Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2158(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2016

Predkladané texty :

A8-0107/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0153

Prijaté texty
PDF 272kWORD 85k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov (2015/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov (2015/2158(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel V – Dvor audítorov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0107/2016),

1.  poznamenáva, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor PricewaterhouseCoopers SARL, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké uplatňuje Dvor audítorov v súvislosti so subjektmi, ktorých audit vykonáva; berie na vedomie stanovisko audítora, že „finančné výkazy poskytujú pravdivý a reálny obraz o finančnej situácii Dvora audítorov“;

2.  zdôrazňuje, že v roku 2014 mal Dvor audítorov k dispozícii konečné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 133 498 000 EUR (v roku 2013 to bolo 142 761 000 EUR) a že celková miera plnenia rozpočtu dosiahla 98,8 % v porovnaní s 92 % z roku 2013; víta zlepšenú mieru plnenia zníženého rozpočtu;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet Dvora audítorov je čisto administratívny, pričom značná časť prostriedkov sa používa na výdavky súvisiace s osobami pracujúcimi v inštitúcii;

4.  uznáva kľúčovú úlohu Dvora audítorov pri zabezpečovaní lepšieho a premyslenejšieho využívania finančných prostriedkov Únie; pripomína, že Dvor audítorov má výborné postavenie na to, aby mohol poskytovať zákonodarcovi a rozpočtovému orgánu cenné stanoviská k výsledkom a výstupom dosiahnutým politikami Únie s cieľom zlepšiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť činností financovaných Úniou;

5.  víta projekt reformy Dvora audítorov, ktorý sa začal koncom roka 2014 s cieľom zjednodušiť proces vykonávania auditov, transformovať Dvor audítorov na organizáciu štruktúrovanú na základe úloh a rozšíriť rozsah činnosti jeho zamestnancov; vyzýva Dvor audítorov, aby na základe uvedenej reformy informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosiahnutých cieľoch a zistenom vplyve;

6.  pripomína Dvoru audítorov, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa v bode 54 spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram z roku 2012 dohodli, že všetky aspekty takýchto externalizovaných auditov „ostávajú v plnej zodpovednosti EDA, ktorý riadi všetky požadované administratívne a obstarávacie postupy a financuje ich, ako aj všetky ostatné náklady spojené s externalizovanými auditmi, z vlastného rozpočtu“; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nový prístup k auditom, na základe ktorého sa využívajú služby súkromných audítorov, spôsobil zvýšenie administratívnej záťaže pre decentralizované agentúry; konštatuje so znepokojením, že to viedlo k zvýšeniu administratívnej záťaže o 85 % na viac ako 13 000 hodín v porovnaní s predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal Dvor audítorov, čo predstavuje v priemere 3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie a správa zmlúv o audite priniesli agentúram viac ako 1 400 hodín dodatočnej práce a že celkové dodatočné výdavky na externé audity vykonávané súkromnými spoločnosťami predstavovali v roku 2014 550 000 EUR; opakuje svoju výzvu Dvoru audítorov, aby sa riadil dohodnutým spoločným prístupom a uzatváral zmluvy s externými audítormi agentúr a platil im, a aby poskytol lepšie usmernenie súkromným audítorom, čím podstatne zníži administratívnu záťaž;

7.  berie s uspokojením na vedomie, že Dvor audítorov plánuje vykonať kontrolu na Súdnom dvore s cieľom posúdiť jeho výkonnosť, a to na základe žiadosti Európskeho parlamentu v jeho uznesení z 29. apríla 2015 o udelení absolutória za rozpočtový rok 2013(1);

8.  na základe tejto dobrej spolupráce žiada Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o tom, či Komisia využila svoje právomoci v oblasti podpory a kontroly členských štátov pri plnení rozpočtu Únie;

9.  podporuje Dvor audítorov v jeho úsilí o vyčlenenie väčších zdrojov na audity výkonnosti; očakáva, že reorganizácia zamestnancov vykonávajúcich audit podľa úloh umožní Dvoru audítorov flexibilnejšie prideľovanie zdrojov bez toho, aby bolo ohrozené jeho poslanie; domnieva sa, že podľa článku 287 ods. 3 ZFEÚ by sa mala presadzovať užšia spolupráca medzi Dvorom audítorov a vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými úradmi, najmä v oblasti vypracúvania správ o auditoch výkonnosti (pomer medzi kvalitou a cenou) rôznych politík a programov Únie a kontroly spoločného hospodárenia; očakáva konkrétne výsledky v súvislosti s poskytnutím viacročného pracovného programu Dvora audítorov;

10.  berie na vedomie iniciatívu Dvora audítorov zreformovať svoj systém komôr; chcel by o tom vedieť viac;

11.  berie plne na vedomie, že rok 2014 bol pre Dvor audítorov rekordným, pokiaľ ide o výkon; a víta nové prvky ako situačnú správu;

12.  berie na vedomie, že lehoty na vypracovanie osobitných správ sa od roku 2008 skrátili, hoci cieľ, ktorým je lehota v trvaní 18 mesiacov, sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť; zdôrazňuje, že cieľ musí byť realistický, aby nebola ohrozená kvalita správ;

13.  nabáda Dvor audítorov, aby preskúmal vzťah medzi počtom a vhodným načasovaním osobitných správ;

14.  zdôrazňuje, že odporúčania uvedené v osobitných správach sú často nejasné a zastáva názor, že by mali dôsledne upozorňovať na pozitívne a negatívne aspekty vývoja v príslušných krajinách;

15.  konštatuje s uspokojením, že záväzok 5 % zníženia počtu zamestnancov sa realizuje bez toho, aby mal negatívny dosah na politiku Dvora audítorov týkajúcu sa posilňovania svojich služieb v oblasti auditu; vyzýva Dvor audítorov, aby zaistil, aby ďalšie znižovanie neobmedzilo kvalitu jeho správ;

16.  vyzýva Dvor audítorov, aby zabezpečil, aby jeho zamestnanci, a to najmä na manažérskych a riaditeľských pozíciách, neboli vyberaní len na základe zásluh a odborných znalostí, ale aby bola zabezpečená aj geografická rovnováha;

17.  pozitívne hodnotí úsilie, ktoré Dvor audítorov vynaložil na zlepšenie rovnováhy v oblasti rodovej rovnosti medzi svojimi zamestnancami; vyzdvihuje zvýšenie počtu žien – audítoriek a vyjadruje s tým spokojnosť, domnieva sa, že to bude mať nepochybne vplyv aj na počet žien v riadiacich pozíciách v tejto oblasti, a vyjadruje spokojnosť aj s vytvorením siete audítoriek; trvá na tom, že je potrebné pokračovať v práci týmto smerom;

18.  veľmi pozitívne hodnotí úsilie, ktoré Dvor audítorov vynaložil v súvislosti s odborným vzdelávaním svojich audítorov, aby boli riadenie vedomostí a ich aktualizácia účinnejšie; vyjadruje uznanie Dvoru audítorov v súvislosti so spoluprácou s univerzitou v Metz/Nancy pri vytváraní špecializovaného štúdia európskeho auditu a nabáda Dvor audítorov, aby na tento účel nadviazal kontakty aj s inými európskymi univerzitami;

19.  berie na vedomie, že zostatok finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na základe zmluvy uzavretej na účely financovania výstavby budovy K3, sa použije na financovanie modernizácie budovy K2; chcel by vedieť viac o rozsahu týchto prác;

20.  opätovne zdôrazňuje svoju výzvu, aby bola do výročnej správy o činnosti Dvora audítorov zahrnutá jeho politika v oblasti nehnuteľností;

21.  uznáva, že Dvor audítorov vynakladá úsilie na zníženie nákladov na preklady; domnieva sa, že za súčasť stratégie Dvora audítorov na obdobie 2013 – 2017 s cieľom zvyšovať efektívnosť a znižovať náklady by bolo možné považovať uzavretie dohody o spolupráci v oblasti prekladov, ako v prípade dohody, ktorú uzavreli poradné výbory s Európskym parlamentom; žiada Dvor audítorov, aby zvážil zadávanie prekladov subdodávateľom ako ďalší spôsob zníženia nákladov;

22.  uznáva výsledky, ktoré dosiahol Medziinštitucionálny výbor pre prekladateľské a tlmočnícke služby, keď prijal harmonizovanú metodiku, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov na preklady všetkých inštitúcií; víta skutočnosť, že Dvor audítorov poskytuje údaje podľa tejto metodiky;

23.  vyzýva Dvor audítorov, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov vo svojich výročných správach o činnosti uvádzal výsledky prípadov uzavretých úradom OLAF, v ktorých bola predmetom vyšetrovania inštitúcia alebo akákoľvek osoba, ktorá pre ňu pracuje, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplynuli;

24.  konštatuje, že vykonanie odporúčaní útvarov pre vnútorný audit týkajúcich sa preskúmania pravidiel uvedených v usmernení pre služobné cesty bolo z technických dôvodov odložené;

25.  berie na vedomie prvé kroky Dvora audítorov smerom k bezpapierovému pracovnému prostrediu; podporuje iniciatívu Dvora audítorov, očakáva avšak, že bude Výboru pre kontrolu rozpočtu naďalej zasielať niekoľko exemplárov svojich správ v papierovej podobe; schvaľuje environmentálnu stratégiu, ktorú Dvor audítorov vykonával doteraz, vrátane jej zamerania na znižovanie jeho spotreby energie, väčšie využívanie videokonferencií, systém na rekuperáciu dažďovej vody a podporu udržateľnej mobility;

26.  víta lepšiu zrozumiteľnosť správ Dvora audítorov v médiách; očakáva, že takéto zlepšenia budú pokračovať;

27.  oceňuje spoluprácu medzi Dvorom audítorov a parlamentným Výborom pre kontrolu rozpočtu a víta skutočnosť, že Dvor audítorov pravidelne poskytuje informácie na žiadosť Európskeho parlamentu.

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 123).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia