Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2158(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0107/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0107/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0153

Usvojeni tekstovi
PDF 333kWORD 83k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio V. – Revizorski sud (2015/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Revizorskog suda za izvršenje proračuna Revizorskog suda za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Revizorskom sudu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih dâ na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL L 51, 20.2.2014.
(2)SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3)SL C 373, 5.11.2015., str. 1.
(4)SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio V. – Revizorski sud (2015/2158(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio V. – Revizorski sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0107/2016),

1.  napominje da godišnju računovodstvenu dokumentaciju Revizorskog suda revidira nezavisni vanjski revizor PricewaterhouseCoopers SARL kako bi se i na Revizorski sud primjenjivala načela transparentnosti i odgovornosti koja primjenjuje u svojim revizijama; prima na znanje mišljenje revizora da „financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje Europskog revizorskog suda”;

2.  naglašava da je 2014. ukupan iznos konačnih odobrenih sredstava Revizorskog suda bio 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR 2013.) te da je ukupna stopa izvršenja proračuna bila 98,8 %, dok je 2013. ta stopa bila 92 %; pozdravlja povećanje stope izvršenja sa smanjenim proračunom;

3.  ističe da je proračun Revizorskog suda isključivo administrativne naravi i da se veliki iznosi izdvajaju za rashode povezane s osobama koje rade u instituciji;

4.  potvrđuje presudnu ulogu Revizorskog suda u jamčenju učinkovitijeg i promišljenijeg trošenja sredstava Unije; podsjeća na to da Revizorski sud ima važnu ulogu da zakonodavcu i proračunskom tijelu daje vrijedna mišljenja o rezultatima i učincima politika Unije kako bi se povećala ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti koje financira Unija;

5.  pozdravlja projekt reforme Revizorskog suda pokrenut krajem 2014. kojim se nastoji pojednostavniti postupak revizije i reformirati organizaciju rada Revizorskog suda tako da bude prilagođena radnim zadatcima te povećati opseg rada svojeg osoblja; poziva Revizorski sud da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignutim ciljevima i učincima te reforme;

6.  podsjeća Revizorski sud na to da su se u točki 54. zajedničkog pristupa za decentralizirane agencije iz 2012. Parlament, Vijeće i Komisija dogovorili da je za sve aspekte vanjskih revizija povjerenih vanjskim službama i dalje u cijelosti odgovoran Europski revizorski sud, koji upravlja svim potrebnim administrativnim postupcima i postupcima javne nabave te iz svog proračuna financira te postupke i sve druge troškove povezane s vanjskim revizijama povjerenim vanjskim službama”; izražava duboko žaljenje zbog toga što novi revizijski pristup uključivanja revizora iz privatnog sektora povećava administrativno opterećenje decentraliziranih agencija; sa zabrinutošću napominje da je to dovelo do povećanja administrativnog opterećenja za 85 %, što je više od 13 000 dodatnih sati u usporedbi s prijašnjim revizijama koje je provodio Revizorski sud, što u prosjeku čini 3,5 ekvivalenta punog radnog vremena; izražava žaljenje što je vrijeme potrošeno na javnu nabavu i administraciju ugovora o reviziji stvorilo više od 1400 sati dodatnog posla za decentralizirane agencije te što su ukupni dodatni rashodi za vanjske revizije koje je izradio privatni sektor 2014. porasli na 550 000 EUR; ponovno poziva Revizorski sud da poštuje dogovoreni zajednički pristup te ugovara i podmiruje usluge vanjskih revizora agencija te da pruži bolje smjernice privatnim revizorima kako bi se u velikoj mjeri smanjilo administrativno opterećenje;

7.  primjećuje sa zadovoljstvom da Revizorski sud planira provesti reviziju Suda Europske unije kako bi ocijenio njegovu uspješnost, u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz rezolucije o davanju razrješnice od 29. travnja 2015. za financijsku godinu 2013.(1);

8.  polazeći od te plodne suradnje poziva Revizorski sud da izradi tematsko izvješće o tome je li Komisija dobro iskoristila svoje ovlasti pri podupiranju i nadziranju država članica u izvršavanju proračuna Unije;

9.  podupire Revizorski sud u njegovim naporima da izdvoji više sredstava za revizije uspješnosti; očekuje da će organizacija rada revizorskog osoblja prilagođena radnim zadacima omogućiti Revizorskom sudu fleksibilnije dodjeljivanje financijskih sredstava, a da pritom ne naruši njegovu zadaću; smatra da bi u skladu s člankom 287. stavkom 3. UFEU-a Revizorski sud i nacionalne vrhovne revizijske institucije trebali prisnije surađivati, osobito u pogledu izrade izvješća o reviziji uspješnosti (postizanje vrijednosti za novac) za različite politike i programe Unije i revidiranja mehanizama podijeljenog upravljanja; očekuje konkretne rezultate kad je riječ o obznanjivanju godišnjeg programa Revizorskog suda;

10.  prima na znanje inicijativu Revizorskog suda da reformira svoj sustav revizijskih vijeća; želi saznati više o tome;

11.  prima na znanje da je 2014. Revizorski sud imao najveći izlazni proizvod u dosadašnjem radu; te pozdravlja novitete poput panoramskog pregleda;

12.  prima na znanje da se od 2008. smanjilo vrijeme potrebno za izradu tematskih izvješća, iako još nije postignut cilj da to bude 18 mjeseci; naglašava da ciljevi moraju biti realistični kako se ne bi narušila kvaliteta izvješća;

13.  potiče Revizorski sud da ispita povezanost količine i pravovremenosti tematskih izvješća;

14.  naglašava da su preporuke sadržane u tematskim izvješćima često nejasne te smatra da bi se njima trebalo dosljedno upućivati na primjerena i neprimjerena postupanja dotičnih država;

15.  sa zadovoljstvom primjećuje da provedba obveze smanjenja broja zaposlenika za 5 % nije nepovoljno utjecala na politiku Revizorskog suda da intenzivira svoje usluge revizije; poziva Revizorski sud da se pobrine da daljnji rezovi ne utječu nepovoljno na kvalitetu njegovih izvješća;

16.  poziva Revizorski sud da uz zaslužnost i stručnost zajamči i geografsku ravnotežu osoblja, osobito za rukovoditeljska i direktorska radna mjesta;

17.  pozdravlja zalaganje Revizorskog suda da poboljša rodnu ravnotežu svog osoblja; ističe i pozdravlja povećanje broja žena među revizorima, što će nedvojbeno utjecati na njihovu zastupljenost na rukovoditeljskim položajima u tom sektoru, kao i na stvaranje mreže ženskih revizora; naglašava da je nužno nastaviti rad u tom pravcu;

18.  pozdravlja korake koje je Revizorski sud poduzeo u stručnom osposobljavanju svojih revizora ne bi li upravljanje i obnavljanje znanja učinio djelotvornijim; čestita Revizorskom sudu na njegovoj suradnji sa sveučilištima u Metzu i Nancyju u izradi specijalističkih studijskih programa u području europske revizije i potiče Revizorski sud da u tu svrhu uspostavi kontakt i s drugim europskim sveučilištima;

19.  prima na znanje da će se raspoloživi saldo iz ugovora sklopljenog za plaćanje zgrade K3 iskoristiti za financiranje renoviranja zgrade K2; želio bi znati više o opsegu tih radova;

20.  ponavlja svoj poziv na to da se politika Revizorskog suda o upravljanju nekretninama priloži godišnjem izvješću o radu;

21.  priznaje da je Revizorski sud nastojao smanjiti troškove prevođenja; smatra da bi se sklapanje sporazuma o suradnji u području prevođenja, kakav postoji između savjetodavnih odbora i Parlamenta, mogla razmotriti kao dio strategije Revizorskog suda za razdoblje 2013. − 2017. radi poboljšanja učinkovitosti i smanjenja troškova; poziva Revizorski sud da razmotri povjeravanje prijevoda vanjskim službama kao jedan od načina uštede troškova;

22.  potvrđuje rezultate međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje u dogovaranju usklađene metodologije koja omogućuje izravnu usporedbu troškova prevođenja svih institucija; pozdravlja činjenicu da Revizorski sud ustupljuje podatke u skladu s tom metodologijom;

23.  poziva Revizorski sud da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uvrsti rezultate i posljedice zaključenih slučajeva Europskog ureda za borbu protiv prijevara u kojima je predmet istrage bila institucija ili osoba zaposlena u instituciji;

24.  prima na znanje da je usvajanje preporuke Službe za unutarnju reviziju da se preispitaju pravila iz vodiča za službena putovanja odgođeno iz tehničkih razloga;

25.  prima na znanje da je Revizorski sud poduzeo prve korake da bi se u radu institucije prestao koristiti papir; podupire inicijativu Revizorskog suda u njegovim ciljevima, ali očekuje da Odbor Parlamenta za proračunski nadzor i dalje prima nekoliko papirnatih primjeraka izvješća Revizorskog suda; podržava strategiju za okoliš koju je dosad provodio Revizorski sud, pa i njezin naglasak na smanjenju potrošnje energije, većem korištenju videokonferencijama, uspostavi sustava za ponovnu uporabu kišnice i promicanju održive mobilnosti;

26.  pozdravlja veću jasnoću objava Revizorskog suda u medijima; očekuje da će se ta poboljšanja nastaviti;

27.  pozdravlja suradnju između Revizorskog suda i Odbora Parlamenta za proračunski nadzor, kao i redovite povratne informacije u odgovoru na zahtjeve Parlamenta.

(1)Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio V. – Revizorski sud (SL L 255, 30.9.2015., str. 123.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti