Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2158(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0107/2016

Texte depuse :

A8-0107/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0153

Texte adoptate
PDF 267kWORD 85k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea V - Curtea de Conturi (2015/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0107/2016),

1.  acordă Secretarului General al Curții de Conturi descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Conturi aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 20.2.2014.
(2) JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea V - Curtea de Conturi (2015/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea V - Curtea de Conturi,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0107/2016),

1.  observă că conturile anuale ale Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) sunt auditate de un auditor extern independent - PricewaterhouseCoopers SARL – pentru a aplica aceleași principii de transparență și răspundere pe care Curtea le aplică entităților pe care le auditează ea însăși; ia act de opinia auditorului potrivit căreia „situațiile financiare oferă o imagine fidelă și reală a poziției financiare a Curții”;

2.  subliniază că, în 2014, Curtea a dispus de credite finale în valoare totală de 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR în 2013) și că rata globală de execuție a bugetului a fost de 98,8 % în comparație cu 92 % în 2013; salută îmbunătățirea ratei de execuție în condițiile unui buget redus;

3.  subliniază că bugetul Curții este pur administrativ, o sumă mare fiind utilizată pentru cheltuielile pentru persoanele care lucrează în instituție;

4.  recunoaște rolul crucial pe care îl joacă Curtea în a garanta că fondurile Uniunii sunt cheltuite în mod mai eficient și mai inteligent; reamintește faptul că Curtea de Conturi are o poziție preeminentă pentru a oferi autorității legislative și autorității bugetare avize valoroase privind rezultatele și efectele obținute de politicile Uniunii, cu scopul de a îmbunătăți economia, eficiența și eficacitatea activităților finanțate de Uniune;

5.  salută proiectul de reformă inițiat de Curte la sfârșitul anului 2014 care a avut scopul de a eficientiza procesul de audit, de a transforma Curtea într-o organizație structurată în funcție de sarcini și de a crește atenția acordată personalului acesteia; invită Curtea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la obiectivele realizate și la impactul constatat al acestei reforme;

6.  reamintește Curții că Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit la punctul 54 din Abordarea comună privind agențiile descentralizate din 2012 că toate aspectele legate de astfel de audituri externe externalizate „rămân în responsabilitatea deplină a CCE, care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care se impun și le finanțează din bugetul propriu, împreună cu orice alte costuri aferente auditurilor externe externalizate”; regretă profund că noua abordare de audit care implică auditori din sectorul privat a condus la creșterea sarcinii administrative în cazul agențiilor descentralizate; ia act cu îngrijorare de faptul că aceasta a dus la o creștere a sarcinii administrative cu 85 %, adică peste 13 000 de ore în comparație cu precedentul audit realizat de Curte, ceea ce reprezintă o medie de 3,5 angajați în echivalent normă întreagă; regretă că timpul petrecut cu atribuirea și gestionarea contractelor de audit a reprezentat peste 1 400 de ore de lucru suplimentare pentru agențiile descentralizate și că valoarea totală a cheltuielilor suplimentare pentru auditurile externe realizate de sectorul privat în 2014 s-a ridicat la 550 000 EUR; își reiterează apelul adresat Curții de a urma abordarea comună convenită și de a recruta și a remunera auditorii externi ai agențiilor, precum și de a oferi orientări mai bune auditorilor privați pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă;

7.  constată cu satisfacție intenția Curții de a efectua o evaluare a Curții de Justiție pentru a evalua performanța acesteia, în urma solicitării pe care Parlamentul a formulat-o în rezoluția sa din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013(1);

8.  pe baza acestei cooperări pozitive, cere Curții să întocmească un raport special în care să ilustreze dacă Comisia și-a utilizat în mod adecvat competențele în ceea ce privește sprijinirea și controlarea statelor membre în procesul de execuție a bugetului Uniunii;

9.  sprijină Curtea în eforturile sale de a aloca mai multe resurse auditurilor performanței; se așteaptă ca organizarea în funcție de sarcini a personalului de audit să permită Curții să aloce resursele într-un mod mai flexibil, fără a aduce atingere misiunii sale; consideră că, în conformitate cu dispozițiile articolului 287 alineatul (3) din TFUE, ar trebui să se urmărească o cooperare mai strânsă între Curtea și instituțiile naționale supreme de audit, în special în ceea ce privește realizarea rapoartelor de audit al performanței (raportul calitate-preț) diferitelor politici și programe ale UE și auditul mecanismelor de gestiune partajată; se așteaptă ca regimul de asigurare a accesului la programul anual de lucru al Curții să permită obținerea unor rezultate concrete;

10.  ia act de inițiativa Curții de a-și reforma sistemul de camere; își exprimă interesul de a avea mai multe informații cu privire la această propunere;

11.  ia act de faptul că, potrivit Curții, în anul 2014 s-a stabilit un record în ceea ce privește rezultatele obținute de instituție; salută noile instrumente folosite, cum ar fi analiza panoramică;

12.  ia act de faptul că termenele pentru elaborarea de rapoarte speciale s-au scurtat din 2008, deși nu se încadrează încă în obiectivul de 18 luni; subliniază că obiectivul trebuie să fie realist, astfel încât să nu se compromită calitatea rapoartelor;

13.  încurajează Curtea să analizeze relația dintre numărul și promptitudinea rapoartelor speciale;

14.  subliniază că recomandările din rapoartele speciale sunt adesea neclare și consideră că ar trebui să menționeze în mod consecvent comportamentele pozitive și negative ale țărilor în cauză;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că obligația de reducere cu 5 % a personalului este pusă în aplicare fără a avea un impact negativ asupra politicii Curții de consolidare a serviciilor sale de audit; invită Curtea să se asigure că reducerile suplimentare nu vor afecta calitatea rapoartelor sale;

16.  invită Curtea să asigure, pe lângă merit și experiență, echilibrul geografic al personalului, în special în posturile de conducere și în rândul directorilor;

17.  apreciază eforturile întreprinse de Curte pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în rândul personalului; subliniază și salută creșterea numărului de femei în rândul auditorilor, ceea ce va avea, fără îndoială, urmări cu privire la prezența lor în poziții de responsabilitate în acest domeniu, precum și crearea unei rețele de femei auditor; subliniază necesitatea eforturilor în această direcție;

18.  apreciază eforturile Curții referitoare la formarea profesională a auditorilor săi, pentru a eficientiza managementul și actualizarea informației; felicită Curtea cu ocazia colaborării sale cu Universitatea din Metz/Nancy pentru organizarea de cursuri de audit european și încurajează Curtea să inițieze contacte cu alte universități europene în același scop;

19.  ia act de faptul că soldul fondurilor disponibile în cadrul contractului încheiat pentru a achitarea contravalorii clădirii K3 va fi utilizat pentru a finanța modernizarea clădirii K2; dorește să afle amploarea acestor lucrări;

20.  își reiterează apelul de a include politica imobiliară a Curții în raportul său anual de activitate;

21.  recunoaște că Curtea a depus eforturi în vederea reducerii costurilor de traducere; consideră că s-ar putea avea în vedere un acord de cooperare pentru traducere în cadrul strategiei Curții 2013-2017 – așa cum au și comitetele consultative cu Parlamentul – pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce costurile; cere Curții să externalizeze serviciile de traducere, ca modalitate de a realiza economii suplimentare;

22.  ia act de rezultatele la care a ajuns comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare, prin care se stabilește o metodologie armonizată ce permite compararea directă a costurilor de traducere ale tuturor instituțiilor; salută faptul că Curtea pune la dispoziție date în conformitate cu această metodologie;

23.  invită Curtea să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat instituția sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru instituție;

24.  ia act de faptul că punerea în aplicare a recomandărilor Serviciului de Audit Intern de a revizui normele incluse în ghidul privind misiunile a fost amânată din motive tehnice;

25.  remarcă primii pași ai Curții către un mediu informatizat; sprijină obiectivele Curții, dar așteaptă ca Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului să continue să primească câteva copii pe suport de hârtie ale rapoartelor Curții; sprijină strategia de mediu implementată de Curte până în prezent, inclusiv atenția acordată reducerii consumului de energie, creșterea utilității videoconferințelor, instalarea unui sistem de recuperare a apei de ploaie și promovarea mobilității durabile;

26.  salută claritatea mai mare a mesajelor Curții transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă; se așteaptă ca aceste îmbunătățiri să continue;

27.  apreciază cooperarea dintre Curte și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului și salută feedbackul oferit periodic ca răspuns la solicitările Parlamentului.

(1) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi (JO L 255, 30.9.2015, p. 123).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate