positiivne areng jätkub;

27.  peab kiiduväärseks kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni vahelist koostööd ning väljendab heameelt kontrollikoja korrapärase tagasiside üle vastusena Euroopa Parlamendi päringutele.

(1) Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – Kontrollikoda (ELT L 255, 30.9.2015, lk 123).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika