Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2158(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0107/2016

Teksty złożone :

A8-0107/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.17
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0153

Teksty przyjęte
PDF 411kWORD 84k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (2015/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0107/2016),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Trybunału Obrachunkowego absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Trybunałowi Obrachunkowemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (2015/2158(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0107/2016),

1.  przyjmuje do wiadomości, że w celu zastosowania tych samych zasad przejrzystości i rozliczalności, które Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stosuje do jednostek przez siebie kontrolowanych, kontroli rocznego sprawozdania finansowego Trybunału dokonuje niezależny audytor zewnętrzny – PricewaterhouseCoopers SARL; przyjmuje do wiadomości opinię audytora, że „sprawozdanie finansowe prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową Trybunału”;

2.  podkreśla, że w roku 2014 Trybunał dysponował ostateczną kwotą środków w wysokości 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR w 2013 r.) oraz że ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 98,8% (w porównaniu do 92% w 2013 r.); z zadowoleniem przyjmuje lepsze wskaźniki wykonania uzyskane przy mniejszym budżecie;

3.  podkreśla, że budżet Trybunału jest czysto administracyjny, a znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników tej instytucji;

4.  uznaje kluczową rolę Trybunału w zapewnianiu lepszego i bardziej inteligentnego wydatkowania funduszy unijnych; przypomina, że Trybunał odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu prawodawcy i władzy budżetowej cennych opinii na temat rezultatów i wyników osiągniętych w realizacji unijnych strategii politycznych, w celu poprawy gospodarności, skuteczności i efektywności działań finansowanych przez Unię;

5.  z zadowoleniem przyjmuje projekt reformy Trybunału rozpoczęty pod koniec 2014 r., mający na celu usprawnienie procesu kontroli, przekształcenie Trybunału w organizację pracującą w trybie zadaniowym oraz poszerzenie zakresu zadań jego personelu; zwraca się do Trybunału o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o tym, jakie osiągnięto cele i jakie było oddziaływanie tej reformy;

6.  przypomina Trybunałowi, że Parlament, Rada i Komisja uzgodniły w ust. 54 wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych z 2012 r., że „za wszystkie aspekty audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia, finansuje je, a także z własnego budżetu pokrywa wszelkie inne koszty związane z tym rodzajem audytu”; głęboko ubolewa nad tym, że nowe podejście do kontroli, zakładające zaangażowanie audytorów sektora prywatnego, spowodowało większe obciążenie administracyjne dla agencji zdecentralizowanych; zauważa z zaniepokojeniem, że w związku z tym obciążenie administracyjne wzrosło o 85% do ponad 13 000 godzin w porównaniu z wcześniejszą kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał, co daje średnio 3,5 ekwiwalentów pełnego czasu pracy; ubolewa nad tym, że czas poświęcony przetargom i administrowaniu umowami dotyczącymi audytu przełożył się na ponad 1400 godzin dodatkowej pracy dla agencji zdecentralizowanych oraz że całkowite dodatkowe wydatki związane z zewnętrznym audytem przeprowadzonym przez sektor prywatny w 2014 r. wyniosły 550 000 EUR; ponownie apeluje do Trybunału, by zastosował się do uzgodnionego wspólnego podejścia i podpisał umowy z zewnętrznymi audytorami agencji oraz zapłacił za ich usługi, a także by zapewnił lepsze wytyczne audytorom prywatnym w celu znacznego ograniczenia obciążenia administracyjnego;

7.  zauważa z zadowoleniem, że – w następstwie wniosku Parlamentu sformułowanego w jego rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013 – Trybunał planuje przeprowadzenie przeglądu Trybunału Sprawiedliwości, aby ocenić jego wyniki(1);

8.  opierając się na tej dobrej współpracy, zwraca się do Trybunału o przygotowanie sprawozdania specjalnego na temat tego, czy Komisja dobrze wykorzystała swoje uprawnienia, wspierając i kontrolując wykonywanie budżetu Unii przez państwa członkowskie;

9.  wspiera Trybunał w jego staraniach na rzecz przeznaczenia większych zasobów na kontrole wykonania zadań; oczekuje, że oparta na zadaniach organizacja personelu zajmującego się kontrolą umożliwi Trybunałowi bardziej elastyczne przydzielanie zasobów bez uszczerbku dla jego misji; jest zdania, że zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE należy dążyć do ściślejszej współpracy między Trybunałem i najwyższymi, krajowymi organami kontroli, w szczególności w związku z realizacją sprawozdań z kontroli wykonania zadań (optymalne wykorzystanie zasobów) w ramach różnych unijnych strategii politycznych i programów oraz w związku z kontrolą zarządzania dzielonego; oczekuje konkretnych wyników w zakresie dzielenia się rocznym programem prac Trybunału;

10.  odnotowuje inicjatywę Trybunału dotyczącą reformy jego systemu izb; chętnie dowie się więcej na ten temat;

11.  zauważa, że w 2014 r. odnotowano rekordową wydajność Trybunału i przyjmuje z zadowoleniem nowe elementy, takie jak sprawozdanie przekrojowe;

12.  zauważa, że wymagane terminy składania sprawozdań specjalnych skróciły się od 2008 r., choć nie udało się jeszcze osiągnąć celu wynoszącego 18 miesięcy; podkreśla, że cel musi być realistyczny, aby nie pogarszać jakości sprawozdań;

13.  zachęca Trybunał do zbadania związku między liczbą a terminowością sprawozdań specjalnych;

14.  podkreśla, że zalecenia zawarte w sprawozdaniach specjalnych są często niejasne i wyraża opinię, że powinny one konsekwentnie uwzględniać pozytywne i negatywne aspekty działań danych państw;

15.  zauważa z zadowoleniem, że wymóg ograniczenia liczby pracowników o 5% jest wdrażany bez negatywnego wpływu na politykę Trybunału w zakresie umacniania jego usług kontrolnych; wzywa Trybunał do dopilnowania, by dalsze cięcia nie wpłynęły negatywnie na jakość sprawozdań;

16.  zwraca się do Trybunału, by – obok zasług i wiedzy fachowej – zapewnił równowagę geograficzną personelu, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich;

17.  z zadowoleniem przyjmuje starania poczynione przez Trybunał w celu poprawy równowagi płci wśród członków swojego personelu; podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje wzrost liczby kobiet wśród audytorów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie audytu i do utworzenia sieci kobiet zajmujących się audytem; podkreśla, że należy nadal prowadzić działania w tym względzie;

18.  z dużym zadowoleniem przyjmuje podejmowane przez Trybunał starania dotyczące szkolenia zawodowego dla swoich audytorów z myślą o zapewnieniu skuteczniejszego zarządzania wiedzą i jej aktualizowania; wyraża uznanie dla Trybunału za współpracę z Uniwersytetem Metz/Nancy mającą na celu przygotowanie specjalistycznych studiów w zakresie audytu europejskiego i zachęca Trybunał do nawiązania kontaktów z innymi uniwersytetami europejskimi w tym samym celu;

19.  przyjmuje do wiadomości, że pozostałe środki finansowe dostępne na mocy umowy zawartej w celu opłacenia budynku K3 zostaną wykorzystane do sfinansowania modernizacji budynku K2; chętnie dowie się więcej na temat zakresu tych robót;

20.  ponownie apeluje o załączanie do rocznego sprawozdania z działalności Trybunału informacji o jego polityce w zakresie nieruchomości;

21.  przyznaje, że Trybunał stara się ograniczyć koszty tłumaczeń; uważa, że jako element strategii Trybunału na okres 2013–2017 dotyczącej zwiększania skuteczności i ograniczania kosztów można rozważyć zawarcie porozumienia w sprawie współpracy dotyczącej tłumaczeń, na wzór porozumień zawartych między Parlamentem a komitetami doradczymi; zwraca się do Trybunału, aby rozważył zlecanie na zewnątrz tłumaczeń pisemnych, co stanowi dodatkowy sposób na ograniczanie kosztów;

22.  uznaje rezultaty osiągnięte przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, który uzgodnił zharmonizowaną metodologię umożliwiającą bezpośrednie porównywanie kosztów tłumaczeń we wszystkich instytucjach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał przekazuje dane zgodnie z tą metodologią;

23.  wzywa Trybunał, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności – zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie poufności i ochrony danych – uwzględniał wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia była sama instytucja lub jakakolwiek z pracujących dla niej osób;

24.  odnotowuje, że z przyczyn technicznych odłożono wdrażanie zaleceń służb audytu wewnętrznego dotyczących przeglądu zasad zawartych w przewodniku w sprawie podróży służbowych;

25.  odnotowuje pierwsze działania Trybunału na rzecz eliminowania papierowej formy dokumentów; popiera inicjatywę Trybunału, ale oczekuje, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu będzie nadal otrzymywać kilka papierowych kopii sprawozdań Trybunału; popiera strategię środowiskową realizowaną dotychczas przez Trybunał, w tym położenie nacisku na ograniczenie zużycia energii, częstsze wykorzystywanie wideokonferencji, zainstalowanie systemu odzysku wody deszczowej oraz promowanie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju;

26.  z zadowoleniem przyjmuje większą jasność wiadomości przekazywanych mediom przez Trybunał; oczekuje, że te ulepszenia będą kontynuowane;

27.  docenia współpracę Trybunału i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu oraz z zadowoleniem przyjmuje regularne przekazywanie przez Trybunał informacji zwrotnych w odpowiedzi na wnioski Parlamentu.

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 123).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności