Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2158(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0107/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0107/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.17
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0153

Pieņemtie teksti
PDF 414kWORD 83k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Revīzijas palāta
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (2015/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0107/2016),

1.  sniedz Revīzijas palātas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Revīzijas palātas 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Revīzijas palātai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 20.2.2014.
(2) OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.
(3) OV C 373, 5.11.2015., 1. lpp.
(4) OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (2015/2158(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0107/2016),

1.  norāda, ka Revīzijas palātas gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents (PricewaterhouseCoopers SARL), lai šai iestādei tiktu piemēroti tādi paši pārredzamības un pārskatatbildības principi, kādus tā piemēro revidējamajām iestādēm; norāda uz revidenta atzinumu, ka „finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Eiropas Revīzijas palātas finanšu stāvokli”;

2.  uzsver, ka 2014. gadā Revīzijas palātas galīgās apropriācijas bija EUR 133 498 000 (2013. gadā — EUR 142 761 000) un ka vispārējais budžeta izpildes līmenis bija 98,8 % salīdzinājumā ar 92 % 2013. gadā; atzinīgi vērtē budžeta izpildes līmeņa uzlabošanos samazināta budžeta apstākļos;

3.  uzsver, ka Revīzijas palātas budžetā ir tikai administratīvie izdevumi un lielākās summas tiek izlietotas saistībā ar iestādē strādājošajiem;

4.  atzīst Revīzijas palātas izšķiroši svarīgo lomu, nodrošinot labāku un lietpratīgāku Savienības finanšu līdzekļu tērēšanu; atgādina, ka Revīzijas palāta ir visatbilstošākā iestāde, lai likumdevējam un budžeta iestādei sniegtu vērtīgus atzinumus par Savienības politikas nostādņu rezultātiem un sasniegumiem nolūkā uzlabot Savienības finansēto pasākumu ekonomisko lietderību, rezultātus un efektivitāti;

5.  atzinīgi vērtē 2014. gada beigās sākto Revīzijas palātas reformas projektu, kura mērķis ir racionalizēt revīzijas procesu un pārveidot Revīzijas palātu par tādu organizāciju, kuras darbības pamatā ir veicamais uzdevums, kā arī paplašināt Revīzijas palātas darbinieku pienākumu loku; aicina Revīzijas palātu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sasniegto un par rezultātiem pēc minētās reformas īstenošanas;

6.  atgādina Revīzijas palātai, ka 2012. gadā Parlaments, Padome un Komisija vienojās par vienotu pieeju ES decentralizētajām aģentūrām, un šā dokumenta 54. punktā teikts, ka par visiem ārpakalpojumu sniedzēju veiktu ārējo revīziju aspektiem „arī turpmāk ir pilnībā atbildīga Revīzijas palāta, kas pārvalda un no sava budžeta finansē visas vajadzīgās administratīvās un pakalpojumu pasūtīšanas procedūras, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar ārpakalpojumu veiktām ārējām revīzijām”; pauž dziļu nožēlu, ka jaunā pieeja revīzijām, kas paredz iesaistīt privātā sektora revidentus, palielināja administratīvo slogu decentralizētajām aģentūrām; ar bažām atzīmē, ka tas izraisīja administratīvā sloga pieaugumu par 85 % salīdzinājumā ar iepriekšējām Revīzijas palātas pārvaldītajām revīzijām, proti, līdz vairāk nekā 13 000 stundām, kas pielīdzināms vidēji 3,5 pilna laika slodzēm; pauž nožēlu, ka, organizējot revīzijas līgumu iepirkumu un pārvaldību, decentralizētās aģentūras papildus iztērēja vairāk nekā 1400 stundu darba laika un ka kopējie papildu izdevumi ārējām privātā sektora veiktām revīzijām 2014. gadā bija EUR 550 000; atkārtoti aicina Revīzijas palātu ievērot vienošanos par vienoto pieeju un gan slēgt līgumus ar aģentūru ārējiem revidentiem, gan arī tiem maksāt, kā arī sniegt privātiem revidentiem labākus norādījumus, lai ievērojami samazinātu administratīvo slogu;

7.  ar gandarījumu atzīmē, ka Revīzijas palāta plāno veikt Savienības Tiesas pārbaudi, lai izvērtētu tās sniegumu, tādējādi ņemot vērā Parlamenta prasību tā 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā par 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu(1);

8.  balstoties uz šo labo sadarbību, aicina Revīzijas palātu sagatavot īpašu ziņojumu par to, vai Komisija ir pienācīgi izmantojusi savas pilnvaras atbalstīt un kontrolēt dalībvalstis Savienības budžeta īstenošanā;

9.  atbalsta Revīzijas palātas centienus vairāk resursu veltīt lietderības revīzijām; sagaida, ka revīziju personāla organizēšana uz veicamā uzdevuma pamata ļaus Revīzijas palātai piešķirt resursus elastīgāk, vienlaikus neapdraudot tās misiju; uzskata, ka arī turpmāk ir jācenšas panākt ciešāku LESD 287. panta 3. punktā paredzēto Revīzijas palātas sadarbību ar dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm, jo īpaši attiecībā uz dažādu ES politikas nostādņu un programmu lietderības (līdzekļu atdeves) revīziju veikšanu un attiecībā uz dalītas pārvaldības risinājumu revīziju; sagaida konkrētus rezultātus saistībā ar Revīzijas palātas ikgadējās darba programmas izziņošanu;

10.  ņem vērā Revīzijas palātas iniciatīvu reformēt tās apakšpalātu sistēmu; gribētu uzzināt vairāk par to;

11.  pienācīgi ņem vērā Revīzijas palātas sniegto informāciju, ka 2014. gadā tās darbības rezultāti bija visapjomīgākie visā iestādes pastāvēšanas laikā; atzinīgi vērtē jaunos darbības virzienus, piemēram, vispārējā stāvokļa apskatu gatavošanu;

12.  atzīmē, ka termiņi īpašo ziņojumu sagatavošanai kopš 2008. gada ir saīsinājušies, taču tie vēl nav sasnieguši noteikto mērķi, proti, 18 mēnešus; uzsver, ka mērķim jābūt reāli sasniedzamam, lai neapdraudētu ziņojumu kvalitāti;

13.  mudina Revīzijas palātu izvērtēt attiecību starp īpašo ziņojumu skaitu un to sagatavošanas savlaicīgumu;

14.  uzsver, ka īpašajos ziņojumos iekļautie ieteikumi nereti ir neskaidri un uzskata, ka tajos vajadzētu konsekventi atklāt attiecīgo valstu pozitīvo un negatīvo rīcības aspektu;

15.  ar gandarījumu atzīmē, ka ir izpildīta prasība par 5 % samazināt darbinieku skaitu, vienlaikus negatīvi neietekmējot Revīzijas palātas politiku par revīziju pastiprināšanu; aicina Revīzijas palātu nodrošināt, lai turpmāka darbinieku skaita samazināšana negatīvi neietekmētu tās ziņojumu kvalitāti;

16.  aicina Revīzijas palātu nodrošināt, ka tās darbinieku izvēlē - līdz ar nopelniem un pieredzi - tiek ņemts vērā arī ģeogrāfiskais līdzsvars, jo īpaši attiecinot to uz vadošiem un direktoru amatiem;

17.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas centienus uzlabot tās darbinieku dzimumu līdzsvaru; uzsver un atzinīgi vērtē to, ka palielinājies sieviešu skaits revidentu amatā, kam neapšaubāmi būs ietekme uz sieviešu skaitu revīzijas jomas vadošos amatos un uz revidentu amatā strādājošo sieviešu tīkla veidošanu; uzsver, ka darbs šajā virzienā jāturpina;

18.  pauž gandarījumu par Revīzijas palātas centieniem attiecībā uz revidentu profesionālo apmācību ar mērķi zināšanu pārvaldību un papildināšanu padarīt efektīvāku; atzinīgi vērtē Revīzijas palātas sadarbību ar Mecas/Nansī Universitāti, dibinot specializētus kursus Eiropas revīzijas jomā, un mudina Revīzijas palātu veidot kontaktus arī ar citām Eiropas augstskolām ar tādu pašu mērķi;

19.  atzīmē, ka K3 ēkas apmaksai izveidotajā līgumā izveidojies līdzekļu atlikums tiks izmantots samaksai par K2 ēkas modernizāciju; vēlas uzzināt vairāk minēto darbu apjomu;

20.  atkārtoti aicina gada darbības pārskatam pievienot informāciju par Revīzijas palātas nekustamā īpašuma politiku;

21.  ņem vērā, ka Revīzijas palāta ir centusies samazināt rakstiskās tulkošanas izmaksas; pauž pārliecību, ka par daļu no Revīzijas palātas 2013.–2017. gada stratēģijas efektivitātes uzlabošanai un izmaksu samazināšanai var uzskatīt sadarbības līguma par rakstisko tulkošanu noslēgšanu, kas ir līdzīgs šāda veida līgumam starp konsultatīvajām komitejām un Parlamentu; prasa Revīzijas palātai apsvērt tulkošanas ārpakalpojumu izmantošanu kā papildu veidu izmaksu samazināšanai;

22.  novērtē Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas sasniegto, vienojoties par saskaņotu metodiku, kas ļauj tieši salīdzināt visu iestāžu tulkošanas izmaksas; atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta sniedz datus saskaņā ar šo metodiku;

23.  aicina Revīzijas palātu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību savos gada darbības pārskatos sniegt informāciju par to OLAF izskatīto lietu rezultātiem un sekām, kurās izmeklēšana veikta attiecībā uz pašu iestādi vai kādu no tās darbiniekiem;

24.  atzīmē, ka tehnisku iemeslu dēļ tika atlikta iekšējās revīzijas dienesta ieteikumu īstenošana par komandējumu rokasgrāmatā iekļauto noteikumu pārskatīšanu;

25.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas pirmos pasākumus pārejai uz elektronisku darba vidi; atbalsta Revīzijas palātas iniciatīvu, taču sagaida, ka Parlamenta Budžeta kontroles komiteja arī turpmāk saņems vismaz dažas Revīzijas palātas ziņojumu kopijas drukātā veidā; atbalsta Revīzijas palātas līdz šim īstenoto vides stratēģiju, tostarp koncentrējoties uz enerģijas patēriņa samazināšanu, plašāku videokonferenču izmantošanu, lietus ūdens reģenerācijas sistēmas uzstādīšanu un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu;

26.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palātas paziņojumi plašsaziņas līdzekļos kļuvuši precīzāki; sagaida, ka šādi uzlabojumi turpināsies;

27.  atzinīgi vērtē gan sadarbību starp Revīzijas palātu un Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, gan arī Revīzijas palātas regulāro atgriezenisko saiti, kas tiek nodrošināta pēc Parlamenta pieprasījuma.

(1) Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta (OV L 255, 30.9.2015., 123. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika