Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2159(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2016

Внесени текстове :

A8-0111/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0154

Приети текстове
PDF 487kWORD 93k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски икономически и социален комитет
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет (2015/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2016),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (2015/2159(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 ноември 2015 г. за приключване на разследването във връзка с жалба 1770/2013/JF срещу Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0111/2016),

1.  Приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

2.  Отбелязва със загриженост, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира слабости в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в четири от общо 15 проверени процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.  Приветства факта, че в отговор на забележките на Сметната палата ЕИСК е създал специална служба за подкрепа в областта на обществените поръчки, която да подпомага дирекции, различни от дирекция „Логистика“, която вече разполага с такава служба; очаква тя да започне на функционира пълноценно през втората половина на 2016 г.;

4.  Отбелязва, че бюджетът на ЕИСК за 2014 г. възлиза на 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR през 2013 г.), което съответства на намаление с 1,19% в сравнение с годишния бюджет за 2013 г., със степен на усвояване от 95,6%; отбелязва увеличението на степента на усвояване през 2014 г., но изразява съжаление, че тя все още не е достигнала 96,8-те процента от 2012 г.;

5.  Подчертава, че бюджетът на ЕИСК е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част — за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

6.  Отбелязва забележките относно последващите действия в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година от 29 април 2015 г., приложени към годишния отчет за дейността на ЕИСК(1);

7.  Отбелязва, че през 2014 г. ЕИСК е изготвил по-малък брой доклади и становища и е провел по-малък брой заседания, свързани със законодателната работа; изразява при все това изненада във връзка с увеличения брой правни становища, изготвени от правната служба за същия период; изисква да бъде информиран за причините за това увеличение;

8.  Отбелязва, че на 5 февруари 2014 г. беше подписано споразумение за сътрудничество между ЕИСК и Парламента, с две приложения относно административното сътрудничество и отражението върху бюджета, наред с паралелно споразумение между Парламента и Комитета на регионите, с цел да се развива политическото и административното сътрудничество;

9.  Приветства отговора на ЕИСК на искането на Парламента в горепосочената негова резолюция за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година за индивидуална оценка на въздействието на споразумението за сътрудничество както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на разходите, взаимодействията, добавената стойност и качеството на съдържанието;

10.  Счита, че има възможност за допълнителни подобрения в рамките на споразумението за сътрудничество, особено в политическата област; счита, че Парламентът, ЕИСК и Комитетът на регионите са способни да развият нови взаимодействия, които ще повишат производителността в областите на сътрудничество на всички равнища, и призовава за утвърждаването на конкретни и подробни разпоредби относно функционирането на службите, споделяни от трите институции; призовава да се проведе проучване на удовлетвореността на членовете на ЕИСК във връзка с услугите, които им се предоставят от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания; изисква да продължи да бъде информиран за резултатите от контрола на изпълнението на споразумението за сътрудничество;

11.  Изисква средносрочният преглед на споразумението за сътрудничество да включва подробна разбивка по институции на икономиите и увеличените бюджетни разходи, произтичащи от него;

12.  Отбелязва, че ЕИСК е въвел новите правила за възстановяване на пътните разноски на членовете въз основа на действителните разходи, както беше специално изискано от Парламента миналата година в неговата резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година; приветства факта, че системата функционира пълноценно считано от началото на настоящия нов мандат на ЕИСК, започнал през есента на 2015 г.;

13.  Отбелязва със загриженост, че общият размер на възстановените пътни разноски и на изплатените надбавки на бенефициентите от ЕИСК възлиза на 17 375 864 EUR; призовава настоятелно институцията да разработи системна стратегия за значително намаляване на тези разходи и надбавки;

14.  Отбелязва, че през 2014 г. в рамките на споразумението за сътрудничество ЕИСК има положителен баланс в размер на 1 560 000 EUR; отбелязва със загриженост, че в рамките на посоченото споразумение за сътрудничество бяха прехвърлени 36 длъжностни лица от ЕИСК и 24 от Комитета на регионите, работещи в службите за писмени преводи и в по-голямата си част на възраст, много близка до пенсионната, вследствие на което двете институции ще реализират значителни икономии по главите от бюджета, посветени на разходите за персонал (възнаграждения и пенсии), за сметка на голямо увеличение на разходите на Парламента — както в краткосрочен план (възнаграждения), така и в дългосрочен план (пенсии);

15.  Изразява съжаление предвид увеличението на разходите за командировки на персонала от 338 366 EUR през 2013 г. на 387 481 EUR през 2014 г. (14,5%);

16.  Призовава настоятелно за включването в годишния отчет за дейността на преглед на служителите на ръководна длъжност, подредени по националност, пол и длъжност;

17.  Приветства тясното сътрудничество на ЕИСК и на Комитета на регионите за изготвянето на вътрешните правила относно подаването на сигнали за нередности, тъй като те споделят някои служби и персонал; счита при все това, че ЕИСК се забави твърде много с одобрението на тези правила; приветства все пак факта, че правилата ще се приложат със задна дата;

18.  Отбелязва лекото увеличение през 2014 г. на броя представители на един от половете, заемащи ръководна длъжност (40%; 39% през 2013 г.); изразява съжаление за все така неравномерното съотношение, което не се наблюдава в другите категории; подчертава, че е важно да се установят средносрочни цели, с помощта на които да се постигне необходимото равновесие, и призовава настоятелно да се продължи активната работа в тази посока;

19.  Приветства стартирането от страна на ЕИСК на специфичен курс на тема „Етика и почтеност“ с цел да се подобрят познанията и да се повиши осведомеността относно правата и задълженията на персонала; счита обаче, че въпросният курс следва бъде задължителен не само за новоназначените служители, но и за всички служители;

20.  Изразява съжаление, че ЕИСК все още не е приложил всички мерки, изискани от Парламента в параграф 24 от горепосочената резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година; счита, че не е било правилно ЕИСК да не предостави информация на Бюрото на Парламента и на собствените си членове и служители относно две съдебни решения срещу ЕИСК, като вместо това е включил информацията в други публикации от общ характер; изразява надежда подобен вид пропуски да бъдат отстранени чрез разработването на нови правила относно лицата, които подават сигнали за нередности, и след това да бъде възможно в конкретния случай те да бъдат поправени със задна дата;

21.  Изразява надежда, че с прилагането на новите правила относно лицата, които подават сигнали за нередности, ЕИСК незабавно и ефикасно ще предприеме необходимите мерки, за да осигури признаването, зачитането и вземането под внимание на лицата, които подават сигнали за нередности, в случаите, признати като такива от Съда на ЕС преди приемането на посочените правила; призовава да се вземат необходимите мерки, за да се сложи окончателно край на нападките срещу лицата, които подават сигнали за нередности, отправяни в различни публикации на ЕИСК;

22.  Изразява съжаление поради факта, че в горецитираното решение за приключване на разследването по жалба 1770/2013/JF срещу ЕИСК Омбудсманът заявява, че ЕИСК е приел само част от предложението, което му е било отправено с цел решаване на случая на лошо администриране; изразява съжаление поради факта, че ЕИСК не признава лошо администриране, нито грешки в своето решение за преназначаване на жалбоподателя на друга длъжност; изразява съжаление поради факта, че ЕИСК не се е съгласил да признае тези грешки по принцип, въпреки че на практика е приел някои от препоръките на Омбудсмана за предоставяне на обезщетение на жалбоподателя за причинените несправедливости;

23.  Отбелязва предоставената от ЕИСК информация в рамките на последващите действия във връзка с горепосочената резолюция за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година относно използването на оборудването за провеждане на видеоконференции; изисква да бъде информиран относно напредъка, постигнат по този въпрос; счита, че използването на оборудване за провеждане на видеоконференции и сходни технологии ще даде възможност на ЕИСК да съкрати значително разходите за път и заседания;

24.  Отбелязва, че броят на заседанията, в рамките на които се използва оборудването за провеждане на видеоконференции, се е удвоил в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че оборудването за провеждане на видеоконференции е било използвано за заседанията, за които не е необходим устен превод; насърчава ЕИСК да използва ефективно чуждоезиковото обучение, за да се намали потребността от устен превод, като по този начин неговата работа стане по-ефективна и ефикасна;

25.  Насърчава ЕИСК да укрепи своята информационна и комуникационна политика, както и присъствието си в социалните медии;

26.  Отбелязва усилието на ЕИСК да повиши своята видимост чрез ефективна информационна и комуникационна политика; изразява съгласие с поставяния от ЕИСК акцент върху засилването на междуинституционалното сътрудничество с цел подобряване на комуникацията и видимостта, както и върху засилването на присъствието на членовете на институциите на национално равнище, и насърчава ЕИСК да продължи да работи в тази посока; приветства във връзка с това всички по-нататъшни усилия за подобряване на потока от информация, а по този начин и за повишаване на прозрачността;

27.  Отбелязва със задоволство низходящата тенденция по отношение на дела на неизползваните заявени услуги по устен превод от 5,1% през 2013 г. на 4,3% през 2014 г.; очаква договорените в рамките на споразумението за сътрудничество условия да осигурят възможност за още по-големи икономии на разходи за устен превод;

28.  Счита за изненадващо намалението от 1% на писмените преводи, възлагани на външни изпълнители, в сравнение с 2013 г.; очаква тази тенденция да се промени след изпълнението на споразумението за сътрудничество, съгласно което се предвижда възлагането на повече писмени преводи на външните изпълнители след прехвърлянето на преводачи в Парламента;

29.  Потвърждава резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи във връзка с установяването на хармонизирана методология, която да създава условия за пряка съпоставка на разходите за писмен превод на всички институции; приветства факта, че ЕИСК предоставя данни съобразно тази методология;

30.  Изразява съжаление, че през 2014 г. едно значимо мероприятие е трябвало да бъде отложено; призовава отново ЕИСК да планира по-добре организацията на вътрешните мероприятия;

31.  Приветства включването в годишния отчет за дейността на резултатите и последствията от приключени през 2014 г. разследвания на Европейската служба за борба с измамите;

32.  Приветства решението на ЕИСК да приложи своята политика в областта на сградния фонд към годишния отчет за дейността;

33.  Отбелязва сътрудничеството между ЕИСК и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност.

(1) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 128).

Правна информация - Политика за поверителност