Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2158(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0107/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0107/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0153

Elfogadott szövegek
PDF 271kWORD 85k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (2015/2158(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2016),

1.  mentesítést ad a Számvevőszék főtitkára számára a Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Számvevőszéknek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Ombudsmannak, az Európai adatvédelmi biztosnak valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2014.2.20.
(2) HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
(3) HL C 373., 2015.11.5., 1. o.
(4) HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék (2015/2158(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, V. szakasz – Számvevőszék,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0107/2016),

1.  rámutat, hogy a Számvevőszék éves beszámolóját egy független külső könyvvizsgáló cég, a PricewaterhouseCoopers SARL auditálja, hogy ugyanazon átláthatósági és elszámoltathatósági elvek vonatkozzanak a Számvevőszékre is, mint az általa ellenőrzött szervekre; tudomásul veszi a könyvvizsgálói véleményt, mely szerint a beszámoló „a Számvevőszék pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad”;

2.  hangsúlyozza, hogy 2014-ben a Számvevőszék összesen 133 498 000 EUR összegű végleges előirányzattal rendelkezett (2013-ben 142 761 000 euróval), és hogy a költségvetés összesített végrehajtási aránya 98,8% volt, míg 2013-ban 92%; üdvözli a csökkentett költségvetés magasabb végrehajtási arányát;

3.  hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék költségvetése tisztán adminisztratív jellegű, amelynek nagy részét az intézményben dolgozókkal kapcsolatos kiadások teszik ki;

4.  elismeri a Számvevőszék kulcsfontosságú szerepét az uniós források jobb és intelligensebb felhasználásának biztosításában; emlékeztet arra, hogy a Számvevőszék kiemelt szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy a jogalkotó és a költségvetési hatóság számára értékes véleményeket biztosít az uniós politikák révén elért eredményekről és azok kimeneteléről az Unió által finanszírozott tevékenységek gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében;

5.  üdvözli a Számvevőszék 2014 végén megkezdett reformját, melynek célja az ellenőrzési folyamat ésszerűsítése, a Számvevőszék feladatorientált szervezetté alakítása és személyzete feladatkörének bővítése; felkéri a Számvevőszéket, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért célokról és a reform hatásáról;

6.  emlékezteti a Számvevőszéket, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság a decentralizált ügynökségekről szóló, 2012-es közös megközelítés 54. pontjában megállapodott abban, hogy „az ilyen kiszervezett külső ellenőrzésekért minden szempontból továbbra is teljes mértékben a Számvevőszéknek kell felelnie, amely az összes szükséges adminisztratív és közbeszerezési eljárást kezeli, valamint hogy ezeket, továbbá a kiszervezett külső ellenőrzésekkel összefüggésben felmerülő minden egyéb költséget saját költségvetéséből kell finanszíroznia”; rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a magánszektorbeli ellenőrök bevonását tartalmazó új ellenőrzési megközelítés miatt nőtt a decentralizált ügynökségek adminisztratív terhe; aggodalommal állapítja meg, hogy ez 85%-kal növelte az adminisztratív terhet, ami több mint 13 000 plusz órát jelent avagy átlagosan 3,5 teljes munkaidős egyenértéket a Számvevőszék által végzett korábbi ellenőrzéshez képest; sajnálatosnak tartja, hogy az ellenőrzési szerződések közbeszerzési eljárása és kezelése több mint 1 400 óra többletmunkát jelentett a decentralizált ügynökségek számára, és hogy a magánszektorbeli vállalkozások által végzett külső ellenőrzések teljes többletkiadása 2014-ben 550 000 eurót tett ki; ismét felhívja a Számvevőszéket, hogy kövesse az elfogadott közös megközelítést, kössön szerződést az ügynökségek külső ellenőreivel és fizesse ki őket, valamint nyújtson jobb iránymutatást a külső ellenőröknek, hogy jelentősen csökkenjen az adminisztratív teher;

7.  elégedetten állapítja meg, hogy a Számvevőszék a Bíróság felülvizsgálatát tervezi teljesítményének értékelése céljából, a Parlament 2013-as mentesítés keretében elfogadott 2015. április 29-i állásfoglalása nyomán(1);

8.  építve e jó együttműködésre, kéri a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést arról, hogy a Bizottság megfelelő mértékben használta-e hatáskörét a tagállamoknak az uniós költségvetés végrehajtása során történő támogatásában és ellenőrzésében;

9.  támogatja a Számvevőszék erőfeszítéseit a teljesítmény-ellenőrzésekre fordított források növelése terén; úgy véli, az ellenőrző személyzet feladatorientált szervezése lehetővé teszi majd, hogy a Számvevőszék rugalmasabban használhassa fel erőforrásait anélkül, hogy ez aláásná feladatainak teljesítését; úgy véli, hogy az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése alapján szorosabb együttműködésre kellene törekedni a Számvevőszék és a nemzeti legfőbb ellenőrző intézmények között, különösen a különböző uniós politikák és programok teljesítmény-ellenőrzési (értékarányossági) jelentéseinek elkészítése során és a megosztott irányítás alatt álló területek ellenőrzése terén; konkrét eredményeket vár a Számvevőszék éves munkaprogramjának megosztása tekintetében;

10.  tudomásul veszi a Számvevőszék kamararendszerének megreformálására irányuló kezdeményezését és szeretne többet megtudni arról;

11.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a 2014. év rekordot jelentett a Számvevőszék teljesítményében; üdvözli az olyan új elemeket, mint például az állapotfelmérés;

12.  tudomásul veszi, hogy 2008 óta lerövidült a jelentések elkészítéséhez szükséges idő, bár még mindig nem sikerült elérni a 18 hónapos célt; hangsúlyozza, hogy reális célra van szükség annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a jelentések minősége;

13.  arra buzdítja a Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a különjelentések száma és időszerűsége közötti összefüggést;

14.  hangsúlyozza, hogy a különjelentésekben található ajánlások gyakran nem egyértelműek, és azon a véleményen van, hogy azoknak következetesen jelezniük kellene az érintett országok esetében a pozitív és negatív tapasztalatokat;

15.  elégedetten állapítja meg, hogy az 5 %-os létszámcsökkentés végrehajtására oly módon kerül sor, hogy az ne gyakoroljon negatív hatást az ellenőrzési szolgálatok megerősítésére irányuló számvevőszéki politikára; felszólítja a Számvevőszéket, hogy gondoskodjon róla, hogy további csökkentések ne rontsák a jelentések minőségét;

16.  felkéri a Számvevőszéket, hogy biztosítsa személyzetének földrajzi egyensúlyát, különösen a vezetői és igazgatói posztokon, az érdemek és a szakmai szempontok tiszteletben tartása mellett;

17.  méltányolja a Számvevőszék arra irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsa a nemek közötti egyensúlyt alkalmazottai körében; kiemeli és örömmel üdvözli ezzel összefüggésben a női ellenőrök számának növekedését, ami kétségkívül hozzájárul majd ahhoz, hogy a nők felelős beosztásokat töltsenek be az ágazatban és hogy létrejöjjön a női ellenőrök hálózata; hangsúlyozza, hogy folytatni kell az ez irányú törekvéseket;

18.  nagyra értékeli a Számvevőszék ellenőreinek szakképzése érdekében tett erőfeszítéseit, melyek célja a tudásmenedzsment, illetve a tudásmenedzsment korszerűsítésének hatékonyabbá tétele; elismerését fejezi ki a Számvevőszéknek a Metz/Nancy Egyetemmel az európai ellenőrzés szakirányú képzés létrehozása érdekében folytatott együttműködésért, és arra ösztönzi a Számvevőszéket, hogy e célból lépjen kapcsolatba más európai egyetemekkel is;

19.  megállapítja, hogy a K3 épület kifizetésére kötött szerződés keretében rendelkezésre álló források fennmaradó részét a K2 épület felújításának finanszírozására használják fel; szeretne többet megtudni e munkálatok részleteiről;

20.  ismételten kéri, hogy a Számvevőszék ingatlanpolitikáját mellékeljék az éves tevékenységi jelentéshez;

21.  elismeri, hogy a Számvevőszék erőfeszítéseket tett a fordítási költségek csökkentésére; úgy véli, hogy a hatékonyság fokozására és a költségek csökkentésére irányuló 2013–2017-es számvevőszéki stratégia részét képezhetné egy olyan, a fordítással kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése, amilyet a Parlament is kötött a konzultatív bizottságokkal; kéri a Számvevőszéket, hogy további megtakarítások elérése érdekében fontolja meg a fordítás kiszervezését;

22.  tudomásul veszi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a harmonizált módszerek kialakítása terén elért eredményeket, amelyek lehetővé teszik a fordítási költségek közvetlen összehasonlítását valamennyi intézmény között; örömmel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék e módszer alapján szolgáltat adatokat;

23.  felhívja a Számvevőszéket, hogy a hatályos titoktartási és adatvédelmi szabályoknak megfelelve éves tevékenységi jelentésében számoljon be azon lezárt OLAF-esetek eredményéről és következményeiről, amelyekben a vizsgálat érintette az intézményt vagy annak bármelyik alkalmazottját;

24.  tudomásul veszi, hogy technikai okokból elhalasztották a belső ellenőrzési szolgálat azon ajánlásainak végrehajtását, amelyek a kiküldetésekre vonatkozó útmutatóban szereplő szabályok felülvizsgálatára irányultak;

25.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék megtette első lépéseit a papírmentes munkakörnyezet kialakítása felé; támogatja a Számvevőszék kezdeményezését, ám elvárja, hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága továbbra is kapjon néhány nyomtatott példányt a Számvevőszék jelentéseiből; támogatja a Számvevőszék által a mai napig alkalmazott környezetvédelmi stratégiát, többek között az energiafogyasztás csökkentésére helyezett hangsúlyt, a videokonferenciák gyakoribb igénybevételét, az esővíz-hasznosító rendszert és a fenntartható mobilitás előmozdítását;

26.  üdvözli, hogy a Számvevőszék médián keresztül közvetített üzenetei közérthetőbbé váltak; reméli, hogy ez a tendencia folytatódni fog;

27.  méltányolja a Számvevőszék és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közti együttműködést, és üdvözli, hogy a Számvevőszéktől rendszeres visszajelzést kap kéréseire.

(1) Az Európai Parlament állásfoglalása (2015. április 29.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, V. szakasz – Számvevőszék (HL L 255., 2015.9.30., 123. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat