Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2158(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0107/2016

Ingivna texter :

A8-0107/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0153

Antagna texter
PDF 261kWORD 304k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
P8_TA(2016)0153A8-0107/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten (2015/2158(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0107/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till revisionsrätten, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.2.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten (2015/2158(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt V – revisionsrätten,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0107/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens slutliga årsredovisning granskas av en oberoende extern revisionsbyrå – PricewaterhouseCoopers SARL. Syftet med detta är att se till att samma principer om transparens och redovisningsskyldighet tillämpas på revisionsrätten som på de av revisionsrätten reviderade organen. Parlamentet noterar att revisionsbyrån anser att ”årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning”.

2.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten under 2014 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till totalt 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR för 2013), och att utnyttjandegraden för dessa anslag var 98,8 % jämfört med 92 % under 2013. Parlamentet välkomnar den förbättrade utnyttjandegraden med en minskad budget.

3.  Europaparlamentet betonar att revisionsrättens budget är rent administrativ, där ett stort belopp går till kostnader för personer som arbetar inom institutionen.

4.  Europaparlamentet konstaterar revisionsrättens viktiga roll för att säkerställa ett bättre och smartare utnyttjande av unionsmedlen. Parlamentet påminner om att revisionsrätten befinner sig i en utmärkt position för att bistå lagstiftaren och budgetmyndigheten med värdefulla åsikter om resultaten och följderna av EU:s politik, vilket skulle kunna förbättra den EU-finansierade verksamhetens ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.

5.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens reformprojekt som inleddes i slutet av 2014 i syfte att effektivisera revisionsprocessen och omvandla revisionsrätten till en uppgiftsbaserad organisation och utvidga personalens arbetsuppgifter. Revisionsrätten uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de mål som uppnåtts och de effekter som konstaterats efter denna reform.

6.  Europaparlamentet påminner revisionsrätten om att parlamentet, rådet och kommissionen i punkt 54 i den gemensamma ansatsen för de decentraliserade byråerna från 2012 kom överens om att alla aspekter på externa revisioner som lagts ut på entreprenad fortfarande ”faller [...] helt inom revisionsrättens ansvarsområde; revisionsrätten sköter alla nödvändiga administrativa förfaranden och upphandlingsförfaranden och finansierar dessa såväl som eventuella andra kostnader i samband med externa revisioner som lagts ut på entreprenad från sin egen budget”. Parlamentet beklagar djupt att den nya revisionsmetoden, som innebär att man anlitar privata revisionsbyråer, har lett till en ökad administrativ börda för de decentraliserade byråerna. Parlamentet är bekymrat över att detta har lett till att den administrativa bördan har ökat med 85 %, dvs. mer än 13 000 timmar jämfört med den föregående revision som utfördes av revisionsrätten, vilket i genomsnitt motsvarar 3,5 heltidsekvivalenter. Parlamentet beklagar att den tid som gick åt till upphandlingar och administration av revisionskontrakt innebar över 1 400 timmar extra arbete för de decentraliserade byråerna, och att de totala extrautgifterna för externa privata revisionsbyråer under 2014 uppgick till 550 000 EUR. Parlamentet upprepar sin uppmaning till revisionsrätten att följa den gemensamma ansatsen och att ingå avtal med och betala för byråernas externa revisorer och att ge de privata revisionsbyråerna bättre vägledning för att väsentligt minska den administrativa bördan.

7.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten planerar att granska domstolen för att bedöma dess resultat, till följd av parlamentets begäran i dess resolution av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för budgetåret 2013(1).

8.  Mot bakgrund av detta goda samarbete uppmanar Europaparlamentet revisionsrätten att ta fram en särskild rapport om huruvida kommissionen har utnyttjat sina befogenheter väl när det gäller stöd till och kontroll av medlemsstaterna när de genomför unionsbudgeten.

9.  Europaparlamentet stöder revisionsrätten i dess ansträngningar att ge effektivitetsrevisioner mer resurser. Parlamentet förväntar sig att den uppgiftsbaserade organisationen av revisionspersonal ska göra det möjligt för revisionsrätten att fördela resurser på ett mer flexibelt sätt utan att underminera sitt uppdrag. Europaparlamentet anser att det nära samarbetet, i enlighet med artikel 287.3 i EUF-fördraget, mellan revisionsrätten och de högsta nationella revisionsorganen bör fortsätta, i synnerhet när det gäller granskningsrapporterna över resultaten (värde för pengarna) för EU:s olika politikområden och program samt kontrollen av den delade förvaltningen. Parlamentet förväntar sig konkreta resultat när det gäller överlämnandet av revisionsrättens årliga arbetsprogram.

10.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens initiativ att reformera sitt system med olika avdelningar, och skulle vilja veta mera om förslaget.

11.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten 2014 levererade sitt hittills mest omfattande resultat. Parlamentet välkomnar nya metoder, t.ex. översiktsanalyser.

12.  Europaparlamentet konstaterar att den tid som krävs för att utarbeta särskilda rapporter har förkortats sedan 2008, även om målet på 18 månader ännu inte har nåtts. Parlamentet betonar att målet måste vara realistiskt så att rapporternas kvalitet inte äventyras.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar revisionsrätten att undersöka förhållandet mellan antalet särskilda rapporter och deras leverans i rätt tid.

14.  Europaparlamentet betonar att rekommendationerna i de särskilda rapporterna ofta är otydliga och anser att de konsekvent bör redovisa de positiva och de negativa aspekterna av de berörda ländernas uppträdande.

15.  Europaparlamentet välkomnar att skyldigheten att minska personalstyrkan med 5 % har uppfyllts utan att ge negativa effekter för revisionsrättens policy som går ut på att stärka dess revisionsenheter. Revisionsrätten uppmanas att se till att ytterligare nedskärningar inte påverkar rapporternas kvalitet negativt.

16.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att utöver kvalifikationer och expertis även beakta den geografiska balansen bland sin personal, särskilt för chefstjänster och direktionsposter.

17.  Europaparlamentet uppskattar de ansträngningar som revisionsrätten har gjort för att förbättra könsfördelningen i sin personal. Parlamentet framhåller och välkomnar att antalet kvinnliga revisorer har ökat, vilket tveklöst kommer att leda till fler kvinnor på ansvarsfulla positioner i denna sektor och skapande av nätverk för kvinnliga revisorer. Parlamentet framhåller att man måste fortsätta att arbeta i denna riktning.

18.  Europaparlamentet uppskattar de ansträngningar som revisionsrätten har gjort när det gäller vidareutbildning för sina revisorer, för att effektivare kunna förvalta och uppdatera kunskap. Parlamentet gratulerar revisionsrätten till samarbetet med universitetet i Metz/Nancy för att skapa specialistkurser i EU-revision, och uppmuntrar revisionsrätten att i samma syfte etablera kontakter med andra universitet i Europa.

19.  Europaparlamentet noterar att de anslag som återstår i det kontrakt som upprättades för att betala för K3-byggnaden kommer att användas för att rusta upp K2-byggnaden. Parlamentet skulle vilja veta hur arbetet fortskrider.

20.  Europaparlamentet upprepar sin begäran att revisionsrättens fastighetspolitik ska bifogas dess årliga verksamhetsrapport.

21.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten har ansträngt sig för att minska översättningskostnaderna. Parlamentet anser att man skulle kunna överväga ingående av ett samarbetsavtal för översättning – i likhet med det som de rådgivande kommittéerna har med parlamentet – som en del i revisionsrättens strategi för 2013–2017 i syfte att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Revisionsrätten ombeds överväga att lägga ut översättningen på entreprenad, som ytterligare ett sätt att minska kostnader.

22.  Europaparlamentet noterar de resultat som uppnåtts av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning i arbetet med att komma överens om en enhetlig metod som möjliggör direkta jämförelser av översättningskostnaderna för samtliga institutioner. Parlamentet gläder sig över att revisionsrätten lämnar uppgifter i överensstämmelse med denna metod.

23.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sina årliga verksamhetsrapporter, i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och konfidentialitet, inbegripa resultaten och följderna av de ärenden som Olaf har avslutat där institutionen eller någon av dess anställda varit föremål för utredning.

24.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av rekommendationerna från tjänsten för internrevision, dvs att se över reglerna i handledningen för tjänsteresor, sköts upp av tekniska skäl.

25.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens första steg mot en papperslös miljö. Parlamentet stöder revisionsrättens initiativ men förväntar sig att parlamentets budgetkontrollutskott även i fortsättningen får några papperskopior av revisionsrättens rapporter. Parlamentet stöder än så länge den miljöstrategi som revisionsrätten har infört, inklusive dess fokus på att minska sin energikonsumtion och att utnyttja videokonferenser i större omfattning, installationen av ett system för återvinning av regnvatten samt främjandet av hållbara transporter.

26.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrättens budskap i medierna har blivit tydligare. Parlamentet förväntar sig ytterligare förbättringar.

27.  Europaparlamentet uppskattar samarbetet mellan revisionsrätten och parlamentets budgetkontrollutskott, och välkomnar revisionsrättens regelbundna återkoppling som svar på utskottets begäranden.

(1) Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt V – revisionsrätten (EUT L 255, 30.9.2015, s. 123.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy