Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2159(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2016

Předložené texty :

A8-0111/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0154

Přijaté texty
PDF 415kWORD 89k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (2015/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví(4) a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0111/2016),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu Evropského hospodářského a sociálního výboru na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (2015/2159(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 18. listopadu 2015, kterým se uzavírá její šetření ve věci žaloby č. 1770/2013/JF vůči Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8–0111/2016),

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2014 v oblasti správních a jiných výdajů orgánů a institucí nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

2.  se znepokojením konstatuje, že ve své výroční zprávě za rok 2014 Účetní dvůr směřoval připomínky Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (EHSV) ohledně nedostatků týkajících se čtyř případů z 15 výběrových řízení, které byly hodnoceny;

3.  vítá skutečnost, že EHSV vytvořil s ohledem na doporučení Účetního dvora zvláštní asistenční službu pro veřejné zakázky s cílem poskytnout podporu příslušným ředitelstvím, vyjma ředitelství pro logistiku, které již takovou službu má; očekává, že služba bude plně v provozu ve druhé polovině roku 2016;

4.  konstatuje, že rozpočet EHSV na rok 2014 činil 128 559 380 EUR (v roce 2013 to bylo 130 104 400 EUR), což představuje snížení o 1,19 % oproti rozpočtu na rok 2013, přičemž míra čerpání činila 95,6 %; všímá si zvýšení míry čerpání v roce 2014, avšak vyjadřuje politování nad tím, že stále nebylo dosaženo míry 96,8 % z roku 2012;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet EHSV je čistě administrativní, přičemž se významný objem prostředků využívá na výdaje týkající se osob pracujících v této instituci a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje;

6.  bere na vědomí navazující připomínky k usnesení Parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, které jsou připojeny k výroční zprávě o činnosti EHSV(1);

7.  bere na vědomí, že v roce 2014 EHSV vypracoval méně zpráv a stanovisek a uspořádal méně schůzí věnovaných legislativní činnosti; je nicméně překvapen vyšším počtem právních stanovisek, které v tomto období vydalo právní oddělení; žádá, aby byl informován o důvodech tohoto nárůstu;

8.  konstatuje, že dne 5. února 2014 byla společně se souběžnou dohodou mezi Parlamentem a Výborem regionů podepsána dohoda o spolupráci mezi EHSV a Parlamentem za účelem prohloubení spolupráce v oblasti politiky a správy, která obsahuje dvě přílohy, a to o spolupráci v oblasti správy a o rozpočtovém dopadu;

9.  vítá reakci EHSV na žádost Parlamentu uvedenou ve výše zmíněném usnesení o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013, aby bylo vypracováno samostatné hodnocení dopadu dohody o spolupráci jak z hlediska lidských zdrojů, tak z hlediska výdajů, součinnosti, přidané hodnoty a hmotné kvality;

10.  domnívá se, že v rámci dohody o spolupráci stále existuje prostor ke zlepšením, zejména pokud jde o oblast politiky; je přesvědčen, že Parlament, EHSV a Výbor regionů jsou schopny dosáhnout další součinnosti, která posílí produktivitu v oblastech spolupráce na všech úrovních, a žádá vytvoření konkrétních a podrobných ustanovení o fungování služeb, které spolu tyto tři instituce sdílí; žádá uskutečnění průzkumu spokojenosti členů EHSV se službami, které jim poskytuje výzkumná služba Evropského parlamentu; žádá, aby byl i nadále informován o opatřeních navazujících na dohodu o spolupráci;

11.  žádá, aby bylo do přezkumu dohody o spolupráci v polovině období zařazeno podrobné posouzení úspor jednotlivých institucí nebo zvýšení rozpočtových výdajů vyplývajících z této dohody;

12.  bere na vědomí, že EHSV zavedl nová pravidla pro úhradu cestovních výdajů svých členů podle skutečných nákladů, jak to minulý rok požadoval Parlament ve svém usnesení o udělení absolutoria za rok 2013; vítá skutečnost, že systém začal plně fungovat na podzim roku 2015, na počátku stávajícího nového funkčního období EHSV;

13.  se znepokojením konstatuje, že celkové cestovní výdaje a příspěvky, které byly příjemcům v EHSV vyplaceny, dosáhly 17 375 864 EUR; naléhavě tuto instituci žádá, aby vypracovala systematickou strategii, díky níž by se podařilo tyto výdaje a příspěvky podstatně snížit;

14.  bere na vědomí, že EHSV vykazoval v rámci dohody o spolupráci v roce 2014 pozitivní bilanci ve výši 1 560 000 EUR; se znepokojením konstatuje, že v rámci dohody o spolupráci došlo k převedení 36 úředníků EHSV a 24 úředníků Výboru regionů, kteří působili v překladatelské službě a z nichž se většina svým věkem blížila hranici odchodu do důchodu, což znamená významnou úsporu v oddílu pracovníků (platy a důchody) EHSV a Výboru regionů, zato však nezanedbatelné zvýšení nákladů na straně Parlamentu, ať již z krátkodobého hlediska (platy), nebo z dlouhodobého hlediska (důchody);

15.  vyjadřuje politování nad zvýšením nákladů na pracovní cesty pracovníků z 338 366 EUR v roce 2013 na 387 481 EUR v roce 2014 (14,5 %);

16.  naléhavě vyzývá k tomu, aby byl do výroční zprávy o činnosti začleněn přehled zaměstnanců v řídících pozicích rozčleněný podle státní příslušnosti, pohlaví a pracovní pozice;

17.  vítá skutečnost, že EHSV a Výbor regionů na vytváření vnitřních pravidel pro whistleblowing úzce spolupracovaly, neboť sdílí některé služby a pracovníky; domnívá se ovšem, že schválení těchto pravidel trvalo EHSV příliš dlouho; vítá nicméně skutečnost, že tato pravidla jsou uplatňována se zpětnou působností;

18.  konstatuje, že v roce 2014 došlo k mírnému zlepšení, pokud jde o počet zástupců jednoho z pohlaví na řídících postech (40 %; v roce 2013 to bylo 39 %); vyjadřuje nicméně politování nad tím, že stále přetrvává nepoměr, který neodpovídá situaci v jiných kategoriích; trvá na tom, že je důležité stanovit střednědobé cíle, které umožní dosáhnout potřebné rovnováhy, a že je nezbytné aktivně v tomto směru pracovat i nadále;

19.  vítá, že EHSV zahájil zvláštní kurz „Etika a integrita“, jehož účelem je zlepšit znalost a poěvdomí pracovníků o jejich právech a povinnostech; domnívá se však, že tento kurz by měl být povinný nejen pro nově přijaté pracovníky, ale pro všechny stávající pracovníky;

20.  vyjadřuje politování nad tím, že EHSV neprovedl všechna opatření, která po něm Parlament požadoval v bodu 24 svého výše uvedeného usnesení o udělení absolutoria za rok 2013; domnívá se, že EHSV nejednal správně, když neinformoval předsednictvo Parlamentu a své vlastní členy a  pracovníky o dvou rozhodnutích Soudního dvora, jimiž bylo rozhodnuto v neprospěch EHSV, a namísto toho se rozhodl tyto informace zahrnout do jiných publikací obecné povahy; doufá, že podobná nedopatření se podaří napravit vypracováním nových pravidel o informátorech (whistleblowers) a že by tudíž tato nedopatření mohla být v tomto konkrétním případě napravena retroaktivně;

21.  doufá, že spolu s uplatňováním nových pravidel o informátorech přijme EHSV neprodleně a účinně nezbytná opatření, která informátorům zajistí uznání, respekt a náležitý ohled v případech, které byly takto uznány Soudním dvorem Evropské unie a k nimž došlo ještě před přijetím těchto pravidel; rovněž žádá, aby byla přijata nezbytná opatření, která pomohou skoncovat jednou provždy s útoky proti informátorům, prostřednictvím různých publikací EHSV;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že veřejná ochránkyně práv ve svém výše uvedeném rozhodnutí o ukončení šetření ve věci žaloby č. 1770/2013/JF vůči EHSV uvádí, že EHSV přijal jen část jejích návrhů na nápravu nesprávného úředního postupu; vyjadřuje politování nad tím, že EHSV nesprávnost úředního postupu ani svého rozhodnutí přeřadit žalobce na jiné místo neuznal; vyjadřuje politování nad tím, že EHSV odmítl tyto chyby v zásadě uznat, ačkoli některá doporučení veřejné ochránkyně práv ohledně odškodnění žalobce za křivdu, která na něm byla spáchána, prakticky přijal;

23.  všímá si informací, které EHSV poskytl v návaznosti na výše uvedené usnesení o udělení absolutoria za rok 2013, týkajících se využívání videokonferencí; žádá, aby byl informován o pokroku dosaženém v této věci; je přesvědčen, že videokonference a podobné technologie EHSV umožní omezit výrazně náklady na cesty a schůze;

24.  bere na vědomí, že počet schůzí, při nichž bylo použito videokonference, se oproti roku 2013 zdvojnásobil; bere na vědomí, že videokonference byly při schůzích využity v případech, kdy nebylo zapotřebí tlumočení; vybízí EHSV, aby účinně využíval jazykovou výuku a zajistil tak menší potřebu tlumočení a účinnější fungování této instituce;

25.  vybízí EHSV, aby posílil svoji informační a komunikační politiku a rovněž svoji přítomnost v sociálních médiích;

26.  všímá si úsilí EHSV o zvýšení své viditelnosti pomocí účinné informační a komunikační politiky; souhlasí s tím, aby bylo vynaloženo úsilí k posílení interinstitucionální spolupráce za účelem zlepšení komunikace a viditelnosti a rovněž k posílení přítomnosti členů těchto institucí na národní úrovni, a vybízí EHSV, aby v tomto směru vyvíjel další činnost; v této souvislosti vítá veškeré snahy o zvýšení informačního toku, což přispěje ke zvýšení transparentnosti;

27.  s uspokojením si všímá poklesu míry požadovaných avšak nevyužitých tlumočnických služeb z 5,1 % v roce 2013 na 4,3 % v roce 2014; očekává, že podmínky sjednané v dohodě o spolupráci zajistí další snížení nákladů na tlumočení;

28.  s překvapením zjišťuje, že ve srovnání s rokem 2013 došlo ke snížení externích překladů o 1 %; očekává, že se tento vývoj změní po provádění dohody o spolupráci, která předpokládá větší externalizaci překladů poté, co budou překladatelé zaměstnaní touto institucí přeřazeni do Parlamentu;

29.  bere na vědomí výsledky interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení, který se shodl na harmonizované metodice umožňující přímé srovnávání nákladů všech orgánů na překlady; vítá skutečnost, že EHSV poskytuje údaje podle této metodiky;

30.  vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2014 došlo k odložení jedné významné akce; opakuje svou výzvu EHSV, aby zkvalitnil plánování interních akcí;

31.  vítá, že byly do výroční zprávy o činnosti zahrnuty výsledky a důsledky případů uzavřených Evropským úřadem pro boj proti podvodům v roce 2014;

32.  vítá, že EHSV přijal rozhodnutí o tom, že k výroční zprávě o činnosti bude přiložena jeho politika v oblasti nemovitostí;

33.  bere na vědomí spolupráci mezi EHSV a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s udělováním absolutoria.

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 128).

Právní upozornění - Ochrana soukromí